Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Uluslararası Hukuk – 1 %5 indirimli Prof. Dr. Yusuf Aksar

Uluslararası Hukuk – 1

Liste Fiyatı : 42,00
İndirimli Fiyat : 39,90
%5 İndirimli
Stokta var
Uluslararası Hukuk – 1
Uluslararası Hukuk – 1
Seçkin Yayıncılık
39.90

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Üçüncü Basıda Yenilikler  9
Dördüncü Basıda Yenilikler  11
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİ VE
ULUSLARARASI TOPLUM
I. GİRİŞ  23
II. ULUSLARARASI HUKUKUN TANIMI  24
III. ULUSLARARASI HUKUKTA TERİM SORUNU  25
IV. ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  27
A. Uluslararası Hukukun Doğuşu – İlk Yıllar  27
B. Uluslararası Hukuka İlişkin Klasik Yaklaşımlar: Tabii (Doğal) Hukuk ve Pozitivist Hukuk Görüşü  29
C. Uluslararası Hukuka İlişkin Modern Yaklaşımlar: Realist ve Liberal Görüşler  32
V. ULUSLARARASI HUKUKUN ROLÜ VE ÖNEMİ  34
VI. ULUSLARARASI HUKUKUN KAPSAMI  36
VII. ULUSLARARASI HUKUKUN DİĞER HUKUK SİSTEMLERİ VE HUKUK DALLARINDAN AYRIMI  38
A. Devletler Hususi Hukuku (Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Özel Hukuk) – Uluslararası Hukuk  38
B. Avrupa Birliği Hukuku – Uluslararası Hukuk  39
C. Transnasyonal (Ulusötesi, Milliötesi) Hukuk – Uluslararası Hukuk  41
D. Ulusal Hukuk – Uluslararası Hukuk  42
VIII. ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİNE YÖNELİK TEMEL ELEŞTİRİLER  42
IX. ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİNİ UYGULAMA ARAÇLARI/MEKANİZMALARI  45
A. Yaptırımlar ve Birleşmiş Milletler Sistemi  46
B. Yargı Yolu  48
C. Ulusal Hukuk Sistemleri  49
D. Devletler  50
E. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (NGO's)  51
X. ULUSLARARASI HUKUKUN GELECEĞİ  52
Tartışma Soruları  54
İkinci Bölüm
ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI
I. GİRİŞ  55
II. ULUSLARARASI ADALET DİVANI STATÜSÜ 38. MADDE DÜZENLEMESİ  57
III. ANDLAŞMALAR  60
IV. ULUSLARARASI ÖRF–ADET KURALLARI (YAPILAGELİŞ, TEAMÜL)  63
A. Örf–Adet Kuralının Tanımı  64
1. Maddi Unsur (Devlet Uygulamaları) (Objektif Unsur)  64
a. Maddi Unsura İlişkin Özel Durumlar  67
aa. Devlet Uygulamalarının Kapsamı  67
bb. Devlet Uygulamalarının Süresi  69
cc. Devlet Uygulamalarına Israrla Karşı Çıkan Devletlerin Hukuki Durumu (Israrlı Muhalif, Persistent Objector)  71
2. Manevi Unsur (Subjektif Unsur, Opinio Juris Sive Necessitatis)  74
B. Andlaşma Hükümlerinin Örf–Adet Kuralına Dönüşmesi  76
V. GENEL HUKUK İLKELERİ  77
A. Tabii (Doğal) Hukuk Görüşü  79
B. Hukuk Sistemlerinin Ortak Kural ve İlkeleri  79
C. Uluslararası Hukukun Genel İlkeleri  81
D. Hakça İlkeler (Equity Principles)  82
VI. YARGI KARARLARI  85
VII. DOKTRİN  88
VIII. ULUSLARARASI HUKUKUN DİĞER KAYNAKLARI  89
A. Uluslararası Örgüt Kararları  89
1. Birleşmiş Milletler Kararları  90
a. Güvenlik Konseyi Kararları  90
b. Genel Kurul Kararları  90
2. Bölgesel Örgüt Kararları  92
B. Soft Law (Bağlayıcı Niteliği Olmayan Uluslararası Hukuk Metinleri)  93
C. Uluslararası Hukuk Komisyonu  94
D. Uluslararası Hukukun Buyruk Kuralları (Jus Cogens)  96
XI. SONUÇ  98
Tartışma Soruları  100
Üçüncü Bölüm
ANDLAŞMALAR HUKUKU
I. GİRİŞ  103
II. ANDLAŞMALAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  104
III. ANDLAŞMA NEDİR?  105
A. Andlaşmanın Unsurları  106
1. İrade Beyanı  106
a. İrade Beyanının Şekli  107
b. En Az İki İrade Beyanının Olması  108
c. İrade Beyanlarının Hukuki Sonuç Doğurmaya Yönelik Olması  109
2. Uluslararası Hukuk Kişisi Olma  110
3. Uluslararası Hukuk Kurallarına Tabi Olma  112
B. Andlaşmalar Hukukunda Terim Sorunu  113
IV. ANDLAŞMALARIN SINIFLANDIRILMASI  115
A. Uygulama Alanı Bakımından Sınıflandırma  115
B. Modern/Çağdaş Sınıflandırma  116
1. Sözlü Andlaşmalar – Yazılı Andlaşmalar  116
2. İki Taraflı Andlaşmalar – Çok Taraflı Andlaşmalar  117
3. Hukuk Kuralı Koyan Andlaşmalar – Akit Andlaşmalar  117
4. Doğrudan Etki Doğuran Andlaşmalar – Doğrudan Etki Doğurmayan Andlaşmalar  118
V. ANDLAŞMALARIN YAPILIŞI  121
A. Andlaşma Metninin Oluşturulması  122
B. Andlaşma Metninin Kabulü  124
C. Andlaşma Metninin Resmileştirilmesi  125
D. Andlaşma Metninin Bağlayıcılık Kazanması  127
1. İmza  127
2. Andlaşmayı Teşkil Eden Belgelerin Teatisi (Değiş–Tokuşu)  128
3. Onaylama  128
4. Kabul ve Tasvip  130
5. Katılma  130
E. Çekinceler  130
1. Genel Olarak Çekince Kavramı  130
2. Soykırım Sözleşmesi'ne Çekinceler Davası (Reservations Case)  133
3. 1969 Tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sistemi  134
F. Andlaşmaların Yürürlüğe Girmesi  136
G. Andlaşmaların Tescili ve Yayınlanması  137
VI. ANDLAŞMALARIN UYGULANMASI  138
A. Ahde Vefa (Pacta Sunt Servanda) İlkesi  138
B. Geriye Yürümezlik İlkesi  140
C. Mülkilik İlkesi  140
D. Andlaşmaların Ardıllığı ve Çatışması  141
E. Andlaşmalar ve Üçüncü Devletler  141
VII. ANDLAŞMALARIN TADİLİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ  143
VIII. ANDLAŞMALARIN YORUMLANMASI  144
A. Genel Yorum Kuralları  145
1. İyi Niyet İlkesi  145
2. Terimlerin Olağan Anlamına Uygun Yorumlama  146
B. Tamamlayıcı Yorum Kuralları/Araçları  146
C. İki veya Daha Fazla Dilde Akdedilen Andlaşmalar  148
IX. ANDLAŞMALARIN GEÇERLİLİĞİ  148
A. İç Hukuk Düzenlemelerine Aykırılık  149
B. Hata  151
C. Hile ve Temsilcinin Ayartılması  152
D. Tehdit (Zorlama, Baskı)  152
E. Jus Cogens (Emredici, Buyruk) Kurallar  154
F. Andlaşmanın Geçersizliğini İleri Sürme Usulü ve Geçersizliğin Sonuçları  154
X. ANDLAŞMALARIN SONA ERMESİ, ANDLAŞMA HÜKÜMLERİNİN ASKIYA ALINMASI  155
A. Andlaşmanın Rıza ile Sona Ermesi  155
B. Andlaşmanın Ağır İhlali  156
C. Sonraki İmkansızlık  158
D. Andlaşmanın Yapıldığı Şartlarda Köklü Değişiklikler Olması  159
E. Diplomatik veya Konsolosluk İlişkilerinin Kesilmesi  161
F. Andlaşmanın Sona Ermesi veya Andlaşma Hükümlerinin Askıya Alınmasının Hukuki Sonuçları  161
XI. ANDLAŞMALARA DEVLETLERİN ARDIL OLMASI (HALEFİYET)  161
XII. SONUÇ  162
Tartışma Soruları  164
Dördüncü Bölüm
ULUSLARARASI HUKUK – ULUSAL HUKUK
I. GİRİŞ  167
II. TEORİDE ULUSLARARASI HUKUK–ULUSAL HUKUK İLİŞKİSİ  168
A. Konu ile İlgili Teorik Yaklaşımlar  168
1. Tekçi (Monist) Görüş  168
2. İkici (Dualist) Görüş  170
B. Teorik Yaklaşımların Uluslararası Uygulamaya Yansıması  171
C. Teorik Yaklaşımlar Açısından Türk Hukuk Sisteminin Değerlendirmesi  172
III. UYGULAMADA ULUSLARARASI HUKUK–ULUSAL HUKUK İLİŞKİSİ  177
A. Uluslararası Yargı Kuruluşları Tarafından Ulusal Hukuk Kurallarının Uygulanması  178
B. Uluslararası Hukuk Kurallarının Ulusal Yargı Organları Tarafından Uygulanması  180
1. Örf–Adet Hukuku ve Türk Hukuku Uygulaması  181
2. Andlaşmalar ve Türk Hukuku Uygulaması  183
a. Türk Hukukunda Andlaşmaların Sınıflandırılması  183
aa. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yetkisine Giren Andlaşmalar  183
bb. Bakanlar Kurulunun Yetkisine Giren Andlaşmalar  185
b. Andlaşmaların Hiyerarşi Bakımından Türk Hukukundaki Yeri  188
c. Türk Mahkeme Kararları  189
d. Diğer Devlet Uygulamalarına Örnekler  190
aa. Andlaşmalar ve Birleşik Krallık Uygulaması  190
bb. Andlaşmalar ve Amerika Birleşik Devletleri Uygulaması  192
IV. SONUÇ  195
Tartışma Soruları  196<
 • Açıklama

  • İÇİNDEKİLER
   İçindekiler
   Önsöz  7
   Üçüncü Basıda Yenilikler  9
   Dördüncü Basıda Yenilikler  11
   Kısaltmalar  21
   Birinci Bölüm
   ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİ VE
   ULUSLARARASI TOPLUM
   I. GİRİŞ  23
   II. ULUSLARARASI HUKUKUN TANIMI  24
   III. ULUSLARARASI HUKUKTA TERİM SORUNU  25
   IV. ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  27
   A. Uluslararası Hukukun Doğuşu – İlk Yıllar  27
   B. Uluslararası Hukuka İlişkin Klasik Yaklaşımlar: Tabii (Doğal) Hukuk ve Pozitivist Hukuk Görüşü  29
   C. Uluslararası Hukuka İlişkin Modern Yaklaşımlar: Realist ve Liberal Görüşler  32
   V. ULUSLARARASI HUKUKUN ROLÜ VE ÖNEMİ  34
   VI. ULUSLARARASI HUKUKUN KAPSAMI  36
   VII. ULUSLARARASI HUKUKUN DİĞER HUKUK SİSTEMLERİ VE HUKUK DALLARINDAN AYRIMI  38
   A. Devletler Hususi Hukuku (Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Özel Hukuk) – Uluslararası Hukuk  38
   B. Avrupa Birliği Hukuku – Uluslararası Hukuk  39
   C. Transnasyonal (Ulusötesi, Milliötesi) Hukuk – Uluslararası Hukuk  41
   D. Ulusal Hukuk – Uluslararası Hukuk  42
   VIII. ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİNE YÖNELİK TEMEL ELEŞTİRİLER  42
   IX. ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİNİ UYGULAMA ARAÇLARI/MEKANİZMALARI  45
   A. Yaptırımlar ve Birleşmiş Milletler Sistemi  46
   B. Yargı Yolu  48
   C. Ulusal Hukuk Sistemleri  49
   D. Devletler  50
   E. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (NGO's)  51
   X. ULUSLARARASI HUKUKUN GELECEĞİ  52
   Tartışma Soruları  54
   İkinci Bölüm
   ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI
   I. GİRİŞ  55
   II. ULUSLARARASI ADALET DİVANI STATÜSÜ 38. MADDE DÜZENLEMESİ  57
   III. ANDLAŞMALAR  60
   IV. ULUSLARARASI ÖRF–ADET KURALLARI (YAPILAGELİŞ, TEAMÜL)  63
   A. Örf–Adet Kuralının Tanımı  64
   1. Maddi Unsur (Devlet Uygulamaları) (Objektif Unsur)  64
   a. Maddi Unsura İlişkin Özel Durumlar  67
   aa. Devlet Uygulamalarının Kapsamı  67
   bb. Devlet Uygulamalarının Süresi  69
   cc. Devlet Uygulamalarına Israrla Karşı Çıkan Devletlerin Hukuki Durumu (Israrlı Muhalif, Persistent Objector)  71
   2. Manevi Unsur (Subjektif Unsur, Opinio Juris Sive Necessitatis)  74
   B. Andlaşma Hükümlerinin Örf–Adet Kuralına Dönüşmesi  76
   V. GENEL HUKUK İLKELERİ  77
   A. Tabii (Doğal) Hukuk Görüşü  79
   B. Hukuk Sistemlerinin Ortak Kural ve İlkeleri  79
   C. Uluslararası Hukukun Genel İlkeleri  81
   D. Hakça İlkeler (Equity Principles)  82
   VI. YARGI KARARLARI  85
   VII. DOKTRİN  88
   VIII. ULUSLARARASI HUKUKUN DİĞER KAYNAKLARI  89
   A. Uluslararası Örgüt Kararları  89
   1. Birleşmiş Milletler Kararları  90
   a. Güvenlik Konseyi Kararları  90
   b. Genel Kurul Kararları  90
   2. Bölgesel Örgüt Kararları  92
   B. Soft Law (Bağlayıcı Niteliği Olmayan Uluslararası Hukuk Metinleri)  93
   C. Uluslararası Hukuk Komisyonu  94
   D. Uluslararası Hukukun Buyruk Kuralları (Jus Cogens)  96
   XI. SONUÇ  98
   Tartışma Soruları  100
   Üçüncü Bölüm
   ANDLAŞMALAR HUKUKU
   I. GİRİŞ  103
   II. ANDLAŞMALAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  104
   III. ANDLAŞMA NEDİR?  105
   A. Andlaşmanın Unsurları  106
   1. İrade Beyanı  106
   a. İrade Beyanının Şekli  107
   b. En Az İki İrade Beyanının Olması  108
   c. İrade Beyanlarının Hukuki Sonuç Doğurmaya Yönelik Olması  109
   2. Uluslararası Hukuk Kişisi Olma  110
   3. Uluslararası Hukuk Kurallarına Tabi Olma  112
   B. Andlaşmalar Hukukunda Terim Sorunu  113
   IV. ANDLAŞMALARIN SINIFLANDIRILMASI  115
   A. Uygulama Alanı Bakımından Sınıflandırma  115
   B. Modern/Çağdaş Sınıflandırma  116
   1. Sözlü Andlaşmalar – Yazılı Andlaşmalar  116
   2. İki Taraflı Andlaşmalar – Çok Taraflı Andlaşmalar  117
   3. Hukuk Kuralı Koyan Andlaşmalar – Akit Andlaşmalar  117
   4. Doğrudan Etki Doğuran Andlaşmalar – Doğrudan Etki Doğurmayan Andlaşmalar  118
   V. ANDLAŞMALARIN YAPILIŞI  121
   A. Andlaşma Metninin Oluşturulması  122
   B. Andlaşma Metninin Kabulü  124
   C. Andlaşma Metninin Resmileştirilmesi  125
   D. Andlaşma Metninin Bağlayıcılık Kazanması  127
   1. İmza  127
   2. Andlaşmayı Teşkil Eden Belgelerin Teatisi (Değiş–Tokuşu)  128
   3. Onaylama  128
   4. Kabul ve Tasvip  130
   5. Katılma  130
   E. Çekinceler  130
   1. Genel Olarak Çekince Kavramı  130
   2. Soykırım Sözleşmesi'ne Çekinceler Davası (Reservations Case)  133
   3. 1969 Tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sistemi  134
   F. Andlaşmaların Yürürlüğe Girmesi  136
   G. Andlaşmaların Tescili ve Yayınlanması  137
   VI. ANDLAŞMALARIN UYGULANMASI  138
   A. Ahde Vefa (Pacta Sunt Servanda) İlkesi  138
   B. Geriye Yürümezlik İlkesi  140
   C. Mülkilik İlkesi  140
   D. Andlaşmaların Ardıllığı ve Çatışması  141
   E. Andlaşmalar ve Üçüncü Devletler  141
   VII. ANDLAŞMALARIN TADİLİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ  143
   VIII. ANDLAŞMALARIN YORUMLANMASI  144
   A. Genel Yorum Kuralları  145
   1. İyi Niyet İlkesi  145
   2. Terimlerin Olağan Anlamına Uygun Yorumlama  146
   B. Tamamlayıcı Yorum Kuralları/Araçları  146
   C. İki veya Daha Fazla Dilde Akdedilen Andlaşmalar  148
   IX. ANDLAŞMALARIN GEÇERLİLİĞİ  148
   A. İç Hukuk Düzenlemelerine Aykırılık  149
   B. Hata  151
   C. Hile ve Temsilcinin Ayartılması  152
   D. Tehdit (Zorlama, Baskı)  152
   E. Jus Cogens (Emredici, Buyruk) Kurallar  154
   F. Andlaşmanın Geçersizliğini İleri Sürme Usulü ve Geçersizliğin Sonuçları  154
   X. ANDLAŞMALARIN SONA ERMESİ, ANDLAŞMA HÜKÜMLERİNİN ASKIYA ALINMASI  155
   A. Andlaşmanın Rıza ile Sona Ermesi  155
   B. Andlaşmanın Ağır İhlali  156
   C. Sonraki İmkansızlık  158
   D. Andlaşmanın Yapıldığı Şartlarda Köklü Değişiklikler Olması  159
   E. Diplomatik veya Konsolosluk İlişkilerinin Kesilmesi  161
   F. Andlaşmanın Sona Ermesi veya Andlaşma Hükümlerinin Askıya Alınmasının Hukuki Sonuçları  161
   XI. ANDLAŞMALARA DEVLETLERİN ARDIL OLMASI (HALEFİYET)  161
   XII. SONUÇ  162
   Tartışma Soruları  164
   Dördüncü Bölüm
   ULUSLARARASI HUKUK – ULUSAL HUKUK
   I. GİRİŞ  167
   II. TEORİDE ULUSLARARASI HUKUK–ULUSAL HUKUK İLİŞKİSİ  168
   A. Konu ile İlgili Teorik Yaklaşımlar  168
   1. Tekçi (Monist) Görüş  168
   2. İkici (Dualist) Görüş  170
   B. Teorik Yaklaşımların Uluslararası Uygulamaya Yansıması  171
   C. Teorik Yaklaşımlar Açısından Türk Hukuk Sisteminin Değerlendirmesi  172
   III. UYGULAMADA ULUSLARARASI HUKUK–ULUSAL HUKUK İLİŞKİSİ  177
   A. Uluslararası Yargı Kuruluşları Tarafından Ulusal Hukuk Kurallarının Uygulanması  178
   B. Uluslararası Hukuk Kurallarının Ulusal Yargı Organları Tarafından Uygulanması  180
   1. Örf–Adet Hukuku ve Türk Hukuku Uygulaması  181
   2. Andlaşmalar ve Türk Hukuku Uygulaması  183
   a. Türk Hukukunda Andlaşmaların Sınıflandırılması  183
   aa. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yetkisine Giren Andlaşmalar  183
   bb. Bakanlar Kurulunun Yetkisine Giren Andlaşmalar  185
   b. Andlaşmaların Hiyerarşi Bakımından Türk Hukukundaki Yeri  188
   c. Türk Mahkeme Kararları  189
   d. Diğer Devlet Uygulamalarına Örnekler  190
   aa. Andlaşmalar ve Birleşik Krallık Uygulaması  190
   bb. Andlaşmalar ve Amerika Birleşik Devletleri Uygulaması  192
   IV. SONUÇ  195
   Tartışma Soruları  196<
   Stok Kodu
   :
   9789750256059
   Boyut
   :
   16.5X23.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   336
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   5
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Hukuk Ders Kitapları
Kapat