Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
Düzce-Akçakoca Bölgesinin Jeomorfolojisi Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Pekcan

Düzce-Akçakoca Bölgesinin Jeomorfolojisi

Liste Fiyatı : 20,00
Stokta var
Düzce-Akçakoca Bölgesinin Jeomorfolojisi
Düzce-Akçakoca Bölgesinin Jeomorfolojisi
Filiz Kitabevi
20.00
<p>şekil listesi<br /> Şekil 1. Düzce-Akçakoca bölgesinin Lokasyon Haritası    2<br /> Şekil 2. Düzce-Akçakoca bölgesi ve çevresindeki istasyoniann iklim değerleri    5<br /> Şekil 3. Düzce-Akçakoca bölgesinin jeoloji haritası (1:500 000 ölçekli)    7<br /> Şekil 4. Düzce-Akçakoca bölgesindeki formasyonların genel özellikleri, stratigrafik<br /> ve tektonik durumları    8<br /> Şekil 5. Düzce-Akçakoca bölgesindeki morfolojik üniteler    24<br /> Şekil 6. Akçakoca kıyı kuşağında post-Pliosen aşınım sathının deformasyonu    27<br /> Şekil 7. Koçar köyü ve Vakıf köyü civannın jeomorfolojik kesitleri    28<br /> Şekil 8. Akçakoca ve çevresinin blokdiagramı    42<br /> Şekil 9. Fakıllı köyü çevresinin blokdiagramı (Akçakoca)    46<br /> Şekil 10. Küçük Melen çevresindeki Pliosen ve post-Pliosen satıhlarının oluşum ve<br /> deformasyonları    56<br /> Şekil 11. Küçük Melen gömük menderesinin blokdiagramı    61<br /> Şekil 12. Eminaçması köyü çevresinde karst reliefi    71<br /> Şekil 13. Küçük Melen vadisi ve çevresinin jeomorfolojik gelişim şeması    75<br /> Şekil 14. Hendek-Gümüşova oluğu ve çevresinin jeomorfolojik gelişim şeması .....     88<br /> Şekil 15. Karadere uvalalan    96<br /> Şekil 16. Değirmendere vadisinin gelişimini gösteren boyuna kesitler (1,11, III) ve<br /> enine kesit    104<br /> Şekil 17. Düzce Ovası'nın güneyinin doğudan batıya doğru, S-N yönlü kesitleri<br /> (6 adet)    107<br /> Şekil 18. Düzce Ovası'nın morfolektonik gelişimi    119<br /> Şekil 19. Düzce-Akçakoca bölgesinde genç tektonik hareketlerim sebep olduğu<br /> monokiinal blok strüktürü    122<br /> Şekil 20. Düzce-Akçakoca bölgesinin morfo-strüktüral (morfotektonik) haritası..... <br /> <br /> <br /> METİN DIŞI HARİTA VE ŞEKİL LİSTESİ<br /> Harita I:    Düzce-Akçakoca bölgesinin topografya haritası (1: 100 000),<br /> Harita II: Düzce-Akçakoca bölgesinin hidrografya haritası (1: 250 000),<br /> Harita III: Düzce-Akçakoca bölgesinin jeoloji-haritası (1: 100 000),<br /> Harita IV: Düzce-Akçakoca bölgesinin jeomorfoloji haritası (1: 100 000),<br /> Harita V:&gt; Düzce Ovası yeraltı suyu sondaj kuyuları ve kesit çizgileri (1: 100 000 ölçek¬<br /> li harita ve kesitler),<br /> Şekil VI: Jeolojik kesitler (1: 100 000). <br /> <br /> <br /> FOTOĞRAF LİSTESİ<br /> <br /> Foto: 1. Akçakoca güneyinde alt Tersier yaşlı flişi kesen, "ters fay".<br /> Foto: 2. Akçakoca yakınında karşılaşmaya elverişli, çatlaklı, 1,5-2 m. kalınlığında yer<br /> yer konglomera ve marnlarla aratabakalı, kuzeye doğru tam kıyıda 20-30° eğimli<br /> üst Kretase kalkerleri.<br /> Foto: 3-4. Akçakoca platosu ile güneydeki Kaplandede Dağı arasındaki fay dikliği.<br /> Foto: 5. Akçakoca-Hayat tepeden (Kara Hüseyin tarlasından) batıdaki Hürriyet tepeye<br /> bakış.<br /> Foto: 6. Foto 5'teki Fı'in yakından görünüşü ve küçük bir derenin fay hattına uyması.<br /> Foto: 7. Hürriyet tepeden batıya bakış.<br /> Foto: 8. Kirazlı'da yol kenarında üst Kretase kalkerleri içerisinde açılmış bir dolin.<br /> Foto: 9. Kaplandede Dağı ile Akçakoca platosu arasındaki periferik sübsekant depres¬<br /> yonun Çiçekpınar'dan görünüşü.<br /> Foto: 10. Post-Pliosen aşınım sathının Kurugöl'den görünüşü (güneye bakış).<br /> Foto: 11. Periferik sübsekant depresyonun Vakıftan görünüşü.<br /> Foto: 12. Post-Pliosen aşınım sathının Koçarköy'den görünüşü (kuzeybatıya bakış).<br /> Foto: 13. Post-Pliosen aşınım sathının Kurugöl yakınlarından görünüşü (kuzeybatıya<br /> bakış).<br /> Foto: 14. Akçakoca'nın 10 km. batısında post-Pliosen aşınım sathının kuzeye doğru<br /> çarpılması ve yarılması (batıya bakış).<br /> Foto: 15. Vakıf köyünden batıya bakışta (Sarı Ahmet mahallesine doğru) post-Pliosen<br /> aşınım sathının vadi içinde son bulduğu yer.<br /> Foto: 16. Tahirli köyü yakınlarında sellenme sulan ile kolayca aşınıma uğramış di¬<br /> rençsiz Eosen flişi (daha çok kumtaşi).<br /> Foto: 17. Kurugöl güneyinde Pliosen penepleni içerisinde açılmış polisiklik vadi.<br /> Foto: 18. Kaplandede Dağı üzerindeki Pliosen peneplen depoları ve üzerinde gelişmiş<br /> 30-40 cm. kalınlığındaki toprak.<br /> Foto: 19. Tahirli köyü. batısında post-Pliosen aşınım sathının güneye doğru çarpılmak<br /> suretiyle eğimlenmesi ve yarılması.<br /> Foto: 20. Sarma deresi konsekant vadisinin aşağı çığın.<br /> Foto; 21. Kaplandede Dağı kuzeyinde periferik depresyonun görünüşü.<br /> Foto: 22. Kalkın köyü yakınında post-Pliosen aşınım sathının kuzeye doğru eğimlen¬<br /> mesi (batıya bakış).<br /> Foto: 23. Akçakoca çevresinde post-Pliosen aşınım sathının görünüşü.<br /> Foto: 24. Akçakoca-Alaplı arasındaki asli fay dikliği (Fd) ve fayın korelatif depoları (kd)<br /> (batıya bakış).<br /> Foto: 25. Akçakoca-Alaplı arasındaki Akkaya köyü kuzeyinde Mesozoik yaşlı kalker ve <br /> kumtaşı tabakalarının 60-65° kadar kuzeye dalışları ve tabaka düzleminin or¬<br /> taya çıkışı (güneydoğuya bakış).<br /> Foto: 26. Akçakoca-Alaph kıyı fayının korelatif depoları.<br /> Foto: 27. Akçakoca-Alaph arasındaki Akkaya köyünün kuzeyinde fay dikliği ve post-<br /> Pliosen aşınım sathının doğuya doğru uzanışı (doğuya bakış).<br /> Foto; 28. Akçakoca kıyı bölgesinde dik falezler ve çatlak boyunca gelişmiş bir kıyı<br /> mağarası.<br /> Foto: 29. Sulan yazın dahi kurumayan Sarma deresinin denize döküldüğü kısım.<br /> Foto: 30. Akçakoca kıyılannda dik falezler.<br /> Foto: 31. Akçakoca kıyı zonunda "kıyı lapyaları".<br /> Foto: 32. Akçakoca-Melen ağzı arasındaki dik falezler.<br /> Foto: 33. Post-Pliosen aşmım sathının Hayat tepeden (Akçakoca batısı) görünüşü.<br /> Foto: 34. Akçakoca güneyinde post-PIiosen aşınım sathı depolan ve üzerinde gelişmiş<br /> 40 cm. kalınlığındaki toprak.<br /> Foto: 35. Fakıllı mağarası girişi.<br /> Foto: 36. Kaplandede Dağı yüksek kesimlerinde farklı aşınım.<br /> Foto: 37. Acar köyü yakınlannda (Akçakoca'nın 5 km. güneydoğusu) kuzeye doğru 20°<br /> kadar eğimli üst Kretase kalker tabakaları.<br /> Foto: 38. Akçakoca-Kayabaşı mevkiinde kuzeye (Karadeniz'e) doğru eğimli (25-30°)<br /> üst Kretase kalker ve konglomera tabakaları.<br /> Foto: 39. Nasırlı-Eminaçması yolundan güneye bakış.<br /> Foto: 40. Kurtsuyu tepesinden batıya bakış.<br /> Foto: 41. Küçük Melen vadisinin aşağı kesiminde flüvyal taraça.<br /> Foto: 42. Hasanlar Barajı çevresindeki Doğancılar köyü yakınında Eosen yaşlı tabakalı<br /> volkanitler.<br /> Foto: 43. Hasanlar köyü yakınında, içerisinden Küçük Melen'in aktığı "Hasanlar epije-<br /> nik boğazı".<br /> Foto: 44. Hasanlar Barajı güneybatısında Menderes halkaları ve bir menderes lobu.<br /> Foto: 45. Küçük Melen polisiklik vadisi.<br /> Foto: 46. Küçük Melen gömük menderesi ve disimetrik v.adisi.<br /> Foto: 47. Hasanlar Barajı doğusunda üst Kretase kalkerleri içerisinde açılmış küçük bir<br /> kanyon vadi.<br /> Foto: 48. Hasanlar Barajı güneyinde üst Kretase kalkerleri.<br /> Foto: 49. Küçük Melen gömük menderesi içinde bir menderes büklümü.<br /> Foto: 50. Küçük Melen gömük menderesi içerisinde kayma yamacı taraçaları.<br /> Foto: 51. Kurtsuyu çevresinde, kuzeye doğru 20° eğimli üst Kretase kalker tabakaları<br /> içinde açılmış bir dolin.<br /> Foto: 52-53. Eminaçması köyü çevresinde bir göllü dolin.<br /> Foto: 54. Küçük Melen'in Düzce Ovası'na açıldığı kısımda PHosen penepleninin batıya<br /> doğru eğimlendiği ve sonraki aşınımla yarıldığı görülüyor.<br /> Foto: 55. PKosen penepleni içerisinde açılmış Küçük Melen gömük menderesi.<br /> Foto: 56. Kurtsuyu deresi polisiklik vadisi.<br /> Foto: 57. İncirli sırtında (Alapdere köyü yakını) kuzeybatıya bakışta küçük bir kanyon<br /> vadi görülüyor.<br /> Foto; 58. Nasırlı çevresinde Küçük Melen gömük menderesi ve Pliosen penepleni görü¬<br /> lüyor.<br /> Foto: 59. Küçük Melen'in Düzce Ovası'na açıldığı kısımda, ovadan 40-50 m. yüksek¬<br /> likte oluşmuş aşınım kademeleri (post-Pliosen aşınım sathı).<br /> Foto: 60. Düzce Ovası-Beyköy güneyinde. Uğursuyu'nun ovaya açıldığı kısımda, ova¬<br /> dan 40 m. kadar yük.seklikteki aşınım kademesi.<br /> Foto: 61. Aynı aşınım kademesinin kuzeybatıdan görünüşü.<br /> Foto: 62. Değirmendere asılı vadisinin Düzce Ovasfndan (Yeniköy yakınlarından) gö¬<br /> rünüşü.<br /> Foto: 63. Değirmendere asılı vadisinin kuzeybatıdan görünüşü.<br /> Foto: 64. Elmacık Dağı'nın Düzce Ovası'na nazır dikliği ve Uğursuyu vadisinin ovaya<br /> açddığı kısım.<br /> Foto: 65. Beyköy güneyinde Karasal Neojen (Pliosen) depolan.<br /> Foto: 66. Düzce Ovası kuzeyinde (Çerkesaynalı-Yaka-Kaymakçı arasında) hafifçe gü¬<br /> neye eğimli giasi.<br /> Foto: 67. Düzce Ovası kuzeyinde. Yeni Aynalı-Çilimli bölgesindeki aşınım sathının,<br /> doğu ve batı.sının fayianması sonucu WSW ya doğru 20° kadar eğimlenmesi.<br /> Foto: 68. Düzce Ovası batısında, Muhapdede Pliosen penepleninin deformasyonu ve ova<br /> kenarındaki 40-50 metrelik aşınım kademeleri.<br /> Foto: 69. Düzce Ovası güney kenanndaki Şimşir köyü yakınlarında. Elmacık Dağı'nın<br /> kuzey kısımlarını sınırlayan fayın korelatif depolan.<br /> Foto: 70. Düzce Ovası güneyindeki Develi köyü yakınlannda Elmacık Dağı fay dikliği<br /> (fd) ve fayın korelatif depoları (kd).<br /> Foto: 71. Şimşir köyü güneybatısında aşınım kademeleri.<br /> Foto: 72. Düzce Ovası güneybatısındaki Bekiroğlu köyünden batıya bakışta Elmacık<br /> Dağı fay dikliği.<br /> Foto: 73. Düzce-Bolu yolu üzerinde, Kaynaşlı'nın doğusunda bir polisiklik vadi. •<br /> Foto: 74. Elmacık Dağı yüksek kesimleri.<br /> Foto: 75. Çamdağ kuzeyinde Pliosen penepleninin yeni aşınımla yarılması.<br /> Foto: 76. Çamdağ kuzeyinde Pliosen penepleni içinde açılmış polisiklik vadiler.<br /> Foto: 77. Düzce Ovası kuzeybatı köşesindeki Yukarı Avlayan çevresinde. Büyük Me¬<br /> len'in ovayı terkedip, boğaza girdiği kısımda, denizden 170 m. yükseklikteki<br /> aşınım kademesi.<br /> Foto: 78. Çamdağ kuzeyindeki Maden tepesinden (Kestanepınar çevresi) kuzeybatıya<br /> bakışta, ön planda Kretase kalkerleri çinde gelişmiş bir dolin görülüyor.<br /> Foto: 79. Çamdağ-Çakmaklı dere vadisinde kuzeye doğru 20-25° eğimli üst Kretase-<br /> Paleosen kalkerleri ve onlarla aratabakalı olan marnlar.<br /> Foto: 80. Çamdağ-Çakmaklı dere vadisinde mostra veren üst kretase kalker tabakalannın<br /> çatlakları içerisinde oluşmuş "Terra rossa".<br /> Foto: 81. Çamdağ'ın merkezi kısmındaki Karasu deresinin, Pliosen penepleni içindeki<br /> polisiklik vadisi.<br /> Foto: 82. Harmankaya köyü güneyinde güneye bakış.<br /> Foto: 83. Büyük Melen gömük menderesi. <br /> Foto: 84. Büyük Melen'in Dilaver köyü yakınlarında arzettiği antesedant boğaz ve poli-<br /> sikliic vadisi.<br /> Foto: 85. Uğurlu köyü yakınlarında Büyük Melen'in vadisi.<br /> Foto: 86. Kirazlı-Karadere mahallesi çevresinde Pliosen penepleninin yanlışı.<br /> Foto: 87. Kirazlı-Karadere uvalası içindeki hum'un görünüşü.<br /> Foto: 88. Karadere uvalası içindeki hum'un daha uzaktan görünüşü.<br /> Foto: 89. Çamdağ'da Karadere uvalası.<br /> Foto: 90. Karadere uvalasının panoramik görünüşü.<br /> Foto: 91. Büyük Melen'in Karadeniz'e döküldüğü kısım.<br /> Foto: 92. Çamdağ'm güneybatısındaki post-Pliosen aşınım sathı.<br /> Foto: 93. Flendek kuzeyindeki Uludere simetrik vadisi.<br /> Foto: 94. Büyük Melen'in Karadenize açıldığı kısım.<br /> Foto: 95. (�mdağ'ın kuzeyindeki Kavaktepe (284 m.) çevresinde, altta karasal Pliosen,<br /> üstte posl-Pliosen aşınım sathı depoları.<br /> Foto: 96. Çamdağ kuzeyinde post-Pliosen aşınım sathının kıyı boyunca doğuya doğru<br /> uzanışı.<br />  <br /> içindekiler<br /> — ÖNSÖZ    III<br /> — RESUME: LA GEOMORPHOLOGIE DE LA REGION DE<br /> DÜZCE-AKÇAKÖCA    IV<br /> — Şekil Listesi    IX<br /> — Metin Dışı Haritalar ve Şekiller Listesi    X<br /> — Fotoğraf Listesi    XI<br /> BÖLÜM I<br /> DÜZCE-AKÇAKOCA BÖLGESİNİN GENEL COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ<br /> VE YAPI UNSURLARI<br /> L DÜZCE-AKÇAKOCA BÖLGESİNİN GENEL COĞRAFÎ ÖZELLİKLERİ .. 1<br /> il DÜZCE-AKÇAKOCA BÖLGESİNİN YAPI UNSURLARI    4<br /> A. Önceki çalışmalar    4<br /> B. Düzce-Akçakoca Bölgesinin genel jeolojik yapısı    6<br /> 1- Pre-alpin temel afazi    6<br /> a) Güneydeki pre-Devon yaşlı metamorfik seri    6<br /> b) Kuzey ve doğudaki Paleozoik yaşlı az metamorfik ve metamorfik<br /> olmayan seri    9<br /> 1°. Çamdağ masifi    -9<br /> 2°. Kaplandede-OrhanDağı masifi    10<br /> 3°. Fındıklı masifi    12<br /> 2- Alpin formasyonlar    13<br /> a) Üst Kretase flişi    14<br /> b) Üst Kretase-Eosen serisi    14<br /> c) Eosen flişi    15<br /> 3- Post-alpin örtü tabakaları    16<br /> 4- Alüvyonlar    16<br /> 5- Volkanitler    17<br /> a) Derinlik volkanik kayaçlan    17<br /> b) Yüzey volkanik kayaçlan    17<br /> C. Bölgenin tektonik ana hatları    19 <br /> <br /> BÖLÜM II<br /> DÜZCE-AKÇAKOCA BÖLGESİNİN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ<br /> VE jeomorfolojik gelişimi<br /> I. DÜZCE-AKÇAKOCA BÖLGESİNİN JEOMORFOLOJİK<br /> ÖZELLİKLERİ    21<br /> A. Önceki çalışmalar    21<br /> B. Morfolojik üniteler    23<br /> 1- Kaplandede Dağı-Orhan Dağı ve kuzey kesimlerinin jeomorfolojisi    23<br /> a) Topografık ve hidrografik özellikler    23<br /> b) Bölgenin morfo-tektonik özellikleri    25<br /> . c) Pliosen ve post-Pliosen (Villafranşien?) aşınım satıhları    31<br /> 1°. Pliosen aşınım sathı veya penepleni    31<br /> 2°. Post-Pliosen (Villafranşien?) aşınım sathı    35<br /> d) Bölgedeki başlıca yapısal şekiller    40<br /> e) Bölgede karst reliefi    44<br /> f) Akçakoca-Alaplı kıyı kuşağındaki gömük menderesler    48<br /> g) Kıyı morfolojisi    50<br /> 2- Küçük Melen vadisi ve çevresinin jeomorfolojisi    51<br /> a) Topografik ve hidrografik özellikler    51<br /> b) Bölgenin morfo-tektonik özellikleri    53<br /> c) Bölgedeki aşınım satıhları    58<br /> d) Küçük Melen gömük menderesi    64<br /> e) Bölgede karşılaşma    69<br /> 3- Çamdağ doğu kesimi-Mııhapdede Dağı çevresinin jeomorfolojisi    74<br /> a) Topografik ve hidrografik özellikler    74<br /> b) Bölgenin morfo-tektonik özellikleri, kırıklı bünyeler ve bölgedeki<br /> aşınım satıhları    77<br /> c) Hendek-Gümüşova oluğunun oluşum ve gelişimi    84<br /> d) Büyük Melen gömük menderesi    89<br /> e) Çamdağ kuzeydoğusunda karst reliefi    93<br /> 4- Düzce Ovası ve çevresinin jeomorfolojisi    97<br /> a) Topografik ve hidrografik özellikler    97<br /> b) Düzce Ovası'nın oluşum ve gelişimi    100<br /> II. DÜZCE-AKÇAKOCA BÖLGESİNİN JEOMORFOLOJİK GELİŞİMİ 118<br /> BİBLİYOGRAFYA    127<br /> NOTLAR    135<br /> FOTOĞRAFLAR    137</p>
 • Açıklama
  • şekil listesi
   Şekil 1. Düzce-Akçakoca bölgesinin Lokasyon Haritası    2
   Şekil 2. Düzce-Akçakoca bölgesi ve çevresindeki istasyoniann iklim değerleri    5
   Şekil 3. Düzce-Akçakoca bölgesinin jeoloji haritası (1:500 000 ölçekli)    7
   Şekil 4. Düzce-Akçakoca bölgesindeki formasyonların genel özellikleri, stratigrafik
   ve tektonik durumları    8
   Şekil 5. Düzce-Akçakoca bölgesindeki morfolojik üniteler    24
   Şekil 6. Akçakoca kıyı kuşağında post-Pliosen aşınım sathının deformasyonu    27
   Şekil 7. Koçar köyü ve Vakıf köyü civannın jeomorfolojik kesitleri    28
   Şekil 8. Akçakoca ve çevresinin blokdiagramı    42
   Şekil 9. Fakıllı köyü çevresinin blokdiagramı (Akçakoca)    46
   Şekil 10. Küçük Melen çevresindeki Pliosen ve post-Pliosen satıhlarının oluşum ve
   deformasyonları    56
   Şekil 11. Küçük Melen gömük menderesinin blokdiagramı    61
   Şekil 12. Eminaçması köyü çevresinde karst reliefi    71
   Şekil 13. Küçük Melen vadisi ve çevresinin jeomorfolojik gelişim şeması    75
   Şekil 14. Hendek-Gümüşova oluğu ve çevresinin jeomorfolojik gelişim şeması .....     88
   Şekil 15. Karadere uvalalan    96
   Şekil 16. Değirmendere vadisinin gelişimini gösteren boyuna kesitler (1,11, III) ve
   enine kesit    104
   Şekil 17. Düzce Ovası'nın güneyinin doğudan batıya doğru, S-N yönlü kesitleri
   (6 adet)    107
   Şekil 18. Düzce Ovası'nın morfolektonik gelişimi    119
   Şekil 19. Düzce-Akçakoca bölgesinde genç tektonik hareketlerim sebep olduğu
   monokiinal blok strüktürü    122
   Şekil 20. Düzce-Akçakoca bölgesinin morfo-strüktüral (morfotektonik) haritası.....


   METİN DIŞI HARİTA VE ŞEKİL LİSTESİ
   Harita I:    Düzce-Akçakoca bölgesinin topografya haritası (1: 100 000),
   Harita II: Düzce-Akçakoca bölgesinin hidrografya haritası (1: 250 000),
   Harita III: Düzce-Akçakoca bölgesinin jeoloji-haritası (1: 100 000),
   Harita IV: Düzce-Akçakoca bölgesinin jeomorfoloji haritası (1: 100 000),
   Harita V:> Düzce Ovası yeraltı suyu sondaj kuyuları ve kesit çizgileri (1: 100 000 ölçek¬
   li harita ve kesitler),
   Şekil VI: Jeolojik kesitler (1: 100 000).


   FOTOĞRAF LİSTESİ

   Foto: 1. Akçakoca güneyinde alt Tersier yaşlı flişi kesen, "ters fay".
   Foto: 2. Akçakoca yakınında karşılaşmaya elverişli, çatlaklı, 1,5-2 m. kalınlığında yer
   yer konglomera ve marnlarla aratabakalı, kuzeye doğru tam kıyıda 20-30° eğimli
   üst Kretase kalkerleri.
   Foto: 3-4. Akçakoca platosu ile güneydeki Kaplandede Dağı arasındaki fay dikliği.
   Foto: 5. Akçakoca-Hayat tepeden (Kara Hüseyin tarlasından) batıdaki Hürriyet tepeye
   bakış.
   Foto: 6. Foto 5'teki Fı'in yakından görünüşü ve küçük bir derenin fay hattına uyması.
   Foto: 7. Hürriyet tepeden batıya bakış.
   Foto: 8. Kirazlı'da yol kenarında üst Kretase kalkerleri içerisinde açılmış bir dolin.
   Foto: 9. Kaplandede Dağı ile Akçakoca platosu arasındaki periferik sübsekant depres¬
   yonun Çiçekpınar'dan görünüşü.
   Foto: 10. Post-Pliosen aşınım sathının Kurugöl'den görünüşü (güneye bakış).
   Foto: 11. Periferik sübsekant depresyonun Vakıftan görünüşü.
   Foto: 12. Post-Pliosen aşınım sathının Koçarköy'den görünüşü (kuzeybatıya bakış).
   Foto: 13. Post-Pliosen aşınım sathının Kurugöl yakınlarından görünüşü (kuzeybatıya
   bakış).
   Foto: 14. Akçakoca'nın 10 km. batısında post-Pliosen aşınım sathının kuzeye doğru
   çarpılması ve yarılması (batıya bakış).
   Foto: 15. Vakıf köyünden batıya bakışta (Sarı Ahmet mahallesine doğru) post-Pliosen
   aşınım sathının vadi içinde son bulduğu yer.
   Foto: 16. Tahirli köyü yakınlarında sellenme sulan ile kolayca aşınıma uğramış di¬
   rençsiz Eosen flişi (daha çok kumtaşi).
   Foto: 17. Kurugöl güneyinde Pliosen penepleni içerisinde açılmış polisiklik vadi.
   Foto: 18. Kaplandede Dağı üzerindeki Pliosen peneplen depoları ve üzerinde gelişmiş
   30-40 cm. kalınlığındaki toprak.
   Foto: 19. Tahirli köyü. batısında post-Pliosen aşınım sathının güneye doğru çarpılmak
   suretiyle eğimlenmesi ve yarılması.
   Foto: 20. Sarma deresi konsekant vadisinin aşağı çığın.
   Foto; 21. Kaplandede Dağı kuzeyinde periferik depresyonun görünüşü.
   Foto: 22. Kalkın köyü yakınında post-Pliosen aşınım sathının kuzeye doğru eğimlen¬
   mesi (batıya bakış).
   Foto: 23. Akçakoca çevresinde post-Pliosen aşınım sathının görünüşü.
   Foto: 24. Akçakoca-Alaplı arasındaki asli fay dikliği (Fd) ve fayın korelatif depoları (kd)
   (batıya bakış).
   Foto: 25. Akçakoca-Alaplı arasındaki Akkaya köyü kuzeyinde Mesozoik yaşlı kalker ve
   kumtaşı tabakalarının 60-65° kadar kuzeye dalışları ve tabaka düzleminin or¬
   taya çıkışı (güneydoğuya bakış).
   Foto: 26. Akçakoca-Alaph kıyı fayının korelatif depoları.
   Foto: 27. Akçakoca-Alaph arasındaki Akkaya köyünün kuzeyinde fay dikliği ve post-
   Pliosen aşınım sathının doğuya doğru uzanışı (doğuya bakış).
   Foto; 28. Akçakoca kıyı bölgesinde dik falezler ve çatlak boyunca gelişmiş bir kıyı
   mağarası.
   Foto: 29. Sulan yazın dahi kurumayan Sarma deresinin denize döküldüğü kısım.
   Foto: 30. Akçakoca kıyılannda dik falezler.
   Foto: 31. Akçakoca kıyı zonunda "kıyı lapyaları".
   Foto: 32. Akçakoca-Melen ağzı arasındaki dik falezler.
   Foto: 33. Post-Pliosen aşmım sathının Hayat tepeden (Akçakoca batısı) görünüşü.
   Foto: 34. Akçakoca güneyinde post-PIiosen aşınım sathı depolan ve üzerinde gelişmiş
   40 cm. kalınlığındaki toprak.
   Foto: 35. Fakıllı mağarası girişi.
   Foto: 36. Kaplandede Dağı yüksek kesimlerinde farklı aşınım.
   Foto: 37. Acar köyü yakınlannda (Akçakoca'nın 5 km. güneydoğusu) kuzeye doğru 20°
   kadar eğimli üst Kretase kalker tabakaları.
   Foto: 38. Akçakoca-Kayabaşı mevkiinde kuzeye (Karadeniz'e) doğru eğimli (25-30°)
   üst Kretase kalker ve konglomera tabakaları.
   Foto: 39. Nasırlı-Eminaçması yolundan güneye bakış.
   Foto: 40. Kurtsuyu tepesinden batıya bakış.
   Foto: 41. Küçük Melen vadisinin aşağı kesiminde flüvyal taraça.
   Foto: 42. Hasanlar Barajı çevresindeki Doğancılar köyü yakınında Eosen yaşlı tabakalı
   volkanitler.
   Foto: 43. Hasanlar köyü yakınında, içerisinden Küçük Melen'in aktığı "Hasanlar epije-
   nik boğazı".
   Foto: 44. Hasanlar Barajı güneybatısında Menderes halkaları ve bir menderes lobu.
   Foto: 45. Küçük Melen polisiklik vadisi.
   Foto: 46. Küçük Melen gömük menderesi ve disimetrik v.adisi.
   Foto: 47. Hasanlar Barajı doğusunda üst Kretase kalkerleri içerisinde açılmış küçük bir
   kanyon vadi.
   Foto: 48. Hasanlar Barajı güneyinde üst Kretase kalkerleri.
   Foto: 49. Küçük Melen gömük menderesi içinde bir menderes büklümü.
   Foto: 50. Küçük Melen gömük menderesi içerisinde kayma yamacı taraçaları.
   Foto: 51. Kurtsuyu çevresinde, kuzeye doğru 20° eğimli üst Kretase kalker tabakaları
   içinde açılmış bir dolin.
   Foto: 52-53. Eminaçması köyü çevresinde bir göllü dolin.
   Foto: 54. Küçük Melen'in Düzce Ovası'na açıldığı kısımda PHosen penepleninin batıya
   doğru eğimlendiği ve sonraki aşınımla yarıldığı görülüyor.
   Foto: 55. PKosen penepleni içerisinde açılmış Küçük Melen gömük menderesi.
   Foto: 56. Kurtsuyu deresi polisiklik vadisi.
   Foto: 57. İncirli sırtında (Alapdere köyü yakını) kuzeybatıya bakışta küçük bir kanyon
   vadi görülüyor.
   Foto; 58. Nasırlı çevresinde Küçük Melen gömük menderesi ve Pliosen penepleni görü¬
   lüyor.
   Foto: 59. Küçük Melen'in Düzce Ovası'na açıldığı kısımda, ovadan 40-50 m. yüksek¬
   likte oluşmuş aşınım kademeleri (post-Pliosen aşınım sathı).
   Foto: 60. Düzce Ovası-Beyköy güneyinde. Uğursuyu'nun ovaya açıldığı kısımda, ova¬
   dan 40 m. kadar yük.seklikteki aşınım kademesi.
   Foto: 61. Aynı aşınım kademesinin kuzeybatıdan görünüşü.
   Foto: 62. Değirmendere asılı vadisinin Düzce Ovasfndan (Yeniköy yakınlarından) gö¬
   rünüşü.
   Foto: 63. Değirmendere asılı vadisinin kuzeybatıdan görünüşü.
   Foto: 64. Elmacık Dağı'nın Düzce Ovası'na nazır dikliği ve Uğursuyu vadisinin ovaya
   açddığı kısım.
   Foto: 65. Beyköy güneyinde Karasal Neojen (Pliosen) depolan.
   Foto: 66. Düzce Ovası kuzeyinde (Çerkesaynalı-Yaka-Kaymakçı arasında) hafifçe gü¬
   neye eğimli giasi.
   Foto: 67. Düzce Ovası kuzeyinde. Yeni Aynalı-Çilimli bölgesindeki aşınım sathının,
   doğu ve batı.sının fayianması sonucu WSW ya doğru 20° kadar eğimlenmesi.
   Foto: 68. Düzce Ovası batısında, Muhapdede Pliosen penepleninin deformasyonu ve ova
   kenarındaki 40-50 metrelik aşınım kademeleri.
   Foto: 69. Düzce Ovası güney kenanndaki Şimşir köyü yakınlarında. Elmacık Dağı'nın
   kuzey kısımlarını sınırlayan fayın korelatif depolan.
   Foto: 70. Düzce Ovası güneyindeki Develi köyü yakınlannda Elmacık Dağı fay dikliği
   (fd) ve fayın korelatif depoları (kd).
   Foto: 71. Şimşir köyü güneybatısında aşınım kademeleri.
   Foto: 72. Düzce Ovası güneybatısındaki Bekiroğlu köyünden batıya bakışta Elmacık
   Dağı fay dikliği.
   Foto: 73. Düzce-Bolu yolu üzerinde, Kaynaşlı'nın doğusunda bir polisiklik vadi. •
   Foto: 74. Elmacık Dağı yüksek kesimleri.
   Foto: 75. Çamdağ kuzeyinde Pliosen penepleninin yeni aşınımla yarılması.
   Foto: 76. Çamdağ kuzeyinde Pliosen penepleni içinde açılmış polisiklik vadiler.
   Foto: 77. Düzce Ovası kuzeybatı köşesindeki Yukarı Avlayan çevresinde. Büyük Me¬
   len'in ovayı terkedip, boğaza girdiği kısımda, denizden 170 m. yükseklikteki
   aşınım kademesi.
   Foto: 78. Çamdağ kuzeyindeki Maden tepesinden (Kestanepınar çevresi) kuzeybatıya
   bakışta, ön planda Kretase kalkerleri çinde gelişmiş bir dolin görülüyor.
   Foto: 79. Çamdağ-Çakmaklı dere vadisinde kuzeye doğru 20-25° eğimli üst Kretase-
   Paleosen kalkerleri ve onlarla aratabakalı olan marnlar.
   Foto: 80. Çamdağ-Çakmaklı dere vadisinde mostra veren üst kretase kalker tabakalannın
   çatlakları içerisinde oluşmuş "Terra rossa".
   Foto: 81. Çamdağ'ın merkezi kısmındaki Karasu deresinin, Pliosen penepleni içindeki
   polisiklik vadisi.
   Foto: 82. Harmankaya köyü güneyinde güneye bakış.
   Foto: 83. Büyük Melen gömük menderesi.
   Foto: 84. Büyük Melen'in Dilaver köyü yakınlarında arzettiği antesedant boğaz ve poli-
   sikliic vadisi.
   Foto: 85. Uğurlu köyü yakınlarında Büyük Melen'in vadisi.
   Foto: 86. Kirazlı-Karadere mahallesi çevresinde Pliosen penepleninin yanlışı.
   Foto: 87. Kirazlı-Karadere uvalası içindeki hum'un görünüşü.
   Foto: 88. Karadere uvalası içindeki hum'un daha uzaktan görünüşü.
   Foto: 89. Çamdağ'da Karadere uvalası.
   Foto: 90. Karadere uvalasının panoramik görünüşü.
   Foto: 91. Büyük Melen'in Karadeniz'e döküldüğü kısım.
   Foto: 92. Çamdağ'm güneybatısındaki post-Pliosen aşınım sathı.
   Foto: 93. Flendek kuzeyindeki Uludere simetrik vadisi.
   Foto: 94. Büyük Melen'in Karadenize açıldığı kısım.
   Foto: 95. (�mdağ'ın kuzeyindeki Kavaktepe (284 m.) çevresinde, altta karasal Pliosen,
   üstte posl-Pliosen aşınım sathı depoları.
   Foto: 96. Çamdağ kuzeyinde post-Pliosen aşınım sathının kıyı boyunca doğuya doğru
   uzanışı.
    
   içindekiler
   — ÖNSÖZ    III
   — RESUME: LA GEOMORPHOLOGIE DE LA REGION DE
   DÜZCE-AKÇAKÖCA    IV
   — Şekil Listesi    IX
   — Metin Dışı Haritalar ve Şekiller Listesi    X
   — Fotoğraf Listesi    XI
   BÖLÜM I
   DÜZCE-AKÇAKOCA BÖLGESİNİN GENEL COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
   VE YAPI UNSURLARI
   L DÜZCE-AKÇAKOCA BÖLGESİNİN GENEL COĞRAFÎ ÖZELLİKLERİ .. 1
   il DÜZCE-AKÇAKOCA BÖLGESİNİN YAPI UNSURLARI    4
   A. Önceki çalışmalar    4
   B. Düzce-Akçakoca Bölgesinin genel jeolojik yapısı    6
   1- Pre-alpin temel afazi    6
   a) Güneydeki pre-Devon yaşlı metamorfik seri    6
   b) Kuzey ve doğudaki Paleozoik yaşlı az metamorfik ve metamorfik
   olmayan seri    9
   1°. Çamdağ masifi    -9
   2°. Kaplandede-OrhanDağı masifi    10
   3°. Fındıklı masifi    12
   2- Alpin formasyonlar    13
   a) Üst Kretase flişi    14
   b) Üst Kretase-Eosen serisi    14
   c) Eosen flişi    15
   3- Post-alpin örtü tabakaları    16
   4- Alüvyonlar    16
   5- Volkanitler    17
   a) Derinlik volkanik kayaçlan    17
   b) Yüzey volkanik kayaçlan    17
   C. Bölgenin tektonik ana hatları    19

   BÖLÜM II
   DÜZCE-AKÇAKOCA BÖLGESİNİN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
   VE jeomorfolojik gelişimi
   I. DÜZCE-AKÇAKOCA BÖLGESİNİN JEOMORFOLOJİK
   ÖZELLİKLERİ    21
   A. Önceki çalışmalar    21
   B. Morfolojik üniteler    23
   1- Kaplandede Dağı-Orhan Dağı ve kuzey kesimlerinin jeomorfolojisi    23
   a) Topografık ve hidrografik özellikler    23
   b) Bölgenin morfo-tektonik özellikleri    25
   . c) Pliosen ve post-Pliosen (Villafranşien?) aşınım satıhları    31
   1°. Pliosen aşınım sathı veya penepleni    31
   2°. Post-Pliosen (Villafranşien?) aşınım sathı    35
   d) Bölgedeki başlıca yapısal şekiller    40
   e) Bölgede karst reliefi    44
   f) Akçakoca-Alaplı kıyı kuşağındaki gömük menderesler    48
   g) Kıyı morfolojisi    50
   2- Küçük Melen vadisi ve çevresinin jeomorfolojisi    51
   a) Topografik ve hidrografik özellikler    51
   b) Bölgenin morfo-tektonik özellikleri    53
   c) Bölgedeki aşınım satıhları    58
   d) Küçük Melen gömük menderesi    64
   e) Bölgede karşılaşma    69
   3- Çamdağ doğu kesimi-Mııhapdede Dağı çevresinin jeomorfolojisi    74
   a) Topografik ve hidrografik özellikler    74
   b) Bölgenin morfo-tektonik özellikleri, kırıklı bünyeler ve bölgedeki
   aşınım satıhları    77
   c) Hendek-Gümüşova oluğunun oluşum ve gelişimi    84
   d) Büyük Melen gömük menderesi    89
   e) Çamdağ kuzeydoğusunda karst reliefi    93
   4- Düzce Ovası ve çevresinin jeomorfolojisi    97
   a) Topografik ve hidrografik özellikler    97
   b) Düzce Ovası'nın oluşum ve gelişimi    100
   II. DÜZCE-AKÇAKOCA BÖLGESİNİN JEOMORFOLOJİK GELİŞİMİ 118
   BİBLİYOGRAFYA    127
   NOTLAR    135
   FOTOĞRAFLAR    137

   Stok Kodu
   :
   AAK8681976
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   189
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2000
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat