Sepetim (0) Toplam: 0,00

Telekomünikasyon Hukuku

Takdim ............................................................................................................. iii

İçindekiler ......................................................................................................... v

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE GENEL İŞLEM

KOŞULLARI................................................................................................... 1

 1. Giriş ve Konunun Önemi............................................................................. 1
 2. Elektronik Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları.... 4
 3. Tanım...................................................................................................... 4
 4. Unsurları ................................................................................................. 6
 5. Genel Olarak ....................................................................................... 6
 6. Unsurları ............................................................................................. 6
 7. Abonelik Sözleşmesinin İçeriğini Oluşturmak Üzere Sözleşmenin

Kurulmasından Önce İşletmeci Tarafından Tek Taraflı Olarak

Önceden Hazırlanmış Olması ......................................................... 6

 1. İleride Birden Fazla Sözleşme İlişkisinde Kullanılmak Üzere

Hazırlanmış Olması ........................................................................ 8

 1. İşletmeci Tarafından Değiştirilmeden Sözleşmeye Dahil Edilmek

Niyetiyle Aboneye Sunulmuş Olması............................................. 8

III. Genel İşlem Koşullarının Hukuki Niteliği .................................................. 9

 1. Elektronik Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem

Koşullarının Denetimi .............................................................................. 10

 1. Genel Olarak ......................................................................................... 10
 2. Elektronik Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Yer Alan Genel

İşlem Koşullarının İdari Denetimi ........................................................ 12

 1. Genel Olarak ..................................................................................... 12
 2. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna Göre İdari Denetim .... 13
 3. Elektronik Haberleşme Kanunu'na Göre İdari Denetim .................. 16
 4. Elektronik Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Yer Alan Genel

İşlem Koşullarının Yargısal Denetimi .............................................. 18

 1. Genel Olarak ................................................................................. 18
 2. Kapsam Denetimi ......................................................................... 19
 3. Genel Olarak ........................................................................... 19
 4. Dahil olma (ilişkilendirme) denetimi...................................... 22
 5. Yürürlük Denetimi .................................................................. 28
 6. Yorum Denetimi ..................................................................... 29
 7. Genel Olarak ........................................................................29
 8. Genel İşlem Koşullarında Saydamlık (Şeffaflık) İlkesi ve

Abone Lehine Yorum Kuralı .............................................32

 1. İçerik Denetimi........................................................................34
 2. Genel Olarak .....................................................................34
 3. İçerik Denetiminde Yararlanılacak Mevzuat Hükümleri ..35

iii. İçerik Denetimi ve Haksız Şartların Tespit Edilmesi ........37

 1. Haksız Şartın Tanımı ve Unsurları ....................................38

(1) Tanımı..........................................................................38

(2) Unsurları ......................................................................39

(a) Hükmün Abone ile Müzakere Edilmeden Tek

Yanlı Olarak Sözleşmeye Konulması.....................39

(b) Hükmün abone aleyhine dürüstlük kuralına aykırı

düşecek şekilde dengesizliğe neden olması............41

Kaynakça.........................................................................................................49

İNTERNET BANKACILIĞI SİSTEMİ ÜZERİNDEN BANKALARA

VERİLEN ZARARLARDAN GSM OPERATÖRLERİ SORUMLU

TUTULABİLİR Mİ?.....................................................................................54

1). Genel Olarak İnternet Bankacılığı .............................................................54

2). Hukuki Sorun .............................................................................................55

3). Yetkisiz Kişilerin İnternet Bankacılığı Sistemini Kullanarak İşlem

Yapmasının Hukuki Sonucu ......................................................................56

4). Yetkisiz Kişilerin Yaptığı İşlemler Sebebiyle Ortaya Çıkan Zarar Kime

Aittir ..........................................................................................................60

5). Bankanın "Tazminatta Rücu Kuralları”ndan Yararlanamaması ................62

6). GSM Operatörlerinin Haksız Fiil veya Akdi Sorumluluk Hükümlerine

Göre Sorumlu Tutulmasının Mümkün Olup Olmadığı ..............................66

7). Usulsüz İşlemlerin Gerçekleştirilmesinde SMS Mesajlarının da

Kullanılması, GSM Operatörünün Sorumluluğu İçin Yeterli Kabul

Edilebilir mi? .............................................................................................70

8). GSM Operatörünün Sorumluluğu İddiasının Uygun Nedensellik Bağı

Teorisi Bağlamında Değerlendirilmesi ......................................................74

9). Bankanın Uğradığı Zararın Tazmin Talebinin Tabi Olduğu Zamanaşımı

Süresi ve Bu Sürenin İşlemeye Başlayacağı Zaman Dilimi.......................78

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE ŞEFFAFLIK İLKESİ VE

SAĞLAYICININ BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ .......................80

 1. Giriş ...........................................................................................................80
 2. Şeffaflık İlkesine Dair Genel Bilgiler ........................................................81

III. Mukayeseli Hukuktan Örnekler ................................................................83

 1. 2002/22 No.lu AB Direktifi ve 2009/136 No.lu Direktifle Getirilen

Yenilikler .............................................................................................. 83

 1. Alman Telekomünikasyon Kanunu § 45n ............................................. 85
 2. EHK m. 49'un İncelenmesi....................................................................... 88
 3. Genel Tespitler ...................................................................................... 88
 4. Bilgilendirmenin Kapsamı .................................................................... 90
 5. Katma Değerli Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Sunumuna

İlişkin Usul ve Esaslar ...................................................................... 90

 1. Dürüstlük Kuralı Gereğince Bilgilendirmenin Gerekli Olduğu

Durumlar .......................................................................................... 93

 1. Hizmet Kalitesinin Ölçümü .................................................................. 94
 2. Sonuç ........................................................................................................ 95

ELEKTRONİK HABERLEŞME ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN

SONA ERMESİ ............................................................................................. 96

 1. Giriş............................................................................................................ 96
 2. Abonelik Sözleşmesinden Cayma .............................................................. 96
 3. Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri........................................................... 98
 4. Kararlaştırılan Sürenin Dolması............................................................. 99
 5. Abonenin Ölümü, Fiil Ehliyetinin Sınırlandırılması veya Kaybı ve

Aciz Hali .............................................................................................. 100

 1. İfa İmkânsızlığı .................................................................................... 100
 2. Hukukî İşlemle Sona Ermesi .................................................................... 102
 3. Tarafların Anlaşması ............................................................................ 102
 4. Fesih ..................................................................................................... 102
 5. Olağan Fesih..................................................................................... 102
 6. Olağanüstü Fesih ..............................................................................106
 7. Taahhütlü Abonelik Sözleşmesinin Feshi ........................................ 108
 8. Numara Taşıma Yoluyla Sözleşmenin Feshi ................................... 109

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİNİN

ALDATICI REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA

KARŞI KORUNMASI ................................................................................ 111

 1. Giriş ......................................................................................................... 111
 2. Genel Olarak ........................................................................................... 111
 3. Reklamların Tabi Olduğu Temel Hukuki Rejim................................. 111
 4. Mevzuat .......................................................................................... 111
 5. Reklamların Hukuka Uygunluk Şartları ......................................... 113
 6. Reklamların Hukuka Uygunluk Denetimi ...................................... 113
 7. Aldatıcı Reklamlar .............................................................................. 114

III. Telekomünikasyon Sektöründe Karşılaşılan Uygulama ve Örnekler...... 116

 1. Sonuç....................................................................................................... 120

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE ABONELİK

SÖZLEŞMELERİNE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM

KURUMU'NUN MÜDAHALESİ .............................................................. 121

Giriş............................................................................................................... 121

 1. Telekomünikasyon Sektöründe Yürütülen Faaliyetlerin Çeşitliliği ve

Bunun Abonelik Sözleşmelerinin Niteliğine Etkisi .................................. 122

 1. Abonelik Sözleşmelerine Müdahalenin Gerekçeleri ................................. 125

2.1. Kamu Hizmeti Niteliğindeki Faaliyetlere İlişkin Abonelik

Sözleşmelerine Müdahalenin Gerekçeleri ......................................... 125

2.2. Kamu Hizmeti Niteliğinde Olmayan Faaliyetlere İlişkin Abonelik

Sözleşmelerine İdarenin Müdahale Yetkisinin Gerekçesi ................. 127

 1. Telekomünikasyon Sektöründeki Faaliyetlerin Niteliklerine Göre

Ayırmanın Sonuçları................................................................................. 128

 1. İdarenin Abonelik Sözleşmelerine Müdahalesinin Sınırları ...................... 129

4.1. Kamu Hizmeti Niteliğindeki Faaliyetlere İlişkin Olan Abonelik

Sözleşmeleri Bakımından ................................................................... 129

4.2. Kamu Hizmeti Niteliğinde Olmayan Faaliyetlere İlişkin Abonelik

Sözleşmeleri Bakımından ................................................................... 130

 1. Mevzuatın Değerlendirilmesi .................................................................... 130

Sonuç Yerine ................................................................................................. 132Kapat