Sepetim (0) Toplam: 0,00
Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler)
Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler)
Filiz Kitabevi
50.00
<div> <div> <div>KİŞİLER HUKUKU</div> <div>GİRİŞ</div> <div>1 – Kişiler Hukukunun Anlamı ve Yeri ...................................................... 1</div> <div>2 – Kişi ve Kişilik Kavramı ........................................................................ 2</div> <div>3 – Kişiler Hukukuna İlişkin Mevzuat ........................................................ 3</div> <div>4 – Kişiler Hukukuna İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları ......... 4</div> <div>5 – Kişiler Hukukuna Hâkim Olan Genel İlkeler ........................................ 5</div> <div>BÖLÜM I</div> <div>GERÇEK KİŞİLER</div> <div>§ 1. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ</div> <div>I – KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI ................................................................................ 10</div> <div>1 – Genel Olarak ......................................................................................... 10</div> <div>2 – Ceninin Durumu ................................................................................... 13</div> <div>3 – Henüz Ana Rahmine Düşmemiş Olanların Hukuki Durumu ................ 19</div> <div>II– KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ .............................................................................. 19</div> <div>1 – Ölüm ..................................................................................................... 19</div> <div>a)Biyolojik ölüm .................................................................................. 20</div> <div>b)Beyinsel ölüm ................................................................................... 20</div> <div>c)İsteğe bağlı olarak ölümün sağlanması mümkün müdür?................... 22</div> <div>2 – Ölüme Bağlanan Hukuki Sonuçlar ........................................................ 24</div> <div>3 – Cesedin Durumu ................................................................................... 26</div> <div>4 – Ölüm Karinesi ....................................................................................... 28</div> <div>5 – Gaiplik Kararı ....................................................................................... 30</div> <div>a)Genel olarak ...................................................................................... 30</div> <div>aa) Gaiplik kararı isteyebilmek için gerekli şartlar ........................... 31</div> <div>aaa) Ortadan kaybolma .............................................................. 31</div> <div>bbb) Kaybolan kimsenin ölümü kuvvetli şekilde olası</div> <div>görünmelidir ....................................................................... 31</div> <div>ccc) Belirli süreler geçmiş olmalıdır .......................................... 32</div> <div>bb) Gaiplik kararı istemeye yetkili olanlar ........................................ 33</div> <div>cc) Gaiplik kararı vermeye yetkili ve görevli mahkeme ................... 33</div> <div>dd) Mahkemece uygulanacak usul .................................................... 34</div> <div>ee) Gaiplik kararı ve sonuçları .......................................................... 35</div> <div>aaa) Miras Hukukuna ilişkin sonuçlar ........................................ 35</div> <div>bbb) Aile Hukukuna ilişkin sonuçlar .......................................... 37</div> <div>ff) Gaiplik kararının hükümsüzleşmesi ............................................. 38</div> <div>b)Özel olarak ........................................................................................ 38</div> <div>III – SAĞLIĞIN VE ÖLÜMÜN İSPATI ................................................................... 39</div> <div>1 – Genel Kural ........................................................................................... 39</div> <div>2 – İspat Kuralları ....................................................................................... 39</div> <div>§ 2. HAK EHLİYETİ</div> <div>I – ANLAMI ............................................................................................................ 42</div> <div>II – HAK EHLİYETİNİN TEMEL İLKELERİ ........................................................ 42</div> <div>III – HAK EHLİYETİNİN SINIRLANDIĞI HALLER ............................................ 44</div> <div>1 – Yaş ........................................................................................................ 44</div> <div>2 – Cinsiyet ................................................................................................. 45</div> <div>3 – Evlilik ................................................................................................... 45</div> <div>4 – Yabancılık ............................................................................................. 46</div> <div>5 – Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Bulunmayanların</div> <div>Durumu ................................................................................................. 47</div> <div>6 – Akıl Hastalığı ........................................................................................ 48</div> <div>7 – Haysiyetsiz Hayat ve Mahkûmiyet ....................................................... 48</div> <div>8 – Yabancı Hukukun Uygulanması ........................................................... 48</div> <div>§ 3. FİİL EHLİYETİ</div> <div>I – KAVRAM .......................................................................................................... 49</div> <div>II – FİİL EHLİYETİNİN ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜMLERİ ............................................ 51</div> <div>1 – Hukuka Uygun Fiillerde Fiil Ehliyeti .................................................... 51</div> <div>a)Hukuki işlemlerde .............................................................................. 51</div> <div>b)Hukuki işlem benzerlerinde ve yöneltilmesi gerekli irade beyanlarına</div> <div>muhatap olma ..................................................................................... 51</div> <div>c)Maddi fiiller ....................................................................................... 52</div> <div>d)Usuli işlem ehliyeti ........................................................................... 52</div> <div>2 – Hukuka Aykırı Fiiller Açısından Fiil Ehliyeti ....................................... 53</div> <div>III – TAM FİİL EHLİYETİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ......................................... 53</div> <div>A – AYIRT ETME GÜCÜ (Temyiz Kudreti) ................................................... 54</div> <div>1 – Kavram ................................................................................................. 54</div> <div>2 – Akla Uygun Biçimde Davranabilme Yeteneği ...................................... 55</div> <div>3 – Akla Uygun Biçimde Davranmayı Engelleyen Sebepler ...................... 57</div> <div>a)Yaş küçüklüğü ................................................................................... 57</div> <div>b)Akıl hastalığı ...................................................................................... 58</div> <div>c)Akıl zayıflığı ..................................................................................... 58</div> <div>d)Sarhoşluk .......................................................................................... 59</div> <div>e)Benzer sebepler ................................................................................. 59</div> <div>4 - Ayırt Etme Gücünün Göreceliği ............................................................ 60</div> <div>5 - İspat Yükü ............................................................................................. 63</div> <div>B – ERGİN OLMAK ........................................................................................ 66</div> <div>1 – Normal Erginlik .................................................................................... 66</div> <div>2 – Evlenme Sonucu Ergin Olma ................................................................ 67</div> <div>3 – Mahkeme Kararı ile Ergin Kılınma (Kazaî Rüşt) .................................. 68</div> <div>a)Aranan şartlar .................................................................................... 69</div> <div>aa – 15 yaşın tamamlanmış olması .................................................... 69</div> <div>bb – Küçüğün isteğinin bulunması..................................................... 69</div> <div>cc – Küçük velâyet altında ise, velisinin rızasının alınmış olması .... 69</div> <div>dd – Çocuk vesayet altında ise, vesayet ve denetim makamının</div> <div>izninin alınmış olması .............................................................. 70</div> <div>ee – Erginlik kararının küçüğün menfaatine uygun olması ............... 70</div> <div>b)Karar ve etkisi ................................................................................... 71</div> <div>C – KISITLI OLMAMAK ................................................................................ 71</div> <div>1 – Kısıtlama Sebepleri ............................................................................... 72</div> <div>a)Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı ........................................................ 73</div> <div>b)Savurganlık, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı, kötü yaşama tarzı,</div> <div>kötü yönetim ..................................................................................... 74</div> <div>c)Bir yıl veya daha uzun süreli hapis cezasına mahkûmiyet ................ 74</div> <div>d)İlgilinin talebi .................................................................................... 75</div> <div>2 – Kısıtlamanın Etkisi ............................................................................... 76</div> <div>3 – Danışman Atanması .............................................................................. 76</div> <div>IV – TAM EHLİYET ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİKLERİN ETKİSİ ................... 77</div> <div>1 – Ayırt Etme Gücünün Bulunmaması ...................................................... 77</div> <div>2 – Ergin Olmayanlar .................................................................................. 77</div> <div>3 – Kısıtlılar ................................................................................................ 78</div> <div>4 – Kendisine Danışman Atananlar ............................................................. 78</div> <div>V – EHLİYET AÇISINDAN KİŞİLERİN SINIFLANDIRILMASI ........................ 79</div> <div>A – TAM EHLİYETLİLER .............................................................................. 79</div> <div>B – TAM EHLİYETSİZLER ............................................................................ 79</div> <div>1 – Genel Olarak ........................................................................................ 79</div> <div>2 – İşlem Ehliyeti Açısından Tam Ehliyetsizlerin Durumu ........................ 80</div> <div>a)Tam ehliyetsizin işlemlerinin hükümsüzlüğü kuralı .......................... 80</div> <div>b)Kesin hükümsüzlük kuralının istisnaları ........................................... 84</div> <div>aa) İradeden bağımsız doğan hukuki sonuçlar .................................. 84</div> <div>bb) Ayırt etme gücünden yoksun olan kimsenin yaptığı evlilik ........ 84</div> <div>cc) Ayırt etme gücüne sahip olmayan kimsenin ölüme bağlı</div> <div>tasarrufları ................................................................................... 85</div> <div>dd) Hükümsüzlüğü ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılmasını</div> <div>oluşturması.................................................................................. 85</div> <div>ee) Geçersiz hizmet sözleşmesinin tarafı olması................................ 86</div> <div>c)Tam ehliyetsizin temsil edilmesi ...................................................... 86</div> <div>aa) Genel olarak ................................................................................ 86</div> <div>bb) Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar ..................................................... 86</div> <div>3 – Sorumluluk Ehliyeti Açısından Tam Ehliyetsizlerin Hukuki Durumu .. 89</div> <div>a)Genel olarak ...................................................................................... 89</div> <div>b)Hakkaniyet sorumluluğu ................................................................... 89</div> <div>c)Geçici olarak ayırt etme gücünü kaybedenlerin durumu ................... 90</div> <div>d)Borca aykırı davranışlar .................................................................... 91</div> <div>C – SINIRLI EHLİYETSİZLER ....................................................................... 91</div> <div>1 – Hukuki İşlem Ehliyeti Açısından Sınırlı Ehliyetsizlerin Durumu ......... 93</div> <div>a)Yasal temsilcinin rızasına bağlı işlemler ........................................... 93</div> <div>aa) Genel Olarak ................................................................................ 93</div> <div>bb) Rızanın kim tarafından verileceği ............................................... 95</div> <div>cc) Rızanın verilme zamanı, şekli ve kapsamı .................................. 95</div> <div>dd) Rızanın hükmü ............................................................................ 98</div> <div>ee) Sınırlı ehliyetsizin kendisini tam ehliyetli gibi göstermesi ......... 100</div> <div>b)Sınırlı ehliyetsizlerin, yasal temsilcinin rızasına bağlı olmadan</div> <div>yapabileceği işlemler ........................................................................ 100</div> <div>aa) Şahsen kullanılacak haklar ......................................................... 100</div> <div>bb) Karşılıksız kazanmalar ............................................................... 103</div> <div>cc) Sınırlı ehliyetsizin temsilci olabilmesi ....................................... 104</div> <div>dd) Ehliyetin genişlediği durumlar ................................................... 105</div> <div>c)Sınırlı ehliyetsizlerin hiç yapamayacakları işlemler ......................... 105</div> <div>d)Sınırlı ehliyetsizlerin temsil edilmesi ............................................... 106</div> <div>2 - Sınırlı Ehliyetsizlerin Hukuka Aykırı Fiillerinden Sorumluluğu .......... 106</div> <div>D – SINIRLI EHLİYETLİLER ........................................................................ 107</div> <div>§ 4. KİŞİSEL DURUM</div> <div>I – GENEL BAKIŞ ................................................................................................. 109</div> <div>1 – Bireysel Durumu Meydana Getiren Unsurlar ....................................... 109</div> <div>2 – Ailevi Durumu Meydana Getiren Unsurlar .......................................... 109</div> <div>3 – Siyasi Durumu Meydana Getiren Unsurlar .......................................... 109</div> <div>II – KİŞİNİN ADI ............................................................................................. 110</div> <div>1 – Genel Bilgiler ....................................................................................... 110</div> <div>2 – Adın Çeşitleri ....................................................................................... 111</div> <div>a) Soyadı ............................................................................................... 111</div> <div>b) Öz ad ................................................................................................ 111</div> <div>c) Müstear ad (takma ad, mahlâs, pseudonyme) ................................... 111</div> <div>d) Lâkap ............................................................................................... 112</div> <div>e) Ticaret unvanı ................................................................................... 112</div> <div>f) Diğer mesleki, soyluluk işareti vb. unvanlar...................................... 112</div> <div>3 – Adın Kazanılması ................................................................................. 113</div> <div>a)Soyadının kazanılması ...................................................................... 113</div> <div>aa) Soy bağı yoluyla ......................................................................... 113</div> <div>bb) Evlenme yoluyla ........................................................................ 116</div> <div>cc) Evlât edinilme yoluyla ............................................................... 118</div> <div>dd) İdarî karar ile ............................................................................. 119</div> <div>ee) Soyadı seçme yoluyla ................................................................. 119</div> <div>b) Öz adın kazanılması ......................................................................... 119</div> <div>aa) Evlilik içi çocuk için .................................................................. 119</div> <div>bb) Evlilik dışı doğan çocuk için ..................................................... 120</div> <div>cc) Ana-babası bilinmeyen çocuklar için ......................................... 121</div> <div>c)Müstear adın kazanılması ................................................................. 121</div> <div>d)Lâkab'ın kazanılması ........................................................................ 121</div> <div>4 - Adın Değiştirilmesi .............................................................................. 121</div> <div>a)Adın değişmezliği kuralı .................................................................. 122</div> <div>b)Ad değişikliğini haklı kılan sebepler ................................................ 122</div> <div>c)Usul .................................................................................................. 127</div> <div>d)Adın değiştirilmesine itiraz .............................................................. 129</div> <div>e)Adın değiştirilmesinin sonuçları ....................................................... 130</div> <div>5 - Ad Üzerindeki Hakkın Korunması ....................................................... 130</div> <div>a)Adın kullanılmasının çekişmeye meydan vermesi halinde koruma .. 131</div> <div>b)Adın haksız kullanılması halinde koruma ........................................ 131</div> <div>c)Kişiliği koruyan davalardan yararlanma ........................................... 132</div> <div>III – HISIMLIK .................................................................................................. 132</div> <div>1 – Kavram ................................................................................................ 132</div> <div>2 – Kan Hısımlığı ....................................................................................... 132</div> <div>a) Anlamı .............................................................................................. 132</div> <div>aa) Üstsoy-altsoy hısımlığı ............................................................... 133</div> <div>bb) Yansoy hısımlığı ........................................................................ 133</div> <div>b) Hısımlık derecesi ............................................................................. 134</div> <div>c) Kan hısımlığına bağlanan hukukî sonuçlar ...................................... 134</div> <div>3 - Kayın Hısımlığı ................................................................................... 135</div> <div>a) Anlamı .............................................................................................. 135</div> <div>b) Kayın hısımlığının derecesi .............................................................. 136</div> <div>c) Kayın hısımlığının hukuki sonuçları ................................................ 136</div> <div>4 – Evlât Edinmeden Doğan Hısımlık ....................................................... 136</div> <div>IV – YERLEŞİM YERİ ............................................................................................ 137</div> <div>1 – Kavram ve Önemi ................................................................................ 137</div> <div>2 – Yerleşim Yerinin Gerekliliği İlkesi ve Yerleşim Yerinin Çeşitleri ...... 138</div> <div>a) İsteğe bağlı yerleşim yeri ................................................................. 139</div> <div>b) İtibari yerleşim yeri .......................................................................... 143</div> <div>c) Yasal yerleşim yeri ........................................................................... 144</div> <div>aa) Velâyet altındaki çocuklar .......................................................... 144</div> <div>bb) Vesayet altındaki kimseler ......................................................... 146</div> <div>3 – Yerleşim Yeri Adresi ........................................................................... 147</div> <div>4 – Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi ........................................................... 148</div> <div>V – KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİ ........................................................................ 148</div> <div>1 – Anlamı ve Düzenleniş Tarzı ................................................................ 148</div> <div>2 – Nüfus Hizmetleri Teşkilatı ................................................................... 149</div> <div>3 – Nüfus Kütükleri ve Tutulması .............................................................. 150</div> <div>a) Aile kütüğü ....................................................................................... 150</div> <div>b) Özel kütükler .................................................................................... 151</div> <div>aa) Doğum kütüğü ............................................................................ 151</div> <div>bb) Ölüm kütüğü .............................................................................. 151</div> <div>cc) Evlenme kütüğü ......................................................................... 152</div> <div>dd) Boşanma kütüğü ........................................................................ 152</div> <div>ee) Kayıt düzeltmeleri kütüğü .......................................................... 152</div> <div>ff) Diğer kişisel durum değişiklikleri kütüğü ................................... 152</div> <div>4 – Sicili Tamamlayıcı Kayıtlar ile Kişisel Durum Değişikliklerinin Kütüğe</div> <div>İşlenmesi .............................................................................................. 153</div> <div>5 – Özellikle Cinsiyet Değişikliğinin Kütüğe İşlenmesi ............................ 153</div> <div>6 - Kütükteki Yanlışın Düzeltilmesi ........................................................... 155</div> <div>7 – Nüfus Kütüklerine İlişkin İlkeler ......................................................... 157</div> <div>a) Sicil kayıtlarının bütünlüğü ilkesi ..................................................... 157</div> <div>b) Kamuya kapalılık (gizlilik) ilkesi ..................................................... 158</div> <div>c) Nüfus kayıtlarının ispat gücü ............................................................ 158</div> <div>8 – Kişisel Durum Kütüklerini Tutan Memurların Sorumluluğu ............... 159</div> <div>§ 5. KİŞİLİĞİN KORUNMASI</div> <div>I – GENEL OLARAK KİŞİLİK VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI ......................... 160</div> <div>II – KİŞİLİK HAKLARININ NİTELİKLERİ ......................................................... 162</div> <div>III – KİŞİLİK HAKKININ KAPSAMI .................................................................... 164</div> <div>1 – Kişilik Hakkının Konusu Olan Değerler .............................................. 166</div> <div>a) Ad ..................................................................................................... 166</div> <div>b) Hayat, sağlık ve vücut tamlığı .......................................................... 166</div> <div>aa) Tıbbi müdahaleler ...................................................................... 169</div> <div>bb) Organ ve doku nakli .................................................................. 170</div> <div>cc) Cinsel faaliyete ilişkin müdahaleler ........................................... 173</div> <div>aaa) Üreme faaliyetleri ............................................................... 173</div> <div>bbb) Cinsiyet değişikliği ............................................................ 174</div> <div>c) Faaliyet ve yaşamını düzenleme özgürlüğü ...................................... 176</div> <div>d) Haysiyet ve onur .............................................................................. 177</div> <div>e) Resim ve ses .................................................................................... 185</div> <div>f) Kişinin sırları ................................................................................... 187</div> <div>g) Özel hayat ......................................................................................... 188</div> <div>IV – KİŞİLİĞİN KORUNMASI YOLLARI ............................................................ 195</div> <div>1 – Kişiliğin Hukuki İşlemle Saldırıya Karşı Korunması ................................. 195</div> <div>a) MK. m. 23'ün kapsamı .......................................................................... 195</div> <div>b) MK. m. 23 hükmüne ilişkin uygulama halleri ....................................... 198</div> <div>aa) MK. m. 23/1 .................................................................................... 198</div> <div>bb) MK. m. 23/2 .................................................................................... 199</div> <div>aaa) Genel olarak ........................................................................... 199</div> <div>bbb) Ekonomik özgürlüğe ilişkin kişilik hakkının MK. m. 23/2</div> <div>ile korunması .......................................................................... 200</div> <div>ccc) MK. m. 23/2'ye aykırılığın yaptırımı ..................................... 203</div> <div>2 – Kişiliğin Haksız Fiil Teşkil Eden Saldırılara Karşı Korunması ................. 206</div> <div>a – İlke ....................................................................................................... 206</div> <div>b – Hukuka Aykırılık ................................................................................ 207</div> <div>c – Hukuka Aykırılığı Kaldıran Sebepler ................................................... 208</div> <div>aa) Kişilik Hakkı Zedelenen Kimsenin Rızası (Mağdurun rızası) ........ 208</div> <div>bb) Üstün nitelikte özel yarar ............................................................... 214</div> <div>cc) Üstün nitelikte kamu yararı ............................................................ 217</div> <div>dd) Kanunun verdiği yetki .................................................................... 232</div> <div>d – Kişilik Haklarına Saldırılan Kişiye Tanınan Dava Hakları .................. 235</div> <div>aa) Genel olarak ................................................................................... 235</div> <div>bb) Davacı ve davalı sıfatı .................................................................... 236</div> <div>cc) Davalar ........................................................................................... 239</div> <div>aaa) Saldırıya son verilmesi davası ................................................ 239</div> <div>bbb) Saldırı tehlikesinin önlenmesi davası ..................................... 242</div> <div>ccc) Saldırının hukuka aykırılığının tespiti davası ......................... 244</div> <div>ddd) Maddi tazminat davası ........................................................... 247</div> <div>eee) Manevi tazminat davası .......................................................... 249</div> <div>fff) Saldırıdan elde edilen kazancın verilmesi davası ..................... 255</div> <div>dd) Kişilik hakkına hukuka aykırı saldırı sebebiyle açılacak davalarda</div> <div>yetkili mahkeme ............................................................................. 256</div> <div>BÖLÜM II</div> <div>TÜZEL KİŞİLER</div> <div>§ 1. GİRİŞ</div> <div>I – TÜZEL KİŞİ KAVRAMI ................................................................................. 261</div> <div>II – TÜZEL KİŞİLİK KAZANILMASININ KOŞULLARI .................................... 262</div> <div>1 – Örgütlenme Unsuru .............................................................................. 262</div> <div>2 – Sürekli Amaç Unsuru ........................................................................... 263</div> <div>3 – Bağımsızlığa Hukuken İmkân Verilmesi ............................................. 263</div> <div>III – TÜZEL KİŞİLİĞİN NİTELİĞİ ........................................................................ 264</div> <div>1 – Farazi Kişilik Teorisi ........................................................................... 265</div> <div>2 – Gerçek Kişilik Teorisi .......................................................................... 265</div> <div>3 – Amaç (Gaye) Kişiliği Teorisi ve Soyutlama Teorisi ............................ 266</div> <div>IV – TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ .................................................................... 267</div> <div>1 – Kamu Hukuku Tüzel Kişileri ............................................................... 267</div> <div>2 – Özel Hukuk Tüzel Kişileri ................................................................... 268</div> <div>a) Kazanç paylaşmak amacı güden tüzel kişiler ................................... 268</div> <div>b) Kazanç paylaşmak amacı gütmeyen tüzel kişiler ............................. 269</div> <div>3 – Kamu İktisadi Teşebbüsleri ................................................................. 269</div> <div>V – TÜRKİYE'DE TÜZEL KİŞİLERİN DÜZENLENİŞ TARZI ........................... 270</div> <div>VI – TÜZEL KİŞİLERDE "ARADAN SIZMA” VEYA "PERDENİN</div> <div>KALDIRILMASI” TEORİSİ............................................................................. 272</div> <div>§ 2. TÜZEL KİŞİLERE İLİŞKİN GENEL KURALLAR</div> <div>I – TÜZEL KİŞİNİN KURULUŞU ........................................................................ 274</div> <div>1 – Çeşitli Kuruluş Sistemleri .................................................................... 274</div> <div>a) Serbest kuruluş sistemi ..................................................................... 274</div> <div>b) İzin sistemi ....................................................................................... 274</div> <div>c) Tescil sistemi .................................................................................... 275</div> <div>2 – Türkiye'de Yürürlükte Olan Sistem ...................................................... 275</div> <div>II – TÜZEL KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ ............................................................. 278</div> <div>1 – Sadece Gerçek Kişilere Özgü Olan Haklar .......................................... 279</div> <div>2 – Sadece Tüzel Kişilere Özgü Olan Haklar ............................................. 279</div> <div>3 – Hem Gerçek Kişilerin Hem Tüzel Kişilerin Yararlanacağı Haklar ..... 279</div> <div>a) Malvarlığı haklarında ....................................................................... 280</div> <div>aa) İntifa hakkı ................................................................................. 280</div> <div>bb) Oturma hakkı ............................................................................. 281</div> <div>cc) Miras .......................................................................................... 281</div> <div>dd) Alacak ve borç ........................................................................... 281</div> <div>b) Zilyetlik ............................................................................................. 281</div> <div>c) Kişisel haller bakımından ................................................................. 281</div> <div>aa) Ad ............................................................................................... 281</div> <div>bb) Yerleşim yeri (İkametgâh) ......................................................... 282</div> <div>cc) Uyruğu ....................................................................................... 283</div> <div>dd) Kişiliğin korunması ................................................................... 283</div> <div>III – TÜZEL KİŞİLERİN FİİL EHLİYETİ .............................................................. 285</div> <div>1 – Genel Bakış .......................................................................................... 285</div> <div>2 – Tüzel Kişilerde Fiil Ehliyetinin Başlangıcı ve Fiil Ehliyetsizliği ......... 285</div> <div>3 – Tüzel Kişilerin Organları ..................................................................... 286</div> <div>a) Organ kavramı ................................................................................. 286</div> <div>b) Organ, temsilci ve yardımcı kişi ...................................................... 288</div> <div>c) Organ çeşitleri ................................................................................. 290</div> <div>aa) Karar organı – Yürütme organı .................................................. 290</div> <div>bb) Zorunlu organ – İhtiyarî organ ................................................... 290</div> <div>cc) İç organ – Dış Organ .................................................................. 291</div> <div>dd) Fert organ – Kurul organ ........................................................... 291</div> <div>ee) Resmi organ – Fiili organ – Görünüşte organ ............................. 291</div> <div>4 – Organın Fiilinin Tüzel Kişiye İzafesi ................................................... 292</div> <div>a) Hukuki işlemler açısından ................................................................ 292</div> <div>b) Hukuka aykırı fiiller açısından ......................................................... 293</div> <div>aa) Organın borca aykırı davranışı ................................................... 293</div> <div>bb) Organın haksız fiili .................................................................... 294</div> <div>IV – TÜZEL KİŞİLERİN SONA ERMESİ .............................................................. 297</div> <div>1 – Tasfiye ................................................................................................. 297</div> <div>2 – Tahsis (Özgüleme) ................................................................................ 298</div> <div>§ 3. DERNEKLER</div> <div>I – GİRİŞ ....................................................................................................... 301</div> <div>II – DERNEK KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ ........................................................... 303</div> <div>1 – Kavram ................................................................................................ 303</div> <div>2 – Çeşitleri ................................................................................................ 304</div> <div>a) Ticari işletme işleten ve işletmeyen dernekler .................................. 304</div> <div>b) Alelâde dernekler – Kamuya yararlı dernekler ................................ 306</div> <div>c) Dernekler–Üst Kuruluş (Dernek birlikleri: federasyonlar,</div> <div>konfederasyonlar) ............................................................................ 308</div> <div>III – DERNEKLERDE ÜYE UNSURU ................................................................... 308</div> <div>1 – Dernek Üyeliği ..................................................................................... 308</div> <div>2 – Üyelik Şartları ...................................................................................... 311</div> <div>a) Normal üyelik için aranan şartlar .................................................... 311</div> <div>aa) Kamu hizmeti görevlilerinin derneklere üye olmaları</div> <div>açısından .................................................................................. 311</div> <div>bb) Çocuk derneklerine üyelik açısından .......................................... 311</div> <div>cc) Yabancıların derneklere üye olmaları açısından ......................... 312</div> <div>dd) Tüzükte belirlenmiş olan şartlar ................................................. 312</div> <div>b) Kurucu üyelik için aranan şartlar ..................................................... 313</div> <div>aa) Fiil ehliyetine sahip olmak ......................................................... 313</div> <div>bb) Dernekler Kanunu m. 3/2'de sayılanlardan olmamak ................ 313</div> <div>cc) Çocuk Derneklerinde ................................................................. 313</div> <div>3 – Üyelik Sıfatının Kazanılması ............................................................... 313</div> <div>4 – Üyeliğe Bağlı Hak ve Yükümlülükler .................................................. 316</div> <div>a) Üyelik hakları ................................................................................... 316</div> <div>aa) Katılma hakları ........................................................................... 317</div> <div>aaa) Oy hakkı ............................................................................ 317</div> <div>bbb) Genel kurulu toplantıya davet ettirmek hakkı ................... 319</div> <div>ccc) Genel kurul toplantısında gündeme ek madde koydurma</div> <div>hakkı .................................................................................. 319</div> <div>bb) Yararlanma hakları .................................................................... 319</div> <div>cc) Koruma hakları .......................................................................... 320</div> <div>aaa) Derneğin amacını koruma hakkı ....................................... 320</div> <div>bbb) Şikâyet hakkı .................................................................... 320</div> <div>ccc) İstifa (dernekten çekilme) hakkı ........................................ 321</div> <div>ddd) İtiraz hakkı ........................................................................ 321</div> <div>b) Üyelik yükümlülükleri ..................................................................... 325</div> <div>aa) Sadakat yükümlülüğü ................................................................. 325</div> <div>bb) Ödenti (aidat) ödeme borcu ....................................................... 326</div> <div>cc) Derneğin amacına uygun davranmak ve derneğin amacını</div> <div>korumak ..................................................................................... 328</div> <div>5 – Üyelik Sıfatının Sona Ermesi ............................................................... 328</div> <div>a) Üyelik sıfatının kendiliğinden sona ermesi ...................................... 328</div> <div>b) Üyenin dernekten çekilmesi (istifa) ................................................. 329</div> <div>c) Üyenin dernekten çıkarılması (ihraç) .............................................. 330</div> <div>aa) Çıkarma sebepleri ....................................................................... 331</div> <div>aaa) Çıkarma tüzükte düzenlenmişse ......................................... 331</div> <div>bbb) Çıkarma hakkında tüzükte hiçbir hüküm</div> <div>öngörülmemişse ................................................................ 331</div> <div>bb) Dernekten çıkarılan üyenin itiraz hakkı ..................................... 332</div> <div>d) Üyelik sıfatının sona ermesinin sonuçları ........................................ 334</div> <div>IV – DERNEKTE AMAÇ (GAYE) UNSURU ........................................................ 335</div> <div>1 – Kavram ................................................................................................ 335</div> <div>2 – Amacın, Kanuna ve Ahlâka Aykırı Olmaması ..................................... 336</div> <div>a) Genel olarak ..................................................................................... 336</div> <div>b) Çocuk dernekleri için sınırlandırılmış amaçlar ................................ 337</div> <div>c) Amacın imkânsız olmaması ............................................................. 337</div> <div>V – DERNEĞİN TÜZEL KİŞİLİĞİ ........................................................................ 337</div> <div>1 – Derneğin Kuruluşu ............................................................................... 337</div> <div>a) Tüzüğün hazırlanması ...................................................................... 338</div> <div>aa) Tüzük kavramı ........................................................................... 338</div> <div>bb) Tüzüğün içeriği .......................................................................... 339</div> <div>b) Tüzüğün idareye verilmesi ............................................................... 340</div> <div>c) Kurulmaları ve faaliyetleri izne bağlı dernekler ............................... 341</div> <div>d) Kuruluşa etkili olmayan düzen hükümleri ....................................... 342</div> <div>aa) Kuruluş bildirisi ve tüzüğün incelenmesi .................................. 342</div> <div>bb) İlk genel kurul toplantısı ............................................................ 343</div> <div>cc) Dernek kütüğüne kayıt ............................................................... 343</div> <div>2 - Derneğin Organları .............................................................................. 343</div> <div>a) Genel kurul ....................................................................................... 344</div> <div>aa) Genel kurulun toplanması .......................................................... 345</div> <div>aaa) Olağan toplantı .................................................................. 345</div> <div>bbb) Olağanüstü toplantı ........................................................... 345</div> <div>bb) Çağrı usulü ................................................................................. 346</div> <div>cc) Toplantı yeter sayısı ................................................................... 347</div> <div>dd) Toplantı yeri .............................................................................. 348</div> <div>ee) Toplantının yapılış usulü ............................................................ 348</div> <div>ff) Gündem ve genel kurulun yetkileri ............................................. 348</div> <div>gg) Genel kurulda karar alınması ..................................................... 349</div> <div>b) Yönetim kurulu ................................................................................ 350</div> <div>aa) Yönetim kurulunun oluşumu ve sona ermesi ............................. 350</div> <div>bb) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri ....................................... 351</div> <div>c) Denetim kurulu ................................................................................. 352</div> <div>3 – Derneğin Faaliyeti ................................................................................ 353</div> <div>a) Faaliyeti kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümler ................................... 353</div> <div>b) Kolluk Kuvvetlerinin Dernek Faaliyetlerine Müdahale Yetkisi ....... 356</div> <div>4 – Derneğin Devlet Tarafından Denetlenmesi ......................................... 357</div> <div>5 – Derneğin Sona Ermesi ......................................................................... 358</div> <div>a) Sona erme şekli ................................................................................ 358</div> <div>aa) Derneğin kendi kendini feshetmesi ............................................ 358</div> <div>bb) Derneğin kendiliğinden sona ermesi (infisah; kendiliğinden</div> <div>dağılmış sayılma) ...................................................................... 358</div> <div>aaa) Derneğin aciz haline düşmesi ............................................ 359</div> <div>bbb) Yönetim kurulunun tüzüğe göre kurulmasına imkan</div> <div>kalmaması ......................................................................... 359</div> <div>ccc) Genel kurulun toplanması için gerekli yeter sayının</div> <div>bulunmaması yüzünden olağan genel kurul toplantısının</div> <div>üst üste iki defa yapılamaması .......................................... 359</div> <div>ddd) Derneğin amacının gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin</div> <div>imkansızlaşması veya şartların kaybolması ....................... 360</div> <div>eee) İlk genel kurul toplantısının yapılmaması ve zorunlu</div> <div>organların kurulmaması .................................................... 360</div> <div>fff) Sürenin dolması .................................................................. 360</div> <div>cc) Derneğin mahkeme kararı ile feshedilmesi ............................... 360</div> <div>aaa) Derneğin amacının kanuna yahut ahlâka aykırı hale</div> <div>gelmesi (MK. m. 89) .......................................................... 361</div> <div>bbb) Kuruluştaki kanuna aykırılık ve eksikliklerin</div> <div>giderilmemesi .................................................................... 361</div> <div>ccc) Suç sebebiyle derneğin kapatılması ................................... 363</div> <div>b) Sona ermenin sonuçları .................................................................... 364</div> <div>§ 4. VAKIF</div> <div>I – GİRİŞ ......................................................................................................... 365</div> <div>II – VAKIF KAVRAMI .......................................................................................... 367</div> <div>III – VAKFIN ÇEŞİTLERİ ...................................................................................... 369</div> <div>1 – Yeni Vakıflar ....................................................................................... 369</div> <div>2 – Kamuya Yararlı Vakıflar ..................................................................... 369</div> <div>3 – Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları ........................................ 372</div> <div>a) İki taraflı (katılmalı), çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıfları .... 373</div> <div>b) Tek taraflı, çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıfları .................... 374</div> <div>c) Ortak esaslar ..................................................................................... 375</div> <div>4 – Aile Vakıfları ....................................................................................... 375</div> <div>5 – Mazbut Vakıflar ................................................................................... 375</div> <div>6 – Mülhak Vakıflar ................................................................................... 377</div> <div>7 – Cemaat Vakıfları .................................................................................. 378</div> <div>8 – Esnaf Vakıfları ..................................................................................... 379</div> <div>IV – VAKIFTA MAL UNSURU .............................................................................. 380</div> <div>V – MALIN USULÜNE GÖRE BELİRLİ VE SÜREKLİ BİR AMACA TAHSİSİ</div> <div>(VAKIF KURMA İŞLEMİ) ............................................................................. 383</div> <div>1 – Amaç (Gaye) ........................................................................................ 384</div> <div>a) Amaç kanuna, ahlâka ve millî menfaatlere aykırı olmamalıdır ........ 386</div> <div>b) Amaç imkânsız olmamalıdır ............................................................ 387</div> <div>c) Amaç belirli olmalıdır ...................................................................... 390</div> <div>d) Amaç devamlı olmalıdır ................................................................... 390</div> <div>2 – Tahsis Usulü ........................................................................................ 391</div> <div>3 – Vakıf Kurma İşlemi ............................................................................. 391</div> <div>a) Vakıf kurma işleminin şekli .............................................................. 392</div> <div>b) Vakıf kurma işleminde ehliyet ......................................................... 392</div> <div>c) Vakıf kurma işleminin içeriği ........................................................... 393</div> <div>d) Vakıf kurma işleminin geri alınması ................................................ 395</div> <div>e) Mirasçıların ve alacaklıların itiraz hakkı .......................................... 396</div> <div>VI – VAKIFTA TÜZEL KİŞİLİK UNSURU ........................................................... 396</div> <div>1 – Tüzel Kişiliğin Kazanılması ................................................................. 396</div> <div>a) Tescil ................................................................................................ 396</div> <div>b) Mahkeme siciline tescilin hukuki sonuçları ..................................... 399</div> <div>aa) Tüzel kişiliğin kazanılması ......................................................... 399</div> <div>bb) Vakfın tahsis olunan malları ve hakları kazanması .................... 400</div> <div>2 – Vakfın Yönetimi ve Örgütü .................................................................. 402</div> <div>a) Genel olarak ....................................................................................... 402</div> <div>b) Örgütün tamamlattırılması .................................................................... 404</div> <div>c) Yönetimin değiştirilmesi ........................................................................ 404</div> <div>d) Yönetim organlarının görevleri ............................................................... 406</div> <div>e) Vakıf yöneticilerinde aranan nitelikler ve yöneticilerin yönetimden</div> <div>uzaklaştırılmaları ..................................................................................... 408</div> <div>f) Görevden alınmanın sonuçları ................................................................ 410</div> <div>3 – Vakıf Senedinin Değiştirilmesi .............................................................. 411</div> <div>4 - Vakıfların Uluslararası Faaliyetleri ve Şube, Temsilcilik ve İrtibat</div> <div>Bürosu Açmaları ...................................................................................... 413</div> <div>5 – Yurtdışındaki Vakıfların Türkiye'deki Faaliyetleri ...................................... 413</div> <div>6 – Vakfın Denetimi ................................................................................. 414</div> <div>a) Genel olarak ....................................................................................... 414</div> <div>b) İktisadi işletme ve iştiraklerin denetimi ................................................... 418</div> <div>7 – Vakfın Sona Ermesi ............................................................................ 419</div> <div>a) Vakfın kendiliğinden sona ermesi (vakfın dağılması) ................................. 419</div> <div>aa) Vakıf senedindeki hüküm dolayısıyla sona erme ..................................... 420</div> <div>bb) Kanun gereğince sona erme ................................................................ 420</div> <div>b) Vakfın mahkeme kararı gereği sona ermesi (vakfın dağıtılması) ................. 421</div> <div>c) Alacaklıların veya saklı pay sahibi mirasçıların itirazı üzerine sona</div> <div>erme ..................................................................................................... 422</div> <div>8 – Vakfın Sona Ermesinin Sonuçları .......................................................... 423</div> <div>a) Tasfiye ............................................................................................... 423</div> <div>b) Tahsis ................................................................................................ 423</div> <div>c) Sona eren vakfın kaydının silinmesi ve ilân edilmesi ................................. 424</div> <div>Yararlanılan Eserler ................................................................................. 425</div> </div> </div>
 • Açıklama
  • KİŞİLER HUKUKU
   GİRİŞ
   1 – Kişiler Hukukunun Anlamı ve Yeri ...................................................... 1
   2 – Kişi ve Kişilik Kavramı ........................................................................ 2
   3 – Kişiler Hukukuna İlişkin Mevzuat ........................................................ 3
   4 – Kişiler Hukukuna İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları ......... 4
   5 – Kişiler Hukukuna Hâkim Olan Genel İlkeler ........................................ 5
   BÖLÜM I
   GERÇEK KİŞİLER
   § 1. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ
   I – KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI ................................................................................ 10
   1 – Genel Olarak ......................................................................................... 10
   2 – Ceninin Durumu ................................................................................... 13
   3 – Henüz Ana Rahmine Düşmemiş Olanların Hukuki Durumu ................ 19
   II– KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ .............................................................................. 19
   1 – Ölüm ..................................................................................................... 19
   a)Biyolojik ölüm .................................................................................. 20
   b)Beyinsel ölüm ................................................................................... 20
   c)İsteğe bağlı olarak ölümün sağlanması mümkün müdür?................... 22
   2 – Ölüme Bağlanan Hukuki Sonuçlar ........................................................ 24
   3 – Cesedin Durumu ................................................................................... 26
   4 – Ölüm Karinesi ....................................................................................... 28
   5 – Gaiplik Kararı ....................................................................................... 30
   a)Genel olarak ...................................................................................... 30
   aa) Gaiplik kararı isteyebilmek için gerekli şartlar ........................... 31
   aaa) Ortadan kaybolma .............................................................. 31
   bbb) Kaybolan kimsenin ölümü kuvvetli şekilde olası
   görünmelidir ....................................................................... 31
   ccc) Belirli süreler geçmiş olmalıdır .......................................... 32
   bb) Gaiplik kararı istemeye yetkili olanlar ........................................ 33
   cc) Gaiplik kararı vermeye yetkili ve görevli mahkeme ................... 33
   dd) Mahkemece uygulanacak usul .................................................... 34
   ee) Gaiplik kararı ve sonuçları .......................................................... 35
   aaa) Miras Hukukuna ilişkin sonuçlar ........................................ 35
   bbb) Aile Hukukuna ilişkin sonuçlar .......................................... 37
   ff) Gaiplik kararının hükümsüzleşmesi ............................................. 38
   b)Özel olarak ........................................................................................ 38
   III – SAĞLIĞIN VE ÖLÜMÜN İSPATI ................................................................... 39
   1 – Genel Kural ........................................................................................... 39
   2 – İspat Kuralları ....................................................................................... 39
   § 2. HAK EHLİYETİ
   I – ANLAMI ............................................................................................................ 42
   II – HAK EHLİYETİNİN TEMEL İLKELERİ ........................................................ 42
   III – HAK EHLİYETİNİN SINIRLANDIĞI HALLER ............................................ 44
   1 – Yaş ........................................................................................................ 44
   2 – Cinsiyet ................................................................................................. 45
   3 – Evlilik ................................................................................................... 45
   4 – Yabancılık ............................................................................................. 46
   5 – Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Bulunmayanların
   Durumu ................................................................................................. 47
   6 – Akıl Hastalığı ........................................................................................ 48
   7 – Haysiyetsiz Hayat ve Mahkûmiyet ....................................................... 48
   8 – Yabancı Hukukun Uygulanması ........................................................... 48
   § 3. FİİL EHLİYETİ
   I – KAVRAM .......................................................................................................... 49
   II – FİİL EHLİYETİNİN ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜMLERİ ............................................ 51
   1 – Hukuka Uygun Fiillerde Fiil Ehliyeti .................................................... 51
   a)Hukuki işlemlerde .............................................................................. 51
   b)Hukuki işlem benzerlerinde ve yöneltilmesi gerekli irade beyanlarına
   muhatap olma ..................................................................................... 51
   c)Maddi fiiller ....................................................................................... 52
   d)Usuli işlem ehliyeti ........................................................................... 52
   2 – Hukuka Aykırı Fiiller Açısından Fiil Ehliyeti ....................................... 53
   III – TAM FİİL EHLİYETİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ......................................... 53
   A – AYIRT ETME GÜCÜ (Temyiz Kudreti) ................................................... 54
   1 – Kavram ................................................................................................. 54
   2 – Akla Uygun Biçimde Davranabilme Yeteneği ...................................... 55
   3 – Akla Uygun Biçimde Davranmayı Engelleyen Sebepler ...................... 57
   a)Yaş küçüklüğü ................................................................................... 57
   b)Akıl hastalığı ...................................................................................... 58
   c)Akıl zayıflığı ..................................................................................... 58
   d)Sarhoşluk .......................................................................................... 59
   e)Benzer sebepler ................................................................................. 59
   4 - Ayırt Etme Gücünün Göreceliği ............................................................ 60
   5 - İspat Yükü ............................................................................................. 63
   B – ERGİN OLMAK ........................................................................................ 66
   1 – Normal Erginlik .................................................................................... 66
   2 – Evlenme Sonucu Ergin Olma ................................................................ 67
   3 – Mahkeme Kararı ile Ergin Kılınma (Kazaî Rüşt) .................................. 68
   a)Aranan şartlar .................................................................................... 69
   aa – 15 yaşın tamamlanmış olması .................................................... 69
   bb – Küçüğün isteğinin bulunması..................................................... 69
   cc – Küçük velâyet altında ise, velisinin rızasının alınmış olması .... 69
   dd – Çocuk vesayet altında ise, vesayet ve denetim makamının
   izninin alınmış olması .............................................................. 70
   ee – Erginlik kararının küçüğün menfaatine uygun olması ............... 70
   b)Karar ve etkisi ................................................................................... 71
   C – KISITLI OLMAMAK ................................................................................ 71
   1 – Kısıtlama Sebepleri ............................................................................... 72
   a)Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı ........................................................ 73
   b)Savurganlık, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı, kötü yaşama tarzı,
   kötü yönetim ..................................................................................... 74
   c)Bir yıl veya daha uzun süreli hapis cezasına mahkûmiyet ................ 74
   d)İlgilinin talebi .................................................................................... 75
   2 – Kısıtlamanın Etkisi ............................................................................... 76
   3 – Danışman Atanması .............................................................................. 76
   IV – TAM EHLİYET ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİKLERİN ETKİSİ ................... 77
   1 – Ayırt Etme Gücünün Bulunmaması ...................................................... 77
   2 – Ergin Olmayanlar .................................................................................. 77
   3 – Kısıtlılar ................................................................................................ 78
   4 – Kendisine Danışman Atananlar ............................................................. 78
   V – EHLİYET AÇISINDAN KİŞİLERİN SINIFLANDIRILMASI ........................ 79
   A – TAM EHLİYETLİLER .............................................................................. 79
   B – TAM EHLİYETSİZLER ............................................................................ 79
   1 – Genel Olarak ........................................................................................ 79
   2 – İşlem Ehliyeti Açısından Tam Ehliyetsizlerin Durumu ........................ 80
   a)Tam ehliyetsizin işlemlerinin hükümsüzlüğü kuralı .......................... 80
   b)Kesin hükümsüzlük kuralının istisnaları ........................................... 84
   aa) İradeden bağımsız doğan hukuki sonuçlar .................................. 84
   bb) Ayırt etme gücünden yoksun olan kimsenin yaptığı evlilik ........ 84
   cc) Ayırt etme gücüne sahip olmayan kimsenin ölüme bağlı
   tasarrufları ................................................................................... 85
   dd) Hükümsüzlüğü ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılmasını
   oluşturması.................................................................................. 85
   ee) Geçersiz hizmet sözleşmesinin tarafı olması................................ 86
   c)Tam ehliyetsizin temsil edilmesi ...................................................... 86
   aa) Genel olarak ................................................................................ 86
   bb) Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar ..................................................... 86
   3 – Sorumluluk Ehliyeti Açısından Tam Ehliyetsizlerin Hukuki Durumu .. 89
   a)Genel olarak ...................................................................................... 89
   b)Hakkaniyet sorumluluğu ................................................................... 89
   c)Geçici olarak ayırt etme gücünü kaybedenlerin durumu ................... 90
   d)Borca aykırı davranışlar .................................................................... 91
   C – SINIRLI EHLİYETSİZLER ....................................................................... 91
   1 – Hukuki İşlem Ehliyeti Açısından Sınırlı Ehliyetsizlerin Durumu ......... 93
   a)Yasal temsilcinin rızasına bağlı işlemler ........................................... 93
   aa) Genel Olarak ................................................................................ 93
   bb) Rızanın kim tarafından verileceği ............................................... 95
   cc) Rızanın verilme zamanı, şekli ve kapsamı .................................. 95
   dd) Rızanın hükmü ............................................................................ 98
   ee) Sınırlı ehliyetsizin kendisini tam ehliyetli gibi göstermesi ......... 100
   b)Sınırlı ehliyetsizlerin, yasal temsilcinin rızasına bağlı olmadan
   yapabileceği işlemler ........................................................................ 100
   aa) Şahsen kullanılacak haklar ......................................................... 100
   bb) Karşılıksız kazanmalar ............................................................... 103
   cc) Sınırlı ehliyetsizin temsilci olabilmesi ....................................... 104
   dd) Ehliyetin genişlediği durumlar ................................................... 105
   c)Sınırlı ehliyetsizlerin hiç yapamayacakları işlemler ......................... 105
   d)Sınırlı ehliyetsizlerin temsil edilmesi ............................................... 106
   2 - Sınırlı Ehliyetsizlerin Hukuka Aykırı Fiillerinden Sorumluluğu .......... 106
   D – SINIRLI EHLİYETLİLER ........................................................................ 107
   § 4. KİŞİSEL DURUM
   I – GENEL BAKIŞ ................................................................................................. 109
   1 – Bireysel Durumu Meydana Getiren Unsurlar ....................................... 109
   2 – Ailevi Durumu Meydana Getiren Unsurlar .......................................... 109
   3 – Siyasi Durumu Meydana Getiren Unsurlar .......................................... 109
   II – KİŞİNİN ADI ............................................................................................. 110
   1 – Genel Bilgiler ....................................................................................... 110
   2 – Adın Çeşitleri ....................................................................................... 111
   a) Soyadı ............................................................................................... 111
   b) Öz ad ................................................................................................ 111
   c) Müstear ad (takma ad, mahlâs, pseudonyme) ................................... 111
   d) Lâkap ............................................................................................... 112
   e) Ticaret unvanı ................................................................................... 112
   f) Diğer mesleki, soyluluk işareti vb. unvanlar...................................... 112
   3 – Adın Kazanılması ................................................................................. 113
   a)Soyadının kazanılması ...................................................................... 113
   aa) Soy bağı yoluyla ......................................................................... 113
   bb) Evlenme yoluyla ........................................................................ 116
   cc) Evlât edinilme yoluyla ............................................................... 118
   dd) İdarî karar ile ............................................................................. 119
   ee) Soyadı seçme yoluyla ................................................................. 119
   b) Öz adın kazanılması ......................................................................... 119
   aa) Evlilik içi çocuk için .................................................................. 119
   bb) Evlilik dışı doğan çocuk için ..................................................... 120
   cc) Ana-babası bilinmeyen çocuklar için ......................................... 121
   c)Müstear adın kazanılması ................................................................. 121
   d)Lâkab'ın kazanılması ........................................................................ 121
   4 - Adın Değiştirilmesi .............................................................................. 121
   a)Adın değişmezliği kuralı .................................................................. 122
   b)Ad değişikliğini haklı kılan sebepler ................................................ 122
   c)Usul .................................................................................................. 127
   d)Adın değiştirilmesine itiraz .............................................................. 129
   e)Adın değiştirilmesinin sonuçları ....................................................... 130
   5 - Ad Üzerindeki Hakkın Korunması ....................................................... 130
   a)Adın kullanılmasının çekişmeye meydan vermesi halinde koruma .. 131
   b)Adın haksız kullanılması halinde koruma ........................................ 131
   c)Kişiliği koruyan davalardan yararlanma ........................................... 132
   III – HISIMLIK .................................................................................................. 132
   1 – Kavram ................................................................................................ 132
   2 – Kan Hısımlığı ....................................................................................... 132
   a) Anlamı .............................................................................................. 132
   aa) Üstsoy-altsoy hısımlığı ............................................................... 133
   bb) Yansoy hısımlığı ........................................................................ 133
   b) Hısımlık derecesi ............................................................................. 134
   c) Kan hısımlığına bağlanan hukukî sonuçlar ...................................... 134
   3 - Kayın Hısımlığı ................................................................................... 135
   a) Anlamı .............................................................................................. 135
   b) Kayın hısımlığının derecesi .............................................................. 136
   c) Kayın hısımlığının hukuki sonuçları ................................................ 136
   4 – Evlât Edinmeden Doğan Hısımlık ....................................................... 136
   IV – YERLEŞİM YERİ ............................................................................................ 137
   1 – Kavram ve Önemi ................................................................................ 137
   2 – Yerleşim Yerinin Gerekliliği İlkesi ve Yerleşim Yerinin Çeşitleri ...... 138
   a) İsteğe bağlı yerleşim yeri ................................................................. 139
   b) İtibari yerleşim yeri .......................................................................... 143
   c) Yasal yerleşim yeri ........................................................................... 144
   aa) Velâyet altındaki çocuklar .......................................................... 144
   bb) Vesayet altındaki kimseler ......................................................... 146
   3 – Yerleşim Yeri Adresi ........................................................................... 147
   4 – Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi ........................................................... 148
   V – KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİ ........................................................................ 148
   1 – Anlamı ve Düzenleniş Tarzı ................................................................ 148
   2 – Nüfus Hizmetleri Teşkilatı ................................................................... 149
   3 – Nüfus Kütükleri ve Tutulması .............................................................. 150
   a) Aile kütüğü ....................................................................................... 150
   b) Özel kütükler .................................................................................... 151
   aa) Doğum kütüğü ............................................................................ 151
   bb) Ölüm kütüğü .............................................................................. 151
   cc) Evlenme kütüğü ......................................................................... 152
   dd) Boşanma kütüğü ........................................................................ 152
   ee) Kayıt düzeltmeleri kütüğü .......................................................... 152
   ff) Diğer kişisel durum değişiklikleri kütüğü ................................... 152
   4 – Sicili Tamamlayıcı Kayıtlar ile Kişisel Durum Değişikliklerinin Kütüğe
   İşlenmesi .............................................................................................. 153
   5 – Özellikle Cinsiyet Değişikliğinin Kütüğe İşlenmesi ............................ 153
   6 - Kütükteki Yanlışın Düzeltilmesi ........................................................... 155
   7 – Nüfus Kütüklerine İlişkin İlkeler ......................................................... 157
   a) Sicil kayıtlarının bütünlüğü ilkesi ..................................................... 157
   b) Kamuya kapalılık (gizlilik) ilkesi ..................................................... 158
   c) Nüfus kayıtlarının ispat gücü ............................................................ 158
   8 – Kişisel Durum Kütüklerini Tutan Memurların Sorumluluğu ............... 159
   § 5. KİŞİLİĞİN KORUNMASI
   I – GENEL OLARAK KİŞİLİK VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI ......................... 160
   II – KİŞİLİK HAKLARININ NİTELİKLERİ ......................................................... 162
   III – KİŞİLİK HAKKININ KAPSAMI .................................................................... 164
   1 – Kişilik Hakkının Konusu Olan Değerler .............................................. 166
   a) Ad ..................................................................................................... 166
   b) Hayat, sağlık ve vücut tamlığı .......................................................... 166
   aa) Tıbbi müdahaleler ...................................................................... 169
   bb) Organ ve doku nakli .................................................................. 170
   cc) Cinsel faaliyete ilişkin müdahaleler ........................................... 173
   aaa) Üreme faaliyetleri ............................................................... 173
   bbb) Cinsiyet değişikliği ............................................................ 174
   c) Faaliyet ve yaşamını düzenleme özgürlüğü ...................................... 176
   d) Haysiyet ve onur .............................................................................. 177
   e) Resim ve ses .................................................................................... 185
   f) Kişinin sırları ................................................................................... 187
   g) Özel hayat ......................................................................................... 188
   IV – KİŞİLİĞİN KORUNMASI YOLLARI ............................................................ 195
   1 – Kişiliğin Hukuki İşlemle Saldırıya Karşı Korunması ................................. 195
   a) MK. m. 23'ün kapsamı .......................................................................... 195
   b) MK. m. 23 hükmüne ilişkin uygulama halleri ....................................... 198
   aa) MK. m. 23/1 .................................................................................... 198
   bb) MK. m. 23/2 .................................................................................... 199
   aaa) Genel olarak ........................................................................... 199
   bbb) Ekonomik özgürlüğe ilişkin kişilik hakkının MK. m. 23/2
   ile korunması .......................................................................... 200
   ccc) MK. m. 23/2'ye aykırılığın yaptırımı ..................................... 203
   2 – Kişiliğin Haksız Fiil Teşkil Eden Saldırılara Karşı Korunması ................. 206
   a – İlke ....................................................................................................... 206
   b – Hukuka Aykırılık ................................................................................ 207
   c – Hukuka Aykırılığı Kaldıran Sebepler ................................................... 208
   aa) Kişilik Hakkı Zedelenen Kimsenin Rızası (Mağdurun rızası) ........ 208
   bb) Üstün nitelikte özel yarar ............................................................... 214
   cc) Üstün nitelikte kamu yararı ............................................................ 217
   dd) Kanunun verdiği yetki .................................................................... 232
   d – Kişilik Haklarına Saldırılan Kişiye Tanınan Dava Hakları .................. 235
   aa) Genel olarak ................................................................................... 235
   bb) Davacı ve davalı sıfatı .................................................................... 236
   cc) Davalar ........................................................................................... 239
   aaa) Saldırıya son verilmesi davası ................................................ 239
   bbb) Saldırı tehlikesinin önlenmesi davası ..................................... 242
   ccc) Saldırının hukuka aykırılığının tespiti davası ......................... 244
   ddd) Maddi tazminat davası ........................................................... 247
   eee) Manevi tazminat davası .......................................................... 249
   fff) Saldırıdan elde edilen kazancın verilmesi davası ..................... 255
   dd) Kişilik hakkına hukuka aykırı saldırı sebebiyle açılacak davalarda
   yetkili mahkeme ............................................................................. 256
   BÖLÜM II
   TÜZEL KİŞİLER
   § 1. GİRİŞ
   I – TÜZEL KİŞİ KAVRAMI ................................................................................. 261
   II – TÜZEL KİŞİLİK KAZANILMASININ KOŞULLARI .................................... 262
   1 – Örgütlenme Unsuru .............................................................................. 262
   2 – Sürekli Amaç Unsuru ........................................................................... 263
   3 – Bağımsızlığa Hukuken İmkân Verilmesi ............................................. 263
   III – TÜZEL KİŞİLİĞİN NİTELİĞİ ........................................................................ 264
   1 – Farazi Kişilik Teorisi ........................................................................... 265
   2 – Gerçek Kişilik Teorisi .......................................................................... 265
   3 – Amaç (Gaye) Kişiliği Teorisi ve Soyutlama Teorisi ............................ 266
   IV – TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ .................................................................... 267
   1 – Kamu Hukuku Tüzel Kişileri ............................................................... 267
   2 – Özel Hukuk Tüzel Kişileri ................................................................... 268
   a) Kazanç paylaşmak amacı güden tüzel kişiler ................................... 268
   b) Kazanç paylaşmak amacı gütmeyen tüzel kişiler ............................. 269
   3 – Kamu İktisadi Teşebbüsleri ................................................................. 269
   V – TÜRKİYE'DE TÜZEL KİŞİLERİN DÜZENLENİŞ TARZI ........................... 270
   VI – TÜZEL KİŞİLERDE "ARADAN SIZMA” VEYA "PERDENİN
   KALDIRILMASI” TEORİSİ............................................................................. 272
   § 2. TÜZEL KİŞİLERE İLİŞKİN GENEL KURALLAR
   I – TÜZEL KİŞİNİN KURULUŞU ........................................................................ 274
   1 – Çeşitli Kuruluş Sistemleri .................................................................... 274
   a) Serbest kuruluş sistemi ..................................................................... 274
   b) İzin sistemi ....................................................................................... 274
   c) Tescil sistemi .................................................................................... 275
   2 – Türkiye'de Yürürlükte Olan Sistem ...................................................... 275
   II – TÜZEL KİŞİLERİN HAK EHLİYETİ ............................................................. 278
   1 – Sadece Gerçek Kişilere Özgü Olan Haklar .......................................... 279
   2 – Sadece Tüzel Kişilere Özgü Olan Haklar ............................................. 279
   3 – Hem Gerçek Kişilerin Hem Tüzel Kişilerin Yararlanacağı Haklar ..... 279
   a) Malvarlığı haklarında ....................................................................... 280
   aa) İntifa hakkı ................................................................................. 280
   bb) Oturma hakkı ............................................................................. 281
   cc) Miras .......................................................................................... 281
   dd) Alacak ve borç ........................................................................... 281
   b) Zilyetlik ............................................................................................. 281
   c) Kişisel haller bakımından ................................................................. 281
   aa) Ad ............................................................................................... 281
   bb) Yerleşim yeri (İkametgâh) ......................................................... 282
   cc) Uyruğu ....................................................................................... 283
   dd) Kişiliğin korunması ................................................................... 283
   III – TÜZEL KİŞİLERİN FİİL EHLİYETİ .............................................................. 285
   1 – Genel Bakış .......................................................................................... 285
   2 – Tüzel Kişilerde Fiil Ehliyetinin Başlangıcı ve Fiil Ehliyetsizliği ......... 285
   3 – Tüzel Kişilerin Organları ..................................................................... 286
   a) Organ kavramı ................................................................................. 286
   b) Organ, temsilci ve yardımcı kişi ...................................................... 288
   c) Organ çeşitleri ................................................................................. 290
   aa) Karar organı – Yürütme organı .................................................. 290
   bb) Zorunlu organ – İhtiyarî organ ................................................... 290
   cc) İç organ – Dış Organ .................................................................. 291
   dd) Fert organ – Kurul organ ........................................................... 291
   ee) Resmi organ – Fiili organ – Görünüşte organ ............................. 291
   4 – Organın Fiilinin Tüzel Kişiye İzafesi ................................................... 292
   a) Hukuki işlemler açısından ................................................................ 292
   b) Hukuka aykırı fiiller açısından ......................................................... 293
   aa) Organın borca aykırı davranışı ................................................... 293
   bb) Organın haksız fiili .................................................................... 294
   IV – TÜZEL KİŞİLERİN SONA ERMESİ .............................................................. 297
   1 – Tasfiye ................................................................................................. 297
   2 – Tahsis (Özgüleme) ................................................................................ 298
   § 3. DERNEKLER
   I – GİRİŞ ....................................................................................................... 301
   II – DERNEK KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ ........................................................... 303
   1 – Kavram ................................................................................................ 303
   2 – Çeşitleri ................................................................................................ 304
   a) Ticari işletme işleten ve işletmeyen dernekler .................................. 304
   b) Alelâde dernekler – Kamuya yararlı dernekler ................................ 306
   c) Dernekler–Üst Kuruluş (Dernek birlikleri: federasyonlar,
   konfederasyonlar) ............................................................................ 308
   III – DERNEKLERDE ÜYE UNSURU ................................................................... 308
   1 – Dernek Üyeliği ..................................................................................... 308
   2 – Üyelik Şartları ...................................................................................... 311
   a) Normal üyelik için aranan şartlar .................................................... 311
   aa) Kamu hizmeti görevlilerinin derneklere üye olmaları
   açısından .................................................................................. 311
   bb) Çocuk derneklerine üyelik açısından .......................................... 311
   cc) Yabancıların derneklere üye olmaları açısından ......................... 312
   dd) Tüzükte belirlenmiş olan şartlar ................................................. 312
   b) Kurucu üyelik için aranan şartlar ..................................................... 313
   aa) Fiil ehliyetine sahip olmak ......................................................... 313
   bb) Dernekler Kanunu m. 3/2'de sayılanlardan olmamak ................ 313
   cc) Çocuk Derneklerinde ................................................................. 313
   3 – Üyelik Sıfatının Kazanılması ............................................................... 313
   4 – Üyeliğe Bağlı Hak ve Yükümlülükler .................................................. 316
   a) Üyelik hakları ................................................................................... 316
   aa) Katılma hakları ........................................................................... 317
   aaa) Oy hakkı ............................................................................ 317
   bbb) Genel kurulu toplantıya davet ettirmek hakkı ................... 319
   ccc) Genel kurul toplantısında gündeme ek madde koydurma
   hakkı .................................................................................. 319
   bb) Yararlanma hakları .................................................................... 319
   cc) Koruma hakları .......................................................................... 320
   aaa) Derneğin amacını koruma hakkı ....................................... 320
   bbb) Şikâyet hakkı .................................................................... 320
   ccc) İstifa (dernekten çekilme) hakkı ........................................ 321
   ddd) İtiraz hakkı ........................................................................ 321
   b) Üyelik yükümlülükleri ..................................................................... 325
   aa) Sadakat yükümlülüğü ................................................................. 325
   bb) Ödenti (aidat) ödeme borcu ....................................................... 326
   cc) Derneğin amacına uygun davranmak ve derneğin amacını
   korumak ..................................................................................... 328
   5 – Üyelik Sıfatının Sona Ermesi ............................................................... 328
   a) Üyelik sıfatının kendiliğinden sona ermesi ...................................... 328
   b) Üyenin dernekten çekilmesi (istifa) ................................................. 329
   c) Üyenin dernekten çıkarılması (ihraç) .............................................. 330
   aa) Çıkarma sebepleri ....................................................................... 331
   aaa) Çıkarma tüzükte düzenlenmişse ......................................... 331
   bbb) Çıkarma hakkında tüzükte hiçbir hüküm
   öngörülmemişse ................................................................ 331
   bb) Dernekten çıkarılan üyenin itiraz hakkı ..................................... 332
   d) Üyelik sıfatının sona ermesinin sonuçları ........................................ 334
   IV – DERNEKTE AMAÇ (GAYE) UNSURU ........................................................ 335
   1 – Kavram ................................................................................................ 335
   2 – Amacın, Kanuna ve Ahlâka Aykırı Olmaması ..................................... 336
   a) Genel olarak ..................................................................................... 336
   b) Çocuk dernekleri için sınırlandırılmış amaçlar ................................ 337
   c) Amacın imkânsız olmaması ............................................................. 337
   V – DERNEĞİN TÜZEL KİŞİLİĞİ ........................................................................ 337
   1 – Derneğin Kuruluşu ............................................................................... 337
   a) Tüzüğün hazırlanması ...................................................................... 338
   aa) Tüzük kavramı ........................................................................... 338
   bb) Tüzüğün içeriği .......................................................................... 339
   b) Tüzüğün idareye verilmesi ............................................................... 340
   c) Kurulmaları ve faaliyetleri izne bağlı dernekler ............................... 341
   d) Kuruluşa etkili olmayan düzen hükümleri ....................................... 342
   aa) Kuruluş bildirisi ve tüzüğün incelenmesi .................................. 342
   bb) İlk genel kurul toplantısı ............................................................ 343
   cc) Dernek kütüğüne kayıt ............................................................... 343
   2 - Derneğin Organları .............................................................................. 343
   a) Genel kurul ....................................................................................... 344
   aa) Genel kurulun toplanması .......................................................... 345
   aaa) Olağan toplantı .................................................................. 345
   bbb) Olağanüstü toplantı ........................................................... 345
   bb) Çağrı usulü ................................................................................. 346
   cc) Toplantı yeter sayısı ................................................................... 347
   dd) Toplantı yeri .............................................................................. 348
   ee) Toplantının yapılış usulü ............................................................ 348
   ff) Gündem ve genel kurulun yetkileri ............................................. 348
   gg) Genel kurulda karar alınması ..................................................... 349
   b) Yönetim kurulu ................................................................................ 350
   aa) Yönetim kurulunun oluşumu ve sona ermesi ............................. 350
   bb) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri ....................................... 351
   c) Denetim kurulu ................................................................................. 352
   3 – Derneğin Faaliyeti ................................................................................ 353
   a) Faaliyeti kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümler ................................... 353
   b) Kolluk Kuvvetlerinin Dernek Faaliyetlerine Müdahale Yetkisi ....... 356
   4 – Derneğin Devlet Tarafından Denetlenmesi ......................................... 357
   5 – Derneğin Sona Ermesi ......................................................................... 358
   a) Sona erme şekli ................................................................................ 358
   aa) Derneğin kendi kendini feshetmesi ............................................ 358
   bb) Derneğin kendiliğinden sona ermesi (infisah; kendiliğinden
   dağılmış sayılma) ...................................................................... 358
   aaa) Derneğin aciz haline düşmesi ............................................ 359
   bbb) Yönetim kurulunun tüzüğe göre kurulmasına imkan
   kalmaması ......................................................................... 359
   ccc) Genel kurulun toplanması için gerekli yeter sayının
   bulunmaması yüzünden olağan genel kurul toplantısının
   üst üste iki defa yapılamaması .......................................... 359
   ddd) Derneğin amacının gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin
   imkansızlaşması veya şartların kaybolması ....................... 360
   eee) İlk genel kurul toplantısının yapılmaması ve zorunlu
   organların kurulmaması .................................................... 360
   fff) Sürenin dolması .................................................................. 360
   cc) Derneğin mahkeme kararı ile feshedilmesi ............................... 360
   aaa) Derneğin amacının kanuna yahut ahlâka aykırı hale
   gelmesi (MK. m. 89) .......................................................... 361
   bbb) Kuruluştaki kanuna aykırılık ve eksikliklerin
   giderilmemesi .................................................................... 361
   ccc) Suç sebebiyle derneğin kapatılması ................................... 363
   b) Sona ermenin sonuçları .................................................................... 364
   § 4. VAKIF
   I – GİRİŞ ......................................................................................................... 365
   II – VAKIF KAVRAMI .......................................................................................... 367
   III – VAKFIN ÇEŞİTLERİ ...................................................................................... 369
   1 – Yeni Vakıflar ....................................................................................... 369
   2 – Kamuya Yararlı Vakıflar ..................................................................... 369
   3 – Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları ........................................ 372
   a) İki taraflı (katılmalı), çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıfları .... 373
   b) Tek taraflı, çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıfları .................... 374
   c) Ortak esaslar ..................................................................................... 375
   4 – Aile Vakıfları ....................................................................................... 375
   5 – Mazbut Vakıflar ................................................................................... 375
   6 – Mülhak Vakıflar ................................................................................... 377
   7 – Cemaat Vakıfları .................................................................................. 378
   8 – Esnaf Vakıfları ..................................................................................... 379
   IV – VAKIFTA MAL UNSURU .............................................................................. 380
   V – MALIN USULÜNE GÖRE BELİRLİ VE SÜREKLİ BİR AMACA TAHSİSİ
   (VAKIF KURMA İŞLEMİ) ............................................................................. 383
   1 – Amaç (Gaye) ........................................................................................ 384
   a) Amaç kanuna, ahlâka ve millî menfaatlere aykırı olmamalıdır ........ 386
   b) Amaç imkânsız olmamalıdır ............................................................ 387
   c) Amaç belirli olmalıdır ...................................................................... 390
   d) Amaç devamlı olmalıdır ................................................................... 390
   2 – Tahsis Usulü ........................................................................................ 391
   3 – Vakıf Kurma İşlemi ............................................................................. 391
   a) Vakıf kurma işleminin şekli .............................................................. 392
   b) Vakıf kurma işleminde ehliyet ......................................................... 392
   c) Vakıf kurma işleminin içeriği ........................................................... 393
   d) Vakıf kurma işleminin geri alınması ................................................ 395
   e) Mirasçıların ve alacaklıların itiraz hakkı .......................................... 396
   VI – VAKIFTA TÜZEL KİŞİLİK UNSURU ........................................................... 396
   1 – Tüzel Kişiliğin Kazanılması ................................................................. 396
   a) Tescil ................................................................................................ 396
   b) Mahkeme siciline tescilin hukuki sonuçları ..................................... 399
   aa) Tüzel kişiliğin kazanılması ......................................................... 399
   bb) Vakfın tahsis olunan malları ve hakları kazanması .................... 400
   2 – Vakfın Yönetimi ve Örgütü .................................................................. 402
   a) Genel olarak ....................................................................................... 402
   b) Örgütün tamamlattırılması .................................................................... 404
   c) Yönetimin değiştirilmesi ........................................................................ 404
   d) Yönetim organlarının görevleri ............................................................... 406
   e) Vakıf yöneticilerinde aranan nitelikler ve yöneticilerin yönetimden
   uzaklaştırılmaları ..................................................................................... 408
   f) Görevden alınmanın sonuçları ................................................................ 410
   3 – Vakıf Senedinin Değiştirilmesi .............................................................. 411
   4 - Vakıfların Uluslararası Faaliyetleri ve Şube, Temsilcilik ve İrtibat
   Bürosu Açmaları ...................................................................................... 413
   5 – Yurtdışındaki Vakıfların Türkiye'deki Faaliyetleri ...................................... 413
   6 – Vakfın Denetimi ................................................................................. 414
   a) Genel olarak ....................................................................................... 414
   b) İktisadi işletme ve iştiraklerin denetimi ................................................... 418
   7 – Vakfın Sona Ermesi ............................................................................ 419
   a) Vakfın kendiliğinden sona ermesi (vakfın dağılması) ................................. 419
   aa) Vakıf senedindeki hüküm dolayısıyla sona erme ..................................... 420
   bb) Kanun gereğince sona erme ................................................................ 420
   b) Vakfın mahkeme kararı gereği sona ermesi (vakfın dağıtılması) ................. 421
   c) Alacaklıların veya saklı pay sahibi mirasçıların itirazı üzerine sona
   erme ..................................................................................................... 422
   8 – Vakfın Sona Ermesinin Sonuçları .......................................................... 423
   a) Tasfiye ............................................................................................... 423
   b) Tahsis ................................................................................................ 423
   c) Sona eren vakfın kaydının silinmesi ve ilân edilmesi ................................. 424
   Yararlanılan Eserler ................................................................................. 425
   Stok Kodu
   :
   9789753685412
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   480
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   18
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat