Sepetim (0) Toplam: 0,00
Sigorta Hukuku
Sigorta Hukuku
Filiz Kitabevi
15.00
<p>Giriş ........................................................................................................... 1</p> <p>I- Sigorta Hukuku Kavramı ................................................................. 1</p> <p>II- Sigorta Faaliyeti ............................................................................... 2</p> <p>III- Sigorta Faaliyetinde Bulunabilecek Kimseler .................................. 2</p> <p>A- Sigorta Şirketleri ........................................................................ 2</p> <p>B- Reasürans Şirketleri.................................................................... 3</p> <p>C- Sigorta Aracıları ......................................................................... 3</p> <p>1- Sigorta Acenteleri .................................................................. 3</p> <p>2- Brokerler ................................................................................ 4</p> <p>D- Sigorta Eksperleri ....................................................................... 4</p> <p>IV- Sigortacılık Faaliyetinin Denetimi ................................................... 4</p> <p>SİGORTA SÖZLEŞMELERİ</p> <p>I- Tanım ............................................................................................... 5</p> <p>II- Sigorta Sözleşmesinin Tarafları ve İlgilisi ....................................... 6</p> <p>A- Sigortacı ..................................................................................... 6</p> <p>B- Sigorta Ettiren ............................................................................ 6</p> <p>C- Sigortalı ...................................................................................... 6</p> <p>III- Sigorta Sözleşmesinin Unsurları ...................................................... 6</p> <p>A- Sigorta Olayı (Versicherungsfall, Riziko) .................................. 6</p> <p>B- Tehlike (Gefahr) ......................................................................... 7</p> <p>C- Menfaat ...................................................................................... 8</p> <p>1- Kavram .................................................................................. 8</p> <p>2- Sigorta Edilen Menfaatin Değeri (Sigorta Değeri) ................ 9</p> <p>a- Genel Olarak ..................................................................... 9</p> <p>b- Mal Üzerindeki Hakların Sigortasında.............................. 9</p> <p>c- Sair Hakların Sigortasında ..............................................10</p> <p>IV- Sigorta Sözleşmesinin Yapılması ...................................................11</p> <p>V- Sigorta Sözleşmesinden Doğan Borç ve Mükellefiyetler ...............12</p> <p>A- Sigortacının Borç ve Mükellefiyetleri ......................................12</p> <p><span style="font-size: 8pt;">X </span></p> <p>1- Rizikoyu Taşıma Taahhüdü (Sorumluluk Altına</p> <p>Girme Taahhüdü) ................................................................12</p> <p>2- Poliçe Verme Mükellefiyeti.................................................15</p> <p>3- Sigortacının Giderleri Ödeme Borcu (TTK 1426)...............16</p> <p>4- Tazminat Ödeme Borcu (TTK 1427) ..................................16</p> <p>a- Borcun Doğumu ..............................................................16</p> <p>b- İfa Zamanı .......................................................................16</p> <p>c- Kısmen İfa (TTK 1427/3)................................................17</p> <p>d- Tazmin Borcunun Kapsamı ve Muhtevası ......................18</p> <p>aa- Sigorta Zararı ............................................................18</p> <p>bb- Rizikonun Gerçekleşmesindeki Kusurun Tazmin</p> <p>Borcuna Etkisi .........................................................20</p> <p>B- Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri................................21</p> <p>1- Prim Ödeme Borcu ..............................................................21</p> <p>a- Kavram ............................................................................21</p> <p>b- İfa Zamanı (Muacceliyet)................................................21</p> <p>c- Temerrüt ve Temerrüdün Sonuçları ................................22</p> <p>d- Ödeme Yeri .....................................................................24</p> <p>e- Primin İndirilmesi ...........................................................24</p> <p>2- Beyan Yükümlülüğü............................................................24</p> <p>a- Kavram ............................................................................24</p> <p>b- Sözleşmenin Yapılması Sırasında ...................................25</p> <p>aa- Mükellefiyetin Kapsamı............................................25</p> <p>bb- Beyan Mükellefiyetini İhlâlin Sonuçları...................26</p> <p>aaa- Sigorta olayının (rizikonun)</p> <p>gerçekleşmesinden önce..................................26</p> <p>bbb- Sigorta olayının (rizikonun)</p> <p>gerçekleşmesinden sonra ................................. 26</p> <p>c- Sözleşmenin Yapılmasından Sonra ................................. 28</p> <p>aa- Tehlikeyi Değiştirmeme ve Tehlike Şartlarında</p> <p>Meydana Gelen Önemli Değişiklikleri Sigortacıya</p> <p>Bildirme Mükellefiyeti .............................................28</p> <p>bb- Tehlike Ağırlaşması Hakkında Bildirimde</p> <p>Bulunmamanın sonuçları .........................................30</p> <p>aaa- Fesih yahut prim farkı isteme hakkının</p> <p>doğması; askıda hükümsüzlük ........................30</p> <p>bbb- Sigorta ettirenin sigortacıya karşı sorumlu</p> <p>olması................................................................. 31</p> <p>ccc- Tehlike ağırlaşmasının rizikonun</p> <p><span style="font-size: 8pt;">XI </span></p> <p>gerçekleşmesinden sonra öğrenilme</p> <p>ihtimali (TTK 1445/5) ..................................... 32</p> <p>ddd- Sigorta tazminatı veya sigorta bedelinden</p> <p>indirim hakkı ................................................... 33</p> <p>cc- Tehlike Ağırlaşması Hakkında Bildirimde</p> <p>Bulunmanın Sonuçları ............................................. 34</p> <p>aaa- Sözleşmeye aykırılığı ortadan kaldırması ........ 34</p> <p>bbb- Sigorta tazminatından indirim yapılamaması .. 34</p> <p>ccc- Sigortacının sözleşmeyi fesih hakkının</p> <p>(veya prim farkı talep) hakkının doğması ....... 34</p> <p>dd- Tehlike Ağırlaşmasının Prim Borcuna Etkisi ........... 35</p> <p>aaa- Sigortacının sözleşmeyle bağlı kalması</p> <p>halinde ............................................................. 35</p> <p>bbb- Sigortacının sözleşmeyle bağlı kalmadığı</p> <p>hallerde............................................................ 36</p> <p>3- Sigorta Ettirenin Rizikoyu (Sigorta Olayını)</p> <p>Bildirme Yükümlülüğü ....................................................... 36</p> <p>4- Sigorta Ettirenin Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına</p> <p>İzin Verme Yükümlülüğü (TTK 1447) ............................... 37</p> <p>5- Sigorta Ettirenin Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının</p> <p>Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü (TTK 1448) ........... 37</p> <p>6- Sigorta Sözleşmesinde Öngörülen Diğer Yükümlülükler ... 38</p> <p>VI- SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ .................................. 39</p> <p>1- Zarar Sigortaları (Mal Sigortası ve Sorumluluk Sigortası) .. 39</p> <p>a- Genel Olarak ................................................................... 39</p> <p>b- Mal Sigortası ................................................................... 40</p> <p>c- Sorumluluk Sigortası ....................................................... 41</p> <p>d- Denizcilik Rizikolarına Karşı Yapılan Sigorta................ 44</p> <p>2- Can Sigortaları ..................................................................... 45</p> <p>a- Genel Olarak ................................................................... 45</p> <p>b- Hayat Sigortası ................................................................ 45</p> <p>aa- Tanımı ....................................................................... 45</p> <p>bb- Hayat Sigortasının İlgilileri ve Özellikleri ............... 46</p> <p>aaa- Sigortalı ........................................................... 46</p> <p>bbb- Lehtar .............................................................. 47</p> <p>aaaa- Atanması ............................................... 47</p> <p>bbbb- Değiştirilmesi ...................................... 48</p> <p>ccc- Sigorta ettiren ................................................... 49</p> <p>aaaa- Lehtarın belirtilmemiş olması halinde ... 49</p> <p><span style="font-size: 8pt;">XII </span></p> <p>bbbb- Lehtarın sigorta ettirenin yerine</p> <p>geçmesi (TTK 1505) ............................49</p> <p>cc- Hayat Sigortalarında "Sigorta Değeri”(TTK 1491) ..49</p> <p>dd- Hayat Sigortasında Halefiyet Yasağı ........................50</p> <p>ee- Hayat Sigortasında Sözleşmeden Cayma Hakkı .......51</p> <p>ff- Sigorta Ettirenin Sözleşmeden Ayrılma Hakkı ..........51</p> <p>gg- Sigorta Ettirenin Ödünç Alma Hakkı........................52</p> <p>hh- Hayat Sigortalarında Beyan Yükümlülüğünün</p> <p>İhlâli (TTK 1497-1499) ............................................52</p> <p>ii- Hayat Sigortasının Primden Muaf Sigorta</p> <p>Haline Gelmesi ...........................................................53</p> <p>jj- Hayat Sigortasında Sigortalının İntiharı veya</p> <p>Öldürülmesi ................................................................54</p> <p>c- Kaza Sigortası ................................................................. 54</p> <p>aa- Genel Olarak .............................................................54</p> <p>bb- Sigorta Tazminatının Kapsamı ve Tayini .................55</p> <p>cc- Uygulanacak Hükümler ............................................56</p> <p>d- Hastalık ve Sağlık Sigortası ............................................56</p> <p>VII- Aynı Menfaatin Birden Fazla Sigortacı Tarafından Sigorta</p> <p>Edilmesi .........................................................................................58</p> <p>A- Karşılıklı Sigorta ......................................................................58</p> <p>B- Reasürans..................................................................................58</p> <p>C- Çifte Sigorta .............................................................................59</p> <p>D- Müşterek Sigorta (TTK 1466) ..................................................60</p> <p>VIII- Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi ...............................................61</p> <p>A- Sözleşmenin Kendiliğinden Hükümden Düşmesi ....................61</p> <p>1- Sözleşmenin Yapılması Sırasında Mevcut Olan</p> <p>Menfaatin Sonradan Ortadan Kalkması ..............................61</p> <p>2- Sigortacının İflâsı ................................................................61</p> <p>3- Sonraki İmkânsızlık (TTK 1422).........................................61</p> <p>4- Sigorta Edilen Menfaatin Sahibinin Değişmesi</p> <p>(TTK 1470) .........................................................................62</p> <p>B- Kanunî Sebeplerle Fesih veya Cayma ......................................62</p> <p>1- Genel Olarak ........................................................................62</p> <p>2- Cayma veya Fesih Sebepleri ................................................63</p> <p>a- Sigortacının, konkordato ilan etmesi, ilgili sigorta</p> <p>dalına ait ruhsatının iptâl edilmesi veya sözleşme</p> <p>yapma yetkisinin kaldırılması (ve bu gibi hâller) ...........63</p> <p>b- Sigorta ettirenin primlerin tamamını</p> <p>ödememişken konkordato ilen etmesi .............................63</p> <p><span style="font-size: 8pt;">XIII </span></p> <p>c- Sigortacının sözleşmedeki ayarlama şartına</p> <p>dayanarak primi yükseltmesi .......................................... 63</p> <p>d- Sigortacının sigorta sözleşmesini kısmen feshetmesi</p> <p>veya cayması (TTK 1415) .............................................. 63</p> <p>e- Sigortacının aciz hâline düşmesi veya hakkında</p> <p>yapılan takibin semeresiz kalması (TTK 1417) .............. 64</p> <p>f- Sigorta ettirenin primin ödenmesinden önce acze</p> <p>düşmesi, iflâs etmesi veya kendisi hakkında yapılan</p> <p>takibin semeresiz kalması(TTK 1417/2) ......................... 64</p> <p>g- Kısmî zarar hâlinde ......................................................... 64</p> <p>h- Sigorta ettirenin prim borcunda temerrüde düşmesi</p> <p>hâlinde ............................................................................ 64</p> <p>ı- Sigorta ettirenin "tehlike” hakkındaki</p> <p>beyan yükümlülüğünü ihlâl etmesi hâlinde .................... 64</p> <p>IX- Sigorta Sözleşmesinde İfanın Sonuçları ......................................... 65</p> <p>A- Sigortacının Halefiyeti ............................................................. 65</p> <p>B- Sözleşmenin Sona Ermesi ........................................................ 67</p> <p>X- Sigorta Sözleşmesinde Zamanaşımı ............................................... 67</p> <p>EK</p> <p>SİGORTACILIK KANUNU</p> <p>BİRİNCİ BÖLÜM</p> <p>Amaç, Kapsam ve Tanımlar</p> <p>Amaç ve Kapsam: Madde 1..................................................................... 69</p> <p>Tanımlar: Madde 2 .................................................................................. 70</p> <p>İKİNCİ BÖLÜM</p> <p>Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketleri</p> <p>Sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin kuruluşu:</p> <p>Madde 3 ................................................................................................... 73</p> <p>Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin teşkilâtı: Madde 4 ................ 75</p> <p>Ruhsat: Madde 5 ...................................................................................... 76</p> <p>Ruhsat talebinin değerlendirilmesi: Madde 6 .......................................... 77</p> <p>Ruhsat iptali: Madde 7 ............................................................................. 78</p> <p>Ana sözleşme değişiklikleri: Madde 8 ..................................................... 79</p> <p>İntifa ve oy kullanma haklarının edinilmesi: Madde 9 ............................ 79</p> <p><span style="font-size: 8pt;">XIV </span></p> <p>Tasfiye, birleşme, devir, portföy devri ve iflas: Madde 10 ......................80</p> <p>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</p> <p>Sigorta Sözleşmeleri</p> <p>Sigorta sözleşmeleri: Madde 11...............................................................81</p> <p>Tarifeler: Madde 12 .................................................................................82</p> <p>Zorunlu sigortalar: Madde 13 ..................................................................82</p> <p>Güvence hesabı: Madde 14......................................................................83</p> <p>Yurt dışında yaptırılabilecek sigortalar. Madde 15 ..................................86</p> <p>BEŞİNCİ BÖLÜM</p> <p>Aktüerler, Aracılar ve Sigorta Eksperleri</p> <p>Aktüerler ve brokerler: Madde 21 ...........................................................87</p> <p>Sigorta eksperleri: Madde 22 ...................................................................88</p> <p>Sigorta acenteleri: Madde 23 ...................................................................92</p>
 • Açıklama
  • Giriş ........................................................................................................... 1

   I- Sigorta Hukuku Kavramı ................................................................. 1

   II- Sigorta Faaliyeti ............................................................................... 2

   III- Sigorta Faaliyetinde Bulunabilecek Kimseler .................................. 2

   A- Sigorta Şirketleri ........................................................................ 2

   B- Reasürans Şirketleri.................................................................... 3

   C- Sigorta Aracıları ......................................................................... 3

   1- Sigorta Acenteleri .................................................................. 3

   2- Brokerler ................................................................................ 4

   D- Sigorta Eksperleri ....................................................................... 4

   IV- Sigortacılık Faaliyetinin Denetimi ................................................... 4

   SİGORTA SÖZLEŞMELERİ

   I- Tanım ............................................................................................... 5

   II- Sigorta Sözleşmesinin Tarafları ve İlgilisi ....................................... 6

   A- Sigortacı ..................................................................................... 6

   B- Sigorta Ettiren ............................................................................ 6

   C- Sigortalı ...................................................................................... 6

   III- Sigorta Sözleşmesinin Unsurları ...................................................... 6

   A- Sigorta Olayı (Versicherungsfall, Riziko) .................................. 6

   B- Tehlike (Gefahr) ......................................................................... 7

   C- Menfaat ...................................................................................... 8

   1- Kavram .................................................................................. 8

   2- Sigorta Edilen Menfaatin Değeri (Sigorta Değeri) ................ 9

   a- Genel Olarak ..................................................................... 9

   b- Mal Üzerindeki Hakların Sigortasında.............................. 9

   c- Sair Hakların Sigortasında ..............................................10

   IV- Sigorta Sözleşmesinin Yapılması ...................................................11

   V- Sigorta Sözleşmesinden Doğan Borç ve Mükellefiyetler ...............12

   A- Sigortacının Borç ve Mükellefiyetleri ......................................12

   X

   1- Rizikoyu Taşıma Taahhüdü (Sorumluluk Altına

   Girme Taahhüdü) ................................................................12

   2- Poliçe Verme Mükellefiyeti.................................................15

   3- Sigortacının Giderleri Ödeme Borcu (TTK 1426)...............16

   4- Tazminat Ödeme Borcu (TTK 1427) ..................................16

   a- Borcun Doğumu ..............................................................16

   b- İfa Zamanı .......................................................................16

   c- Kısmen İfa (TTK 1427/3)................................................17

   d- Tazmin Borcunun Kapsamı ve Muhtevası ......................18

   aa- Sigorta Zararı ............................................................18

   bb- Rizikonun Gerçekleşmesindeki Kusurun Tazmin

   Borcuna Etkisi .........................................................20

   B- Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri................................21

   1- Prim Ödeme Borcu ..............................................................21

   a- Kavram ............................................................................21

   b- İfa Zamanı (Muacceliyet)................................................21

   c- Temerrüt ve Temerrüdün Sonuçları ................................22

   d- Ödeme Yeri .....................................................................24

   e- Primin İndirilmesi ...........................................................24

   2- Beyan Yükümlülüğü............................................................24

   a- Kavram ............................................................................24

   b- Sözleşmenin Yapılması Sırasında ...................................25

   aa- Mükellefiyetin Kapsamı............................................25

   bb- Beyan Mükellefiyetini İhlâlin Sonuçları...................26

   aaa- Sigorta olayının (rizikonun)

   gerçekleşmesinden önce..................................26

   bbb- Sigorta olayının (rizikonun)

   gerçekleşmesinden sonra ................................. 26

   c- Sözleşmenin Yapılmasından Sonra ................................. 28

   aa- Tehlikeyi Değiştirmeme ve Tehlike Şartlarında

   Meydana Gelen Önemli Değişiklikleri Sigortacıya

   Bildirme Mükellefiyeti .............................................28

   bb- Tehlike Ağırlaşması Hakkında Bildirimde

   Bulunmamanın sonuçları .........................................30

   aaa- Fesih yahut prim farkı isteme hakkının

   doğması; askıda hükümsüzlük ........................30

   bbb- Sigorta ettirenin sigortacıya karşı sorumlu

   olması................................................................. 31

   ccc- Tehlike ağırlaşmasının rizikonun

   XI

   gerçekleşmesinden sonra öğrenilme

   ihtimali (TTK 1445/5) ..................................... 32

   ddd- Sigorta tazminatı veya sigorta bedelinden

   indirim hakkı ................................................... 33

   cc- Tehlike Ağırlaşması Hakkında Bildirimde

   Bulunmanın Sonuçları ............................................. 34

   aaa- Sözleşmeye aykırılığı ortadan kaldırması ........ 34

   bbb- Sigorta tazminatından indirim yapılamaması .. 34

   ccc- Sigortacının sözleşmeyi fesih hakkının

   (veya prim farkı talep) hakkının doğması ....... 34

   dd- Tehlike Ağırlaşmasının Prim Borcuna Etkisi ........... 35

   aaa- Sigortacının sözleşmeyle bağlı kalması

   halinde ............................................................. 35

   bbb- Sigortacının sözleşmeyle bağlı kalmadığı

   hallerde............................................................ 36

   3- Sigorta Ettirenin Rizikoyu (Sigorta Olayını)

   Bildirme Yükümlülüğü ....................................................... 36

   4- Sigorta Ettirenin Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına

   İzin Verme Yükümlülüğü (TTK 1447) ............................... 37

   5- Sigorta Ettirenin Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının

   Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü (TTK 1448) ........... 37

   6- Sigorta Sözleşmesinde Öngörülen Diğer Yükümlülükler ... 38

   VI- SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ .................................. 39

   1- Zarar Sigortaları (Mal Sigortası ve Sorumluluk Sigortası) .. 39

   a- Genel Olarak ................................................................... 39

   b- Mal Sigortası ................................................................... 40

   c- Sorumluluk Sigortası ....................................................... 41

   d- Denizcilik Rizikolarına Karşı Yapılan Sigorta................ 44

   2- Can Sigortaları ..................................................................... 45

   a- Genel Olarak ................................................................... 45

   b- Hayat Sigortası ................................................................ 45

   aa- Tanımı ....................................................................... 45

   bb- Hayat Sigortasının İlgilileri ve Özellikleri ............... 46

   aaa- Sigortalı ........................................................... 46

   bbb- Lehtar .............................................................. 47

   aaaa- Atanması ............................................... 47

   bbbb- Değiştirilmesi ...................................... 48

   ccc- Sigorta ettiren ................................................... 49

   aaaa- Lehtarın belirtilmemiş olması halinde ... 49

   XII

   bbbb- Lehtarın sigorta ettirenin yerine

   geçmesi (TTK 1505) ............................49

   cc- Hayat Sigortalarında "Sigorta Değeri”(TTK 1491) ..49

   dd- Hayat Sigortasında Halefiyet Yasağı ........................50

   ee- Hayat Sigortasında Sözleşmeden Cayma Hakkı .......51

   ff- Sigorta Ettirenin Sözleşmeden Ayrılma Hakkı ..........51

   gg- Sigorta Ettirenin Ödünç Alma Hakkı........................52

   hh- Hayat Sigortalarında Beyan Yükümlülüğünün

   İhlâli (TTK 1497-1499) ............................................52

   ii- Hayat Sigortasının Primden Muaf Sigorta

   Haline Gelmesi ...........................................................53

   jj- Hayat Sigortasında Sigortalının İntiharı veya

   Öldürülmesi ................................................................54

   c- Kaza Sigortası ................................................................. 54

   aa- Genel Olarak .............................................................54

   bb- Sigorta Tazminatının Kapsamı ve Tayini .................55

   cc- Uygulanacak Hükümler ............................................56

   d- Hastalık ve Sağlık Sigortası ............................................56

   VII- Aynı Menfaatin Birden Fazla Sigortacı Tarafından Sigorta

   Edilmesi .........................................................................................58

   A- Karşılıklı Sigorta ......................................................................58

   B- Reasürans..................................................................................58

   C- Çifte Sigorta .............................................................................59

   D- Müşterek Sigorta (TTK 1466) ..................................................60

   VIII- Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi ...............................................61

   A- Sözleşmenin Kendiliğinden Hükümden Düşmesi ....................61

   1- Sözleşmenin Yapılması Sırasında Mevcut Olan

   Menfaatin Sonradan Ortadan Kalkması ..............................61

   2- Sigortacının İflâsı ................................................................61

   3- Sonraki İmkânsızlık (TTK 1422).........................................61

   4- Sigorta Edilen Menfaatin Sahibinin Değişmesi

   (TTK 1470) .........................................................................62

   B- Kanunî Sebeplerle Fesih veya Cayma ......................................62

   1- Genel Olarak ........................................................................62

   2- Cayma veya Fesih Sebepleri ................................................63

   a- Sigortacının, konkordato ilan etmesi, ilgili sigorta

   dalına ait ruhsatının iptâl edilmesi veya sözleşme

   yapma yetkisinin kaldırılması (ve bu gibi hâller) ...........63

   b- Sigorta ettirenin primlerin tamamını

   ödememişken konkordato ilen etmesi .............................63

   XIII

   c- Sigortacının sözleşmedeki ayarlama şartına

   dayanarak primi yükseltmesi .......................................... 63

   d- Sigortacının sigorta sözleşmesini kısmen feshetmesi

   veya cayması (TTK 1415) .............................................. 63

   e- Sigortacının aciz hâline düşmesi veya hakkında

   yapılan takibin semeresiz kalması (TTK 1417) .............. 64

   f- Sigorta ettirenin primin ödenmesinden önce acze

   düşmesi, iflâs etmesi veya kendisi hakkında yapılan

   takibin semeresiz kalması(TTK 1417/2) ......................... 64

   g- Kısmî zarar hâlinde ......................................................... 64

   h- Sigorta ettirenin prim borcunda temerrüde düşmesi

   hâlinde ............................................................................ 64

   ı- Sigorta ettirenin "tehlike” hakkındaki

   beyan yükümlülüğünü ihlâl etmesi hâlinde .................... 64

   IX- Sigorta Sözleşmesinde İfanın Sonuçları ......................................... 65

   A- Sigortacının Halefiyeti ............................................................. 65

   B- Sözleşmenin Sona Ermesi ........................................................ 67

   X- Sigorta Sözleşmesinde Zamanaşımı ............................................... 67

   EK

   SİGORTACILIK KANUNU

   BİRİNCİ BÖLÜM

   Amaç, Kapsam ve Tanımlar

   Amaç ve Kapsam: Madde 1..................................................................... 69

   Tanımlar: Madde 2 .................................................................................. 70

   İKİNCİ BÖLÜM

   Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketleri

   Sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin kuruluşu:

   Madde 3 ................................................................................................... 73

   Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin teşkilâtı: Madde 4 ................ 75

   Ruhsat: Madde 5 ...................................................................................... 76

   Ruhsat talebinin değerlendirilmesi: Madde 6 .......................................... 77

   Ruhsat iptali: Madde 7 ............................................................................. 78

   Ana sözleşme değişiklikleri: Madde 8 ..................................................... 79

   İntifa ve oy kullanma haklarının edinilmesi: Madde 9 ............................ 79

   XIV

   Tasfiye, birleşme, devir, portföy devri ve iflas: Madde 10 ......................80

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Sigorta Sözleşmeleri

   Sigorta sözleşmeleri: Madde 11...............................................................81

   Tarifeler: Madde 12 .................................................................................82

   Zorunlu sigortalar: Madde 13 ..................................................................82

   Güvence hesabı: Madde 14......................................................................83

   Yurt dışında yaptırılabilecek sigortalar. Madde 15 ..................................86

   BEŞİNCİ BÖLÜM

   Aktüerler, Aracılar ve Sigorta Eksperleri

   Aktüerler ve brokerler: Madde 21 ...........................................................87

   Sigorta eksperleri: Madde 22 ...................................................................88

   Sigorta acenteleri: Madde 23 ...................................................................92

   Stok Kodu
   :
   9789753684576
   Boyut
   :
   13X16
   Sayfa Sayısı
   :
   109
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat