Sepetim (0) Toplam: 0,00
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu
Filiz Kitabevi
35.00

Önsöz ................................................................................................................. III
İçindekiler ............................................................................................................ V
Kısaltmalar Listesi................................................................................... LXXXIII
TÜRK MEDENÎ KANUNU
BAŞLANGIÇ
Madde 1: A. Hukukun uygulanması ve kaynakları ....................................... 3
Madde 2: B. Hukukî ilişkilerin kapsamı ....................................................... 3
I. Dürüst davranma........................................................... 3
Madde 3: II.İyiniyet .......................................................................... 3
Madde 4: III.Hâkimin takdir yetkisi ................................................... 4
Madde 5: C. Genel nitelikli hükümler .......................................................... 4
Madde 6: D. İspat kuralları ........................................................................... 4
I. İspat yükü ...................................................................... 4
Madde 7: II.Resmî belgelerle ispat.................................................... 4
BİRİNCİ KİTAP
KİŞİLER HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
GERÇEK KİŞİLER
Birinci Bölüm
KİŞİLİK
Madde 8: A. Genel olarak ............................................................................. 5
I. Hak ehliyeti ................................................................... 5
Madde 9: II.Fiil ehliyeti .................................................................... 5
1.Kapsamı.................................................................... 5
Madde 10: 2.Koşulları ................................................................... 5
a.Genel olarak ......................................................... 5
Madde 11: b.Erginlik................................................................. 5
Madde 12: c.Ergin kılınma ........................................................ 6
Madde 13: d.Ayırt etme gücü .................................................... 6
Madde 14: III.Fiil ehliyetsizliği ............................................................ 6
1.Genel olarak .............................................................. 6
Madde 15: 2.Ayırt etme gücünün bulunmaması ............................ 6
Madde 16: 3.Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar.......... 6
Madde 17: IV.Hısımlık......................................................................... 6
1.Kan hısımlığı ............................................................ 6
Madde 18: 2.Kayın hısımlığı ......................................................... 7
Madde 19: V. Yerleşim yeri ................................................................. 7
1.Tanım........................................................................ 7
Madde 20: 2.Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri ......... 7
Madde 21: 3.Yasal yerleşim yeri ................................................... 7
Madde 22: 4.Kurumlarda bulunma ................................................ 8
Madde 23: B. Kişiliğin korunması .................................................................. 8
I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı.............................. 8
Madde 24: II.Saldırıya karşı ................................................................ 8
1.İlke............................................................................ 8
Madde 25: 2.Davalar ..................................................................... 8
Madde 26: III.Ad üzerindeki hak.......................................................... 9
1.Adın korunması ........................................................ 9
Madde 27: 2.Adın değiştirilmesi.................................................... 9
Madde 28: C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu ..................................................... 9
I. Doğum ve ölüm ............................................................. 9
Madde 29: II.Sağ olmanın ve ölümün ispatı.....................................10
1.İspat yükü ..............................................................10
Madde 30: 2.İspat araçları ..........................................................10
a.Genel olarak.......................................................10
Madde 31: b.Ölüm karinesi ....................................................10
Madde 32: III.Gaiplik kararı ..............................................................10
1.Genel olarak ...........................................................10
Madde 33: 2.Yargılama usulü.....................................................11
Madde 34: 3.İstemin düşmesi .....................................................11
Madde 35: 4.Hükmü ...................................................................11
İkinci Bölüm
KİŞİSEL DURUM SİCİLİ
Madde 36: A. Genel olarak .........................................................................11
I. Sicil .............................................................................11
Madde 37: II.Görevliler....................................................................12
Madde 38: III.Sorumluluk ................................................................. 12
Madde 39: IV.Düzeltme ....................................................................12
1.Genel olarak...........................................................12
Madde 40: 2.Cinsiyet değişikliğinde ..........................................12
Madde 41: B. Doğum kütüğü .....................................................................13
I. Bildirme ......................................................................13
Madde 42: II.Doğum kütüğünde değişiklikler..................................13
Madde 43: C. Ölüm kütüğü........................................................................13
I. Ölümün bildirilmesi....................................................13
Madde 44: II.Cesedi bulunamayan kişi ............................................13
Madde 45: III.Gaiplik kararı..............................................................13
Madde 46: IV.Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi .............................13
İKİNCİ KISIM
TÜZEL KİŞİLER
Birinci Bölüm
GENEL HÜKÜMLER
Madde 47: A. Tüzel kişilik .........................................................................14
Madde 48: B. Hak ehliyeti ..........................................................................14
Madde 49: C. Fiil ehliyeti ...........................................................................14
I. Koşulu ........................................................................14
Madde 50: II.Kullanılması ...............................................................14
Madde 51: D. Yerleşim yeri .......................................................................15
Madde 52: E. Kişiliğin sona ermesi ............................................................15
I. Sınırlı devam etme ......................................................15
Madde 53: II.Malvarlığının tasfiyesi ................................................15
Madde 54: III.Malvarlığının özgülenmesi .........................................15
Madde 55: F. Saklı hükümler ......................................................................15
İkinci Bölüm
DERNEKLER
Madde 56: A. Kuruluşu ..............................................................................16
I. Tanımı ........................................................................16
Madde 57: II.Dernek kurma hakkı ...................................................16
Madde 58: III.Tüzük..........................................................................16
Madde 59: IV.Tüzel kişiliğin kazanılması .........................................17
1.Kazanma anı ..........................................................17
Madde 60: 2.İnceleme ................................................................17
Madde 61: 3.Dernek tüzüğünün ilânı..........................................17
Madde 62: 4.İlk genel kurul toplantısı ........................................17
Madde 63: B. Üyelik ..................................................................................18
I. Kazanılması ................................................................18
1.Kural ......................................................................18
Madde 64: 2.Koşulları ................................................................18
Madde 65: II.Sona ermesi ................................................................18
1.Kendiliğinden .........................................................18
Madde 66: 2.Çıkma ile ................................................................19
Madde 67: 3.Çıkarılma ile ...........................................................19
Madde 68: III.Kapsamı......................................................................19
1.Üyelerin hakları .....................................................19
a.Eşitlik ilkesi .......................................................19
Madde 69: b.Oy hakkı ............................................................19
Madde 70: 2.Üyelerin yükümlülükleri........................................20
a.Ödenti verme borcu ...........................................20
Madde 71: b.Diğer yükümlülükler .........................................20
Madde 72: C. Organlar ...............................................................................20
I. Genel olarak ................................................................20
Madde 73: II.Genel kurul .................................................................20
1.Niteliği ve oluşumu ................................................20
Madde 74: 2.Toplanması .............................................................21
a.Olağan toplantı ..................................................21
Madde 75: b.Olağanüstü toplantı............................................21
Madde 76: c.Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar ...........21
Madde 77: 3.Toplantıya çağrı......................................................21
Madde 78: 4.Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı ......................22
Madde 79: 5.Toplantı usulü.........................................................22
Madde 80: 6.Genel kurulun görev ve yetkileri ............................22
Madde 81: 7.Genel kurul kararları ..............................................23
a.Karar yeter sayısı ...............................................23
Madde 82: b.Oy hakkından yoksunluk...................................23
Madde 83: c.Kararın iptali......................................................23
Madde 84: III.Yönetim kurulu...........................................................23
1.Oluşumu ................................................................23
Madde 85: 2.Görevleri................................................................24
Madde 86: IV.Denetim kurulu ..........................................................24
Madde 87: D. Sona erme ............................................................................24
I. Kendiliğinden .............................................................24
Madde 88: II.Genel kurul kararı ile .................................................25
Madde 89: III.Mahkeme kararı ile....................................................25
Madde 90: E. Derneklerin faaliyetleri ........................................................25
I. Genel olarak................................................................25
Madde 91: II.Uluslararası faaliyet ....................................................25
1.Faaliyet serbestliği .................................................25
Madde 92: 2.Yabancı dernekler..................................................26
Madde 93: III.Yabancıların dernek kurma hakkı...............................26
Madde 94: F. Derneklerin örgütlenmesi .....................................................26
I. Şube açmaları .............................................................26
1.Kuruluşu ................................................................26
Madde 95: 2.Şubenin organları ve uygulanacak hükümler .........27
Madde 96: II.Üst kuruluşlar kurmaları ..............................................27
1.Federasyon .............................................................27
Madde 97: 2.Konfederasyon .......................................................27
Madde 98: 3.Ortak hükümler......................................................27
Madde 99: G. Dernek gelirleri ....................................................................28
Madde 100: H. Saklı hükümler.....................................................................28
Üçüncü Bölüm
VAKIFLAR
Madde 101: A. Kuruluşu ..............................................................................28
I. Tanımı ........................................................................28
Madde 102: II.Kuruluş şekli...............................................................29
Madde 103: III.Temyiz ve iptal ...........................................................29
Madde 104: IV.Tescil ve ilân ..............................................................29
Madde 105: V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk ...............30
Madde 106: B. Vakıf senedi .........................................................................30
I. İçeriği..........................................................................30
Madde 107: II.Noksanlıklar ...............................................................30
Madde 108: C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı ..............................30
Madde 109: D. Vakfın örgütü.......................................................................31
I. Genel olarak ................................................................31
Madde 110: II.Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı ......................31
Madde 111: E. Denetim ................................................................................31
Madde 112: F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi ......................32
I. Yönetimin değiştirilmesi.............................................32
Madde 113: II.Amacın ve malların değiştirilmesi ..............................32
Madde 114: G. Yıllık rapor ..........................................................................33
Madde 115: H. Faaliyetten geçici alıkoyma .................................................33
Madde 116: İ. Vakfın sona ermesi ................................................................33
Madde 117: J. Diğer hükümler .....................................................................33
İKİNCİ KİTAP
AİLE HUKUKU
BİRİNCİ KISIM EVLİLİK HUKUKU
Birinci Bölüm
EVLENME
BİRİNCİ AYIRIM
NİŞANLILIK
Madde 118: A. Nişanlanma ..........................................................................34
Madde 119: B. Nişanlılığın hükümleri .........................................................34
I. Dava hakkının bulunmaması.......................................34
Madde 120: II.Nişanın bozulmasının sonuçları ..................................34
1.Maddî tazminat ......................................................34
Madde 121: 2.Manevî tazminat ....................................................35
Madde 122: III.Hediyelerin geri verilmesi ..........................................35
Madde 123: IV.Zamanaşımı ................................................................35
İKİNCİ AYIRIM
EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ
Madde 124: A. Ehliyetin koşulları................................................................35
I. Yaş..............................................................................35
Madde 125: II.Ayırt etme gücü ..........................................................36
Madde 126: III.Yasal temsilcinin izni .................................................36
1.Küçükler hakkında.................................................36
Madde 127: 2.Kısıtlılar hakkında .................................................36
Madde 128: 3.Mahkemeye başvurma ...........................................36
Madde 129: B. Evlenme engelleri ................................................................36
I. Hısımlık ......................................................................36
Madde 130: II.Önceki evlilik .............................................................37
1.Sona erdiğinin ispatı ..............................................37
a.Genel olarak ......................................................37
Madde 131: b.Gaiplik durumunda ............................................37
Madde 132: 2.Kadın için bekleme süresi......................................37
Madde 133: III.Akıl hastalığı ..............................................................37
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ
Madde 134: A. Başvuru................................................................................37
I. Başvuru makamı .........................................................37
Madde 135: II.Şekli .............................................................................38
Madde 136: III.Belgeler ......................................................................38
Madde 137: IV.Başvurunun incelenmesi ve reddi...............................38
Madde 138: V. Redde itiraz ve yargılama usulü...................................38
Madde 139: B. Evlenme töreni ve tescil .......................................................39
I. Koşulları .....................................................................39
1.Evlenme izni ..........................................................39
Madde 140: 2.Evlenmenin yapılamaması .....................................39
Madde 141: II.Yapılışı .......................................................................39
1.Tören yeri ..............................................................39
Madde 142: 2.Törenin şekli ..........................................................39
Madde 143: 3.Aile cüzdanı ve dinî tören......................................40
Madde 144: C. Yönetmelik ..........................................................................40
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
BATIL OLAN EVLENMELER
Madde 145: A. Mutlak butlan .......................................................................40
I. Sebepleri .....................................................................40
Madde 146: II.Dava açma görevi ve hakkı.........................................40
Madde 147: III.Dava hakkının sınırlanması veya kalkması.................41
Madde 148: B. Nisbî butlan..........................................................................41
I. Eşlerin dava hakkı.......................................................41
1.Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk..................41
Madde 149: 2.Yanılma .................................................................41
Madde 150: 3.Aldatma .................................................................41
Madde 151: 4.Korkutma ...............................................................42
Madde 152: 5.Hak düşürücü süre .................................................42
Madde 153: II.Yasal temsilcinin dava hakkı ......................................42
Madde 154: C. Butlanı gerektirmeyen sebepler............................................42
I. Bekleme süresine uymama .........................................42
Madde 155: II.Şekil kurallarına uymama ...........................................42
Madde 156: D. Butlan kararı ........................................................................43
I. Genel olarak ................................................................43
Madde 157: II.Sonuçları .........................................................................43
1.Çocuklar yönünden ................................................43
Madde 158: 2.Eşler yönünden ......................................................43
Madde 159: E. Mirasçıların dava hakkı ........................................................43
Madde 160: F. Yetki ve yargılama usulü ......................................................43
İkinci Bölüm
BOŞANMA
Madde 161: A. Boşanma sebepleri ...............................................................44
I. Zina .............................................................................44
Madde 162: II.Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış .........44
Madde 163: III.Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme .......................44
Madde 164: IV.Terk ............................................................................44
Madde 165: V. Akıl hastalığı ..............................................................45
Madde 166: VI.Evlilik birliğinin sarsılması ........................................45
Madde 167: B. Dava .....................................................................................46
I. Konusu........................................................................46
Madde 168: II.Yetki ...........................................................................46
Madde 169: III.Geçici önlemler ..........................................................46
Madde 170: C. Karar ....................................................................................46
I. Boşanma veya ayrılık .................................................46
Madde 171: II.Ayrılık süresi ..............................................................47
Madde 172: III.Ayrılık süresinin bitimi...............................................47
Madde 173: IV.Boşanan kadının kişisel durumu................................. 47
Madde 174: V. Boşanmada tazminat ve nafaka ..................................47
1.Maddî ve manevî tazminat.....................................47
Madde 175: 2.Yoksulluk nafakası ................................................48
Madde 176: 3.Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi ..................48
Madde 177: 4.Yetki ......................................................................48
Madde 178: 5.Zamanaşımı ...........................................................48
Madde 179: VI.Mal rejiminin tasfiyesi ...............................................49
1.Boşanma hâlinde ....................................................49
Madde 180: 2.Ayrılık hâlinde .......................................................49
Madde 181: VII.Miras hakları ...............................................................49
Madde 182: VIII.Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları .............49
1.Hâkimin takdir yetkisi ...........................................49
Madde 183: 2.Durumun değişmesi ...............................................50
Madde 184: D. Boşanmada yargılama usulü ................................................50
Üçüncü Bölüm
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
Madde 185: A. Haklar ve yükümlülükler .....................................................50
I. Genel olarak................................................................50
Madde 186: II.Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere
katılma........................................................................51
Madde 187: III.Kadının soyadı............................................................51
Madde 188: B. Birliğin temsili .....................................................................51
I. Eşlerin temsil yetkisi ..................................................51
Madde 189: II.Sorumluluk ................................................................. 52
Madde 190: III.Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması........52
Madde 191: IV.Temsil yetkisinin geri verilmesi ................................. 52
Madde 192: C. Eşlerin meslek ve işi ............................................................52
Madde 193: D. Eşlerin hukukî işlemleri .......................................................52
I. Genel olarak ................................................................52
Madde 194: II.Aile konutu .................................................................53
Madde 195: E. Birliğin korunması ...............................................................53
I. Genel olarak ................................................................53
Madde 196: II.Eşler birlikte yaşarken ................................................53
Madde 197: III.Birlikte yaşamaya ara verilmesi..................................54
Madde 198: IV.Borçlulara ait önlemler ...............................................54
Madde 199: V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması .................................54
Madde 200: VI.Durumun değişmesi....................................................55
Madde 201: VII.Yetki ...........................................................................55
Dördüncü Bölüm
EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 202: A. Yasal mal rejimi ...................................................................55
Madde 203: B. Mal rejimi sözleşmesi ..........................................................55
I. Sözleşmenin içeriği.....................................................55
Madde 204: II.Sözleşme ehliyeti ........................................................56
Madde 205: III.Sözleşmenin şekli .......................................................56
Madde 206: C. Olağanüstü mal rejimi ..........................................................56
I. Eşlerden birinin istemi ile ...........................................56
1.Karar ......................................................................56
Madde 207: 2.Yetki ......................................................................57
Madde 208: 3.Mal ayrılığına geçişten dönme ...............................57
Madde 209: II.Cebrî icra hâlinde........................................................57
1.İflâsta .....................................................................57
Madde 210: 2.Hacizde..................................................................57
Madde 211: 3.Eski rejime dönme .................................................57
Madde 212: III.Önceki rejimin tasfiyesi ..............................................58
Madde 213: D. Alacaklıların korunması.......................................................58
Madde 214: E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki .............................58
Madde 215: F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi ......................58
Madde 216: G. Envanter ...............................................................................58
Madde 217: H. Eşler arasındaki borçlar .......................................................59
İKİNCİ AYIRIM
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA
Madde 218: A. Mülkiyet ..............................................................................59
I. Kapsamı ......................................................................59
Madde 219: II.Edinilmiş mallar .........................................................59
Madde 220: III.Kişisel mallar..............................................................59
1.Kanuna göre...........................................................59
Madde 221: 2.Sözleşmeye göre ....................................................60
Madde 222: IV.İspat............................................................................60
Madde 223: B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf..........................................60
Madde 224: C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk.........................................60
Madde 225: D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye ...................................61
I. Sona erme anı .............................................................61
Madde 226: II.Malların geri alınması ve borçlar ................................61
1.Genel olarak...........................................................61
Madde 227: 2.Değer artış payı......................................................61
Madde 228: III.Eşlerin paylarının hesaplanması ................................. 61
1.Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması ...61
Madde 229: 2.Eklenecek değerler ................................................62
Madde 230: 3.Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında
denkleştirme .........................................................62
Madde 231: 4.Artık değer.............................................................62
Madde 232: IV.Değerin belirlenmesi ..................................................63
1.Sürüm değeri .........................................................63
Madde 233: 2.Gelir değeri ............................................................63
a.Genel olarak ......................................................63
Madde 234: b.Özel hâller .........................................................63
Madde 235: 3.Değerlendirme anı .................................................64
Madde 236: V. Artık değere katılma ...................................................64
1.Kanuna göre ...........................................................64
Madde 237: 2.Sözleşmeye göre ....................................................64
a.Genel olarak ......................................................64
Madde 238: b.İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla
mal ayrılığında ..................................................64
Madde 239: VI.Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi ..64
1.Ödeme ve ertelenmesi ............................................64
Madde 240: 2.Aile konutu ve ev eşyası ........................................65
Madde 241: 3.Üçüncü kişilere karşı dava .....................................65
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
MAL AYRILIĞI
Madde 242: A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf..........................................66
Madde 243: B. Diğer hükümler ....................................................................66
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI
Madde 244: A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf..........................................66
I. Genel olarak ................................................................66
Madde 245: II.İspat ............................................................................66
Madde 246: B. Borçlardan sorumluluk.........................................................66
Madde 247: C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye ...................................67
I. Sona erme anı .............................................................67
Madde 248: II.Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi ..........67
1.Genel olarak ...........................................................67
Madde 249: 2.Katkıdan doğan hak ...............................................67
Madde 250: III.Aileye özgülenen mallar .............................................67
1.Kural ......................................................................67
Madde 251: 2.Paylaşmaya aykırı davranışlar ...............................68
Madde 252: 3.Paylaştırma isteminin reddi ...................................68
Madde 253: 4.Paylaştırma yöntemi ..............................................68
Madde 254: IV.Aile konutu ve ev eşyası .............................................68
1.İptal veya boşanma hâlinde....................................68
Madde 255: 2.Ölüm hâlinde .........................................................69
BEŞİNCİ AYIRIM
MAL ORTAKLIĞI
Madde 256: A. Mülkiyet ..............................................................................70
I. Kapsamı ......................................................................70
Madde 257: II.Ortaklık malları...........................................................70
1.Genel mal ortaklığı ................................................70
Madde 258: 2.Sınırlı mal ortaklığı................................................70
a.Edinilmiş mallarda ortaklık ...............................70
Madde 259: b.Diğer mal ortaklıkları ........................................70
Madde 260: III.Kişisel mallar..............................................................71
Madde 261: IV.İspat............................................................................71
Madde 262: B. Yönetim ve tasarruf..............................................................71
I. Ortaklık mallarında.....................................................71
1.Olağan yönetim .....................................................71
Madde 263: 2.Olağanüstü yönetim...............................................71
Madde 264: 3.Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası .........71
Madde 265: 4.Mirasın kabulü veya reddi .....................................72
Madde 266: 5.Sorumluluk ve yönetim giderleri ...........................72
Madde 267: II.Kişisel mallar ..............................................................72
Madde 268: C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk.........................................72
I. Ortaklık borçları .........................................................72
Madde 269: II.Kişisel borçlar.............................................................73
Madde 270: D. Eşler arasındaki borçlar .......................................................73
Madde 271: E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye....................................73
I. Sona erme anı .............................................................73
Madde 272: II.Kişisel mala ekleme....................................................73
Madde 273: III.Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme . 74
Madde 274: IV.Değer artış payı ..........................................................74
Madde 275: V. Değer belirlenmesi .....................................................74
Madde 276: VI.Paylaşma ....................................................................74
1.Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde 74
Madde 277: 2.Diğer hâllerde ........................................................74
Madde 278: VII.Paylaşma usulü ...........................................................75
1.Kişisel mallar.........................................................75
Madde 279: 2.Aile konutu ve ev eşyası ........................................75
Madde 280: 3.Diğer malvarlığı değerleri......................................75
Madde 281: 4.Diğer paylaşma kuralları........................................76
İKİNCİ KISIM
HISIMLIK
Birinci Bölüm
SOYBAĞININ KURULMASI
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 282: A. Genel olarak soybağının kurulması......................................76
Madde 283: B. Davada yetki ve yargılama usulü .........................................76
I. Yetki ...........................................................................76
Madde 284: II.Yargılama usulü..........................................................76
İKİNCİ AYIRIM
KOCANIN BABALIĞI
Madde 285: A. Babalık karinesi ...................................................................77
Madde 286: B. Soybağının reddi ..................................................................77
I. Dava hakkı ..................................................................77
Madde 287: II.İspat ............................................................................77
1.Evlilik içinde ana rahmine düşme ..........................77
Madde 288: 2.Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında anarahmine düşme......................................................77
Madde 289: III.Hak düşürücü süreler ..................................................78
Madde 290: C. Karinelerin çakışması...........................................................78
Madde 291: D. Diğer ilgililerin dava hakkı ..................................................78
Madde 292: E. Sonradan evlenme ................................................................79
I. Koşulu.........................................................................79
Madde 293: II.Bildirim ......................................................................79
Madde 294: III.İtiraz ve iptal...............................................................79
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ
Madde 295: A. Tanıma .................................................................................80
I. Koşulları ve şekli ........................................................80
Madde 296: II.Bildirim ......................................................................80
Madde 297: III.İptal davası .................................................................80
1.Tanıyanın dava hakkı.............................................80
Madde 298: 2.İlgililerin dava hakkı ..............................................80
a.Genel olarak.......................................................80
Madde 299: b.İspat yükü ..........................................................81
Madde 300: 3.Hak düşürücü süreler .............................................81
Madde 301: B. Babalık hükmü .....................................................................81
I. Dava hakkı..................................................................81
Madde 302: II.Karine .........................................................................81
Madde 303: III.Hak düşürücü süreler ..................................................82
Madde 304: IV.Ananın malî hakları ....................................................83
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
EVLÂT EDİNME
Madde 305: A. Küçüklerin evlât edinilmesi .................................................83
I. Genel koşulları............................................................83
Madde 306: II.Birlikte evlât edinme ..................................................83
Madde 307: III.Tek başına evlât edinme .............................................84
Madde 308: IV.Küçüğün rızası ve yaşı ...............................................84
Madde 309: V. Ana ve babanın rızası .................................................84
1.Şekil.......................................................................84
Madde 310: 2.Zamanı...................................................................85
Madde 311: 3.Rızanın aranmaması ..............................................85
a.Koşulları ............................................................85
Madde 312: b.Karar ................................................................. 85
Madde 313: B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi .............................85
Madde 314: C. Hükümleri ............................................................................86
Madde 315: D. Şekil ve usul ........................................................................87
I. Genel olarak................................................................87
Madde 316: II.Araştırma ....................................................................87
Madde 317: E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması ............................................88
I. Sebepleri .....................................................................88
1.Rızanın bulunmaması ............................................88
Madde 318: 2.Diğer noksanlıklar .................................................88
Madde 319: II.Hak düşürücü süre ......................................................88
Madde 320: F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık................................................89
BEŞİNCİ AYIRIM
SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ
Madde 321: A. Soyadı ..................................................................................89
Madde 322: B. Karşılıklı yükümlülükler ......................................................89
Madde 323: C. Çocuk ile kişisel ilişki ..........................................................90
I. Ana ve baba ile ...........................................................90
1.Kural ......................................................................90
Madde 324: 2.Sınırları ..................................................................90
Madde 325: II.Üçüncü kişiler ile........................................................90
Madde 326: III.Yetki ...........................................................................90
Madde 327: D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama ...............91
I. Kapsamı ......................................................................91
Madde 328: II.Süresi ..........................................................................91
Madde 329: III.Dava hakkı..................................................................91
Madde 330: IV.Nafaka miktarının takdiri ...........................................91
Madde 331: V. Durumun değişmesi....................................................92
Madde 332: VI.Geçici önlemler ..........................................................92
1.Genel olarak ...........................................................92
Madde 333: 2.Babalığın tespitinden önce.....................................92
Madde 334: VII.Güvence verilmesi ......................................................92
ALTINCI AYIRIM
VELÂYET
Madde 335: A. Genel olarak .........................................................................92
I. Koşullar ......................................................................92
Madde 336: II.Ana ve baba evli ise ....................................................93
Madde 337: III.Ana ve baba evli değilse .............................................93
Madde 338: IV.Üvey çocuklar ............................................................93
Madde 339: B. Velâyetin kapsamı................................................................93
I. Genel olarak ................................................................93
Madde 340: II.Eğitim .........................................................................94
Madde 341: III.Dinî eğitim..................................................................94
Madde 342: IV.Çocuğun temsil edilmesi ............................................94
Madde 343: V. Çocuğun fiil ehliyeti ...................................................94
Madde 344: VI.Çocuğun aileyi temsil etmesi......................................95
Madde 345: VII.Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler......95
Madde 346: C. Çocuğun korunması .............................................................95
I. Koruma önlemleri .......................................................95
Madde 347: II.Çocukların yerleştirilmesi ...........................................95
Madde 348: III.Velâyetin kaldırılması ................................................96
1.Genel olarak...........................................................96
Madde 349: 2.Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde .......96
Madde 350: 3.Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve
babanın yükümlülükleri ........................................96
Madde 351: IV.Durumun değişmesi....................................................97
YEDİNCİ AYIRIM
ÇOCUK MALLARI
Madde 352: A. Yönetim ...............................................................................97
I. Genel olarak................................................................97
Madde 353: II.Evlilik sona erince ......................................................97
Madde 354: B. Kullanma hakkı ....................................................................97
Madde 355: C. Gelirlerin sarfı......................................................................97
Madde 356: D. Çocuk mallarının kısmen sarfı .............................................98
Madde 357: E. Çocuğun serbest malları .......................................................98
I. Kazandırmalar ............................................................98
Madde 358: II.Saklı pay .....................................................................98
Madde 359: III.Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel
kazanç ........................................................................98
Madde 360: F. Çocuk mallarının korunması ................................................99
I. Önlemler .....................................................................99
Madde 361: II.Yönetimin ana ve babadan alınması ...........................99
Madde 362: G. Yönetimin sona ermesi ........................................................99
I. Malların devri .............................................................99
Madde 363: II.Ana ve babanın sorumluluğu ......................................99
İkinci Bölüm
AİLE
BİRİNCİ AYIRIM
NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 364: A. Nafaka yükümlüleri ........................................................... 100
Madde 365: B. Dava hakkı ......................................................................... 100
Madde 366: C. Korunmaya muhtaç kişiler ................................................. 100
İKİNCİ AYIRIM
EV DÜZENİ
Madde 367: A. Koşulları ............................................................................ 101
Madde 368: B. Hükümleri .......................................................................... 101
I. Ev düzeni ve gözetim................................................ 101
Madde 369: II.Sorumluluk ............................................................... 101
Madde 370: III.Altsoyun denkleştirme alacağı.................................. 102
1.Koşulları............................................................... 102
Madde 371: 2.İstenmesi .............................................................. 102
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
AİLE MALLARI
Madde 372: A. Aile vakfı ........................................................................... 102
Madde 373: B. Aile malları ortaklığı .......................................................... 102
I. Oluşumu ................................................................... 102
1.Koşulları............................................................... 102
Madde 374: 2.Şekil ..................................................................... 103
Madde 375: II.Süre........................................................................... 103
Madde 376: III.Hükmü ...................................................................... 103
1.Elbirliği ile işletme .............................................. 103
Madde 377: 2.Yönetim ve temsil ................................................ 103
a.Genel olarak..................................................... 103
Madde 378: b.Yöneticinin yetkisi .......................................... 104
Madde 379: 3.Ortak mallar ve kişisel mallar .............................. 104
Madde 380: IV.Ortaklığın sona ermesi.............................................. 104
1.Sebepleri .............................................................. 104
Madde 381: 2.Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme............. 105
Madde 382: 3.Ölüm.................................................................... 105
Madde 383: 4.Paylaşma kuralları ............................................... 105
Madde 384: V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı............................ 105
1.Konusu ................................................................. 105
Madde 385: 2.Özel sona erdirme sebepleri................................. 105
Madde 386: C. Aile yurdu .......................................................................... 106
I. Genel olarak .............................................................. 106
Madde 387: II.Kurulması ................................................................. 106
1.Koşulları .............................................................. 106
Madde 388: 2.Usul ve şekil ........................................................ 106
a.İlân................................................................... 106
Madde 389: b.Üçüncü kişilerin haklarının korunması ............ 107
Madde 390: c.Tapu kütüğüne şerh verilmesi.......................... 107
Madde 391: III.Sonuçları................................................................... 107
1.Tasarruf hakkının sınırlanması ............................ 107
Madde 392: 2.Kan hısımlarının aile yurduna alınması ............... 107
Madde 393: 3.Malikin ödemede acze düşmesi ........................... 107
Madde 394: IV.Sona ermesi .............................................................. 108
1.Malikin ölümü hâlinde......................................... 108
Madde 395: 2.Malikin sağlığında ............................................... 108
ÜÇÜNCÜ KISIM
VESAYET
Birinci Bölüm
VESAYET DÜZENİ
BİRİNCİ AYIRIM
VESAYET ORGANLARI
Madde 396: A. Genel olarak ....................................................................... 109
Madde 397: B. Vesayet daireleri ................................................................ 109
I. Kamu vesayeti .......................................................... 109
Madde 398: II.Özel vesayet ............................................................. 109
1.Koşulları .............................................................. 109
Madde 399: 2.Kurulması ............................................................ 110
Madde 400: 3.Aile meclisi .......................................................... 110
Madde 401: 4.Güvence............................................................... 110
Madde 402: 5.Sona ermesi ......................................................... 110
Madde 403: C. Vasi ve kayyım .................................................................. 110
İKİNCİ AYIRIM
VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER
Madde 404: A. Küçüklük ........................................................................... 111
Madde 405: B. Kısıtlama............................................................................ 111
I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı ............................... 111
Madde 406: II.Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde
bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim........... 111
Madde 407: III.Özgürlüğü bağlayıcı ceza ......................................... 111
Madde 408: IV.İstek üzerine ............................................................. 112
Madde 409: C. Usul .................................................................................... 112
I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu ................... 112
Madde 410: II.İlân............................................................................ 112
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
YETKİ
Madde 411: A. Vesayet işlerinde yetki ....................................................... 113
Madde 412: B. Yerleşim yerinin değişmesi................................................ 113
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VASİNİN ATANMASI
Madde 413: A. Koşulları ............................................................................ 113
I. Genel olarak .............................................................. 113
Madde 414: II.Eşin ve hısımların önceliği ....................................... 113
Madde 415: III.İlgililerin isteği ......................................................... 114
Madde 416: IV.Vasiliği kabul yükümlülüğü ..................................... 114
Madde 417: V. Vasilikten kaçınme sebepleri .................................... 114
Madde 418: VI.Vasiliğe engel olan sebepler ..................................... 114
Madde 419: B. Atama usulü ....................................................................... 115
I. Vasinin atanması....................................................... 115
Madde 420: II.Geçici önlemler......................................................... 115
Madde 421: III.Tebliğ ve ilân ............................................................ 115
Madde 422: IV.Kaçınma ve itiraz...................................................... 115
1.Usul ..................................................................... 115
Madde 423: 2.Geçici görev......................................................... 116
Madde 424: 3.Karar .................................................................... 116
Madde 425: V. Görevin verilmesi ..................................................... 116
BEŞİNCİ AYIRIM
KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK
Madde 426: A. Kayyımlığı gerektiren hâller .............................................. 116
I. Temsil ....................................................................... 116
Madde 427: II.Yönetim .................................................................... 117
1.Kanun gereği........................................................ 117
Madde 428: 2.İstek üzerine......................................................... 117
Madde 429: B. Yasal danışmanlık .............................................................. 117
Madde 430: C. Yetki .................................................................................. 118
Madde 431: D. Usul ................................................................................... 118
ALTINCI AYIRIM
KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI
Madde 432: A. Koşulları ............................................................................ 118
Madde 433: B. Yetki .................................................................................. 119
Madde 434: C. Bildirim yükümlülüğü........................................................ 119
Madde 435: D. İtiraz................................................................................... 119
Madde 436: E. Usul .................................................................................... 119
I. Genel olarak.............................................................. 119
Madde 437: II.Yargılama usulü ................................................................. 120
İkinci Bölüm
VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ
BİRİNCİ AYIRIM VASİNİN GÖREVLERİ
Madde 438: A. Göreve başlama ................................................................. 120
I. Defter tutma .............................................................. 120
Madde 439: II.Değerli şeylerin saklanması ...................................... 121
Madde 440: III.Taşınırların satılması ................................................ 121
Madde 441: IV.Paraların yatırılması ................................................. 121
1.Yatırma zorunluluğu............................................ 121
Madde 442: 2.Yatırımların dönüştürülmesi ................................ 121
Madde 443: V. Ticarî ve sınaî işletmeler .......................................... 121
Madde 444: VI.Taşınmazların satılması ............................................ 122
Madde 445: B. Özen ve temsil ................................................................... 122
I. Kişiye özen ............................................................... 122
1.Küçüklerde .......................................................... 122
a.Genel olarak .................................................... 122
Madde 446: b.Koruma amacıyla özgürlüğün
kısıtlanması .................................................... 122
Madde 447: 2.Kısıtlılarda ........................................................... 123
Madde 448: II.Temsil ....................................................................... 123
1.Genel olarak......................................................... 123
Madde 449: 2.Yasak işlemler ..................................................... 123
Madde 450: 3.Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması...... 123
Madde 451: 4.Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler ......... 123
a.Vasinin rızası ................................................... 123
Madde 452: b.Onamamanın sonucu ....................................... 124
Madde 453: 5.Meslek veya sanat ................................................ 124
Madde 454: C. Malvarlığının yönetilmesi .................................................. 124
I. Yönetim ve hesap tutma yükümlülüğü ..................... 124
Madde 455: II.Serbest mallar ........................................................... 124
Madde 456: D. Görevin süresi .................................................................... 124
Madde 457: E. Vasinin ücreti ..................................................................... 125
İKİNCİ AYIRIM
KAYYIMIN GÖREVLERİ
Madde 458: A. Kayyımın konumu ............................................................. 125
Madde 459: B. Kayyımlığın kapsamı ......................................................... 125
I. Belli bir iş ................................................................. 125
Madde 460: II.Malvarlığının yönetimi ............................................. 125
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ
Madde 461: A. Şikâyet ve itiraz ................................................................. 126
Madde 462: B. İzin ..................................................................................... 126
I. Vesayet makamından ................................................ 126
Madde 463: II.Denetim makamından ............................................... 127
Madde 464: C. Rapor ve hesapların incelenmesi ........................................ 127
Madde 465: D. İznin bulunmaması............................................................. 127
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU
Madde 466: A. Özen yükümü..................................................................... 128
Madde 467: B. Vasinin sorumluluğu .......................................................... 128
Madde 468: C. Devletin sorumluluğu......................................................... 128
Madde 469: D. Görev ve yetki.................................................................... 128
Üçüncü Bölüm
VESAYETİN SONA ERMESİ
BİRİNCİ AYIRIM
VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN SONA ERMESİ
Madde 470: A. Küçüklerde ........................................................................ 129
Madde 471: B. Hükümlülerde .................................................................... 129
Madde 472: C. Diğer kısıtlılarda ................................................................ 129
I. Kaldırılması .............................................................. 129
Madde 473: II.Usulü ........................................................................ 129
1.İlân....................................................................... 129
Madde 474: 2.Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında .................... 130
Madde 475: 3.Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde
bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimde... 130
Madde 476: 4.İstek üzerine kısıtlamada ..................................... 130
Madde 477: D. Kayyımlıkta ve yasal danışmanlıkta .................................. 130
I. Genel olarak.............................................................. 130
Madde 478: II.İlân ..................................................................................... 130
İKİNCİ AYIRIM
VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ
Madde 479: A. Fiil ehliyetinin yitirilmesi ve ölüm .................................... 131
Madde 480: B. Sürenin sona ermesi ve uzatılmaması ................................ 131
I. Sürenin dolması ........................................................ 131
Madde 481: II.Engelin veya kaçınma sebebinin ortaya çıkması ...... 131
Madde 482: III.Göreve devam zorunluluğu ...................................... 131
Madde 483: C. Görevden alınma ................................................................ 131
I. Sebepleri ................................................................... 131
Madde 484: II.Usulü ........................................................................ 132
1.İstek üzerine veya re’sen ..................................... 132
Madde 485: 2.Araştırma ve uyarı ............................................... 133
Madde 486: 3.Geçici önlemler ................................................... 132
Madde 487: 4.Diğer önlemler ..................................................... 132
Madde 488: 5.İtiraz .................................................................... 132
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
Madde 489: A. Kesin hesap ve malvarlığının teslimi ................................. 133
Madde 490: B. Rapor ve hesabın incelenmesi ............................................ 133
Madde 491: C. Vasinin görevine son verilmesi .......................................... 133
Madde 492: D. Sorumluluk davasında zamanaşımı.................................... 133
I. Olağan zamanaşımı................................................... 133
Madde 493: II.Olağanüstü zamanaşımı ............................................ 134
Madde<

 • Açıklama
  • Önsöz ................................................................................................................. III
   İçindekiler ............................................................................................................ V
   Kısaltmalar Listesi................................................................................... LXXXIII
   TÜRK MEDENÎ KANUNU
   BAŞLANGIÇ
   Madde 1: A. Hukukun uygulanması ve kaynakları ....................................... 3
   Madde 2: B. Hukukî ilişkilerin kapsamı ....................................................... 3
   I. Dürüst davranma........................................................... 3
   Madde 3: II.İyiniyet .......................................................................... 3
   Madde 4: III.Hâkimin takdir yetkisi ................................................... 4
   Madde 5: C. Genel nitelikli hükümler .......................................................... 4
   Madde 6: D. İspat kuralları ........................................................................... 4
   I. İspat yükü ...................................................................... 4
   Madde 7: II.Resmî belgelerle ispat.................................................... 4
   BİRİNCİ KİTAP
   KİŞİLER HUKUKU
   BİRİNCİ KISIM
   GERÇEK KİŞİLER
   Birinci Bölüm
   KİŞİLİK
   Madde 8: A. Genel olarak ............................................................................. 5
   I. Hak ehliyeti ................................................................... 5
   Madde 9: II.Fiil ehliyeti .................................................................... 5
   1.Kapsamı.................................................................... 5
   Madde 10: 2.Koşulları ................................................................... 5
   a.Genel olarak ......................................................... 5
   Madde 11: b.Erginlik................................................................. 5
   Madde 12: c.Ergin kılınma ........................................................ 6
   Madde 13: d.Ayırt etme gücü .................................................... 6
   Madde 14: III.Fiil ehliyetsizliği ............................................................ 6
   1.Genel olarak .............................................................. 6
   Madde 15: 2.Ayırt etme gücünün bulunmaması ............................ 6
   Madde 16: 3.Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar.......... 6
   Madde 17: IV.Hısımlık......................................................................... 6
   1.Kan hısımlığı ............................................................ 6
   Madde 18: 2.Kayın hısımlığı ......................................................... 7
   Madde 19: V. Yerleşim yeri ................................................................. 7
   1.Tanım........................................................................ 7
   Madde 20: 2.Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri ......... 7
   Madde 21: 3.Yasal yerleşim yeri ................................................... 7
   Madde 22: 4.Kurumlarda bulunma ................................................ 8
   Madde 23: B. Kişiliğin korunması .................................................................. 8
   I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı.............................. 8
   Madde 24: II.Saldırıya karşı ................................................................ 8
   1.İlke............................................................................ 8
   Madde 25: 2.Davalar ..................................................................... 8
   Madde 26: III.Ad üzerindeki hak.......................................................... 9
   1.Adın korunması ........................................................ 9
   Madde 27: 2.Adın değiştirilmesi.................................................... 9
   Madde 28: C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu ..................................................... 9
   I. Doğum ve ölüm ............................................................. 9
   Madde 29: II.Sağ olmanın ve ölümün ispatı.....................................10
   1.İspat yükü ..............................................................10
   Madde 30: 2.İspat araçları ..........................................................10
   a.Genel olarak.......................................................10
   Madde 31: b.Ölüm karinesi ....................................................10
   Madde 32: III.Gaiplik kararı ..............................................................10
   1.Genel olarak ...........................................................10
   Madde 33: 2.Yargılama usulü.....................................................11
   Madde 34: 3.İstemin düşmesi .....................................................11
   Madde 35: 4.Hükmü ...................................................................11
   İkinci Bölüm
   KİŞİSEL DURUM SİCİLİ
   Madde 36: A. Genel olarak .........................................................................11
   I. Sicil .............................................................................11
   Madde 37: II.Görevliler....................................................................12
   Madde 38: III.Sorumluluk ................................................................. 12
   Madde 39: IV.Düzeltme ....................................................................12
   1.Genel olarak...........................................................12
   Madde 40: 2.Cinsiyet değişikliğinde ..........................................12
   Madde 41: B. Doğum kütüğü .....................................................................13
   I. Bildirme ......................................................................13
   Madde 42: II.Doğum kütüğünde değişiklikler..................................13
   Madde 43: C. Ölüm kütüğü........................................................................13
   I. Ölümün bildirilmesi....................................................13
   Madde 44: II.Cesedi bulunamayan kişi ............................................13
   Madde 45: III.Gaiplik kararı..............................................................13
   Madde 46: IV.Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi .............................13
   İKİNCİ KISIM
   TÜZEL KİŞİLER
   Birinci Bölüm
   GENEL HÜKÜMLER
   Madde 47: A. Tüzel kişilik .........................................................................14
   Madde 48: B. Hak ehliyeti ..........................................................................14
   Madde 49: C. Fiil ehliyeti ...........................................................................14
   I. Koşulu ........................................................................14
   Madde 50: II.Kullanılması ...............................................................14
   Madde 51: D. Yerleşim yeri .......................................................................15
   Madde 52: E. Kişiliğin sona ermesi ............................................................15
   I. Sınırlı devam etme ......................................................15
   Madde 53: II.Malvarlığının tasfiyesi ................................................15
   Madde 54: III.Malvarlığının özgülenmesi .........................................15
   Madde 55: F. Saklı hükümler ......................................................................15
   İkinci Bölüm
   DERNEKLER
   Madde 56: A. Kuruluşu ..............................................................................16
   I. Tanımı ........................................................................16
   Madde 57: II.Dernek kurma hakkı ...................................................16
   Madde 58: III.Tüzük..........................................................................16
   Madde 59: IV.Tüzel kişiliğin kazanılması .........................................17
   1.Kazanma anı ..........................................................17
   Madde 60: 2.İnceleme ................................................................17
   Madde 61: 3.Dernek tüzüğünün ilânı..........................................17
   Madde 62: 4.İlk genel kurul toplantısı ........................................17
   Madde 63: B. Üyelik ..................................................................................18
   I. Kazanılması ................................................................18
   1.Kural ......................................................................18
   Madde 64: 2.Koşulları ................................................................18
   Madde 65: II.Sona ermesi ................................................................18
   1.Kendiliğinden .........................................................18
   Madde 66: 2.Çıkma ile ................................................................19
   Madde 67: 3.Çıkarılma ile ...........................................................19
   Madde 68: III.Kapsamı......................................................................19
   1.Üyelerin hakları .....................................................19
   a.Eşitlik ilkesi .......................................................19
   Madde 69: b.Oy hakkı ............................................................19
   Madde 70: 2.Üyelerin yükümlülükleri........................................20
   a.Ödenti verme borcu ...........................................20
   Madde 71: b.Diğer yükümlülükler .........................................20
   Madde 72: C. Organlar ...............................................................................20
   I. Genel olarak ................................................................20
   Madde 73: II.Genel kurul .................................................................20
   1.Niteliği ve oluşumu ................................................20
   Madde 74: 2.Toplanması .............................................................21
   a.Olağan toplantı ..................................................21
   Madde 75: b.Olağanüstü toplantı............................................21
   Madde 76: c.Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar ...........21
   Madde 77: 3.Toplantıya çağrı......................................................21
   Madde 78: 4.Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı ......................22
   Madde 79: 5.Toplantı usulü.........................................................22
   Madde 80: 6.Genel kurulun görev ve yetkileri ............................22
   Madde 81: 7.Genel kurul kararları ..............................................23
   a.Karar yeter sayısı ...............................................23
   Madde 82: b.Oy hakkından yoksunluk...................................23
   Madde 83: c.Kararın iptali......................................................23
   Madde 84: III.Yönetim kurulu...........................................................23
   1.Oluşumu ................................................................23
   Madde 85: 2.Görevleri................................................................24
   Madde 86: IV.Denetim kurulu ..........................................................24
   Madde 87: D. Sona erme ............................................................................24
   I. Kendiliğinden .............................................................24
   Madde 88: II.Genel kurul kararı ile .................................................25
   Madde 89: III.Mahkeme kararı ile....................................................25
   Madde 90: E. Derneklerin faaliyetleri ........................................................25
   I. Genel olarak................................................................25
   Madde 91: II.Uluslararası faaliyet ....................................................25
   1.Faaliyet serbestliği .................................................25
   Madde 92: 2.Yabancı dernekler..................................................26
   Madde 93: III.Yabancıların dernek kurma hakkı...............................26
   Madde 94: F. Derneklerin örgütlenmesi .....................................................26
   I. Şube açmaları .............................................................26
   1.Kuruluşu ................................................................26
   Madde 95: 2.Şubenin organları ve uygulanacak hükümler .........27
   Madde 96: II.Üst kuruluşlar kurmaları ..............................................27
   1.Federasyon .............................................................27
   Madde 97: 2.Konfederasyon .......................................................27
   Madde 98: 3.Ortak hükümler......................................................27
   Madde 99: G. Dernek gelirleri ....................................................................28
   Madde 100: H. Saklı hükümler.....................................................................28
   Üçüncü Bölüm
   VAKIFLAR
   Madde 101: A. Kuruluşu ..............................................................................28
   I. Tanımı ........................................................................28
   Madde 102: II.Kuruluş şekli...............................................................29
   Madde 103: III.Temyiz ve iptal ...........................................................29
   Madde 104: IV.Tescil ve ilân ..............................................................29
   Madde 105: V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk ...............30
   Madde 106: B. Vakıf senedi .........................................................................30
   I. İçeriği..........................................................................30
   Madde 107: II.Noksanlıklar ...............................................................30
   Madde 108: C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı ..............................30
   Madde 109: D. Vakfın örgütü.......................................................................31
   I. Genel olarak ................................................................31
   Madde 110: II.Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı ......................31
   Madde 111: E. Denetim ................................................................................31
   Madde 112: F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi ......................32
   I. Yönetimin değiştirilmesi.............................................32
   Madde 113: II.Amacın ve malların değiştirilmesi ..............................32
   Madde 114: G. Yıllık rapor ..........................................................................33
   Madde 115: H. Faaliyetten geçici alıkoyma .................................................33
   Madde 116: İ. Vakfın sona ermesi ................................................................33
   Madde 117: J. Diğer hükümler .....................................................................33
   İKİNCİ KİTAP
   AİLE HUKUKU
   BİRİNCİ KISIM EVLİLİK HUKUKU
   Birinci Bölüm
   EVLENME
   BİRİNCİ AYIRIM
   NİŞANLILIK
   Madde 118: A. Nişanlanma ..........................................................................34
   Madde 119: B. Nişanlılığın hükümleri .........................................................34
   I. Dava hakkının bulunmaması.......................................34
   Madde 120: II.Nişanın bozulmasının sonuçları ..................................34
   1.Maddî tazminat ......................................................34
   Madde 121: 2.Manevî tazminat ....................................................35
   Madde 122: III.Hediyelerin geri verilmesi ..........................................35
   Madde 123: IV.Zamanaşımı ................................................................35
   İKİNCİ AYIRIM
   EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ
   Madde 124: A. Ehliyetin koşulları................................................................35
   I. Yaş..............................................................................35
   Madde 125: II.Ayırt etme gücü ..........................................................36
   Madde 126: III.Yasal temsilcinin izni .................................................36
   1.Küçükler hakkında.................................................36
   Madde 127: 2.Kısıtlılar hakkında .................................................36
   Madde 128: 3.Mahkemeye başvurma ...........................................36
   Madde 129: B. Evlenme engelleri ................................................................36
   I. Hısımlık ......................................................................36
   Madde 130: II.Önceki evlilik .............................................................37
   1.Sona erdiğinin ispatı ..............................................37
   a.Genel olarak ......................................................37
   Madde 131: b.Gaiplik durumunda ............................................37
   Madde 132: 2.Kadın için bekleme süresi......................................37
   Madde 133: III.Akıl hastalığı ..............................................................37
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ
   Madde 134: A. Başvuru................................................................................37
   I. Başvuru makamı .........................................................37
   Madde 135: II.Şekli .............................................................................38
   Madde 136: III.Belgeler ......................................................................38
   Madde 137: IV.Başvurunun incelenmesi ve reddi...............................38
   Madde 138: V. Redde itiraz ve yargılama usulü...................................38
   Madde 139: B. Evlenme töreni ve tescil .......................................................39
   I. Koşulları .....................................................................39
   1.Evlenme izni ..........................................................39
   Madde 140: 2.Evlenmenin yapılamaması .....................................39
   Madde 141: II.Yapılışı .......................................................................39
   1.Tören yeri ..............................................................39
   Madde 142: 2.Törenin şekli ..........................................................39
   Madde 143: 3.Aile cüzdanı ve dinî tören......................................40
   Madde 144: C. Yönetmelik ..........................................................................40
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   BATIL OLAN EVLENMELER
   Madde 145: A. Mutlak butlan .......................................................................40
   I. Sebepleri .....................................................................40
   Madde 146: II.Dava açma görevi ve hakkı.........................................40
   Madde 147: III.Dava hakkının sınırlanması veya kalkması.................41
   Madde 148: B. Nisbî butlan..........................................................................41
   I. Eşlerin dava hakkı.......................................................41
   1.Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk..................41
   Madde 149: 2.Yanılma .................................................................41
   Madde 150: 3.Aldatma .................................................................41
   Madde 151: 4.Korkutma ...............................................................42
   Madde 152: 5.Hak düşürücü süre .................................................42
   Madde 153: II.Yasal temsilcinin dava hakkı ......................................42
   Madde 154: C. Butlanı gerektirmeyen sebepler............................................42
   I. Bekleme süresine uymama .........................................42
   Madde 155: II.Şekil kurallarına uymama ...........................................42
   Madde 156: D. Butlan kararı ........................................................................43
   I. Genel olarak ................................................................43
   Madde 157: II.Sonuçları .........................................................................43
   1.Çocuklar yönünden ................................................43
   Madde 158: 2.Eşler yönünden ......................................................43
   Madde 159: E. Mirasçıların dava hakkı ........................................................43
   Madde 160: F. Yetki ve yargılama usulü ......................................................43
   İkinci Bölüm
   BOŞANMA
   Madde 161: A. Boşanma sebepleri ...............................................................44
   I. Zina .............................................................................44
   Madde 162: II.Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış .........44
   Madde 163: III.Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme .......................44
   Madde 164: IV.Terk ............................................................................44
   Madde 165: V. Akıl hastalığı ..............................................................45
   Madde 166: VI.Evlilik birliğinin sarsılması ........................................45
   Madde 167: B. Dava .....................................................................................46
   I. Konusu........................................................................46
   Madde 168: II.Yetki ...........................................................................46
   Madde 169: III.Geçici önlemler ..........................................................46
   Madde 170: C. Karar ....................................................................................46
   I. Boşanma veya ayrılık .................................................46
   Madde 171: II.Ayrılık süresi ..............................................................47
   Madde 172: III.Ayrılık süresinin bitimi...............................................47
   Madde 173: IV.Boşanan kadının kişisel durumu................................. 47
   Madde 174: V. Boşanmada tazminat ve nafaka ..................................47
   1.Maddî ve manevî tazminat.....................................47
   Madde 175: 2.Yoksulluk nafakası ................................................48
   Madde 176: 3.Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi ..................48
   Madde 177: 4.Yetki ......................................................................48
   Madde 178: 5.Zamanaşımı ...........................................................48
   Madde 179: VI.Mal rejiminin tasfiyesi ...............................................49
   1.Boşanma hâlinde ....................................................49
   Madde 180: 2.Ayrılık hâlinde .......................................................49
   Madde 181: VII.Miras hakları ...............................................................49
   Madde 182: VIII.Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları .............49
   1.Hâkimin takdir yetkisi ...........................................49
   Madde 183: 2.Durumun değişmesi ...............................................50
   Madde 184: D. Boşanmada yargılama usulü ................................................50
   Üçüncü Bölüm
   EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
   Madde 185: A. Haklar ve yükümlülükler .....................................................50
   I. Genel olarak................................................................50
   Madde 186: II.Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere
   katılma........................................................................51
   Madde 187: III.Kadının soyadı............................................................51
   Madde 188: B. Birliğin temsili .....................................................................51
   I. Eşlerin temsil yetkisi ..................................................51
   Madde 189: II.Sorumluluk ................................................................. 52
   Madde 190: III.Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması........52
   Madde 191: IV.Temsil yetkisinin geri verilmesi ................................. 52
   Madde 192: C. Eşlerin meslek ve işi ............................................................52
   Madde 193: D. Eşlerin hukukî işlemleri .......................................................52
   I. Genel olarak ................................................................52
   Madde 194: II.Aile konutu .................................................................53
   Madde 195: E. Birliğin korunması ...............................................................53
   I. Genel olarak ................................................................53
   Madde 196: II.Eşler birlikte yaşarken ................................................53
   Madde 197: III.Birlikte yaşamaya ara verilmesi..................................54
   Madde 198: IV.Borçlulara ait önlemler ...............................................54
   Madde 199: V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması .................................54
   Madde 200: VI.Durumun değişmesi....................................................55
   Madde 201: VII.Yetki ...........................................................................55
   Dördüncü Bölüm
   EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ
   BİRİNCİ AYIRIM
   GENEL HÜKÜMLER
   Madde 202: A. Yasal mal rejimi ...................................................................55
   Madde 203: B. Mal rejimi sözleşmesi ..........................................................55
   I. Sözleşmenin içeriği.....................................................55
   Madde 204: II.Sözleşme ehliyeti ........................................................56
   Madde 205: III.Sözleşmenin şekli .......................................................56
   Madde 206: C. Olağanüstü mal rejimi ..........................................................56
   I. Eşlerden birinin istemi ile ...........................................56
   1.Karar ......................................................................56
   Madde 207: 2.Yetki ......................................................................57
   Madde 208: 3.Mal ayrılığına geçişten dönme ...............................57
   Madde 209: II.Cebrî icra hâlinde........................................................57
   1.İflâsta .....................................................................57
   Madde 210: 2.Hacizde..................................................................57
   Madde 211: 3.Eski rejime dönme .................................................57
   Madde 212: III.Önceki rejimin tasfiyesi ..............................................58
   Madde 213: D. Alacaklıların korunması.......................................................58
   Madde 214: E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki .............................58
   Madde 215: F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi ......................58
   Madde 216: G. Envanter ...............................................................................58
   Madde 217: H. Eşler arasındaki borçlar .......................................................59
   İKİNCİ AYIRIM
   EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA
   Madde 218: A. Mülkiyet ..............................................................................59
   I. Kapsamı ......................................................................59
   Madde 219: II.Edinilmiş mallar .........................................................59
   Madde 220: III.Kişisel mallar..............................................................59
   1.Kanuna göre...........................................................59
   Madde 221: 2.Sözleşmeye göre ....................................................60
   Madde 222: IV.İspat............................................................................60
   Madde 223: B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf..........................................60
   Madde 224: C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk.........................................60
   Madde 225: D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye ...................................61
   I. Sona erme anı .............................................................61
   Madde 226: II.Malların geri alınması ve borçlar ................................61
   1.Genel olarak...........................................................61
   Madde 227: 2.Değer artış payı......................................................61
   Madde 228: III.Eşlerin paylarının hesaplanması ................................. 61
   1.Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması ...61
   Madde 229: 2.Eklenecek değerler ................................................62
   Madde 230: 3.Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında
   denkleştirme .........................................................62
   Madde 231: 4.Artık değer.............................................................62
   Madde 232: IV.Değerin belirlenmesi ..................................................63
   1.Sürüm değeri .........................................................63
   Madde 233: 2.Gelir değeri ............................................................63
   a.Genel olarak ......................................................63
   Madde 234: b.Özel hâller .........................................................63
   Madde 235: 3.Değerlendirme anı .................................................64
   Madde 236: V. Artık değere katılma ...................................................64
   1.Kanuna göre ...........................................................64
   Madde 237: 2.Sözleşmeye göre ....................................................64
   a.Genel olarak ......................................................64
   Madde 238: b.İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla
   mal ayrılığında ..................................................64
   Madde 239: VI.Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi ..64
   1.Ödeme ve ertelenmesi ............................................64
   Madde 240: 2.Aile konutu ve ev eşyası ........................................65
   Madde 241: 3.Üçüncü kişilere karşı dava .....................................65
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   MAL AYRILIĞI
   Madde 242: A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf..........................................66
   Madde 243: B. Diğer hükümler ....................................................................66
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI
   Madde 244: A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf..........................................66
   I. Genel olarak ................................................................66
   Madde 245: II.İspat ............................................................................66
   Madde 246: B. Borçlardan sorumluluk.........................................................66
   Madde 247: C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye ...................................67
   I. Sona erme anı .............................................................67
   Madde 248: II.Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi ..........67
   1.Genel olarak ...........................................................67
   Madde 249: 2.Katkıdan doğan hak ...............................................67
   Madde 250: III.Aileye özgülenen mallar .............................................67
   1.Kural ......................................................................67
   Madde 251: 2.Paylaşmaya aykırı davranışlar ...............................68
   Madde 252: 3.Paylaştırma isteminin reddi ...................................68
   Madde 253: 4.Paylaştırma yöntemi ..............................................68
   Madde 254: IV.Aile konutu ve ev eşyası .............................................68
   1.İptal veya boşanma hâlinde....................................68
   Madde 255: 2.Ölüm hâlinde .........................................................69
   BEŞİNCİ AYIRIM
   MAL ORTAKLIĞI
   Madde 256: A. Mülkiyet ..............................................................................70
   I. Kapsamı ......................................................................70
   Madde 257: II.Ortaklık malları...........................................................70
   1.Genel mal ortaklığı ................................................70
   Madde 258: 2.Sınırlı mal ortaklığı................................................70
   a.Edinilmiş mallarda ortaklık ...............................70
   Madde 259: b.Diğer mal ortaklıkları ........................................70
   Madde 260: III.Kişisel mallar..............................................................71
   Madde 261: IV.İspat............................................................................71
   Madde 262: B. Yönetim ve tasarruf..............................................................71
   I. Ortaklık mallarında.....................................................71
   1.Olağan yönetim .....................................................71
   Madde 263: 2.Olağanüstü yönetim...............................................71
   Madde 264: 3.Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası .........71
   Madde 265: 4.Mirasın kabulü veya reddi .....................................72
   Madde 266: 5.Sorumluluk ve yönetim giderleri ...........................72
   Madde 267: II.Kişisel mallar ..............................................................72
   Madde 268: C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk.........................................72
   I. Ortaklık borçları .........................................................72
   Madde 269: II.Kişisel borçlar.............................................................73
   Madde 270: D. Eşler arasındaki borçlar .......................................................73
   Madde 271: E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye....................................73
   I. Sona erme anı .............................................................73
   Madde 272: II.Kişisel mala ekleme....................................................73
   Madde 273: III.Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme . 74
   Madde 274: IV.Değer artış payı ..........................................................74
   Madde 275: V. Değer belirlenmesi .....................................................74
   Madde 276: VI.Paylaşma ....................................................................74
   1.Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde 74
   Madde 277: 2.Diğer hâllerde ........................................................74
   Madde 278: VII.Paylaşma usulü ...........................................................75
   1.Kişisel mallar.........................................................75
   Madde 279: 2.Aile konutu ve ev eşyası ........................................75
   Madde 280: 3.Diğer malvarlığı değerleri......................................75
   Madde 281: 4.Diğer paylaşma kuralları........................................76
   İKİNCİ KISIM
   HISIMLIK
   Birinci Bölüm
   SOYBAĞININ KURULMASI
   BİRİNCİ AYIRIM
   GENEL HÜKÜMLER
   Madde 282: A. Genel olarak soybağının kurulması......................................76
   Madde 283: B. Davada yetki ve yargılama usulü .........................................76
   I. Yetki ...........................................................................76
   Madde 284: II.Yargılama usulü..........................................................76
   İKİNCİ AYIRIM
   KOCANIN BABALIĞI
   Madde 285: A. Babalık karinesi ...................................................................77
   Madde 286: B. Soybağının reddi ..................................................................77
   I. Dava hakkı ..................................................................77
   Madde 287: II.İspat ............................................................................77
   1.Evlilik içinde ana rahmine düşme ..........................77
   Madde 288: 2.Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında anarahmine düşme......................................................77
   Madde 289: III.Hak düşürücü süreler ..................................................78
   Madde 290: C. Karinelerin çakışması...........................................................78
   Madde 291: D. Diğer ilgililerin dava hakkı ..................................................78
   Madde 292: E. Sonradan evlenme ................................................................79
   I. Koşulu.........................................................................79
   Madde 293: II.Bildirim ......................................................................79
   Madde 294: III.İtiraz ve iptal...............................................................79
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ
   Madde 295: A. Tanıma .................................................................................80
   I. Koşulları ve şekli ........................................................80
   Madde 296: II.Bildirim ......................................................................80
   Madde 297: III.İptal davası .................................................................80
   1.Tanıyanın dava hakkı.............................................80
   Madde 298: 2.İlgililerin dava hakkı ..............................................80
   a.Genel olarak.......................................................80
   Madde 299: b.İspat yükü ..........................................................81
   Madde 300: 3.Hak düşürücü süreler .............................................81
   Madde 301: B. Babalık hükmü .....................................................................81
   I. Dava hakkı..................................................................81
   Madde 302: II.Karine .........................................................................81
   Madde 303: III.Hak düşürücü süreler ..................................................82
   Madde 304: IV.Ananın malî hakları ....................................................83
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   EVLÂT EDİNME
   Madde 305: A. Küçüklerin evlât edinilmesi .................................................83
   I. Genel koşulları............................................................83
   Madde 306: II.Birlikte evlât edinme ..................................................83
   Madde 307: III.Tek başına evlât edinme .............................................84
   Madde 308: IV.Küçüğün rızası ve yaşı ...............................................84
   Madde 309: V. Ana ve babanın rızası .................................................84
   1.Şekil.......................................................................84
   Madde 310: 2.Zamanı...................................................................85
   Madde 311: 3.Rızanın aranmaması ..............................................85
   a.Koşulları ............................................................85
   Madde 312: b.Karar ................................................................. 85
   Madde 313: B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi .............................85
   Madde 314: C. Hükümleri ............................................................................86
   Madde 315: D. Şekil ve usul ........................................................................87
   I. Genel olarak................................................................87
   Madde 316: II.Araştırma ....................................................................87
   Madde 317: E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması ............................................88
   I. Sebepleri .....................................................................88
   1.Rızanın bulunmaması ............................................88
   Madde 318: 2.Diğer noksanlıklar .................................................88
   Madde 319: II.Hak düşürücü süre ......................................................88
   Madde 320: F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık................................................89
   BEŞİNCİ AYIRIM
   SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ
   Madde 321: A. Soyadı ..................................................................................89
   Madde 322: B. Karşılıklı yükümlülükler ......................................................89
   Madde 323: C. Çocuk ile kişisel ilişki ..........................................................90
   I. Ana ve baba ile ...........................................................90
   1.Kural ......................................................................90
   Madde 324: 2.Sınırları ..................................................................90
   Madde 325: II.Üçüncü kişiler ile........................................................90
   Madde 326: III.Yetki ...........................................................................90
   Madde 327: D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama ...............91
   I. Kapsamı ......................................................................91
   Madde 328: II.Süresi ..........................................................................91
   Madde 329: III.Dava hakkı..................................................................91
   Madde 330: IV.Nafaka miktarının takdiri ...........................................91
   Madde 331: V. Durumun değişmesi....................................................92
   Madde 332: VI.Geçici önlemler ..........................................................92
   1.Genel olarak ...........................................................92
   Madde 333: 2.Babalığın tespitinden önce.....................................92
   Madde 334: VII.Güvence verilmesi ......................................................92
   ALTINCI AYIRIM
   VELÂYET
   Madde 335: A. Genel olarak .........................................................................92
   I. Koşullar ......................................................................92
   Madde 336: II.Ana ve baba evli ise ....................................................93
   Madde 337: III.Ana ve baba evli değilse .............................................93
   Madde 338: IV.Üvey çocuklar ............................................................93
   Madde 339: B. Velâyetin kapsamı................................................................93
   I. Genel olarak ................................................................93
   Madde 340: II.Eğitim .........................................................................94
   Madde 341: III.Dinî eğitim..................................................................94
   Madde 342: IV.Çocuğun temsil edilmesi ............................................94
   Madde 343: V. Çocuğun fiil ehliyeti ...................................................94
   Madde 344: VI.Çocuğun aileyi temsil etmesi......................................95
   Madde 345: VII.Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler......95
   Madde 346: C. Çocuğun korunması .............................................................95
   I. Koruma önlemleri .......................................................95
   Madde 347: II.Çocukların yerleştirilmesi ...........................................95
   Madde 348: III.Velâyetin kaldırılması ................................................96
   1.Genel olarak...........................................................96
   Madde 349: 2.Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde .......96
   Madde 350: 3.Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve
   babanın yükümlülükleri ........................................96
   Madde 351: IV.Durumun değişmesi....................................................97
   YEDİNCİ AYIRIM
   ÇOCUK MALLARI
   Madde 352: A. Yönetim ...............................................................................97
   I. Genel olarak................................................................97
   Madde 353: II.Evlilik sona erince ......................................................97
   Madde 354: B. Kullanma hakkı ....................................................................97
   Madde 355: C. Gelirlerin sarfı......................................................................97
   Madde 356: D. Çocuk mallarının kısmen sarfı .............................................98
   Madde 357: E. Çocuğun serbest malları .......................................................98
   I. Kazandırmalar ............................................................98
   Madde 358: II.Saklı pay .....................................................................98
   Madde 359: III.Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel
   kazanç ........................................................................98
   Madde 360: F. Çocuk mallarının korunması ................................................99
   I. Önlemler .....................................................................99
   Madde 361: II.Yönetimin ana ve babadan alınması ...........................99
   Madde 362: G. Yönetimin sona ermesi ........................................................99
   I. Malların devri .............................................................99
   Madde 363: II.Ana ve babanın sorumluluğu ......................................99
   İkinci Bölüm
   AİLE
   BİRİNCİ AYIRIM
   NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
   Madde 364: A. Nafaka yükümlüleri ........................................................... 100
   Madde 365: B. Dava hakkı ......................................................................... 100
   Madde 366: C. Korunmaya muhtaç kişiler ................................................. 100
   İKİNCİ AYIRIM
   EV DÜZENİ
   Madde 367: A. Koşulları ............................................................................ 101
   Madde 368: B. Hükümleri .......................................................................... 101
   I. Ev düzeni ve gözetim................................................ 101
   Madde 369: II.Sorumluluk ............................................................... 101
   Madde 370: III.Altsoyun denkleştirme alacağı.................................. 102
   1.Koşulları............................................................... 102
   Madde 371: 2.İstenmesi .............................................................. 102
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   AİLE MALLARI
   Madde 372: A. Aile vakfı ........................................................................... 102
   Madde 373: B. Aile malları ortaklığı .......................................................... 102
   I. Oluşumu ................................................................... 102
   1.Koşulları............................................................... 102
   Madde 374: 2.Şekil ..................................................................... 103
   Madde 375: II.Süre........................................................................... 103
   Madde 376: III.Hükmü ...................................................................... 103
   1.Elbirliği ile işletme .............................................. 103
   Madde 377: 2.Yönetim ve temsil ................................................ 103
   a.Genel olarak..................................................... 103
   Madde 378: b.Yöneticinin yetkisi .......................................... 104
   Madde 379: 3.Ortak mallar ve kişisel mallar .............................. 104
   Madde 380: IV.Ortaklığın sona ermesi.............................................. 104
   1.Sebepleri .............................................................. 104
   Madde 381: 2.Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme............. 105
   Madde 382: 3.Ölüm.................................................................... 105
   Madde 383: 4.Paylaşma kuralları ............................................... 105
   Madde 384: V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı............................ 105
   1.Konusu ................................................................. 105
   Madde 385: 2.Özel sona erdirme sebepleri................................. 105
   Madde 386: C. Aile yurdu .......................................................................... 106
   I. Genel olarak .............................................................. 106
   Madde 387: II.Kurulması ................................................................. 106
   1.Koşulları .............................................................. 106
   Madde 388: 2.Usul ve şekil ........................................................ 106
   a.İlân................................................................... 106
   Madde 389: b.Üçüncü kişilerin haklarının korunması ............ 107
   Madde 390: c.Tapu kütüğüne şerh verilmesi.......................... 107
   Madde 391: III.Sonuçları................................................................... 107
   1.Tasarruf hakkının sınırlanması ............................ 107
   Madde 392: 2.Kan hısımlarının aile yurduna alınması ............... 107
   Madde 393: 3.Malikin ödemede acze düşmesi ........................... 107
   Madde 394: IV.Sona ermesi .............................................................. 108
   1.Malikin ölümü hâlinde......................................... 108
   Madde 395: 2.Malikin sağlığında ............................................... 108
   ÜÇÜNCÜ KISIM
   VESAYET
   Birinci Bölüm
   VESAYET DÜZENİ
   BİRİNCİ AYIRIM
   VESAYET ORGANLARI
   Madde 396: A. Genel olarak ....................................................................... 109
   Madde 397: B. Vesayet daireleri ................................................................ 109
   I. Kamu vesayeti .......................................................... 109
   Madde 398: II.Özel vesayet ............................................................. 109
   1.Koşulları .............................................................. 109
   Madde 399: 2.Kurulması ............................................................ 110
   Madde 400: 3.Aile meclisi .......................................................... 110
   Madde 401: 4.Güvence............................................................... 110
   Madde 402: 5.Sona ermesi ......................................................... 110
   Madde 403: C. Vasi ve kayyım .................................................................. 110
   İKİNCİ AYIRIM
   VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER
   Madde 404: A. Küçüklük ........................................................................... 111
   Madde 405: B. Kısıtlama............................................................................ 111
   I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı ............................... 111
   Madde 406: II.Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde
   bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim........... 111
   Madde 407: III.Özgürlüğü bağlayıcı ceza ......................................... 111
   Madde 408: IV.İstek üzerine ............................................................. 112
   Madde 409: C. Usul .................................................................................... 112
   I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu ................... 112
   Madde 410: II.İlân............................................................................ 112
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   YETKİ
   Madde 411: A. Vesayet işlerinde yetki ....................................................... 113
   Madde 412: B. Yerleşim yerinin değişmesi................................................ 113
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   VASİNİN ATANMASI
   Madde 413: A. Koşulları ............................................................................ 113
   I. Genel olarak .............................................................. 113
   Madde 414: II.Eşin ve hısımların önceliği ....................................... 113
   Madde 415: III.İlgililerin isteği ......................................................... 114
   Madde 416: IV.Vasiliği kabul yükümlülüğü ..................................... 114
   Madde 417: V. Vasilikten kaçınme sebepleri .................................... 114
   Madde 418: VI.Vasiliğe engel olan sebepler ..................................... 114
   Madde 419: B. Atama usulü ....................................................................... 115
   I. Vasinin atanması....................................................... 115
   Madde 420: II.Geçici önlemler......................................................... 115
   Madde 421: III.Tebliğ ve ilân ............................................................ 115
   Madde 422: IV.Kaçınma ve itiraz...................................................... 115
   1.Usul ..................................................................... 115
   Madde 423: 2.Geçici görev......................................................... 116
   Madde 424: 3.Karar .................................................................... 116
   Madde 425: V. Görevin verilmesi ..................................................... 116
   BEŞİNCİ AYIRIM
   KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK
   Madde 426: A. Kayyımlığı gerektiren hâller .............................................. 116
   I. Temsil ....................................................................... 116
   Madde 427: II.Yönetim .................................................................... 117
   1.Kanun gereği........................................................ 117
   Madde 428: 2.İstek üzerine......................................................... 117
   Madde 429: B. Yasal danışmanlık .............................................................. 117
   Madde 430: C. Yetki .................................................................................. 118
   Madde 431: D. Usul ................................................................................... 118
   ALTINCI AYIRIM
   KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI
   Madde 432: A. Koşulları ............................................................................ 118
   Madde 433: B. Yetki .................................................................................. 119
   Madde 434: C. Bildirim yükümlülüğü........................................................ 119
   Madde 435: D. İtiraz................................................................................... 119
   Madde 436: E. Usul .................................................................................... 119
   I. Genel olarak.............................................................. 119
   Madde 437: II.Yargılama usulü ................................................................. 120
   İkinci Bölüm
   VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ
   BİRİNCİ AYIRIM VASİNİN GÖREVLERİ
   Madde 438: A. Göreve başlama ................................................................. 120
   I. Defter tutma .............................................................. 120
   Madde 439: II.Değerli şeylerin saklanması ...................................... 121
   Madde 440: III.Taşınırların satılması ................................................ 121
   Madde 441: IV.Paraların yatırılması ................................................. 121
   1.Yatırma zorunluluğu............................................ 121
   Madde 442: 2.Yatırımların dönüştürülmesi ................................ 121
   Madde 443: V. Ticarî ve sınaî işletmeler .......................................... 121
   Madde 444: VI.Taşınmazların satılması ............................................ 122
   Madde 445: B. Özen ve temsil ................................................................... 122
   I. Kişiye özen ............................................................... 122
   1.Küçüklerde .......................................................... 122
   a.Genel olarak .................................................... 122
   Madde 446: b.Koruma amacıyla özgürlüğün
   kısıtlanması .................................................... 122
   Madde 447: 2.Kısıtlılarda ........................................................... 123
   Madde 448: II.Temsil ....................................................................... 123
   1.Genel olarak......................................................... 123
   Madde 449: 2.Yasak işlemler ..................................................... 123
   Madde 450: 3.Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması...... 123
   Madde 451: 4.Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler ......... 123
   a.Vasinin rızası ................................................... 123
   Madde 452: b.Onamamanın sonucu ....................................... 124
   Madde 453: 5.Meslek veya sanat ................................................ 124
   Madde 454: C. Malvarlığının yönetilmesi .................................................. 124
   I. Yönetim ve hesap tutma yükümlülüğü ..................... 124
   Madde 455: II.Serbest mallar ........................................................... 124
   Madde 456: D. Görevin süresi .................................................................... 124
   Madde 457: E. Vasinin ücreti ..................................................................... 125
   İKİNCİ AYIRIM
   KAYYIMIN GÖREVLERİ
   Madde 458: A. Kayyımın konumu ............................................................. 125
   Madde 459: B. Kayyımlığın kapsamı ......................................................... 125
   I. Belli bir iş ................................................................. 125
   Madde 460: II.Malvarlığının yönetimi ............................................. 125
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ
   Madde 461: A. Şikâyet ve itiraz ................................................................. 126
   Madde 462: B. İzin ..................................................................................... 126
   I. Vesayet makamından ................................................ 126
   Madde 463: II.Denetim makamından ............................................... 127
   Madde 464: C. Rapor ve hesapların incelenmesi ........................................ 127
   Madde 465: D. İznin bulunmaması............................................................. 127
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU
   Madde 466: A. Özen yükümü..................................................................... 128
   Madde 467: B. Vasinin sorumluluğu .......................................................... 128
   Madde 468: C. Devletin sorumluluğu......................................................... 128
   Madde 469: D. Görev ve yetki.................................................................... 128
   Üçüncü Bölüm
   VESAYETİN SONA ERMESİ
   BİRİNCİ AYIRIM
   VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN SONA ERMESİ
   Madde 470: A. Küçüklerde ........................................................................ 129
   Madde 471: B. Hükümlülerde .................................................................... 129
   Madde 472: C. Diğer kısıtlılarda ................................................................ 129
   I. Kaldırılması .............................................................. 129
   Madde 473: II.Usulü ........................................................................ 129
   1.İlân....................................................................... 129
   Madde 474: 2.Akıl hastalığı veya akıl zayıflığında .................... 130
   Madde 475: 3.Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde
   bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimde... 130
   Madde 476: 4.İstek üzerine kısıtlamada ..................................... 130
   Madde 477: D. Kayyımlıkta ve yasal danışmanlıkta .................................. 130
   I. Genel olarak.............................................................. 130
   Madde 478: II.İlân ..................................................................................... 130
   İKİNCİ AYIRIM
   VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ
   Madde 479: A. Fiil ehliyetinin yitirilmesi ve ölüm .................................... 131
   Madde 480: B. Sürenin sona ermesi ve uzatılmaması ................................ 131
   I. Sürenin dolması ........................................................ 131
   Madde 481: II.Engelin veya kaçınma sebebinin ortaya çıkması ...... 131
   Madde 482: III.Göreve devam zorunluluğu ...................................... 131
   Madde 483: C. Görevden alınma ................................................................ 131
   I. Sebepleri ................................................................... 131
   Madde 484: II.Usulü ........................................................................ 132
   1.İstek üzerine veya re’sen ..................................... 132
   Madde 485: 2.Araştırma ve uyarı ............................................... 133
   Madde 486: 3.Geçici önlemler ................................................... 132
   Madde 487: 4.Diğer önlemler ..................................................... 132
   Madde 488: 5.İtiraz .................................................................... 132
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
   Madde 489: A. Kesin hesap ve malvarlığının teslimi ................................. 133
   Madde 490: B. Rapor ve hesabın incelenmesi ............................................ 133
   Madde 491: C. Vasinin görevine son verilmesi .......................................... 133
   Madde 492: D. Sorumluluk davasında zamanaşımı.................................... 133
   I. Olağan zamanaşımı................................................... 133
   Madde 493: II.Olağanüstü zamanaşımı ............................................ 134
   Madde<

   Stok Kodu
   :
   9789753684316
   Boyut
   :
   13X16
   Sayfa Sayısı
   :
   583
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2016
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   İVORY
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Hukuk Ders Kitapları
Kapat