Sepetim (0) Toplam: 0,00
Sigorta Hukuku
Sigorta Hukuku
Filiz Kitabevi
15.00
<p style="text-align: justify;">Giriş ........................................................................................................... 1<br />I- Sigorta Hukuku Kavramı ................................................................. 1<br />II- Sigorta Faaliyeti ............................................................................... 2<br />III- Sigorta Faaliyetinde Bulunabilecek Kimseler .................................. 2<br />A- Sigorta Şirketleri ........................................................................ 2<br />B- Reasürans Şirketleri.................................................................... 3<br />C- Sigorta Aracıları ......................................................................... 4<br />1- Sigorta Acenteleri.................................................................. 3<br />2-Brokerler................................................................................ 4<br />D- Sigorta Eksperleri....................................................................... 4<br />IV- Sigortacılık Faaliyetinin Denetimi ................................................... 5<br />SİGORTA SÖZLEŞMELERİ<br />I- Tanım ............................................................................................... 5<br />II- Sigorta Sözleşmesinin Tarafları ve İlgilisi ....................................... 6<br />A- Sigortacı ..................................................................................... 6<br />B- Sigorta Ettiren ............................................................................ 6<br />C- Sigortalı ...................................................................................... 6<br />III- Sigorta Sözleşmesinin Unsurları ...................................................... 7<br />A- Sigorta Olayı (Versicherungsfall, Riziko) .................................. 7<br />B- Tehlike (Gefahr) ......................................................................... 7<br />C- Menfaat ...................................................................................... 8<br />1- Kavram.................................................................................. 8<br />2- Sigorta Edilen Menfaatin Değeri (Sigorta Değeri) ................ 9<br />a- Genel Olarak ..................................................................... 9<br />b- Mal Üzerindeki Hakların Sigortasında.............................. 9<br />c- Sair Hakların Sigortasında ..............................................11<br />IV- Sigorta Sözleşmesinin Yapılması ...................................................11<br />V- Sigorta Sözleşmesinden Doğan Borç ve Mükellefiyetler ...............13<br />A- Sigortacının Borç ve Mükellefiyetleri ......................................13<br />1-Rizikoyu Taşıma Taahhüdü (Sorumluluk Altına<br />Girme Taahhüdü) ................................................................13<br />2- Poliçe Verme Mükellefiyeti.................................................15<br />3- Sigortacının Giderleri Ödeme Borcu (TTK 1426)...............16<br />4- Tazminat Ödeme Borcu (TTK 1427)...................................16<br />a- Borcun Doğumu ..............................................................16<br />b- İfa Zamanı .......................................................................17<br />c- Kısmen İfa (TTK 1427/3)................................................18<br />d- Tazmin Borcunun Kapsamı ve Muhtevası ......................19<br />aa- Sigorta Zararı ............................................................19<br />bb- Rizikonun Gerçekleşmesindeki Kusurun Tazmin<br />Borcuna Etkisi .........................................................21<br />B- Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri................................21<br />1- Prim Ödeme Borcu ..............................................................21<br />a- Kavram............................................................................21<br />b- İfa Zamanı (Muacceliyet)................................................22<br />c- Temerrüt ve Temerrüdün Sonuçları ................................23<br />d- Ödeme Yeri .....................................................................24<br />e- Primin İndirilmesi ...........................................................24<br />2- Beyan Yükümlülüğü............................................................25<br />a- Kavram............................................................................25<br />b- Sözleşmenin Yapılması Sırasında ...................................25<br />aa- Mükellefiyetin Kapsamı............................................25<br />bb- Beyan Mükellefiyetini İhlâlin Sonuçları...................26<br />aaa- Sigorta olayının (rizikonun)<br />gerçekleşmesinden önce..................................26<br />bbb- Sigorta olayının (rizikonun)<br />gerçekleşmesinden sonra.................................27<br />c- Sözleşmenin Yapılmasından Sonra .................................29<br />aa- Tehlikeyi Değiştirmeme ve Tehlike Şartlarında<br />Meydana Gelen Önemli Değişiklikleri Sigortacıya<br />Bildirme Mükellefiyeti.............................................29<br />bb- Tehlike Ağırlaşması Hakkında Bildirimde<br />Bulunmamanın sonuçları .........................................31<br />aaa- Fesih yahut prim farkı isteme hakkının<br />doğması; askıda hükümsüzlük ........................31<br />bbb- Sigorta ettirenin sigortacıya karşı sorumlu<br />olması................................................................. 32<br />ccc-Tehlike ağırlaşmasının rizikonun<br />gerçekleşmesinden sonra öğrenilme<br />ihtimali (TTK 1445/5).....................................33<br />ddd-Sigorta tazminatı veya sigorta bedelinden<br />indirim hakkı ...................................................34<br />cc-Tehlike Ağırlaşması Hakkında Bildirimde<br />Bulunmanın Sonuçları .............................................35<br />aaa- Sözleşmeye aykırılığı ortadan kaldırması ........35<br />bbb- Sigorta tazminatından indirim yapılamaması ..35<br />ccc-Sigortacının sözleşmeyi fesih hakkının<br />(veya prim farkı talep) hakkının doğması .......36<br />dd- Tehlike Ağırlaşmasının Prim Borcuna Etkisi ...........37<br />aaa- Sigortacının sözleşmeyle bağlı kalması<br />halinde.............................................................37<br />bbb- Sigortacının sözleşmeyle bağlı kalmadığı<br />hallerde............................................................37<br />3-Sigorta Ettirenin Rizikoyu (Sigorta Olayını)<br />Bildirme Yükümlülüğü .......................................................37<br />4-Sigorta Ettirenin Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına<br />İzin Verme Yükümlülüğü (TTK 1447) ...............................38<br />5-Sigorta Ettirenin Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının<br />Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü (TTK 1448) ...........39<br />6-Sigorta Sözleşmesinde Öngörülen Diğer Yükümlülükler ...39<br />VI- SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ ..................................40<br />1-Zarar Sigortaları (Mal Sigortası ve Sorumluluk Sigortası)..40<br />a- Genel Olarak ...................................................................40<br />b- Mal Sigortası...................................................................41<br />c- Sorumluluk Sigortası.......................................................42<br />d- Denizcilik Rizikolarına Karşı Yapılan Sigorta................45<br />2- Can Sigortaları.....................................................................47<br />a- Genel Olarak ...................................................................47<br />b- Hayat Sigortası................................................................47<br />aa- Tanımı.......................................................................47<br />bb- Hayat Sigortasının İlgilileri ve Özellikleri ...............47<br />aaa- Sigortalı ...........................................................47<br />bbb- Lehtar ..............................................................49<br />aaaa- Atanması...............................................49<br />bbbb- Değiştirilmesi ......................................50<br />ccc- Sigorta ettiren...................................................50<br />aaaa- Lehtarın belirtilmemiş olması halinde ...50<br />bbbb- Lehtarın sigorta ettirenin yerine<br />geçmesi (TTK 1505) ............................51<br />cc-Hayat Sigortalarında “Sigorta Değeri”(TTK 1491) ..51<br />dd- Hayat Sigortasında Halefiyet Yasağı ........................52<br />ee- Hayat Sigortasında Sözleşmeden Cayma Hakkı .......52<br />ff- Sigorta Ettirenin Sözleşmeden Ayrılma Hakkı ..........53<br />gg- Sigorta Ettirenin Ödünç Alma Hakkı........................53<br />hh- Hayat Sigortalarında Beyan Yükümlülüğünün<br />İhlâli (TTK 1497-1499)............................................53<br />ii-Hayat Sigortasının Primden Muaf Sigorta<br />Haline Gelmesi ...........................................................55<br />jj- Hayat Sigortasında Sigortalının İntiharı veya<br />Öldürülmesi ................................................................55<br />c- Kaza Sigortası .................................................................56<br />aa- Genel Olarak .............................................................56<br />bb- Sigorta Tazminatının Kapsamı ve Tayini .................57<br />cc- Uygulanacak Hükümler ............................................57<br />d- Hastalık ve Sağlık Sigortası ............................................58<br />VII-Aynı Menfaatin Birden Fazla Sigortacı Tarafından Sigorta<br />Edilmesi.........................................................................................60<br />A- Karşılıklı Sigorta ......................................................................60<br />B-Reasürans..................................................................................60<br />C- Çifte Sigorta .............................................................................61<br />D- Müşterek Sigorta (TTK 1466) ..................................................62<br />VIII- Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi ...............................................63<br />A- Sözleşmenin Kendiliğinden Hükümden Düşmesi ....................63<br />1-Sözleşmenin Yapılması Sırasında Mevcut Olan<br />Menfaatin Sonradan Ortadan Kalkması ..............................63<br />2- Sigortacının İflâsı ................................................................63<br />3- Sonraki İmkânsızlık (TTK 1422).........................................63<br />4-Sigorta Edilen Menfaatin Sahibinin Değişmesi<br />(TTK 1470) .........................................................................64<br />B- Kanunî Sebeplerle Fesih veya Cayma ......................................64<br />1- Genel Olarak........................................................................64<br />2- Cayma veya Fesih Sebepleri................................................65<br />a-Sigortacının, Konkordato Ilan Etmesi, Ilgili Sigorta<br />Dalına Ait Ruhsatının Iptâl Edilmesi veya Sözleşme<br />Yapma Yetkisinin Kaldırılması (ve bu gibi hâller).........65<br />b-Sigorta Ettirenin Primlerin Tamamını Ödememişken<br />Konkordato Ilan Etmesi ..................................................65<br />c-Sigortacının Sözleşmedeki Ayarlama Şartına<br />Dayanarak Primi Yükseltmesi ........................................65<br />d-Sigortacının Sigorta Sözleşmesini Kısmen Feshetmesi<br />veya Cayması (TTK 1415) .............................................65<br />e-Sigortacının Aciz Hâline Düşmesi veya Hakkında<br />Yapılan Takibin Semeresiz Kalması (TTK 1417) ..........66<br />f-Sigorta Ettirenin Primin Ödenmesinden Önce Acze<br />Düşmesi, Iflâs Etmesi veya Kendisi Hakkında Yapılan<br />Takibin Semeresiz Kalması (TTK 1417/2).....................66<br />g- Kısmî Zarar Hâlinde .......................................................66<br />h-Sigorta Ettirenin Prim Borcunda Temerrüde Düşmesi<br />Hâlinde ...........................................................................66<br />ı- Sigorta Ettirenin “Tehlike” Hakkındaki Beyan<br />Yükümlülüğünü Ihlâl Etmesi Hâlinde.............................66<br />IX- Sigorta Sözleşmesinde İfanın Sonuçları.........................................67<br />A- Sigortacının Halefiyeti .............................................................67<br />B- Sözleşmenin Sona Ermesi ........................................................69<br />X- Sigorta Sözleşmesinde Zamanaşımı ...............................................69</p> <p style="text-align: justify;"><br />EK<br />SİGORTACILIK KANUNU<br />BİRİNCİ BÖLÜM<br />Amaç, Kapsam ve Tanımlar<br />Amaç ve Kapsam: Madde 1.....................................................................71<br />Tanımlar: Madde 2 ..................................................................................72<br />İKİNCİ BÖLÜM<br />Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketleri<br />Sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin kuruluşu:<br />Madde 3...................................................................................................75<br />Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin teşkilâtı: Madde 4................77<br />Ruhsat: Madde 5......................................................................................78<br />Ruhsat talebinin değerlendirilmesi: Madde 6 ..........................................79<br />Ruhsat iptali: Madde 7.............................................................................80<br />Ana sözleşme değişiklikleri: Madde 8.....................................................81<br />İntifa ve oy kullanma haklarının edinilmesi: Madde 9 ............................81<br />Tasfiye, birleşme, devir, portföy devri ve iflas: Madde 10 ......................82<br />ÜÇÜNCÜ BÖLÜM<br />Sigorta Sözleşmeleri<br />Sigorta sözleşmeleri: Madde 11...............................................................83<br />Tarifeler: Madde 12 .................................................................................84<br />Zorunlu sigortalar: Madde 13 ..................................................................84<br />Güvence hesabı: Madde 14......................................................................85<br />Yurt dışında yaptırılabilecek sigortalar. Madde 15..................................88<br />BEŞİNCİ BÖLÜM<br />Aktüerler, Aracılar ve Sigorta Eksperleri<br />Aktüerler ve brokerler: Madde 21 ...........................................................89<br />Sigorta eksperleri: Madde 22...................................................................90<br />Sigorta acenteleri: Madde 23 ...................................................................94</p>
 • Açıklama
  • Giriş ........................................................................................................... 1
   I- Sigorta Hukuku Kavramı ................................................................. 1
   II- Sigorta Faaliyeti ............................................................................... 2
   III- Sigorta Faaliyetinde Bulunabilecek Kimseler .................................. 2
   A- Sigorta Şirketleri ........................................................................ 2
   B- Reasürans Şirketleri.................................................................... 3
   C- Sigorta Aracıları ......................................................................... 4
   1- Sigorta Acenteleri.................................................................. 3
   2-Brokerler................................................................................ 4
   D- Sigorta Eksperleri....................................................................... 4
   IV- Sigortacılık Faaliyetinin Denetimi ................................................... 5
   SİGORTA SÖZLEŞMELERİ
   I- Tanım ............................................................................................... 5
   II- Sigorta Sözleşmesinin Tarafları ve İlgilisi ....................................... 6
   A- Sigortacı ..................................................................................... 6
   B- Sigorta Ettiren ............................................................................ 6
   C- Sigortalı ...................................................................................... 6
   III- Sigorta Sözleşmesinin Unsurları ...................................................... 7
   A- Sigorta Olayı (Versicherungsfall, Riziko) .................................. 7
   B- Tehlike (Gefahr) ......................................................................... 7
   C- Menfaat ...................................................................................... 8
   1- Kavram.................................................................................. 8
   2- Sigorta Edilen Menfaatin Değeri (Sigorta Değeri) ................ 9
   a- Genel Olarak ..................................................................... 9
   b- Mal Üzerindeki Hakların Sigortasında.............................. 9
   c- Sair Hakların Sigortasında ..............................................11
   IV- Sigorta Sözleşmesinin Yapılması ...................................................11
   V- Sigorta Sözleşmesinden Doğan Borç ve Mükellefiyetler ...............13
   A- Sigortacının Borç ve Mükellefiyetleri ......................................13
   1-Rizikoyu Taşıma Taahhüdü (Sorumluluk Altına
   Girme Taahhüdü) ................................................................13
   2- Poliçe Verme Mükellefiyeti.................................................15
   3- Sigortacının Giderleri Ödeme Borcu (TTK 1426)...............16
   4- Tazminat Ödeme Borcu (TTK 1427)...................................16
   a- Borcun Doğumu ..............................................................16
   b- İfa Zamanı .......................................................................17
   c- Kısmen İfa (TTK 1427/3)................................................18
   d- Tazmin Borcunun Kapsamı ve Muhtevası ......................19
   aa- Sigorta Zararı ............................................................19
   bb- Rizikonun Gerçekleşmesindeki Kusurun Tazmin
   Borcuna Etkisi .........................................................21
   B- Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri................................21
   1- Prim Ödeme Borcu ..............................................................21
   a- Kavram............................................................................21
   b- İfa Zamanı (Muacceliyet)................................................22
   c- Temerrüt ve Temerrüdün Sonuçları ................................23
   d- Ödeme Yeri .....................................................................24
   e- Primin İndirilmesi ...........................................................24
   2- Beyan Yükümlülüğü............................................................25
   a- Kavram............................................................................25
   b- Sözleşmenin Yapılması Sırasında ...................................25
   aa- Mükellefiyetin Kapsamı............................................25
   bb- Beyan Mükellefiyetini İhlâlin Sonuçları...................26
   aaa- Sigorta olayının (rizikonun)
   gerçekleşmesinden önce..................................26
   bbb- Sigorta olayının (rizikonun)
   gerçekleşmesinden sonra.................................27
   c- Sözleşmenin Yapılmasından Sonra .................................29
   aa- Tehlikeyi Değiştirmeme ve Tehlike Şartlarında
   Meydana Gelen Önemli Değişiklikleri Sigortacıya
   Bildirme Mükellefiyeti.............................................29
   bb- Tehlike Ağırlaşması Hakkında Bildirimde
   Bulunmamanın sonuçları .........................................31
   aaa- Fesih yahut prim farkı isteme hakkının
   doğması; askıda hükümsüzlük ........................31
   bbb- Sigorta ettirenin sigortacıya karşı sorumlu
   olması................................................................. 32
   ccc-Tehlike ağırlaşmasının rizikonun
   gerçekleşmesinden sonra öğrenilme
   ihtimali (TTK 1445/5).....................................33
   ddd-Sigorta tazminatı veya sigorta bedelinden
   indirim hakkı ...................................................34
   cc-Tehlike Ağırlaşması Hakkında Bildirimde
   Bulunmanın Sonuçları .............................................35
   aaa- Sözleşmeye aykırılığı ortadan kaldırması ........35
   bbb- Sigorta tazminatından indirim yapılamaması ..35
   ccc-Sigortacının sözleşmeyi fesih hakkının
   (veya prim farkı talep) hakkının doğması .......36
   dd- Tehlike Ağırlaşmasının Prim Borcuna Etkisi ...........37
   aaa- Sigortacının sözleşmeyle bağlı kalması
   halinde.............................................................37
   bbb- Sigortacının sözleşmeyle bağlı kalmadığı
   hallerde............................................................37
   3-Sigorta Ettirenin Rizikoyu (Sigorta Olayını)
   Bildirme Yükümlülüğü .......................................................37
   4-Sigorta Ettirenin Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına
   İzin Verme Yükümlülüğü (TTK 1447) ...............................38
   5-Sigorta Ettirenin Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının
   Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü (TTK 1448) ...........39
   6-Sigorta Sözleşmesinde Öngörülen Diğer Yükümlülükler ...39
   VI- SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ ..................................40
   1-Zarar Sigortaları (Mal Sigortası ve Sorumluluk Sigortası)..40
   a- Genel Olarak ...................................................................40
   b- Mal Sigortası...................................................................41
   c- Sorumluluk Sigortası.......................................................42
   d- Denizcilik Rizikolarına Karşı Yapılan Sigorta................45
   2- Can Sigortaları.....................................................................47
   a- Genel Olarak ...................................................................47
   b- Hayat Sigortası................................................................47
   aa- Tanımı.......................................................................47
   bb- Hayat Sigortasının İlgilileri ve Özellikleri ...............47
   aaa- Sigortalı ...........................................................47
   bbb- Lehtar ..............................................................49
   aaaa- Atanması...............................................49
   bbbb- Değiştirilmesi ......................................50
   ccc- Sigorta ettiren...................................................50
   aaaa- Lehtarın belirtilmemiş olması halinde ...50
   bbbb- Lehtarın sigorta ettirenin yerine
   geçmesi (TTK 1505) ............................51
   cc-Hayat Sigortalarında “Sigorta Değeri”(TTK 1491) ..51
   dd- Hayat Sigortasında Halefiyet Yasağı ........................52
   ee- Hayat Sigortasında Sözleşmeden Cayma Hakkı .......52
   ff- Sigorta Ettirenin Sözleşmeden Ayrılma Hakkı ..........53
   gg- Sigorta Ettirenin Ödünç Alma Hakkı........................53
   hh- Hayat Sigortalarında Beyan Yükümlülüğünün
   İhlâli (TTK 1497-1499)............................................53
   ii-Hayat Sigortasının Primden Muaf Sigorta
   Haline Gelmesi ...........................................................55
   jj- Hayat Sigortasında Sigortalının İntiharı veya
   Öldürülmesi ................................................................55
   c- Kaza Sigortası .................................................................56
   aa- Genel Olarak .............................................................56
   bb- Sigorta Tazminatının Kapsamı ve Tayini .................57
   cc- Uygulanacak Hükümler ............................................57
   d- Hastalık ve Sağlık Sigortası ............................................58
   VII-Aynı Menfaatin Birden Fazla Sigortacı Tarafından Sigorta
   Edilmesi.........................................................................................60
   A- Karşılıklı Sigorta ......................................................................60
   B-Reasürans..................................................................................60
   C- Çifte Sigorta .............................................................................61
   D- Müşterek Sigorta (TTK 1466) ..................................................62
   VIII- Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi ...............................................63
   A- Sözleşmenin Kendiliğinden Hükümden Düşmesi ....................63
   1-Sözleşmenin Yapılması Sırasında Mevcut Olan
   Menfaatin Sonradan Ortadan Kalkması ..............................63
   2- Sigortacının İflâsı ................................................................63
   3- Sonraki İmkânsızlık (TTK 1422).........................................63
   4-Sigorta Edilen Menfaatin Sahibinin Değişmesi
   (TTK 1470) .........................................................................64
   B- Kanunî Sebeplerle Fesih veya Cayma ......................................64
   1- Genel Olarak........................................................................64
   2- Cayma veya Fesih Sebepleri................................................65
   a-Sigortacının, Konkordato Ilan Etmesi, Ilgili Sigorta
   Dalına Ait Ruhsatının Iptâl Edilmesi veya Sözleşme
   Yapma Yetkisinin Kaldırılması (ve bu gibi hâller).........65
   b-Sigorta Ettirenin Primlerin Tamamını Ödememişken
   Konkordato Ilan Etmesi ..................................................65
   c-Sigortacının Sözleşmedeki Ayarlama Şartına
   Dayanarak Primi Yükseltmesi ........................................65
   d-Sigortacının Sigorta Sözleşmesini Kısmen Feshetmesi
   veya Cayması (TTK 1415) .............................................65
   e-Sigortacının Aciz Hâline Düşmesi veya Hakkında
   Yapılan Takibin Semeresiz Kalması (TTK 1417) ..........66
   f-Sigorta Ettirenin Primin Ödenmesinden Önce Acze
   Düşmesi, Iflâs Etmesi veya Kendisi Hakkında Yapılan
   Takibin Semeresiz Kalması (TTK 1417/2).....................66
   g- Kısmî Zarar Hâlinde .......................................................66
   h-Sigorta Ettirenin Prim Borcunda Temerrüde Düşmesi
   Hâlinde ...........................................................................66
   ı- Sigorta Ettirenin “Tehlike” Hakkındaki Beyan
   Yükümlülüğünü Ihlâl Etmesi Hâlinde.............................66
   IX- Sigorta Sözleşmesinde İfanın Sonuçları.........................................67
   A- Sigortacının Halefiyeti .............................................................67
   B- Sözleşmenin Sona Ermesi ........................................................69
   X- Sigorta Sözleşmesinde Zamanaşımı ...............................................69


   EK
   SİGORTACILIK KANUNU
   BİRİNCİ BÖLÜM
   Amaç, Kapsam ve Tanımlar
   Amaç ve Kapsam: Madde 1.....................................................................71
   Tanımlar: Madde 2 ..................................................................................72
   İKİNCİ BÖLÜM
   Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketleri
   Sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin kuruluşu:
   Madde 3...................................................................................................75
   Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin teşkilâtı: Madde 4................77
   Ruhsat: Madde 5......................................................................................78
   Ruhsat talebinin değerlendirilmesi: Madde 6 ..........................................79
   Ruhsat iptali: Madde 7.............................................................................80
   Ana sözleşme değişiklikleri: Madde 8.....................................................81
   İntifa ve oy kullanma haklarının edinilmesi: Madde 9 ............................81
   Tasfiye, birleşme, devir, portföy devri ve iflas: Madde 10 ......................82
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   Sigorta Sözleşmeleri
   Sigorta sözleşmeleri: Madde 11...............................................................83
   Tarifeler: Madde 12 .................................................................................84
   Zorunlu sigortalar: Madde 13 ..................................................................84
   Güvence hesabı: Madde 14......................................................................85
   Yurt dışında yaptırılabilecek sigortalar. Madde 15..................................88
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   Aktüerler, Aracılar ve Sigorta Eksperleri
   Aktüerler ve brokerler: Madde 21 ...........................................................89
   Sigorta eksperleri: Madde 22...................................................................90
   Sigorta acenteleri: Madde 23 ...................................................................94

   Stok Kodu
   :
   9789753685658
   Boyut
   :
   13X16
   Sayfa Sayısı
   :
   109
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   Mart 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat