Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
İdarî Yargılama Hukuku (Temel Bilgiler) %5 indirimli Prof. Dr. Ramazan

İdarî Yargılama Hukuku (Temel Bilgiler)

Liste Fiyatı : 35,00
İndirimli Fiyat : 33,25
%5 İndirimli
Stokta var
İdarî Yargılama Hukuku (Temel Bilgiler)
İdarî Yargılama Hukuku (Temel Bilgiler)
Seçkin Yayıncılık
33.25
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ
I. YARGISAL DENETİMİNDE SİSTEMLER VE İDARİ YARGININ GELİŞİMİ  23
A. İdarenin Yargısal Denetiminde Sistemler  23
1. Yargı Birliği Sistemi  23
2. Yargı Ayrılığı Sistemi  24
B. İdarî Yargı Sisteminde Farklı Uygulamalar  25
1. Kuruluş Yönünden Farklı Uygulamalar  25
2. Görev Yönünden Farklı Uygulamalar  26
3. Dava Konuları Bakımından Farklı Uygulamalar  27
C. İdarî Yargının Doğuşu ve Gelişimi  27
1. Fransa'da İdarî Yargının Doğuşu  27
2. Hukukumuzda İdarî Yargının Gelişimi  29
II. TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ  31
A. Genel Olarak Yargı Teşkilâtı  31
1. Yargı Düzenleri ve Kuruluşları  31
2. Yargı Düzenleri ve Kuruluşlarının Oluşumu  32
a. Anayasa Yargısı: Anayasa Mahkemesi  32
b. Adlî Yargı: Yargıtay ve Adlî Mahkemeler  34
c. İdarî Yargı: Danıştay ve İdarî Mahkemeler  35
d. Görev Uyuşmazlıkları: Uyuşmazlık Mahkemesi  35
e. Hâkimler ve Savcılar Kurulu  36
f. Sayıştay  37
g. Yüksek Seçim Kurulu  39
B. Türk İdarî Yargı Teşkilâtı  39
1. Danıştay  39
a. Danıştay'da Görev Yapan Kişiler  40
b. Danıştay'ın Karar Organları  43
c. Danıştay'ın Görevleri  53
2. Bölge İdare Mahkemeleri  55
a. Oluşumu  55
b. İşleyişi  56
c. Görevleri  57
3. İlk Derece Mahkemeleri  57
a. Kuruluş  58
b. İşleyişi  58
c. Görevleri  58
İkinci Bölüm
İDARİ YARGININ GÖREV ALANI VE
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
I. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI  61
A. Görev Yetki ve İdarî Dava Kavramları  61
1. Görev ve Yetki Kavramları  61
2. İdarî Dava Kavramı  62
B. İdarî Yargının Görev Alanının Tespitinde Kıstaslar  62
1. Kamu Gücü Kıstası  63
2. Kamu Hizmeti Kıstası  64
3. İdarî İşlev Kıstası  64
C. İdarî Yargının Görevine Giren ve Girmeyen Konular  65
1. İdarî Yargının Görevine Giren Konular  65
2. İdarî Yargının Görevine Girmeyen Konular  67
II. YARGILAMA YETKİSİNİN KAPSAMI VE SINIRI  71
A. Yargılama Yetkisinin Kapsamı  71
1. Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemler  71
2. Yüksek Askerî Şura Kararları  73
3. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararları  73
4. Uyarma ve Kınama Cezaları  74
5. Olağanüstü Hallerdeki İdarî İşlemler  74
6. Tahkim Öngörülen Sözleşmelerden Doğan Davalar  76
B. İdarî Yargı Yetkisinin Sınırı  77
1. Hukuka Uygunluk Denetimi  78
2. Bağlı Yetki ve Takdir Yetkisi  79
3. Yerindelik Denetimi Yasağı  81
4. İdarî İşlem Niteliğinde Yargı Kararı Verilememesi  83
III. YARGI DÜZENLERİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  84
A. Uyuşmazlık Mahkemesinin Yapısı ve İşleyişi  84
1. Uyuşmazlık Mahkemesinin Yapısı  84
2. Uyuşmazlık Mahkemesinin İşleyişi  85
B. Uyuşmazlık Türleri ve Giderilmesi  86
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  87
a. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Şartları  87
b. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi  88
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  90
a. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Şartları  91
b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi  92
3. Hüküm Uyuşmazlığı  93
a. Hüküm Uyuşmazlığının Şartları  94
b. Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi  95
C. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Niteliği  95
Üçüncü Bölüm
YARGILAMANIN AŞAMALARI
I. İDARÎ YARGIDA KAYNAKLAR, ÖZELLİKLER VE TARAFSIZLIK  97
A. İdarî Yargılama Usulünün Kaynakları  97
1. İdarî Yargılama Hukukunun Temel Kaynakları  97
2. Tartışmalı Hususlar  100
a. Hukuk Muhakemeleri Kanununa Açıkça Yollamada Bulunulmayan Haller  100
b. Hukuk Muhakemeleri Müesseselerinin İdarî Yargıda Uygulanabilirliği  102
B. İdarî Yargılama Usulünün Özellikleri  102
1. Yazılı Yargılama Usulü  102
2. Basit ve Az Masraflı Oluşu  103
3. Savcılık Kurumu  103
4. Re'sen Araştırma İlkesi  104
C. Hâkimin Tarafsızlığı  106
1. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı  106
2. Hâkimin Reddi  107
3. Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  108
a. Danıştay'da Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  108
b. Mahkemelerde Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  109
II. DAVANIN AÇILMASI VE DAVA DİLEKÇESİ  110
A. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar  110
1. Mahkemenin Adı  110
2. Taraflar  111
3. Davanın Konusu  111
4. Bildirim Tarihi  112
5. Davanın Sebepleri ve Deliller  113
6. Sonuç  113
7. İmza  114
8. Dilekçe Nüshaları ve Ekleri  115
B. Dava Dilekçesinin Verileceği Yerler  115
1. Dava Açılan Mahkeme  115
2. İdare veya Vergi Mahkemesi  116
3. Asliye Hukuk Hâkimliği  116
4. Konsolosluklar  116
C. Dava Açmada Farklı Durumlar  117
1. Bir Dilekçe İle Birden Fazla İşleme Karşı Dava Açılması  117
2. Bir İşleme Karşı Birlikte Dava Açılması  119
3. İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması  120
D. Dilekçenin Verilmesi Üzerine Yapılacak İşlemler  120
1. Dilekçenin Kaydı  121
2. Harç veya Posta Ücretlerinde Eksiklik  122
E. Davanın Açılmasının Sonuçları  123
1. Zamanaşımının Kesilmesi  123
2. Derdestlik  123
3. Hüküm Verme Zorunluluğu  124
4. İddia ve Savunmaların Sınırlandırılması  124
III. DAVA DİLEKÇESİ ÜZERİNDE İLK İNCELEME  125
A. Görev ve Yetki  126
1. Görevsiz Yargı Yerinde Dava Açılması  126
2. İdarî Yargı Yerlerinde Yetki Kuralları  127
a. İptal Davalarında Yetki  128
b. Tam Yargı Davalarında Yetki  129
c. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki  130
3. İdarî Yargıda Yetki ve Görev Uyuşmazlığının Çözümü  131
B. İdarî Merci Tecavüzü  132
1. İdarî Merci Tecavüzü Tanımı ve Niteliği  132
2. İdarî Merci Tecavüzü Halinde Yapılacak İşlem  133
C. Ehliyet  133
1. Taraf Ehliyeti  134
2. Dava Ehliyeti  135
3. İdarî Davalara Özgü Şartlar  136
4. Davaya Vekâlet  137
5. Davanın Taraflarında Değişme  138
D. Kesin ve Yürütülmesi Gerekli Bir İşlemin Varlığı  139
E. Süre Aşımı  140
1. Dava Açma Süresinin Niteliği  140
2. Genel ve Özel Dava Süreleri  141
3. Sürelerin Başlangıcı  141
a. İptal Davalarında Dava Süresi  141
b. Tam Yargı Davalarında  144
4. Dava Süresinin Hesaplanması  146
5. Sürenin Durması ve Ek Süreler  147
F. Husumet  148
 
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   İçindekiler
   Önsöz  5
   Kısaltmalar  19
   Giriş  21
   Birinci Bölüm
   İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ
   I. YARGISAL DENETİMİNDE SİSTEMLER VE İDARİ YARGININ GELİŞİMİ  23
   A. İdarenin Yargısal Denetiminde Sistemler  23
   1. Yargı Birliği Sistemi  23
   2. Yargı Ayrılığı Sistemi  24
   B. İdarî Yargı Sisteminde Farklı Uygulamalar  25
   1. Kuruluş Yönünden Farklı Uygulamalar  25
   2. Görev Yönünden Farklı Uygulamalar  26
   3. Dava Konuları Bakımından Farklı Uygulamalar  27
   C. İdarî Yargının Doğuşu ve Gelişimi  27
   1. Fransa'da İdarî Yargının Doğuşu  27
   2. Hukukumuzda İdarî Yargının Gelişimi  29
   II. TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ  31
   A. Genel Olarak Yargı Teşkilâtı  31
   1. Yargı Düzenleri ve Kuruluşları  31
   2. Yargı Düzenleri ve Kuruluşlarının Oluşumu  32
   a. Anayasa Yargısı: Anayasa Mahkemesi  32
   b. Adlî Yargı: Yargıtay ve Adlî Mahkemeler  34
   c. İdarî Yargı: Danıştay ve İdarî Mahkemeler  35
   d. Görev Uyuşmazlıkları: Uyuşmazlık Mahkemesi  35
   e. Hâkimler ve Savcılar Kurulu  36
   f. Sayıştay  37
   g. Yüksek Seçim Kurulu  39
   B. Türk İdarî Yargı Teşkilâtı  39
   1. Danıştay  39
   a. Danıştay'da Görev Yapan Kişiler  40
   b. Danıştay'ın Karar Organları  43
   c. Danıştay'ın Görevleri  53
   2. Bölge İdare Mahkemeleri  55
   a. Oluşumu  55
   b. İşleyişi  56
   c. Görevleri  57
   3. İlk Derece Mahkemeleri  57
   a. Kuruluş  58
   b. İşleyişi  58
   c. Görevleri  58
   İkinci Bölüm
   İDARİ YARGININ GÖREV ALANI VE
   UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
   I. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI  61
   A. Görev Yetki ve İdarî Dava Kavramları  61
   1. Görev ve Yetki Kavramları  61
   2. İdarî Dava Kavramı  62
   B. İdarî Yargının Görev Alanının Tespitinde Kıstaslar  62
   1. Kamu Gücü Kıstası  63
   2. Kamu Hizmeti Kıstası  64
   3. İdarî İşlev Kıstası  64
   C. İdarî Yargının Görevine Giren ve Girmeyen Konular  65
   1. İdarî Yargının Görevine Giren Konular  65
   2. İdarî Yargının Görevine Girmeyen Konular  67
   II. YARGILAMA YETKİSİNİN KAPSAMI VE SINIRI  71
   A. Yargılama Yetkisinin Kapsamı  71
   1. Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İşlemler  71
   2. Yüksek Askerî Şura Kararları  73
   3. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararları  73
   4. Uyarma ve Kınama Cezaları  74
   5. Olağanüstü Hallerdeki İdarî İşlemler  74
   6. Tahkim Öngörülen Sözleşmelerden Doğan Davalar  76
   B. İdarî Yargı Yetkisinin Sınırı  77
   1. Hukuka Uygunluk Denetimi  78
   2. Bağlı Yetki ve Takdir Yetkisi  79
   3. Yerindelik Denetimi Yasağı  81
   4. İdarî İşlem Niteliğinde Yargı Kararı Verilememesi  83
   III. YARGI DÜZENLERİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  84
   A. Uyuşmazlık Mahkemesinin Yapısı ve İşleyişi  84
   1. Uyuşmazlık Mahkemesinin Yapısı  84
   2. Uyuşmazlık Mahkemesinin İşleyişi  85
   B. Uyuşmazlık Türleri ve Giderilmesi  86
   1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  87
   a. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Şartları  87
   b. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi  88
   2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  90
   a. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Şartları  91
   b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi  92
   3. Hüküm Uyuşmazlığı  93
   a. Hüküm Uyuşmazlığının Şartları  94
   b. Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi  95
   C. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Niteliği  95
   Üçüncü Bölüm
   YARGILAMANIN AŞAMALARI
   I. İDARÎ YARGIDA KAYNAKLAR, ÖZELLİKLER VE TARAFSIZLIK  97
   A. İdarî Yargılama Usulünün Kaynakları  97
   1. İdarî Yargılama Hukukunun Temel Kaynakları  97
   2. Tartışmalı Hususlar  100
   a. Hukuk Muhakemeleri Kanununa Açıkça Yollamada Bulunulmayan Haller  100
   b. Hukuk Muhakemeleri Müesseselerinin İdarî Yargıda Uygulanabilirliği  102
   B. İdarî Yargılama Usulünün Özellikleri  102
   1. Yazılı Yargılama Usulü  102
   2. Basit ve Az Masraflı Oluşu  103
   3. Savcılık Kurumu  103
   4. Re'sen Araştırma İlkesi  104
   C. Hâkimin Tarafsızlığı  106
   1. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı  106
   2. Hâkimin Reddi  107
   3. Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  108
   a. Danıştay'da Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  108
   b. Mahkemelerde Çekinme ve Reddin Karara Bağlanması  109
   II. DAVANIN AÇILMASI VE DAVA DİLEKÇESİ  110
   A. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar  110
   1. Mahkemenin Adı  110
   2. Taraflar  111
   3. Davanın Konusu  111
   4. Bildirim Tarihi  112
   5. Davanın Sebepleri ve Deliller  113
   6. Sonuç  113
   7. İmza  114
   8. Dilekçe Nüshaları ve Ekleri  115
   B. Dava Dilekçesinin Verileceği Yerler  115
   1. Dava Açılan Mahkeme  115
   2. İdare veya Vergi Mahkemesi  116
   3. Asliye Hukuk Hâkimliği  116
   4. Konsolosluklar  116
   C. Dava Açmada Farklı Durumlar  117
   1. Bir Dilekçe İle Birden Fazla İşleme Karşı Dava Açılması  117
   2. Bir İşleme Karşı Birlikte Dava Açılması  119
   3. İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması  120
   D. Dilekçenin Verilmesi Üzerine Yapılacak İşlemler  120
   1. Dilekçenin Kaydı  121
   2. Harç veya Posta Ücretlerinde Eksiklik  122
   E. Davanın Açılmasının Sonuçları  123
   1. Zamanaşımının Kesilmesi  123
   2. Derdestlik  123
   3. Hüküm Verme Zorunluluğu  124
   4. İddia ve Savunmaların Sınırlandırılması  124
   III. DAVA DİLEKÇESİ ÜZERİNDE İLK İNCELEME  125
   A. Görev ve Yetki  126
   1. Görevsiz Yargı Yerinde Dava Açılması  126
   2. İdarî Yargı Yerlerinde Yetki Kuralları  127
   a. İptal Davalarında Yetki  128
   b. Tam Yargı Davalarında Yetki  129
   c. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki  130
   3. İdarî Yargıda Yetki ve Görev Uyuşmazlığının Çözümü  131
   B. İdarî Merci Tecavüzü  132
   1. İdarî Merci Tecavüzü Tanımı ve Niteliği  132
   2. İdarî Merci Tecavüzü Halinde Yapılacak İşlem  133
   C. Ehliyet  133
   1. Taraf Ehliyeti  134
   2. Dava Ehliyeti  135
   3. İdarî Davalara Özgü Şartlar  136
   4. Davaya Vekâlet  137
   5. Davanın Taraflarında Değişme  138
   D. Kesin ve Yürütülmesi Gerekli Bir İşlemin Varlığı  139
   E. Süre Aşımı  140
   1. Dava Açma Süresinin Niteliği  140
   2. Genel ve Özel Dava Süreleri  141
   3. Sürelerin Başlangıcı  141
   a. İptal Davalarında Dava Süresi  141
   b. Tam Yargı Davalarında  144
   4. Dava Süresinin Hesaplanması  146
   5. Sürenin Durması ve Ek Süreler  147
   F. Husumet  148
    
   Stok Kodu
   :
   9789750255656
   Boyut
   :
   13.5X19.5
   Sayfa Sayısı
   :
   360
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   7
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Hukuk Ders Kitapları
Kapat