Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
Notlu ve Açıklamalı TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU Yürürlük

Notlu ve Açıklamalı TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU Yürürlük Kanunları

Liste Fiyatı : 45,00
Stokta var
Notlu ve Açıklamalı TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU Yürürlük Kanunları
Notlu ve Açıklamalı TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU Yürürlük Kanunları
Filiz Kitabevi
45.00
TÜRK MEDENÎ KANUNU
BAŞLANGIÇ
A. Hukukun uygulanması ve kaynakları ........................................................... m. 1
B. Hukukî ilişkilerin kapsamı
I. Dürüst davranma .................................................................................. m. 2
II.İyiniyet ................................................................................................. m. 3
III.Hâkimin takdir yetkisi.......................................................................... m. 4
C. Genel nitelikli hükümler ............................................................................... m. 5
D. İspat kuralları
I. İspat yükü............................................................................................ m. 6
II.Resmî belgelerle ispat .......................................................................... m. 7
BİRİNCİ KİTAP
KİŞİLER HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
GERÇEK KİŞİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
KİŞİLİK
A. Genel olarak
I. Hak ehliyeti .......................................................................................... m. 8
II.Fiil ehliyeti
1.Kapsamı ........................................................................................... m. 9
2.Koşulları
a.Genel olarak ................................................................................ m. 10
b.Erginlik ....................................................................................... m. 11
c.Ergin kılınma .............................................................................. m. 12
d.Ayırt etme gücü .......................................................................... m. 13
III.Fiil ehliyetsizliği
1.Genel olarak ................................................................................... m. 14
4 İçindekiler
2.Ayırt etme gücünün bulunmaması.................................................. m. 15
3.Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar ............................... m. 16
IV.Hısımlık
1.Kan hısımlığı .................................................................................. m. 17
2.Kayın hısımlığı ............................................................................... m. 18
V. Yerleşim yeri
1.Tanım ............................................................................................. m. 19
2.Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri .............................. m. 20
3.Yasal yerleşim yeri ......................................................................... m. 21
4.Kurumlarda bulunma ...................................................................... m. 22
B. Kişiliğin korunması
I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı .................................................. m. 23
II.Saldırıya karşı
1.İlke ................................................................................................. m. 24
2.Davalar ........................................................................................... m. 25
III.Ad üzerindeki hak
1.Adın korunması .............................................................................. m. 26
2.Adın değiştirilmesi ......................................................................... m. 27
C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu
I. Doğum ve ölüm.................................................................................. m. 28
II.Sağ olmanın ve ölümün ispatı
1.İspat yükü ....................................................................................... m. 29
2.İspat araçları
a.Genel olarak ................................................................................ m. 30
b.Ölüm karinesi ............................................................................. m. 31
III.Gaiplik kararı
1.Genel olarak ................................................................................... m. 32
2.Yargılama usulü ............................................................................. m. 33
3.İstemin düşmesi.............................................................................. m. 34
4.Hükmü............................................................................................ m. 35
İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL DURUM SİCİLİ
A. Genel olarak
İçindekiler 5
I. Sicil ...................................................................................................... m. 36
II.Görevliler ............................................................................................ m. 37
III.Sorumluluk ........................................................................................ m. 38
IV.Düzeltme
1.Genel olarak ................................................................................... m. 39
2.Cinsiyet değişikliğinde ................................................................... m. 40
B. Doğum kütüğü
I. Bildirme ............................................................................................. m. 41
II.Doğum kütüğünde değişiklikler ......................................................... m. 42
C. Ölüm kütüğü
I. Ölümün bildirilmesi ........................................................................... m. 43
II.Cesedi bulunamayan kişi ................................................................... m. 44
III.Gaiplik kararı ..................................................................................... m. 45
IV.Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi ..................................................... m. 46
İKİNCİ KISIM
TÜZEL KİŞİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
A. Tüzel kişilik................................................................................................ m. 47
B. Hak ehliyeti ................................................................................................ m. 48
C. Fiil ehliyeti
I. Koşulu................................................................................................ m. 49
II.Kullanılması....................................................................................... m. 50
D. Yerleşim yeri .............................................................................................. m. 51
E. Kişiliğin sona ermesi
I. Sınırlı devam etme ............................................................................. m. 52
II.Malvarlığının tasfiyesi ....................................................................... m. 53
III.Malvarlığının özgülenmesi ................................................................ m. 54
F. Saklı hükümler ............................................................................................ m. 55
6 İçindekiler
İKİNCİ BÖLÜM
DERNEKLER
A. Kuruluşu
I. Tanımı ................................................................................................ m. 56
II.Dernek kurma hakkı ........................................................................... m. 57
III.Tüzük ................................................................................................. m. 58
IV.Tüzel kişiliğin kazanılması
1.Kazanma anı................................................................................... m. 59
2.İnceleme ......................................................................................... m. 60
3.Dernek tüzüğünün ilânı .................................................................. m. 61
4.İlk genel kurul toplantısı................................................................. m. 62
B. Üyelik
I. Kazanılması
1.Kural .............................................................................................. m. 63
2.Koşulları......................................................................................... m. 64
II.Sona ermesi
1.Kendiliğinden ................................................................................. m. 65
2.Çıkma ile ........................................................................................ m. 66
3.Çıkarılma ile................................................................................... m. 67
III.Kapsamı
1.Üyelerin hakları
a.Eşitlik ilkesi ................................................................................ m. 68
b.Oy hakkı ..................................................................................... m. 69
2.Üyelerin yükümlülükleri
a.Ödenti verme borcu .................................................................... m. 70
b.Diğer yükümlülükler................................................................... m. 71
C. Organlar
I. Genel olarak ....................................................................................... m. 72
II.Genel Kurul
1.Niteliği ve oluşumu ........................................................................ m. 73
2.Toplanması
a.Olağan toplantı............................................................................ m. 74
b.Olağanüstü toplantı..................................................................... m. 75
İçindekiler 7
c.Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar..................................... m. 76
3.Toplantıya çağrı ............................................................................. m. 77
4.Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı .............................................. m. 78
5.Toplantı usulü................................................................................. m. 79
6.Genel kurulun görev ve yetkileri .................................................... m. 80
7.Genel kurul kararları
a.Karar yeter sayısı ........................................................................ m. 81
b.Oy hakkından yoksunluk ............................................................ m. 82
c.Kararın iptali............................................................................... m. 83
III.Yönetim kurulu
1.Oluşumu ......................................................................................... m. 84
2.Görevleri ........................................................................................ m. 85
IV.Denetim kurulu .................................................................................. m. 86
D. Sona erme
I. Kendiliğinden..................................................................................... m. 87
II.Genel kurul kararı ile ......................................................................... m. 88
III.Mahkeme kararı ile ............................................................................ m. 89
E. Derneklerin faaliyetleri
I. Genel olarak ....................................................................................... m. 90
II.Uluslararası faaliyet
1.Faaliyet serbestliği ......................................................................... m. 91
2.Yabancı dernekler .......................................................................... m. 92
III.Yabancıların dernek kurma hakkı ...................................................... m. 93
F. Derneklerin örgütlenmesi
I. Şube açmaları
1.Kuruluşu......................................................................................... m. 94
2.Şubenin organları ve uygulanacak hükümler ................................. m. 95
II.Üst kuruluşlar kurmaları
1.Federasyon ..................................................................................... m. 96
2.Konfederasyon ............................................................................... m. 97
3.Ortak hükümler .............................................................................. m. 98
G. Dernek gelirleri .......................................................................................... m. 99
H. Saklı hükümler ......................................................................................... m. 100
8 İçindekiler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VAKIFLAR
A. Kuruluşu
I. Tanımı .............................................................................................. m. 101
II.Kuruluş şekli .................................................................................... m. 102
III.Temyiz ve iptal ................................................................................ m. 103
IV.Tescil ve ilân.................................................................................... m. 104
V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk .................................... m. 105
B. Vakıf senedi
I. İçeriği ............................................................................................... m. 106
II.Noksanlıklar ...................................................................................... m. 107
C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı ................................................... m. 108
D. Vakfın örgütü
I. Genel olarak ..................................................................................... m. 109
II.Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı ........................................... m. 110
E. Denetim .................................................................................................... m. 111
F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi
I. Yönetimin değiştirilmesi .................................................................. m. 112
II.Amacın ve malların değiştirilmesi ................................................... m. 113
G. Yıllık rapor ............................................................................................... m. 114
H. Faaliyetten geçici alıkoyma ...................................................................... m. 115
İ. Vakfın sona ermesi .................................................................................... m. 116
J. Diğer hükümler .......................................................................................... m. 117
İçindekiler 9
İKİNCİ KİTAP
AİLE HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
EVLİLİK HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM
EVLENME
BİRİNCİ AYIRIM
NİŞANLILIK
A. Nişanlanma............................................................................................... m. 118
B. Nişanlılığın hükümleri
I. Dava hakkının bulunmaması ............................................................ m. 119
II.Nişanın bozulmasının sonuçları
1.Maddî tazminat............................................................................. m. 120
2.Manevî tazminat........................................................................... m. 121
III.Hediyelerin geri verilmesi ................................................................ m. 122
IV.Zamanaşımı ..................................................................................... m. 123
İKİNCİ AYIRIM
EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ
A. Ehliyetin koşulları
I. Yaş ................................................................................................... m. 124
II.Ayırt etme gücü ............................................................................... m. 125
III.Yasal temsilcinin izni
1.Küçükler hakkında ....................................................................... m. 126
2.Kısıtlılar hakkında ........................................................................ m. 127
3.Mahkemeye başvurma.................................................................. m. 128
B. Evlenme engelleri
I. Hısımlık ........................................................................................... m. 129
II.Önceki evlilik
1.Sona erdiğinin ispatı
a.Genel olarak .............................................................................. m. 130
b.Gaiplik durumunda ................................................................... m. 131
10 İçindekiler
2.Kadın için bekleme süresi ............................................................ m. 132
III.Akıl hastalığı.................................................................................... m. 133
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ
A. Başvuru
I. Başvuru makamı .............................................................................. m. 134
II.Şekli ................................................................................................. m. 135
III.Belgeler ............................................................................................ m. 136
IV.Başvurunun incelenmesi ve reddi .................................................... m. 137
V. Redde itiraz ve yargılama usulü ....................................................... m. 138
B. Evlenme töreni ve tescil
I. Koşulları
1.Evlenme izni................................................................................. m. 139
2.Evlenmenin yapılamaması ........................................................... m. 140
II.Yapılışı
l.Tören yeri ...................................................................................... m. 141
2.Törenin şekli................................................................................. m. 142
3.Aile cüzdanı ve dinî tören ............................................................ m. 143
C. Yönetmelik ............................................................................................... m. 144
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
BATIL OLAN EVLENMELER
A. Mutlak butlan
I. Sebepleri .......................................................................................... m. 145
II.Dava açma görevi ve hakkı .............................................................. m. 146
III.Dava hakkının sınırlanması veya kalkması ...................................... m. 147
B. Nisbî butlan
I. Eşlerin dava hakkı
1.Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk ........................................ m. 148
2.Yanılma ........................................................................................ m. 149
3.Aldatma ........................................................................................ m. 150
4.Korkutma ..................................................................................... m. 151
İçindekiler 11
5.Hak düşürücü süre........................................................................ m. 152
II.Yasal temsilcinin dava hakkı ........................................................... m. 153
C. Butlanı gerektirmeyen sebepler
I. Bekleme süresine uymama............................................................... m. 154
II.Şekil kurallarına uymama ................................................................ m. 155
D. Butlan kararı
I. Genel olarak ..................................................................................... m. 156
II.Sonuçları
1.Çocuklar yönünden ...................................................................... m. 157
2.Eşler yönünden............................................................................. m. 158
E. Mirasçıların dava hakkı............................................................................. m. 159
F. Yetki ve yargılama usulü .......................................................................... m. 160
İKİNCİ BÖLÜM
BOŞANMA
A. Boşanma sebepleri
I. Zina .................................................................................................. m. 161
II.Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış............................... m. 162
III.Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme ............................................ m. 163
IV.Terk ................................................................................................. m. 164
V. Akıl hastalığı.................................................................................... m. 165
VI.Evlilik birliğinin sarsılması.............................................................. m. 166
B. Dava
I. Konusu ............................................................................................. m. 167
II.Yetki ................................................................................................ m. 168
III.Geçici önlemler................................................................................ m. 169
C. Karar
I. Boşanma veya ayrılık....................................................................... m. 170
II.Ayrılık süresi.................................................................................... m. 171
III.Ayrılık süresinin bitimi .................................................................... m. 172
IV.Boşanan kadının kişisel durumu ...................................................... m. 173
V. Boşanmada tazminat ve nafaka
12 İçindekiler
1.Maddî ve manevî tazminat ........................................................... m. 174
2.Yoksulluk nafakası ....................................................................... m. 175
3.Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi ......................................... m. 176
4.Yetki ............................................................................................. m. 177
5.Zamanaşımı .................................................................................. m. 178
VI.Mal rejiminin tasfiyesi
1.Boşanma hâlinde .......................................................................... m. 179
2.Ayrılık hâlinde ............................................................................. m. 180
VII.Miras hakları.................................................................................... m. 181
VIII.Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları
1.Hâkimin takdir yetkisi ................................................................. m. 182
2.Durumun değişmesi ..................................................................... m. 183
D. Boşanmada yargılama usulü ..................................................................... m. 184
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
A. Haklar ve yükümlülükler
I. Genel olarak ..................................................................................... m. 185
II.Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma ................... m. 186
III.Kadının soyadı ................................................................................. m. 187
B. Birliğin temsili
I. Eşlerin temsil yetkisi ........................................................................ m. 188
II.Sorumluluk....................................................................................... m. 189
III.Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması ............................. m. 190
IV.Temsil yetkisinin geri verilmesi....................................................... m. 191
C. Eşlerin meslek ve işi ................................................................................. m. 192
D. Eşlerin hukukî işlemleri
I. Genel olarak ..................................................................................... m. 193
II.Aile konutu ...................................................................................... m. 194
E. Birliğin korunması
I. Genel olarak ..................................................................................... m. 195
II.Eşler birlikte yaşarken...................................................................... m. 196
İçindekiler 13
III.Birlikte yaşamaya ara verilmesi ....................................................... m. 197
IV.Borçlulara ait önlemler .................................................................... m. 198
V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması....................................................... m. 199
VI.Durumun değişmesi ......................................................................... m. 200
VII.Yetki ................................................................................................ m. 201
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EŞLER ARASINDAKİMAL REJİMİ
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER
A. Yasal mal rejimi ....................................................................................... m. 202
B. Mal rejimi sözleşmesi
I. Sözleşmenin içeriği .......................................................................... m. 203
II.Sözleşme ehliyeti ............................................................................. m. 204
III.Sözleşmenin şekli ............................................................................ m. 205
C. Olağanüstü mal rejimi
I. Eşlerden birinin istemi ile
1.Karar ............................................................................................ m. 206
2.Yetki ............................................................................................. m. 207
3.Mal ayrılığına geçişten dönme ..................................................... m. 208
II.Cebrî icra hâlinde
1.İflâsta............................................................................................ m. 209
2.Hacizde ........................................................................................ m. 210
3.Eski rejime dönme........................................................................ m. 211
III.Önceki rejimin tasfiyesi ................................................................... m. 212
D. Alacaklıların korunması ........................................................................... m. 213
E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki .................................................. m. 214
F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi .......................................... m. 215
G. Envanter ................................................................................................... m. 216
H. Eşler arasındaki borçlar ............................................................................ m. 217
14 İçindekiler
İKİNCİ AYIRIM
EDİNİLMİŞMALLARAKATILMA
A. Mülkiyet
I. Kapsamı ........................................................................................... m. 218
II.Edinilmiş mallar............................................................................... m. 219
III.Kişisel mallar
1.Kanuna göre ................................................................................. m. 220
2.Sözleşmeye göre........................................................................... m. 221
IV.İspat ................................................................................................. m. 222
B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf............................................................... m. 223
C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk ............................................................. m. 224
D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
I. Sona erme anı................................................................................... m. 225
II.Malların geri alınması ve borçlar
1.Genel olarak ................................................................................. m. 226
2.Değer artış payı ............................................................................ m. 227
III.Eşlerin paylarının hesaplanması
1.Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması .......................... m. 228
2.Eklenecek değerler ....................................................................... m. 229
3.Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında denkleştirme ............ m. 230
4.Artık değer ................................................................................... m. 231
IV.Değerin belirlenmesi
1.Sürüm değeri ................................................................................ m. 232
2.Gelir değeri
a.Genel olarak .............................................................................. m. 233
b.Özel hâller ................................................................................ m. 234
3.Değerlendirme anı ........................................................................ m. 235
V. Artık değere katılma
1.Kanuna göre ................................................................................. m. 236
2.Sözleşmeye göre
a.Genel olarak .............................................................................. m. 237
b.İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal ayrılığında.......... m. 238
VI.Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi
İçindekiler 15
1.Ödeme ve ertelenmesi .................................................................. m. 239
2.Aile konutu ve ev eşyası............................................................... m. 240
3.Üçüncü kişilere karşı dava ........................................................... m. 241
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
MAL AYRILIĞI
A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf .............................................................. m. 242
B. Diğer hükümler......................................................................................... m. 243
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
PAYLAŞMALIMAL AYRILIĞI
A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf
I. Genel olarak ..................................................................................... m. 244
II.İspat ................................................................................................. m. 245
B. Borçlardan sorumluluk ............................................................................. m. 246
C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
I. Sona erme anı................................................................................... m. 247
II.Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi
1.Genel olarak ................................................................................. m. 248
2.Katkıdan doğan hak...................................................................... m. 249
III.Aileye özgülenen mallar
1.Kural ............................................................................................ m. 250
2.Paylaşmaya aykırı davranışlar ...................................................... m. 251
3.Paylaştırma isteminin reddi .......................................................... m. 252
4.Paylaştırma yöntemi ..................................................................... m. 253
IV.Aile konutu ve ev eşyası
1.İptal veya boşanma hâlinde .......................................................... m. 254
2.Ölüm hâlinde................................................................................ m. 255
BEŞİNCİ AYIRIM
MAL ORTAKLIĞI
A. Mülkiyet
I. Kapsamı ........................................................................................... m. 256
16 İçindekiler
II.Ortaklık malları
1.Genel mal ortaklığı ....................................................................... m. 257
2.Sınırlı mal ortaklığı
a.Edinilmiş mallarda ortaklık....................................................... m. 258
b.Diğer mal ortaklıkları ............................................................... m. 259
III.Kişisel mallar ................................................................................... m. 260
IV.İspat ................................................................................................. m. 261
B. Yönetim ve tasarruf
I. Ortaklık mallarında
1.Olağan yönetim ............................................................................ m. 262
2.Olağanüstü yönetim...................................................................... m. 263
3.Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası ................................ m. 264
4.Mirasın kabulü veya reddi ............................................................ m. 265
5.Sorumluluk ve yönetim giderleri .................................................. m. 266
II.Kişisel mallar ................................................................................... m. 267
C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk
I. Ortaklık borçları............................................................................... m. 268
II.Kişisel borçlar .................................................................................. m. 269
D. Eşler arasındaki borçlar ............................................................................ m. 270
E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
I. Sona erme anı................................................................................... m. 271
II.Kişisel mala ekleme ......................................................................... m. 272
III.Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme ...................... m. 273
IV.Değer artış payı................................................................................ m. 274
V. Değer belirlenmesi ........................................................................... m. 275
VI.Paylaşma
1.Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde ....................... m. 276
2.Diğer hâllerde............................................................................... m. 277
VII.Paylaşma usulü
1.Kişisel mallar ............................................................................... m. 278
2.Aile konutu ve ev eşyası............................................................... m. 279
3.Diğer malvarlığı değerleri ............................................................ m. 280
4.Diğer paylaşma kuralları .............................................................. m. 281
İçindekiler 17
İKİNCİ KISIM
HISIMLIK
BİRİNCİ BÖLÜM
SOYBAĞININ KURULMASI
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL HÜKÜMLER
A. Genel olarak soybağının kurulması .......................................................... m. 282
B. Davada yetki ve yargılama usulü
I. Yetki ................................................................................................ m. 283
II.Yargılama usulü ............................................................................... m. 284
İKİNCİ AYIRIM
KOCANIN BABALIĞI
A. Babalık karinesi ........................................................................................ m. 285
B. Soybağının reddi
I. Dava hakkı ....................................................................................... m. 286
II.İspat
1.Evlilik içinde ana rahmine düşme ................................................ m. 287
2.Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahminedüşme........................................................................................... m. 288
III.Hak düşürücü süreler ....................................................................... m. 289
C. Karinelerin çakışması ............................................................................... m. 290
D. Diğer ilgililerin dava hakkı....................................................................... m. 291
E. Sonradan evlenme
I. Koşulu.............................................................................................. m. 292
II.Bildirim ............................................................................................ m. 293
III.İtiraz ve iptal .................................................................................... m. 294
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ
A. Tanıma
I. Koşulları ve şekli ............................................................................. m. 295
II.Bildirim ............................................................................................ m. 296
18 İçindekiler
III.İptal davası
1.Tanıyanın dava hakkı ................................................................... m. 297
2.İlgililerin dava hakkı
a.Genel olarak .............................................................................. m. 298
b.İspat yükü ................................................................................. m. 299
3.Hak düşürücü süreler.................................................................... m. 300
B. Babalık hükmü
I. Dava hakkı ....................................................................................... m. 301
II.Karine .............................................................................................. m. 302
III.Hak düşürücü süreler ....................................................................... m. 303
IV.Ananın malî hakları ......................................................................... m. 304
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
EVLÂT EDİNME
A. Küçüklerin evlât edinilmesi
I. Genel koşulları ................................................................................. m. 305
II.Birlikte evlât edinme ........................................................................ m. 306
III.Tek başına evlât edinme................................................................... m. 307
IV.Küçüğün rızası ve yaşı ..................................................................... m. 308
V. Ana ve babanın rızası
1.Şekil ............................................................................................. m. 309
2.Zamanı ......................................................................................... m. 310
3.Rızanın aranmaması
a.Koşulları ................................................................................... m. 311
b.Karar ......................................................................................... m. 312
B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi .................................................. m. 313
C. Hükümleri................................................................................................. m. 314
D. Şekil ve usul
I. Genel olarak ..................................................................................... m. 315
II.Araştırma ......................................................................................... m. 316
E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması
I. Sebepleri
1.Rızanın bulunmaması ................................................................... m. 317
İçindekiler 19
2.Diğer noksanlıklar ........................................................................ m. 318
II.Hak düşürücü süre............................................................................ m. 319
F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık .................................................................... m. 320
BEŞİNCİ AYIRIM
SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ
A. Soyadı....................................................................................................... m. 321
B. Karşılıklı yükümlülükler........................................................................... m. 322
C. Çocuk ile kişisel ilişki
I. Ana ve baba ile
1.Kural ............................................................................................ m. 323
2.Sınırları ........................................................................................ m. 324
II.Üçüncü kişiler ile ............................................................................. m. 325
III.Yetki ................................................................................................ m. 326
D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama
I. Kapsamı ........................................................................................... m. 327
II.Süresi ............................................................................................... m. 328
III.Dava hakkı ....................................................................................... m. 329
IV.Nafaka miktarının takdiri................................................................. m. 330
V. Durumun değişmesi ......................................................................... m. 331
VI.Geçici önlemler
1.Genel olarak ................................................................................. m. 332
2.Babalığın tespitinden önce ........................................................... m. 333
VII.Güvence verilmesi ........................................................................... m. 334
ALTINCI AYIRIM
VELÂYET
A. Genel olarak
I. Koşullar............................................................................................ m. 335
II.Ana ve baba evli ise ......................................................................... m. 336
III.Ana ve baba evli değilse .................................................................. m. 337
IV.Üvey çocuklar.................................................................................. m. 338
20 İçindekiler
B. Velâyetin kapsamı
I. Genel olarak ..................................................................................... m. 339
II.Eğitim .............................................................................................. m. 340
III.Dinî eğitim ....................................................................................... m. 341
IV.Çocuğun temsil edilmesi.................................................................. m. 342
V. Çocuğun fiil ehliyeti ........................................................................ m. 343
VI.Çocuğun aileyi temsil etmesi ........................................................... m. 344
VII.Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler ........................... m. 345
C. Çocuğun korunması
I. Koruma önlemleri ............................................................................ m. 346
II.Çocukların yerleştirilmesi ................................................................ m. 347
III.Velâyetin kaldırılması
1.Genel olarak ................................................................................. m. 348
2.Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde .............................. m. 349
3.Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve babanın yükümlülükleri.... m. 350
IV.Durumun değişmesi ................................................................................ m. 351
YEDİNCİ AYIRIM
ÇOCUKMALLARI
A. Yönetim
I. Genel olarak ..................................................................................... m. 352
II.Evlilik sona erince ............................................................................ m. 353
B. Kullanma hakkı......................................................................................... m. 354
C. Gelirlerin sarfı........................................................................................... m. 355
D. Çocuk mallarının kısmen sarfı .................................................................. m. 356
E. Çocuğun serbest malları
I. Kazandırmalar .................................................................................. m. 357
II.Saklı pay .......................................................................................... m. 358
III.Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç ...................... m. 359
F. Çocuk mallarının korunması
I. Önlemler .......................................................................................... m. 360
II.Yönetimin ana ve babadan alınması................................................. m. 361
İçindekiler 21
G. Yönetimin sona ermesi
I. Malların devri .................................................................................. m. 362
II.Ana ve babanın sorumluluğu ........................................................... m. 363
İKİNCİ BÖLÜM
AİLE
BİRİNCİ AYIRIM
NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
A. Nafaka yükümlüleri .................................................................................. m. 364
B. Dava hakkı................................................................................................ m. 365
C. Korunmaya muhtaç kişiler........................................................................ m. 366
İKİNCİ AYIRIM
EV DÜZENİ
A. Koşulları ................................................................................................... m. 367
B. Hükümleri
I. Ev düzeni ve gözetim....................................................................... m. 368
II.Sorumluluk ...................................................................................... m. 369
III.Altsoyun denkleştirme alacağı
1.Koşulları....................................................................................... m. 370
2.İstenmesi ...................................................................................... m. 371
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
AİLEMALLARI
A. Aile vakfı.................................................................................................. m. 372
B. Aile malları ortaklığı
I. Oluşumu
1.Koşulları....................................................................................... m. 373
2.Şekil ............................................................................................. m. 374
II.Süre .................................................................................................. m. 375
III.Hükmü
1.Elbirliği ile işletme ....................................................................... m. 376
2.Yönetim ve temsil
22 İçindekiler
a.Genel olarak .............................................................................. m. 377
b.Yöneticinin yetkisi.................................................................... m. 378
3.Ortak mallar ve kişisel mallar....................................................... m. 379
IV.Ortaklığın sona ermesi
1.Sebepleri ....................................................................................... m. 380
2.Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme ..................................... m. 381
3.Ölüm ............................................................................................ m. 382
4.Paylaşma kuralları ........................................................................m. 383
V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı
1.Konusu ......................................................................................... m. 384
2.Özel sona erdirme sebepleri ......................................................... m. 385
C. Aile yurdu
I. Genel olarak ..................................................................................... m. 386
II.Kurulması
1.Koşulları....................................................................................... m. 387
2.Usul ve şekil
a.İlân............................................................................................ m. 388
b.Üçüncü kişilerin haklarının korunması ..................................... m. 389
c.Tapu kütüğüne şerh verilmesi ................................................... m. 390
III.Sonuçları
1.Tasarruf hakkının sınırlanması ..................................................... m. 391
2.Kan hısımlarının aile yurduna alınması ........................................ m. 392
3.Malikin ödemede acze düşmesi .................................................... m. 393
IV.Sona ermesi
1.Malikin ölümü hâlinde ................................................................. m. 394
2.Malikin sağlığında........................................................................ m. 395
ÜÇÜNCÜ KISIM
VESAYET
BİRİNCİ BÖLÜM
VESAYET DÜZENİ
BİRİNCİ AYIRIM
VESAYET ORGANLARI
A. Genel olarak ............................................................................................. m. 396
İçindekiler 23
B. Vesayet daireleri
I. Kamu vesayeti .................................................................................. m. 397
II.Özel vesayet
1.Koşulları....................................................................................... m. 398
2.Kurulması..................................................................................... m. 399
3.Aile meclisi .................................................................................. m. 400
4.Güvence ....................................................................................... m. 401
5.Sona ermesi .................................................................................. m. 402
C. Vasi ve kayyım ......................................................................................... m. 403
İKİNCİ AYIRIM
VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER
A. Küçüklük .................................................................................................. m. 404
B. Kısıtlama
I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı ...................................................... m. 405
II.Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü
yaşama tarzı, kötü yönetim .............................................................. m. 406
III.Özgürlüğü bağlayıcı ceza................................................................. m. 407
IV.İstek üzerine..................................................................................... m. 408
C. Usul
I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu........................................... m. 409
II.İlân .................................................................................................. m. 410
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
YETKİ
A. Vesayet işlerinde yetki ............................................................................. m. 411
B. Yerleşim yerinin değişmesi ...................................................................... m. 412
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VASİNİN ATANMASI
A. Koşulları
I. Genel olarak ..................................................................................... m. 413
II.Eşin ve hısımların önceliği............................................................... m. 414
III.İlgililerin isteği................................................................................. m. 415
24 İçindekiler
IV.Vasiliği kabul yükümlülüğü............................................................. m. 416
V. Vasilikten kaçınma sebepleri ........................................................... m. 417
VI.Vasiliğe engel olan sebepler ............................................................ m. 418
B. Atama usulü
I. Vasinin atanması .............................................................................. m. 419
II.Geçici önlemler ................................................................................ m. 420
III.Tebliğ ve ilân ................................................................................... m. 421
IV.Kaçınma ve itiraz
1.Usul .............................................................................................. m. 422
2.Geçici görev ................................................................................. m. 423
3.Karar ............................................................................................ m. 424
V. Görevin verilmesi ............................................................................ m. 425
BEŞİNCİ AYIRIM
KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK
A. Kayyımlığı gerektiren hâller
I. Temsil .............................................................................................. m. 426
II.Yönetim
1.Kanun gereği ................................................................................ m. 427
2.İstek üzerine ................................................................................. m. 428
B. Yasal danışmanlık..................................................................................... m. 429
C. Yetki ......................................................................................................... m. 430
D. Usul .......................................................................................................... m. 431
ALTINCI AYIRIM
KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI
A. Koşulları ................................................................................................... m. 432
B. Yetki ......................................................................................................... m. 433
C. Bildirim yükümlülüğü .............................................................................. m. 434
D. İtiraz ......................................................................................................... m. 435
E. Usul
I. Genel olarak ..................................................................................... m. 436
II.Yargılama usulü ............................................................................... m. 437
İçindekiler 25
İKİNCİ BÖLÜM
VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ
BİRİNCİ AYIRIM
VASİNİN GÖREVLERİ
A. Göreve başlama
I. Defter tutma ..................................................................................... m. 438
II.Değerli şeylerin saklanması ............................................................. m. 439
III.Taşınırların satılması........................................................................ m. 440
IV.Paraların yatırılması
1.Yatırma zorunluluğu .................................................................... m. 441
2.Yatırımların dönüştürülmesi......................................................... m. 442
V. Ticarî ve sınaî işletmeler .................................................................. m. 443
VI.Taşınmazların satılması ................................................................... m. 444
B. Özen ve temsil
I. Kişiye özen
1.Küçüklerde
a.Genel olarak .............................................................................. m. 445
b.Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması .............................. m. 446
2.Kısıtlılarda.................................................................................... m. 447
II.Temsil
1.Genel olarak ................................................................................. m. 448
2.Yasak işlemler .............................................................................. m. 449
3.Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması .............................. m. 450
4.Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler
a.Vasinin rızası ............................................................................ m. 451
b.Onamamanın sonucu ................................................................ m. 452
5.Meslek veya sanat ........................................................................ m. 453
C. Malvarlığının yönetilmesi
I. Yönetim ve hesap tutma yükümlülüğü............................................. m. 454
II.Serbest mallar .................................................................................. m. 455
D. Görevin süresi .......................................................................................... m. 456
E. Vasinin ücreti............................................................................................ m. 457
26 İçindekiler
İKİNCİ AYIRIM
KAYYIMIN GÖREVLERİ
A. Kayyımın konumu .................................................................................... m. 458
B. Kayyımlığın kapsamı
I. Belli bir iş......................................................................................... m. 459
II.Malvarlığının yönetimi .................................................................... m. 460
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ
A. Şikâyet ve itiraz ........................................................................................ m. 461
B. İzin
I. Vesayet makamından ....................................................................... m. 462
II.Denetim makamından ...................................................................... m. 463
C. Rapor ve hesapların incelenmesi .............................................................. m. 464
D. İznin bulunmaması ................................................................................... m. 465
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU
A. Özen yükümü ........................................................................................... m. 466
B. Vasinin sorumluluğu................................................................................. m. 467
C. Devletin sorumluluğu ............................................................................... m. 468
D. Görev ve yetki .......................................................................................... m. 469
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VESAYETİN SONA ERMESİ
BİRİNCİ AYIRIM
VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN
SONA ERMESİ
A. Küçüklerde ............................................................................................... m. 470
B. Hükümlülerde ........................................................................................... m. 471
 • Açıklama
  • TÜRK MEDENÎ KANUNU
   BAŞLANGIÇ
   A. Hukukun uygulanması ve kaynakları ........................................................... m. 1
   B. Hukukî ilişkilerin kapsamı
   I. Dürüst davranma .................................................................................. m. 2
   II.İyiniyet ................................................................................................. m. 3
   III.Hâkimin takdir yetkisi.......................................................................... m. 4
   C. Genel nitelikli hükümler ............................................................................... m. 5
   D. İspat kuralları
   I. İspat yükü............................................................................................ m. 6
   II.Resmî belgelerle ispat .......................................................................... m. 7
   BİRİNCİ KİTAP
   KİŞİLER HUKUKU
   BİRİNCİ KISIM
   GERÇEK KİŞİLER
   BİRİNCİ BÖLÜM
   KİŞİLİK
   A. Genel olarak
   I. Hak ehliyeti .......................................................................................... m. 8
   II.Fiil ehliyeti
   1.Kapsamı ........................................................................................... m. 9
   2.Koşulları
   a.Genel olarak ................................................................................ m. 10
   b.Erginlik ....................................................................................... m. 11
   c.Ergin kılınma .............................................................................. m. 12
   d.Ayırt etme gücü .......................................................................... m. 13
   III.Fiil ehliyetsizliği
   1.Genel olarak ................................................................................... m. 14
   4 İçindekiler
   2.Ayırt etme gücünün bulunmaması.................................................. m. 15
   3.Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar ............................... m. 16
   IV.Hısımlık
   1.Kan hısımlığı .................................................................................. m. 17
   2.Kayın hısımlığı ............................................................................... m. 18
   V. Yerleşim yeri
   1.Tanım ............................................................................................. m. 19
   2.Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri .............................. m. 20
   3.Yasal yerleşim yeri ......................................................................... m. 21
   4.Kurumlarda bulunma ...................................................................... m. 22
   B. Kişiliğin korunması
   I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı .................................................. m. 23
   II.Saldırıya karşı
   1.İlke ................................................................................................. m. 24
   2.Davalar ........................................................................................... m. 25
   III.Ad üzerindeki hak
   1.Adın korunması .............................................................................. m. 26
   2.Adın değiştirilmesi ......................................................................... m. 27
   C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu
   I. Doğum ve ölüm.................................................................................. m. 28
   II.Sağ olmanın ve ölümün ispatı
   1.İspat yükü ....................................................................................... m. 29
   2.İspat araçları
   a.Genel olarak ................................................................................ m. 30
   b.Ölüm karinesi ............................................................................. m. 31
   III.Gaiplik kararı
   1.Genel olarak ................................................................................... m. 32
   2.Yargılama usulü ............................................................................. m. 33
   3.İstemin düşmesi.............................................................................. m. 34
   4.Hükmü............................................................................................ m. 35
   İKİNCİ BÖLÜM
   KİŞİSEL DURUM SİCİLİ
   A. Genel olarak
   İçindekiler 5
   I. Sicil ...................................................................................................... m. 36
   II.Görevliler ............................................................................................ m. 37
   III.Sorumluluk ........................................................................................ m. 38
   IV.Düzeltme
   1.Genel olarak ................................................................................... m. 39
   2.Cinsiyet değişikliğinde ................................................................... m. 40
   B. Doğum kütüğü
   I. Bildirme ............................................................................................. m. 41
   II.Doğum kütüğünde değişiklikler ......................................................... m. 42
   C. Ölüm kütüğü
   I. Ölümün bildirilmesi ........................................................................... m. 43
   II.Cesedi bulunamayan kişi ................................................................... m. 44
   III.Gaiplik kararı ..................................................................................... m. 45
   IV.Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi ..................................................... m. 46
   İKİNCİ KISIM
   TÜZEL KİŞİLER
   BİRİNCİ BÖLÜM
   GENEL HÜKÜMLER
   A. Tüzel kişilik................................................................................................ m. 47
   B. Hak ehliyeti ................................................................................................ m. 48
   C. Fiil ehliyeti
   I. Koşulu................................................................................................ m. 49
   II.Kullanılması....................................................................................... m. 50
   D. Yerleşim yeri .............................................................................................. m. 51
   E. Kişiliğin sona ermesi
   I. Sınırlı devam etme ............................................................................. m. 52
   II.Malvarlığının tasfiyesi ....................................................................... m. 53
   III.Malvarlığının özgülenmesi ................................................................ m. 54
   F. Saklı hükümler ............................................................................................ m. 55
   6 İçindekiler
   İKİNCİ BÖLÜM
   DERNEKLER
   A. Kuruluşu
   I. Tanımı ................................................................................................ m. 56
   II.Dernek kurma hakkı ........................................................................... m. 57
   III.Tüzük ................................................................................................. m. 58
   IV.Tüzel kişiliğin kazanılması
   1.Kazanma anı................................................................................... m. 59
   2.İnceleme ......................................................................................... m. 60
   3.Dernek tüzüğünün ilânı .................................................................. m. 61
   4.İlk genel kurul toplantısı................................................................. m. 62
   B. Üyelik
   I. Kazanılması
   1.Kural .............................................................................................. m. 63
   2.Koşulları......................................................................................... m. 64
   II.Sona ermesi
   1.Kendiliğinden ................................................................................. m. 65
   2.Çıkma ile ........................................................................................ m. 66
   3.Çıkarılma ile................................................................................... m. 67
   III.Kapsamı
   1.Üyelerin hakları
   a.Eşitlik ilkesi ................................................................................ m. 68
   b.Oy hakkı ..................................................................................... m. 69
   2.Üyelerin yükümlülükleri
   a.Ödenti verme borcu .................................................................... m. 70
   b.Diğer yükümlülükler................................................................... m. 71
   C. Organlar
   I. Genel olarak ....................................................................................... m. 72
   II.Genel Kurul
   1.Niteliği ve oluşumu ........................................................................ m. 73
   2.Toplanması
   a.Olağan toplantı............................................................................ m. 74
   b.Olağanüstü toplantı..................................................................... m. 75
   İçindekiler 7
   c.Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar..................................... m. 76
   3.Toplantıya çağrı ............................................................................. m. 77
   4.Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı .............................................. m. 78
   5.Toplantı usulü................................................................................. m. 79
   6.Genel kurulun görev ve yetkileri .................................................... m. 80
   7.Genel kurul kararları
   a.Karar yeter sayısı ........................................................................ m. 81
   b.Oy hakkından yoksunluk ............................................................ m. 82
   c.Kararın iptali............................................................................... m. 83
   III.Yönetim kurulu
   1.Oluşumu ......................................................................................... m. 84
   2.Görevleri ........................................................................................ m. 85
   IV.Denetim kurulu .................................................................................. m. 86
   D. Sona erme
   I. Kendiliğinden..................................................................................... m. 87
   II.Genel kurul kararı ile ......................................................................... m. 88
   III.Mahkeme kararı ile ............................................................................ m. 89
   E. Derneklerin faaliyetleri
   I. Genel olarak ....................................................................................... m. 90
   II.Uluslararası faaliyet
   1.Faaliyet serbestliği ......................................................................... m. 91
   2.Yabancı dernekler .......................................................................... m. 92
   III.Yabancıların dernek kurma hakkı ...................................................... m. 93
   F. Derneklerin örgütlenmesi
   I. Şube açmaları
   1.Kuruluşu......................................................................................... m. 94
   2.Şubenin organları ve uygulanacak hükümler ................................. m. 95
   II.Üst kuruluşlar kurmaları
   1.Federasyon ..................................................................................... m. 96
   2.Konfederasyon ............................................................................... m. 97
   3.Ortak hükümler .............................................................................. m. 98
   G. Dernek gelirleri .......................................................................................... m. 99
   H. Saklı hükümler ......................................................................................... m. 100
   8 İçindekiler
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   VAKIFLAR
   A. Kuruluşu
   I. Tanımı .............................................................................................. m. 101
   II.Kuruluş şekli .................................................................................... m. 102
   III.Temyiz ve iptal ................................................................................ m. 103
   IV.Tescil ve ilân.................................................................................... m. 104
   V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk .................................... m. 105
   B. Vakıf senedi
   I. İçeriği ............................................................................................... m. 106
   II.Noksanlıklar ...................................................................................... m. 107
   C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı ................................................... m. 108
   D. Vakfın örgütü
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 109
   II.Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı ........................................... m. 110
   E. Denetim .................................................................................................... m. 111
   F. Yönetimin, amacın ve malların değiştirilmesi
   I. Yönetimin değiştirilmesi .................................................................. m. 112
   II.Amacın ve malların değiştirilmesi ................................................... m. 113
   G. Yıllık rapor ............................................................................................... m. 114
   H. Faaliyetten geçici alıkoyma ...................................................................... m. 115
   İ. Vakfın sona ermesi .................................................................................... m. 116
   J. Diğer hükümler .......................................................................................... m. 117
   İçindekiler 9
   İKİNCİ KİTAP
   AİLE HUKUKU
   BİRİNCİ KISIM
   EVLİLİK HUKUKU
   BİRİNCİ BÖLÜM
   EVLENME
   BİRİNCİ AYIRIM
   NİŞANLILIK
   A. Nişanlanma............................................................................................... m. 118
   B. Nişanlılığın hükümleri
   I. Dava hakkının bulunmaması ............................................................ m. 119
   II.Nişanın bozulmasının sonuçları
   1.Maddî tazminat............................................................................. m. 120
   2.Manevî tazminat........................................................................... m. 121
   III.Hediyelerin geri verilmesi ................................................................ m. 122
   IV.Zamanaşımı ..................................................................................... m. 123
   İKİNCİ AYIRIM
   EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ
   A. Ehliyetin koşulları
   I. Yaş ................................................................................................... m. 124
   II.Ayırt etme gücü ............................................................................... m. 125
   III.Yasal temsilcinin izni
   1.Küçükler hakkında ....................................................................... m. 126
   2.Kısıtlılar hakkında ........................................................................ m. 127
   3.Mahkemeye başvurma.................................................................. m. 128
   B. Evlenme engelleri
   I. Hısımlık ........................................................................................... m. 129
   II.Önceki evlilik
   1.Sona erdiğinin ispatı
   a.Genel olarak .............................................................................. m. 130
   b.Gaiplik durumunda ................................................................... m. 131
   10 İçindekiler
   2.Kadın için bekleme süresi ............................................................ m. 132
   III.Akıl hastalığı.................................................................................... m. 133
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ
   A. Başvuru
   I. Başvuru makamı .............................................................................. m. 134
   II.Şekli ................................................................................................. m. 135
   III.Belgeler ............................................................................................ m. 136
   IV.Başvurunun incelenmesi ve reddi .................................................... m. 137
   V. Redde itiraz ve yargılama usulü ....................................................... m. 138
   B. Evlenme töreni ve tescil
   I. Koşulları
   1.Evlenme izni................................................................................. m. 139
   2.Evlenmenin yapılamaması ........................................................... m. 140
   II.Yapılışı
   l.Tören yeri ...................................................................................... m. 141
   2.Törenin şekli................................................................................. m. 142
   3.Aile cüzdanı ve dinî tören ............................................................ m. 143
   C. Yönetmelik ............................................................................................... m. 144
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   BATIL OLAN EVLENMELER
   A. Mutlak butlan
   I. Sebepleri .......................................................................................... m. 145
   II.Dava açma görevi ve hakkı .............................................................. m. 146
   III.Dava hakkının sınırlanması veya kalkması ...................................... m. 147
   B. Nisbî butlan
   I. Eşlerin dava hakkı
   1.Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk ........................................ m. 148
   2.Yanılma ........................................................................................ m. 149
   3.Aldatma ........................................................................................ m. 150
   4.Korkutma ..................................................................................... m. 151
   İçindekiler 11
   5.Hak düşürücü süre........................................................................ m. 152
   II.Yasal temsilcinin dava hakkı ........................................................... m. 153
   C. Butlanı gerektirmeyen sebepler
   I. Bekleme süresine uymama............................................................... m. 154
   II.Şekil kurallarına uymama ................................................................ m. 155
   D. Butlan kararı
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 156
   II.Sonuçları
   1.Çocuklar yönünden ...................................................................... m. 157
   2.Eşler yönünden............................................................................. m. 158
   E. Mirasçıların dava hakkı............................................................................. m. 159
   F. Yetki ve yargılama usulü .......................................................................... m. 160
   İKİNCİ BÖLÜM
   BOŞANMA
   A. Boşanma sebepleri
   I. Zina .................................................................................................. m. 161
   II.Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış............................... m. 162
   III.Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme ............................................ m. 163
   IV.Terk ................................................................................................. m. 164
   V. Akıl hastalığı.................................................................................... m. 165
   VI.Evlilik birliğinin sarsılması.............................................................. m. 166
   B. Dava
   I. Konusu ............................................................................................. m. 167
   II.Yetki ................................................................................................ m. 168
   III.Geçici önlemler................................................................................ m. 169
   C. Karar
   I. Boşanma veya ayrılık....................................................................... m. 170
   II.Ayrılık süresi.................................................................................... m. 171
   III.Ayrılık süresinin bitimi .................................................................... m. 172
   IV.Boşanan kadının kişisel durumu ...................................................... m. 173
   V. Boşanmada tazminat ve nafaka
   12 İçindekiler
   1.Maddî ve manevî tazminat ........................................................... m. 174
   2.Yoksulluk nafakası ....................................................................... m. 175
   3.Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi ......................................... m. 176
   4.Yetki ............................................................................................. m. 177
   5.Zamanaşımı .................................................................................. m. 178
   VI.Mal rejiminin tasfiyesi
   1.Boşanma hâlinde .......................................................................... m. 179
   2.Ayrılık hâlinde ............................................................................. m. 180
   VII.Miras hakları.................................................................................... m. 181
   VIII.Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları
   1.Hâkimin takdir yetkisi ................................................................. m. 182
   2.Durumun değişmesi ..................................................................... m. 183
   D. Boşanmada yargılama usulü ..................................................................... m. 184
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
   A. Haklar ve yükümlülükler
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 185
   II.Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma ................... m. 186
   III.Kadının soyadı ................................................................................. m. 187
   B. Birliğin temsili
   I. Eşlerin temsil yetkisi ........................................................................ m. 188
   II.Sorumluluk....................................................................................... m. 189
   III.Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması ............................. m. 190
   IV.Temsil yetkisinin geri verilmesi....................................................... m. 191
   C. Eşlerin meslek ve işi ................................................................................. m. 192
   D. Eşlerin hukukî işlemleri
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 193
   II.Aile konutu ...................................................................................... m. 194
   E. Birliğin korunması
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 195
   II.Eşler birlikte yaşarken...................................................................... m. 196
   İçindekiler 13
   III.Birlikte yaşamaya ara verilmesi ....................................................... m. 197
   IV.Borçlulara ait önlemler .................................................................... m. 198
   V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması....................................................... m. 199
   VI.Durumun değişmesi ......................................................................... m. 200
   VII.Yetki ................................................................................................ m. 201
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   EŞLER ARASINDAKİMAL REJİMİ
   BİRİNCİ AYIRIM
   GENEL HÜKÜMLER
   A. Yasal mal rejimi ....................................................................................... m. 202
   B. Mal rejimi sözleşmesi
   I. Sözleşmenin içeriği .......................................................................... m. 203
   II.Sözleşme ehliyeti ............................................................................. m. 204
   III.Sözleşmenin şekli ............................................................................ m. 205
   C. Olağanüstü mal rejimi
   I. Eşlerden birinin istemi ile
   1.Karar ............................................................................................ m. 206
   2.Yetki ............................................................................................. m. 207
   3.Mal ayrılığına geçişten dönme ..................................................... m. 208
   II.Cebrî icra hâlinde
   1.İflâsta............................................................................................ m. 209
   2.Hacizde ........................................................................................ m. 210
   3.Eski rejime dönme........................................................................ m. 211
   III.Önceki rejimin tasfiyesi ................................................................... m. 212
   D. Alacaklıların korunması ........................................................................... m. 213
   E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki .................................................. m. 214
   F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi .......................................... m. 215
   G. Envanter ................................................................................................... m. 216
   H. Eşler arasındaki borçlar ............................................................................ m. 217
   14 İçindekiler
   İKİNCİ AYIRIM
   EDİNİLMİŞMALLARAKATILMA
   A. Mülkiyet
   I. Kapsamı ........................................................................................... m. 218
   II.Edinilmiş mallar............................................................................... m. 219
   III.Kişisel mallar
   1.Kanuna göre ................................................................................. m. 220
   2.Sözleşmeye göre........................................................................... m. 221
   IV.İspat ................................................................................................. m. 222
   B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf............................................................... m. 223
   C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk ............................................................. m. 224
   D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
   I. Sona erme anı................................................................................... m. 225
   II.Malların geri alınması ve borçlar
   1.Genel olarak ................................................................................. m. 226
   2.Değer artış payı ............................................................................ m. 227
   III.Eşlerin paylarının hesaplanması
   1.Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması .......................... m. 228
   2.Eklenecek değerler ....................................................................... m. 229
   3.Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında denkleştirme ............ m. 230
   4.Artık değer ................................................................................... m. 231
   IV.Değerin belirlenmesi
   1.Sürüm değeri ................................................................................ m. 232
   2.Gelir değeri
   a.Genel olarak .............................................................................. m. 233
   b.Özel hâller ................................................................................ m. 234
   3.Değerlendirme anı ........................................................................ m. 235
   V. Artık değere katılma
   1.Kanuna göre ................................................................................. m. 236
   2.Sözleşmeye göre
   a.Genel olarak .............................................................................. m. 237
   b.İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal ayrılığında.......... m. 238
   VI.Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi
   İçindekiler 15
   1.Ödeme ve ertelenmesi .................................................................. m. 239
   2.Aile konutu ve ev eşyası............................................................... m. 240
   3.Üçüncü kişilere karşı dava ........................................................... m. 241
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   MAL AYRILIĞI
   A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf .............................................................. m. 242
   B. Diğer hükümler......................................................................................... m. 243
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   PAYLAŞMALIMAL AYRILIĞI
   A. Yönetim, yararlanma ve tasarruf
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 244
   II.İspat ................................................................................................. m. 245
   B. Borçlardan sorumluluk ............................................................................. m. 246
   C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
   I. Sona erme anı................................................................................... m. 247
   II.Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi
   1.Genel olarak ................................................................................. m. 248
   2.Katkıdan doğan hak...................................................................... m. 249
   III.Aileye özgülenen mallar
   1.Kural ............................................................................................ m. 250
   2.Paylaşmaya aykırı davranışlar ...................................................... m. 251
   3.Paylaştırma isteminin reddi .......................................................... m. 252
   4.Paylaştırma yöntemi ..................................................................... m. 253
   IV.Aile konutu ve ev eşyası
   1.İptal veya boşanma hâlinde .......................................................... m. 254
   2.Ölüm hâlinde................................................................................ m. 255
   BEŞİNCİ AYIRIM
   MAL ORTAKLIĞI
   A. Mülkiyet
   I. Kapsamı ........................................................................................... m. 256
   16 İçindekiler
   II.Ortaklık malları
   1.Genel mal ortaklığı ....................................................................... m. 257
   2.Sınırlı mal ortaklığı
   a.Edinilmiş mallarda ortaklık....................................................... m. 258
   b.Diğer mal ortaklıkları ............................................................... m. 259
   III.Kişisel mallar ................................................................................... m. 260
   IV.İspat ................................................................................................. m. 261
   B. Yönetim ve tasarruf
   I. Ortaklık mallarında
   1.Olağan yönetim ............................................................................ m. 262
   2.Olağanüstü yönetim...................................................................... m. 263
   3.Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası ................................ m. 264
   4.Mirasın kabulü veya reddi ............................................................ m. 265
   5.Sorumluluk ve yönetim giderleri .................................................. m. 266
   II.Kişisel mallar ................................................................................... m. 267
   C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk
   I. Ortaklık borçları............................................................................... m. 268
   II.Kişisel borçlar .................................................................................. m. 269
   D. Eşler arasındaki borçlar ............................................................................ m. 270
   E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
   I. Sona erme anı................................................................................... m. 271
   II.Kişisel mala ekleme ......................................................................... m. 272
   III.Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme ...................... m. 273
   IV.Değer artış payı................................................................................ m. 274
   V. Değer belirlenmesi ........................................................................... m. 275
   VI.Paylaşma
   1.Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde ....................... m. 276
   2.Diğer hâllerde............................................................................... m. 277
   VII.Paylaşma usulü
   1.Kişisel mallar ............................................................................... m. 278
   2.Aile konutu ve ev eşyası............................................................... m. 279
   3.Diğer malvarlığı değerleri ............................................................ m. 280
   4.Diğer paylaşma kuralları .............................................................. m. 281
   İçindekiler 17
   İKİNCİ KISIM
   HISIMLIK
   BİRİNCİ BÖLÜM
   SOYBAĞININ KURULMASI
   BİRİNCİ AYIRIM
   GENEL HÜKÜMLER
   A. Genel olarak soybağının kurulması .......................................................... m. 282
   B. Davada yetki ve yargılama usulü
   I. Yetki ................................................................................................ m. 283
   II.Yargılama usulü ............................................................................... m. 284
   İKİNCİ AYIRIM
   KOCANIN BABALIĞI
   A. Babalık karinesi ........................................................................................ m. 285
   B. Soybağının reddi
   I. Dava hakkı ....................................................................................... m. 286
   II.İspat
   1.Evlilik içinde ana rahmine düşme ................................................ m. 287
   2.Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahminedüşme........................................................................................... m. 288
   III.Hak düşürücü süreler ....................................................................... m. 289
   C. Karinelerin çakışması ............................................................................... m. 290
   D. Diğer ilgililerin dava hakkı....................................................................... m. 291
   E. Sonradan evlenme
   I. Koşulu.............................................................................................. m. 292
   II.Bildirim ............................................................................................ m. 293
   III.İtiraz ve iptal .................................................................................... m. 294
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ
   A. Tanıma
   I. Koşulları ve şekli ............................................................................. m. 295
   II.Bildirim ............................................................................................ m. 296
   18 İçindekiler
   III.İptal davası
   1.Tanıyanın dava hakkı ................................................................... m. 297
   2.İlgililerin dava hakkı
   a.Genel olarak .............................................................................. m. 298
   b.İspat yükü ................................................................................. m. 299
   3.Hak düşürücü süreler.................................................................... m. 300
   B. Babalık hükmü
   I. Dava hakkı ....................................................................................... m. 301
   II.Karine .............................................................................................. m. 302
   III.Hak düşürücü süreler ....................................................................... m. 303
   IV.Ananın malî hakları ......................................................................... m. 304
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   EVLÂT EDİNME
   A. Küçüklerin evlât edinilmesi
   I. Genel koşulları ................................................................................. m. 305
   II.Birlikte evlât edinme ........................................................................ m. 306
   III.Tek başına evlât edinme................................................................... m. 307
   IV.Küçüğün rızası ve yaşı ..................................................................... m. 308
   V. Ana ve babanın rızası
   1.Şekil ............................................................................................. m. 309
   2.Zamanı ......................................................................................... m. 310
   3.Rızanın aranmaması
   a.Koşulları ................................................................................... m. 311
   b.Karar ......................................................................................... m. 312
   B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi .................................................. m. 313
   C. Hükümleri................................................................................................. m. 314
   D. Şekil ve usul
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 315
   II.Araştırma ......................................................................................... m. 316
   E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması
   I. Sebepleri
   1.Rızanın bulunmaması ................................................................... m. 317
   İçindekiler 19
   2.Diğer noksanlıklar ........................................................................ m. 318
   II.Hak düşürücü süre............................................................................ m. 319
   F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık .................................................................... m. 320
   BEŞİNCİ AYIRIM
   SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ
   A. Soyadı....................................................................................................... m. 321
   B. Karşılıklı yükümlülükler........................................................................... m. 322
   C. Çocuk ile kişisel ilişki
   I. Ana ve baba ile
   1.Kural ............................................................................................ m. 323
   2.Sınırları ........................................................................................ m. 324
   II.Üçüncü kişiler ile ............................................................................. m. 325
   III.Yetki ................................................................................................ m. 326
   D. Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama
   I. Kapsamı ........................................................................................... m. 327
   II.Süresi ............................................................................................... m. 328
   III.Dava hakkı ....................................................................................... m. 329
   IV.Nafaka miktarının takdiri................................................................. m. 330
   V. Durumun değişmesi ......................................................................... m. 331
   VI.Geçici önlemler
   1.Genel olarak ................................................................................. m. 332
   2.Babalığın tespitinden önce ........................................................... m. 333
   VII.Güvence verilmesi ........................................................................... m. 334
   ALTINCI AYIRIM
   VELÂYET
   A. Genel olarak
   I. Koşullar............................................................................................ m. 335
   II.Ana ve baba evli ise ......................................................................... m. 336
   III.Ana ve baba evli değilse .................................................................. m. 337
   IV.Üvey çocuklar.................................................................................. m. 338
   20 İçindekiler
   B. Velâyetin kapsamı
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 339
   II.Eğitim .............................................................................................. m. 340
   III.Dinî eğitim ....................................................................................... m. 341
   IV.Çocuğun temsil edilmesi.................................................................. m. 342
   V. Çocuğun fiil ehliyeti ........................................................................ m. 343
   VI.Çocuğun aileyi temsil etmesi ........................................................... m. 344
   VII.Çocuk ile ana ve baba arasındaki hukukî işlemler ........................... m. 345
   C. Çocuğun korunması
   I. Koruma önlemleri ............................................................................ m. 346
   II.Çocukların yerleştirilmesi ................................................................ m. 347
   III.Velâyetin kaldırılması
   1.Genel olarak ................................................................................. m. 348
   2.Ana veya babanın yeniden evlenmesi hâlinde .............................. m. 349
   3.Velâyetin kaldırılması hâlinde ana ve babanın yükümlülükleri.... m. 350
   IV.Durumun değişmesi ................................................................................ m. 351
   YEDİNCİ AYIRIM
   ÇOCUKMALLARI
   A. Yönetim
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 352
   II.Evlilik sona erince ............................................................................ m. 353
   B. Kullanma hakkı......................................................................................... m. 354
   C. Gelirlerin sarfı........................................................................................... m. 355
   D. Çocuk mallarının kısmen sarfı .................................................................. m. 356
   E. Çocuğun serbest malları
   I. Kazandırmalar .................................................................................. m. 357
   II.Saklı pay .......................................................................................... m. 358
   III.Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç ...................... m. 359
   F. Çocuk mallarının korunması
   I. Önlemler .......................................................................................... m. 360
   II.Yönetimin ana ve babadan alınması................................................. m. 361
   İçindekiler 21
   G. Yönetimin sona ermesi
   I. Malların devri .................................................................................. m. 362
   II.Ana ve babanın sorumluluğu ........................................................... m. 363
   İKİNCİ BÖLÜM
   AİLE
   BİRİNCİ AYIRIM
   NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
   A. Nafaka yükümlüleri .................................................................................. m. 364
   B. Dava hakkı................................................................................................ m. 365
   C. Korunmaya muhtaç kişiler........................................................................ m. 366
   İKİNCİ AYIRIM
   EV DÜZENİ
   A. Koşulları ................................................................................................... m. 367
   B. Hükümleri
   I. Ev düzeni ve gözetim....................................................................... m. 368
   II.Sorumluluk ...................................................................................... m. 369
   III.Altsoyun denkleştirme alacağı
   1.Koşulları....................................................................................... m. 370
   2.İstenmesi ...................................................................................... m. 371
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   AİLEMALLARI
   A. Aile vakfı.................................................................................................. m. 372
   B. Aile malları ortaklığı
   I. Oluşumu
   1.Koşulları....................................................................................... m. 373
   2.Şekil ............................................................................................. m. 374
   II.Süre .................................................................................................. m. 375
   III.Hükmü
   1.Elbirliği ile işletme ....................................................................... m. 376
   2.Yönetim ve temsil
   22 İçindekiler
   a.Genel olarak .............................................................................. m. 377
   b.Yöneticinin yetkisi.................................................................... m. 378
   3.Ortak mallar ve kişisel mallar....................................................... m. 379
   IV.Ortaklığın sona ermesi
   1.Sebepleri ....................................................................................... m. 380
   2.Fesih bildirimi, ödemeden aciz, evlenme ..................................... m. 381
   3.Ölüm ............................................................................................ m. 382
   4.Paylaşma kuralları ........................................................................m. 383
   V. Kazanç paylı aile malları ortaklığı
   1.Konusu ......................................................................................... m. 384
   2.Özel sona erdirme sebepleri ......................................................... m. 385
   C. Aile yurdu
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 386
   II.Kurulması
   1.Koşulları....................................................................................... m. 387
   2.Usul ve şekil
   a.İlân............................................................................................ m. 388
   b.Üçüncü kişilerin haklarının korunması ..................................... m. 389
   c.Tapu kütüğüne şerh verilmesi ................................................... m. 390
   III.Sonuçları
   1.Tasarruf hakkının sınırlanması ..................................................... m. 391
   2.Kan hısımlarının aile yurduna alınması ........................................ m. 392
   3.Malikin ödemede acze düşmesi .................................................... m. 393
   IV.Sona ermesi
   1.Malikin ölümü hâlinde ................................................................. m. 394
   2.Malikin sağlığında........................................................................ m. 395
   ÜÇÜNCÜ KISIM
   VESAYET
   BİRİNCİ BÖLÜM
   VESAYET DÜZENİ
   BİRİNCİ AYIRIM
   VESAYET ORGANLARI
   A. Genel olarak ............................................................................................. m. 396
   İçindekiler 23
   B. Vesayet daireleri
   I. Kamu vesayeti .................................................................................. m. 397
   II.Özel vesayet
   1.Koşulları....................................................................................... m. 398
   2.Kurulması..................................................................................... m. 399
   3.Aile meclisi .................................................................................. m. 400
   4.Güvence ....................................................................................... m. 401
   5.Sona ermesi .................................................................................. m. 402
   C. Vasi ve kayyım ......................................................................................... m. 403
   İKİNCİ AYIRIM
   VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER
   A. Küçüklük .................................................................................................. m. 404
   B. Kısıtlama
   I. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı ...................................................... m. 405
   II.Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü
   yaşama tarzı, kötü yönetim .............................................................. m. 406
   III.Özgürlüğü bağlayıcı ceza................................................................. m. 407
   IV.İstek üzerine..................................................................................... m. 408
   C. Usul
   I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu........................................... m. 409
   II.İlân .................................................................................................. m. 410
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   YETKİ
   A. Vesayet işlerinde yetki ............................................................................. m. 411
   B. Yerleşim yerinin değişmesi ...................................................................... m. 412
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   VASİNİN ATANMASI
   A. Koşulları
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 413
   II.Eşin ve hısımların önceliği............................................................... m. 414
   III.İlgililerin isteği................................................................................. m. 415
   24 İçindekiler
   IV.Vasiliği kabul yükümlülüğü............................................................. m. 416
   V. Vasilikten kaçınma sebepleri ........................................................... m. 417
   VI.Vasiliğe engel olan sebepler ............................................................ m. 418
   B. Atama usulü
   I. Vasinin atanması .............................................................................. m. 419
   II.Geçici önlemler ................................................................................ m. 420
   III.Tebliğ ve ilân ................................................................................... m. 421
   IV.Kaçınma ve itiraz
   1.Usul .............................................................................................. m. 422
   2.Geçici görev ................................................................................. m. 423
   3.Karar ............................................................................................ m. 424
   V. Görevin verilmesi ............................................................................ m. 425
   BEŞİNCİ AYIRIM
   KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK
   A. Kayyımlığı gerektiren hâller
   I. Temsil .............................................................................................. m. 426
   II.Yönetim
   1.Kanun gereği ................................................................................ m. 427
   2.İstek üzerine ................................................................................. m. 428
   B. Yasal danışmanlık..................................................................................... m. 429
   C. Yetki ......................................................................................................... m. 430
   D. Usul .......................................................................................................... m. 431
   ALTINCI AYIRIM
   KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI
   A. Koşulları ................................................................................................... m. 432
   B. Yetki ......................................................................................................... m. 433
   C. Bildirim yükümlülüğü .............................................................................. m. 434
   D. İtiraz ......................................................................................................... m. 435
   E. Usul
   I. Genel olarak ..................................................................................... m. 436
   II.Yargılama usulü ............................................................................... m. 437
   İçindekiler 25
   İKİNCİ BÖLÜM
   VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ
   BİRİNCİ AYIRIM
   VASİNİN GÖREVLERİ
   A. Göreve başlama
   I. Defter tutma ..................................................................................... m. 438
   II.Değerli şeylerin saklanması ............................................................. m. 439
   III.Taşınırların satılması........................................................................ m. 440
   IV.Paraların yatırılması
   1.Yatırma zorunluluğu .................................................................... m. 441
   2.Yatırımların dönüştürülmesi......................................................... m. 442
   V. Ticarî ve sınaî işletmeler .................................................................. m. 443
   VI.Taşınmazların satılması ................................................................... m. 444
   B. Özen ve temsil
   I. Kişiye özen
   1.Küçüklerde
   a.Genel olarak .............................................................................. m. 445
   b.Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması .............................. m. 446
   2.Kısıtlılarda.................................................................................... m. 447
   II.Temsil
   1.Genel olarak ................................................................................. m. 448
   2.Yasak işlemler .............................................................................. m. 449
   3.Vesayet altındaki kişinin görüşünün alınması .............................. m. 450
   4.Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler
   a.Vasinin rızası ............................................................................ m. 451
   b.Onamamanın sonucu ................................................................ m. 452
   5.Meslek veya sanat ........................................................................ m. 453
   C. Malvarlığının yönetilmesi
   I. Yönetim ve hesap tutma yükümlülüğü............................................. m. 454
   II.Serbest mallar .................................................................................. m. 455
   D. Görevin süresi .......................................................................................... m. 456
   E. Vasinin ücreti............................................................................................ m. 457
   26 İçindekiler
   İKİNCİ AYIRIM
   KAYYIMIN GÖREVLERİ
   A. Kayyımın konumu .................................................................................... m. 458
   B. Kayyımlığın kapsamı
   I. Belli bir iş......................................................................................... m. 459
   II.Malvarlığının yönetimi .................................................................... m. 460
   ÜÇÜNCÜ AYIRIM
   VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ
   A. Şikâyet ve itiraz ........................................................................................ m. 461
   B. İzin
   I. Vesayet makamından ....................................................................... m. 462
   II.Denetim makamından ...................................................................... m. 463
   C. Rapor ve hesapların incelenmesi .............................................................. m. 464
   D. İznin bulunmaması ................................................................................... m. 465
   DÖRDÜNCÜ AYIRIM
   VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU
   A. Özen yükümü ........................................................................................... m. 466
   B. Vasinin sorumluluğu................................................................................. m. 467
   C. Devletin sorumluluğu ............................................................................... m. 468
   D. Görev ve yetki .......................................................................................... m. 469
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   VESAYETİN SONA ERMESİ
   BİRİNCİ AYIRIM
   VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN
   SONA ERMESİ
   A. Küçüklerde ............................................................................................... m. 470
   B. Hükümlülerde ........................................................................................... m. 471
   Stok Kodu
   :
   9789753685023
   Boyut
   :
   13X16
   Sayfa Sayısı
   :
   786
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2018
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Hukuk Ders Kitapları
Kapat