Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
İdari Yargılama Hukuku (Çağlayan) %5 indirimli Prof. Dr. Ramazan Çağla

İdari Yargılama Hukuku (Çağlayan)

Liste Fiyatı : 99,00
İndirimli Fiyat : 94,05
%5 İndirimli
Stokta var
İdari Yargılama Hukuku (Çağlayan)
İdari Yargılama Hukuku (Çağlayan)
Seçkin Yayıncılık
94.05
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onuncu Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Genel Plan  13
Kısaltmalar  33
Giriş  35
Birinci Kısım
İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ,
TÜRK YARGI TEŞKİLATI VE GÖREV ALANI
Birinci Bölüm
İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE
TÜRK YARGI TEŞKİLÂTININ GENEL GÖRÜNÜMÜ
I. İDARENİN YARGISAL DENETİMİNDE SİSTEMLER VE İDARÎ YARGININ GEREKLİLİĞİ  39
A. İdarenin Yargısal Denetiminde Sistemler  39
1. Yargı Birliği Sistemi  39
2. Yargı Ayrılığı Sistemi (İdarî Rejim)  40
a. İdarî Rejimin Unsurları  40
b. İdarî Yargı Sisteminde Farklı Uygulamalar  40
B. İdarî Yargının Gerekliliği  42
II. İDARÎ YARGININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  43
A. Fransa'da İdarî Yargının Doğuşu  43
1. İhtilâl (1789) Öncesi Dönem  43
2. İhtilal (1789) Sonrası Dönem  44
a. Conseil d'État'nın Kurulması  45
b. Vilayet Konseylerinden İdare Mahkemelerine  47
3. İdarî Davaların Ortaya Çıkışı  49
a. İptal Davasının Ortaya Çıkışı  49
b. Tam Yargı Davasının Ortaya Çıkışı  50
B. Türkiye'de İdarî Yargının Gelişimi  52
1. Tanzimat Öncesi Dönem  52
2. Tanzimat Sonrası Gelişmeler  61
a. Şûray–ı Devletin Kurulması  62
b. Taşra Meclisleri ve Yargılama Yetkisinin Gelişimi  66
3. Cumhuriyet Dönemindeki Gelişmeler  69
a. 1920–1924 Dönemi  69
b. Şûray–ı Devletin Yeniden Kuruluşu  70
c. Tam Yargı Davaları ve İdarenin Sorumluluğunun Doğuşu  72
d. 1961 Anayasasında Danıştay  73
e. 1982 Sonrası İdarî Yargı  74
f. İl İdare Kurullarından İdare Mahkemelerine  74
III. TÜRK YARGI SİSTEMİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ  76
A. 1982 Anayasasına Göre Yargı Teşkilatı  76
1. Anayasa Yargısı: Anayasa Mahkemesi  77
2. Adlî Yargı: Yargıtay  77
3. İdarî Yargı: Danıştay  79
4. Uyuşmazlık Mahkemesi  79
B. Niteliği Tartışmalı Kuruluşlar  80
1. Hâkimler ve Savcılar Kurulu  80
2. Sayıştay  82
3. Yüksek Seçim Kurulu  84
İkinci Bölüm
TÜRK İDARÎ YARGI TEŞKİLÂTI
I. DANIŞTAY  88
A. Danıştay'ın Yapısı ve İşleyişi  88
1. Danıştay Anayasal Bir Kurumdur  88
2. Danıştay Personeli ve Atama Usulü  89
a. Danıştay Üyelerinin Nitelikleri ve Atanması  90
b. Savcılar ve Tetkik Hakimleri  92
3. Danıştay ve Personelinin Hukukî Statüsü  93
4. Danıştay'ın Yönetimi  96
a. Danıştay Başkanı  96
c. Daire Başkanları  97
5. Danıştay'ın Karar Mercileri ve Usulleri  98
a. Daireler  98
aa. Daire Sayısı ve Görevleri  98
bb. Dairede Karar Alma Yöntemi  99
cc. Dairelerin Görev Dağılımı (İşbölümü)  100
b. Danıştay Genel Kurulu  101
c. İdarî İşler Kurulu  102
d. İdarî ve Vergi Dava Daireleri Kurulları  103
e. İçtihatları Birleştirme Kurulu  104
f. Başkanlar ve Başkanlık Kurulu  105
B. Danıştay'ın Görevleri  107
1. Danıştay'ın Danışmanlık Görevleri  108
2. Danıştay'ın Yargısal Görevleri  109
a. Danıştay'ın Temyiz Görevi  109
b. Danıştay'ın İstinaf Görevi  110
b. Danıştay'ın İlk Derece Mahkemesi Görevi  111
II. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ  112
A. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluş ve İşleyişi  113
1. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluşu ve Yapısı  113
2. Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişi  115
B. Bölge İdare Mahkemelerinin Görevleri  118
III. İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ  119
A. Mahkemelerin Kuruluşu ve İşleyişi  120
1. Mahkemelerin Kuruluşu  120
2. Mahkemelerin İşleyişi  120
3. Mahkemelerin Personeli  121
B. Mahkemelerin Görevleri  124
Üçüncü Bölüm
İDARÎ YARGININ GÖREV ALANI VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
I. İDARÎ YARGININ GÖREV ALANI  127
A. İdarî Yargının Görev Alanının Anayasal Korunması  127
1. Görev ve Yetki Kavramları  127
2. Anayasa ve İdarî Yargının Görev Alanı  128
a. Öğretideki Yaklaşımlar  128
b. Yargı Yerlerinin Yaklaşımı  129
B. İdarî Dava Kavramı ve İdarî Yargının Görev Alanının Tespitinde Ölçütler  131
1. İdarî Dava Kavramı  131
2. İdarî Yargının Görev Alanının Tespitinde Kıstaslar  132
a. Kamu Gücü Kıstası  133
b. Kamu Hizmeti Kıstası  134
c. İdarî İşlev Kıstası  135
II. İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA GİREN VE GİRMEYEN KONULAR  136
A. İdarî Yargının Görev Alanına Giren Konular  136
1. Organik Anlamda İdarenin İdarî Faaliyetleri  136
2. Özel Hukuk Kişilerinin İdarî Nitelikteki Faaliyetleri  136
3. Yasama ve Yargı Organlarının İdarî İşleve Giren Faaliyetleri  138
a. Yasama Organının İdarî İşleve Giren Faaliyetleri  138
b. Yargı Organının İdarî İşleve Giren Faaliyetleri  141
4. İktisadî Kamu Kurumlarının Kamu Hukukuna Tâbi Faaliyetleri  143
5. İdarenin Ekonomik Kolluk İşlemleri  144
6. Karayolları Trafik Kanunu Uygulamasından Doğan Bazı İşler  145
B. İdarî Yargının Görev Alanına Girmeyen Konular  146
1. Yasama ve Yargı İşlevine Giren Konular  146
2. Hükümet İşlemleri  147
3. Kanunla Adlî Yargının Görevli Kılındığı Konular  149
4. İktisadî Kamu Kurumlarının Özel Hukuka Tâbi Faaliyetleri  151
5. Kamu Görevlilerinin Tazminat Sorumluluğu  153
6. İdarenin Kişilere Karşı Açacağı Davalar  157
7. İdarece Yapılan Haksız Ödemelerin Geri Alınması  157
8. İdarenin Yargı Alanına İlişkin İşlemleri  158
9. Fiili Yol Uygulaması Sonucu Çıkan Uyuşmazlıklar  161
10. İdarenin Taşıt Araçlarının Sebep Olduğu Kazalardan Doğan Davalar  162
11. Trafik İdarî Para Cezaları  163
12.İdarenin Özel Hukuk Eylemlerinden Doğan Davalar  164
III. İDARÎ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE YARGI DIŞI YÖNTEMLER  165
A. Tahkim Usûlü  166
1. Yargı Yerlerinin Direnci  166
2. Yasal Düzenlemeler  168
3. Tahkimin Tanımı  170
4. Tahkim Usûlüne Başvurmanın Nedenleri  171
5. İdarî Sözleşmelerde Tahkim  172
B. Sulh Usûlü  174
1. Genel Olarak Sulh Usûlü  174
2. İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Sulh Usûlü  175
a. Adlî Uyuşmazlıklarda Sulh  175
b. İdarî Uyuşmazlıklarda Sulh  177
C. Uzlaştırma Usûlü  179
IV. YARGI DÜZENLERİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ  180
A. Yargı Düzenleri ve Uyuşmazlık Mahkemesi  180
1. Yargı Düzenlerinin Görev Alanları  180
2. Uyuşmazlık Mahkemesinin Yapısı ve İşleyişi  180
B. Uyuşmazlık Türleri ve Giderilmesi  182
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarma  182
a. Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarmanın Şartları  183
b. Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarma ve Çözüm  185
2. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  187
a. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Şartları  188
b. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Çözüm Usulü  188
3. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  189
a. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Şartları  189
b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözüm Usulü  193
4. Yargı Mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları  195
a. İlk Derece Mahkem

 

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   İçindekiler
   Onuncu Baskıya Önsöz  7
   Önsöz  9
   Genel Plan  13
   Kısaltmalar  33
   Giriş  35
   Birinci Kısım
   İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ,
   TÜRK YARGI TEŞKİLATI VE GÖREV ALANI
   Birinci Bölüm
   İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE
   TÜRK YARGI TEŞKİLÂTININ GENEL GÖRÜNÜMÜ
   I. İDARENİN YARGISAL DENETİMİNDE SİSTEMLER VE İDARÎ YARGININ GEREKLİLİĞİ  39
   A. İdarenin Yargısal Denetiminde Sistemler  39
   1. Yargı Birliği Sistemi  39
   2. Yargı Ayrılığı Sistemi (İdarî Rejim)  40
   a. İdarî Rejimin Unsurları  40
   b. İdarî Yargı Sisteminde Farklı Uygulamalar  40
   B. İdarî Yargının Gerekliliği  42
   II. İDARÎ YARGININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  43
   A. Fransa'da İdarî Yargının Doğuşu  43
   1. İhtilâl (1789) Öncesi Dönem  43
   2. İhtilal (1789) Sonrası Dönem  44
   a. Conseil d'État'nın Kurulması  45
   b. Vilayet Konseylerinden İdare Mahkemelerine  47
   3. İdarî Davaların Ortaya Çıkışı  49
   a. İptal Davasının Ortaya Çıkışı  49
   b. Tam Yargı Davasının Ortaya Çıkışı  50
   B. Türkiye'de İdarî Yargının Gelişimi  52
   1. Tanzimat Öncesi Dönem  52
   2. Tanzimat Sonrası Gelişmeler  61
   a. Şûray–ı Devletin Kurulması  62
   b. Taşra Meclisleri ve Yargılama Yetkisinin Gelişimi  66
   3. Cumhuriyet Dönemindeki Gelişmeler  69
   a. 1920–1924 Dönemi  69
   b. Şûray–ı Devletin Yeniden Kuruluşu  70
   c. Tam Yargı Davaları ve İdarenin Sorumluluğunun Doğuşu  72
   d. 1961 Anayasasında Danıştay  73
   e. 1982 Sonrası İdarî Yargı  74
   f. İl İdare Kurullarından İdare Mahkemelerine  74
   III. TÜRK YARGI SİSTEMİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ  76
   A. 1982 Anayasasına Göre Yargı Teşkilatı  76
   1. Anayasa Yargısı: Anayasa Mahkemesi  77
   2. Adlî Yargı: Yargıtay  77
   3. İdarî Yargı: Danıştay  79
   4. Uyuşmazlık Mahkemesi  79
   B. Niteliği Tartışmalı Kuruluşlar  80
   1. Hâkimler ve Savcılar Kurulu  80
   2. Sayıştay  82
   3. Yüksek Seçim Kurulu  84
   İkinci Bölüm
   TÜRK İDARÎ YARGI TEŞKİLÂTI
   I. DANIŞTAY  88
   A. Danıştay'ın Yapısı ve İşleyişi  88
   1. Danıştay Anayasal Bir Kurumdur  88
   2. Danıştay Personeli ve Atama Usulü  89
   a. Danıştay Üyelerinin Nitelikleri ve Atanması  90
   b. Savcılar ve Tetkik Hakimleri  92
   3. Danıştay ve Personelinin Hukukî Statüsü  93
   4. Danıştay'ın Yönetimi  96
   a. Danıştay Başkanı  96
   c. Daire Başkanları  97
   5. Danıştay'ın Karar Mercileri ve Usulleri  98
   a. Daireler  98
   aa. Daire Sayısı ve Görevleri  98
   bb. Dairede Karar Alma Yöntemi  99
   cc. Dairelerin Görev Dağılımı (İşbölümü)  100
   b. Danıştay Genel Kurulu  101
   c. İdarî İşler Kurulu  102
   d. İdarî ve Vergi Dava Daireleri Kurulları  103
   e. İçtihatları Birleştirme Kurulu  104
   f. Başkanlar ve Başkanlık Kurulu  105
   B. Danıştay'ın Görevleri  107
   1. Danıştay'ın Danışmanlık Görevleri  108
   2. Danıştay'ın Yargısal Görevleri  109
   a. Danıştay'ın Temyiz Görevi  109
   b. Danıştay'ın İstinaf Görevi  110
   b. Danıştay'ın İlk Derece Mahkemesi Görevi  111
   II. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ  112
   A. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluş ve İşleyişi  113
   1. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluşu ve Yapısı  113
   2. Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişi  115
   B. Bölge İdare Mahkemelerinin Görevleri  118
   III. İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ  119
   A. Mahkemelerin Kuruluşu ve İşleyişi  120
   1. Mahkemelerin Kuruluşu  120
   2. Mahkemelerin İşleyişi  120
   3. Mahkemelerin Personeli  121
   B. Mahkemelerin Görevleri  124
   Üçüncü Bölüm
   İDARÎ YARGININ GÖREV ALANI VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
   I. İDARÎ YARGININ GÖREV ALANI  127
   A. İdarî Yargının Görev Alanının Anayasal Korunması  127
   1. Görev ve Yetki Kavramları  127
   2. Anayasa ve İdarî Yargının Görev Alanı  128
   a. Öğretideki Yaklaşımlar  128
   b. Yargı Yerlerinin Yaklaşımı  129
   B. İdarî Dava Kavramı ve İdarî Yargının Görev Alanının Tespitinde Ölçütler  131
   1. İdarî Dava Kavramı  131
   2. İdarî Yargının Görev Alanının Tespitinde Kıstaslar  132
   a. Kamu Gücü Kıstası  133
   b. Kamu Hizmeti Kıstası  134
   c. İdarî İşlev Kıstası  135
   II. İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA GİREN VE GİRMEYEN KONULAR  136
   A. İdarî Yargının Görev Alanına Giren Konular  136
   1. Organik Anlamda İdarenin İdarî Faaliyetleri  136
   2. Özel Hukuk Kişilerinin İdarî Nitelikteki Faaliyetleri  136
   3. Yasama ve Yargı Organlarının İdarî İşleve Giren Faaliyetleri  138
   a. Yasama Organının İdarî İşleve Giren Faaliyetleri  138
   b. Yargı Organının İdarî İşleve Giren Faaliyetleri  141
   4. İktisadî Kamu Kurumlarının Kamu Hukukuna Tâbi Faaliyetleri  143
   5. İdarenin Ekonomik Kolluk İşlemleri  144
   6. Karayolları Trafik Kanunu Uygulamasından Doğan Bazı İşler  145
   B. İdarî Yargının Görev Alanına Girmeyen Konular  146
   1. Yasama ve Yargı İşlevine Giren Konular  146
   2. Hükümet İşlemleri  147
   3. Kanunla Adlî Yargının Görevli Kılındığı Konular  149
   4. İktisadî Kamu Kurumlarının Özel Hukuka Tâbi Faaliyetleri  151
   5. Kamu Görevlilerinin Tazminat Sorumluluğu  153
   6. İdarenin Kişilere Karşı Açacağı Davalar  157
   7. İdarece Yapılan Haksız Ödemelerin Geri Alınması  157
   8. İdarenin Yargı Alanına İlişkin İşlemleri  158
   9. Fiili Yol Uygulaması Sonucu Çıkan Uyuşmazlıklar  161
   10. İdarenin Taşıt Araçlarının Sebep Olduğu Kazalardan Doğan Davalar  162
   11. Trafik İdarî Para Cezaları  163
   12.İdarenin Özel Hukuk Eylemlerinden Doğan Davalar  164
   III. İDARÎ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE YARGI DIŞI YÖNTEMLER  165
   A. Tahkim Usûlü  166
   1. Yargı Yerlerinin Direnci  166
   2. Yasal Düzenlemeler  168
   3. Tahkimin Tanımı  170
   4. Tahkim Usûlüne Başvurmanın Nedenleri  171
   5. İdarî Sözleşmelerde Tahkim  172
   B. Sulh Usûlü  174
   1. Genel Olarak Sulh Usûlü  174
   2. İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Sulh Usûlü  175
   a. Adlî Uyuşmazlıklarda Sulh  175
   b. İdarî Uyuşmazlıklarda Sulh  177
   C. Uzlaştırma Usûlü  179
   IV. YARGI DÜZENLERİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ  180
   A. Yargı Düzenleri ve Uyuşmazlık Mahkemesi  180
   1. Yargı Düzenlerinin Görev Alanları  180
   2. Uyuşmazlık Mahkemesinin Yapısı ve İşleyişi  180
   B. Uyuşmazlık Türleri ve Giderilmesi  182
   1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarma  182
   a. Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarmanın Şartları  183
   b. Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarma ve Çözüm  185
   2. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  187
   a. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Şartları  188
   b. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Çözüm Usulü  188
   3. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  189
   a. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Şartları  189
   b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözüm Usulü  193
   4. Yargı Mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları  195
   a. İlk Derece Mahkem

    

   Stok Kodu
   :
   9789750255663
   Boyut
   :
   16.5X23.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   880
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   11
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Hukuk Ders Kitapları
Kapat