Sepetim (0) Toplam: 0,00

DOKTOR ve SAĞLIKÇILARA ŞİDDETİN HUKUKİ BOYUTU ve SONUÇLARI

Liste Fiyatı : 40,00
İndirimli Fiyat : 38,00
%5 İndirimli
Stokta var
DOKTOR ve SAĞLIKÇILARA ŞİDDETİN HUKUKİ BOYUTU ve SONUÇLARI
DOKTOR ve SAĞLIKÇILARA ŞİDDETİN HUKUKİ BOYUTU ve SONUÇLARI
Filiz Kitabevi
38.00
<p>DOKTOR veya SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET<br />EYLEMLERİNİN KAPSAMI, HUKUKİ BOYUTU ve SONUÇLARI<br />SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARINA ÖZGÜ SUÇLAR<br />SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ CEZAİ KAVRAMLAR<br />1)Doktor yada sağlık personelinin ceza hukuku açısından konumu,<br />kamu görevlisi yada memur olmasının sonucu ................................1<br />2)Sağlık çalışanlarının mesleki faaliyetleri nedeniyle maruz kaldıkları<br />eylemler .................................................................................................5<br />a) Kasten yaralama / öldürme ..................................................................5<br />b) Hakaret ................................................................................................7<br />b.1. Yargıtay uygulamalarında doktor-sağlık çalışanlarına /<br />kamu görevlilerine karşı hakaret ..............................................8<br />b.1.1. Beddua, kaba, nezaket dışı, ağır eleştiri, hak arama<br />özgürlüğü kişinin uğradığını düşündüğü haksızlığı dile<br />getirme nedeniyle nedeniyle hakaret................................8<br />b.1.2. Sair söz yada davranışlar nedeniyle verilen karar<br />örnekleri.............................................................................12<br />b.1.3. Hastanenin acil servisinde hakaret ve aleniyet unsuru......14<br />b.1.4. Doktorun davranışı nedeniyle, hakaret ve tehdit<br />eyleminde haksız tahrik hükmünün uygulanıp<br />uygulanmayacağının tartışılması .......................................17<br />c) Tehdit ...................................................................................................17<br />ç) Görevi yaptırmamak için direnmek .....................................................19<br />d) Mala zarar vermek ...............................................................................20<br />3)Doktorların görevi kötüye kullanma yada ihmal suçları / örnek<br />kararlar ..................................................................................................23<br />3.a. Doktorlar yönünden genel olarak görevi ihmal, görevi kötüye<br />kullanma ...........................................................................................23<br />3.a.1. Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları<br />ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi (İnsan Hakları<br />ve Biyotıp Sözleşmesi) ............................................................25<br />VI<br />3.a.2. 19.02.1960 tarihli Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ...........................25<br />3.a.3. Hasta Hakları Yönetmeliği......................................................25<br />3.a.4. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları.............................................26<br />3.a.5. Malpractice Bildirisi ...............................................................26<br />3.b. Doktorların görevi kötüye kullanmaları yada ihmal suçlarına<br />ilişkin karar örnekleri ........................................................................29<br />3.b.1. İcapçı doktorun çağrıya rağmen hastaneye gitmeyerek<br />hastanın durumunun ağırlaşmasına neden olmak suretiyle<br />görevi ihmal etmesi .................................................................29<br />3.b.2. İcapçı doktorun çağrıya rağmen hastaneye gitmeyerek<br />hastanın ölümüne neden olmak suretiyle görevi ihmal<br />etmesi .....................................................................................29<br />3.b.3. Doktorun çağrıya rağmen hastaneye gitmeyerek hastanın<br />bebeğinin ölü doğmasına neden olarak görevi kötüye<br />kullanması .............................................................................30<br />3.b.4. İcapçı doktorun çağrıya rağmen hastaneye gitmeyerek<br />hastanın ölümüne neden olmak suretiyle görevi kötüye<br />kullanması..............................................................................30<br />3.b.5. Doktorun mesai saatinde görev başında bulunmayarak<br />görevi kötüye kullanması.......................................................31<br />3.b.6. İcapçı doktorun çağrıya rağmen hastaneye gitmeyerek gebe<br />kadının ve bebeğinin ölümüne neden olarak görevi ihmal<br />etmesi .....................................................................................31<br />3.b.7. Doktorun otopsi yapmayarak görevi kötüye kullanması.........31<br />3.b.8. Doktorun taksirle ölüme neden olması ve görevi kötüye<br />kullanmasının karşılaştırılması...............................................32<br />3.b.9. Talep edilen ambulansın gönderilmemesi suretiyle görevi<br />kötüye kullanma .....................................................................33<br />3.b.10. Doktorun eksik tedaviyle hastanın düşük yapmasına neden<br />olduğunun ileri sürülmesi suretiyle görevi ihmal ..................34<br />3.b.11. Doktorun eksik tedaviyle hastanın bebeğinin ve ölümüne<br />neden olduğunun ileri sürülmesi suretiyle görevi ihmal .......34<br />3.b.12. Doktorun tedavi sürecinde gerekli kontrol ve tahlilleri<br />yapmamak suretiyle hastanın ölümüne neden olduğunun ileri<br />sürülmesi suretiyle görevi ihmal ...........................................35<br />3.b.13. Doktorun, hastaları özel hastaneye yönlendirmek suretiyle<br />görevi kötüye kullanması ......................................................36<br />3.b.14. Doktorun hastayı, hastahane ortamında tedavi etmesi<br />gerekirken taburcu ederek durumunun kötüleşmesine neden<br />olarak görevi ihmal etmesi ....................................................36<br />VII<br />3.b.15. Doktorun hastayı, uzmanından konsültasyon istemesi<br />gerektiği halde bunu yapmayarak evine göndermesinden<br />sonra hastanın ölmesi nedeniyle görevi ihmal etmesi ...........37<br />3.b.16. Tıbbi hata ile yaralanma yada ölüm arasında illiyet bağının<br />olmaması durumu..................................................................38<br />4)Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin artması üzerine<br />yapılan yasal düzenlemeler ...................................................................39<br />- 663 Sayılı KHK'nın 54. Maddesi: Hukuki Yardım...............................39<br />-Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle<br />Yapılacak Hukuki Yardımların Usül ve Esasları Hakkında<br />Yönetmelik ............................................................................................39<br />-Sağlık Bakanlığı, Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair<br />Yönetmelik ............................................................................................40<br />-Sağlık Bakanlığı, 14/05/2012 tarih ve 2012/23 sayılı ile 27/07/2012<br />tarih ve 2012/850 sayılı genelgeleri .......................................................41<br />-Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod Birimi ......................................................41<br />- İçişleri Bakanlığının 26/04/2012 tarih ve 2012/22 sayılı genelgesi .......41<br />- 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu. 12.Ek Maddesi .............42<br />5)Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin soruşturma<br />yapmaya yetkili makamlara (cumhuriyet başsavcılığına,<br />emniyete, jandarmaya) bildirilmesinde (ihbar veya şikayet<br />edilmesinde) yasal zorunluluk var mıdır? ..........................................44<br />6)Doktor, sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen şiddet eylemlerinde<br />hızlı ve etkili soruşturma yapılması uygulamadaki soruşturmalarda<br />yapılan hatalar ........................................................................................47<br />7)Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eyleminde bulunan şüphelilerin<br />tutuklanması meselesi ...........................................................................49<br />8)Şiddet eylemlerinde, sağlık mesleği mensubunun meydana gelen<br />olayda etken olabilecek söz yada davranışları nedeniyle haksız<br />tahrik uygulaması ....................................................................................52<br />9)Hekim / sağlık çalışanlarına özgü suçlar, doktor / sağlık çalışanlarınca<br />işlenmesi halinde cezası artan suçlar ...................................................56<br />a. Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi ..............................57<br />b.Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma<br />veya satma ..........................................................................................60<br />c. Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti ....................60<br />d. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ................................61<br />e. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ...........61<br />f. Gerçeğe aykırı belge düzenlemek / belgede sahtecilik........................61<br />VIII<br />ı. Sağlık birimlerindeki protokol defterlerinde tahrifat yapmak,<br />deftere gerçeğe aykırı kayıt yapmak ....................................................64<br />10) Sağlık çalışanlarının kendi aralarındaki suç teşkil eden eylemleri ..........65<br />- Şahsi, sosyal ilişkilerinden kaynaklanan eylemler ................................66<br />- Bir taraf için görevden kaynaklanan eylemler ......................................66<br />- İki taraf için de görevden kaynaklanan eylemler ..................................67<br />11)Sağlık mesleği mensuplarının hangi eylemleri doğrudan<br />soruşturmaya hangi eylemleri soruşturma iznine tabidir?................68<br />12)Sağlık birimleri yönetimlerinin cumhuriyet başsavcılığı –<br />mahkemelerle yaptıkları resmi yazışmalarında olası sorumluluklar .....70<br />13)Diş tabipliği, sahte veya diplomasız / yetkisiz diş hekimliği<br />yapmak ..................................................................................................74<br />13.1. Diş hekimliği mesleğinin genel nitelikleri .....................................74<br />13.2. 1219 Sayılı Kanuna göre, diş tabiplerinin idari para cezasını<br />gerektiren eylemleri ......................................................................74<br />13.3. Diş hekiminin muayenehanesinde yetkisiz kişileri çalıştırması.....75<br />13.4. Yetkisiz olarak diş hekimliğini yapmak ........................................75<br />13.5. Diplomasız - sahte diş hekimliği yapmak ......................................76<br />13.6. Diş protez teknikerlerinin diş tabipliği faaliyetlerinde bulunması .79<br />14) İzinsiz - ruhsatsız sağlık kurumu açmak, sağlık hizmeti sunmak ....81<br />-1219 Sayılı, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair<br />Kanun'un 25. Maddesi ........................................................................81<br />-1262 Sayılı, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nun 19.<br />Maddesi .............................................................................................. 81<br />- 3359 Sayılı, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu .....................................82<br />14.1. Sahte hekimlik yapmak ..................................................................83<br />14.2. İzinsiz / yetkisiz hekimlik yapmak .................................................83<br />14.3. İzinsiz / ruhsatsız tıbbi müstahzar imal etmek, satmak ..................84<br />14.4. Ruhsatsız - izinsiz sağlık hizmeti sunmak ......................................86<br />15) Aydınlatılmış onam belgesi ve cezası ...................................................88<br />-Uygulamada karıştırılan bin husus: Usulüne göre hazırlanmış ve<br />izah edilmiş aydınlatılmış onam belgesi doktorun sorumluluğunu<br />ortadan kaldırır ....................................................................................89<br />- Aydınlatılmış onam belgesini düzenlememenin cezası ........................90<br />- Anayasa. Madde.17..............................................................................90<br />-1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair<br />Kanun (Madde.70) ..............................................................................91<br />IX<br />- İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (5.Maddesi) ...............................91<br />- Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği .......................................91<br />-Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları (Madde.26.).92<br />16) Ebeler, sahte-diplomasız /yetkisiz olarak ebelik yapmak ..................95<br />16.1. Ebelik mesleğinin genel nitelikleri.................................................95<br />16.2. Sahte ebelik yapmak ......................................................................96<br />16.3. İzinsiz / yetkisiz ebelik yapmak .....................................................96<br />16.4. 1219 SK'ya göre, ebelerin idari para cezasını gerektiren<br />eylemleri ........................................................................................96<br />17)Hastabakıcı, diplomasız / yetkisiz olarak hastabakıcılığı yapmak ...98<br />17.1.Hastabakıcılık mesleğinin genel nitelikleri .....................................98<br />17.2. İzinsiz / yetkisiz hastabakıcılık yapmak ........................................98<br />17.3. 1219 SK'ya göre, hastabakıcıların idari para cezasını gerektiren<br />Eylemleri........................................................................................99<br />18) Hemşireler, sahte veya diplomasız / yetkisiz hemşirelik yapmak....100<br />18.1. Hemşirelik mesleğinin genel nitelikleri .........................................100<br />18.2. Sahte, izinsiz / yetkisiz hemşirelik yapmak....................................101<br />18.3. 6283 Sayılı Kanuna göre, hemşirelerin idari para cezasını<br />gerektiren eylemleri .......................................................................102<br />19) Başka doktorun kaşe ve/veya imzasını kullanmak .............................103<br />20)Bir kısım sağlık mesleği mensubunun yetkisinde olan işleri diplomasız<br />veya belgesiz olarak yapmak veya bu unvanları takınma suçu .............106<br />21) Tabiplerinin idari para cezasını gerektiren eylemleri ........................108<br />21.1. Muayenehane açma yada nakil bildirimini yapmama ...................108<br />21.2. Görev yerini terk yada mesleği bırakma bildirimini yapmama .....108<br />21.3. Kendisinde olmayan belli ünvanları kullanma, yetkisiz tıp<br />eğitimini verme .............................................................................108<br />21.4. Ticari faaliyette bulunma...............................................................108<br />21.5. Tabip odasına kayıt yapmama .......................................................108<br />21.6. Reklam yapma ...............................................................................108<br />22)Özel ve kamu sağlık urum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş<br />tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların<br />sigortasının yapılmaması suçu..............................................................109<br />23)Bir karşılaştırma: Sağlık mesleği mensupları ile diğer kamu<br />görevlilerinin usulsüz olarak görev yapmaları .......................................111<br />23.1. Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi .................................112<br />X<br />23.2. Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma ...................................112<br />23.3. Sahte/diplomasız tabiplik yapmak .................................................112<br />23.4. İzinsiz/yetkisiz olarak tabiplik yapmak .........................................112<br />23.5. Diplomasız/sahte diş tabipliğini yapmak .......................................112<br />23.6. İzinsiz/yetkisiz olarak diş tabipliğini yapmak................................113<br />23.7. Sahte/diplomasız ebelik yapmak ...................................................113<br />23.8. İzinsiz/yetkisiz ebelik yapmak.......................................................113<br />23.9. Sahte, izinsiz/yetkisiz hemşirelik yapmak .....................................113<br />23.10. İzinsiz / yetkisiz hastabakıcılık yapmak ......................................114<br />II.BÖLÜM<br />UYGULAMADA ADLİ RAPOR<br />1)Adli rapora genel bakış ..............................................................................115<br />2)Adli raporun yasal dayanağı ......................................................................116<br />3)Adli raporun düzenlenmesi........................................................................118<br />4)Adli raporun önemi, etkisi ve hukuki değeri .............................................120<br />5)Adli raporun sorumluluğu .........................................................................122<br />6)Adli raporun düzenlenmesinde görev ve takdirin kapsamı........................124<br />7)Uygulamada adli rapor düzenlenmesindeki eksiklik ve aksaklıklar ..........125<br />8)Sonuç olarak ne yapmak gerektiği.............................................................130</p>
 • Açıklama
  • DOKTOR veya SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET
   EYLEMLERİNİN KAPSAMI, HUKUKİ BOYUTU ve SONUÇLARI
   SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARINA ÖZGÜ SUÇLAR
   SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ CEZAİ KAVRAMLAR
   1)Doktor yada sağlık personelinin ceza hukuku açısından konumu,
   kamu görevlisi yada memur olmasının sonucu ................................1
   2)Sağlık çalışanlarının mesleki faaliyetleri nedeniyle maruz kaldıkları
   eylemler .................................................................................................5
   a) Kasten yaralama / öldürme ..................................................................5
   b) Hakaret ................................................................................................7
   b.1. Yargıtay uygulamalarında doktor-sağlık çalışanlarına /
   kamu görevlilerine karşı hakaret ..............................................8
   b.1.1. Beddua, kaba, nezaket dışı, ağır eleştiri, hak arama
   özgürlüğü kişinin uğradığını düşündüğü haksızlığı dile
   getirme nedeniyle nedeniyle hakaret................................8
   b.1.2. Sair söz yada davranışlar nedeniyle verilen karar
   örnekleri.............................................................................12
   b.1.3. Hastanenin acil servisinde hakaret ve aleniyet unsuru......14
   b.1.4. Doktorun davranışı nedeniyle, hakaret ve tehdit
   eyleminde haksız tahrik hükmünün uygulanıp
   uygulanmayacağının tartışılması .......................................17
   c) Tehdit ...................................................................................................17
   ç) Görevi yaptırmamak için direnmek .....................................................19
   d) Mala zarar vermek ...............................................................................20
   3)Doktorların görevi kötüye kullanma yada ihmal suçları / örnek
   kararlar ..................................................................................................23
   3.a. Doktorlar yönünden genel olarak görevi ihmal, görevi kötüye
   kullanma ...........................................................................................23
   3.a.1. Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları
   ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi (İnsan Hakları
   ve Biyotıp Sözleşmesi) ............................................................25
   VI
   3.a.2. 19.02.1960 tarihli Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ...........................25
   3.a.3. Hasta Hakları Yönetmeliği......................................................25
   3.a.4. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları.............................................26
   3.a.5. Malpractice Bildirisi ...............................................................26
   3.b. Doktorların görevi kötüye kullanmaları yada ihmal suçlarına
   ilişkin karar örnekleri ........................................................................29
   3.b.1. İcapçı doktorun çağrıya rağmen hastaneye gitmeyerek
   hastanın durumunun ağırlaşmasına neden olmak suretiyle
   görevi ihmal etmesi .................................................................29
   3.b.2. İcapçı doktorun çağrıya rağmen hastaneye gitmeyerek
   hastanın ölümüne neden olmak suretiyle görevi ihmal
   etmesi .....................................................................................29
   3.b.3. Doktorun çağrıya rağmen hastaneye gitmeyerek hastanın
   bebeğinin ölü doğmasına neden olarak görevi kötüye
   kullanması .............................................................................30
   3.b.4. İcapçı doktorun çağrıya rağmen hastaneye gitmeyerek
   hastanın ölümüne neden olmak suretiyle görevi kötüye
   kullanması..............................................................................30
   3.b.5. Doktorun mesai saatinde görev başında bulunmayarak
   görevi kötüye kullanması.......................................................31
   3.b.6. İcapçı doktorun çağrıya rağmen hastaneye gitmeyerek gebe
   kadının ve bebeğinin ölümüne neden olarak görevi ihmal
   etmesi .....................................................................................31
   3.b.7. Doktorun otopsi yapmayarak görevi kötüye kullanması.........31
   3.b.8. Doktorun taksirle ölüme neden olması ve görevi kötüye
   kullanmasının karşılaştırılması...............................................32
   3.b.9. Talep edilen ambulansın gönderilmemesi suretiyle görevi
   kötüye kullanma .....................................................................33
   3.b.10. Doktorun eksik tedaviyle hastanın düşük yapmasına neden
   olduğunun ileri sürülmesi suretiyle görevi ihmal ..................34
   3.b.11. Doktorun eksik tedaviyle hastanın bebeğinin ve ölümüne
   neden olduğunun ileri sürülmesi suretiyle görevi ihmal .......34
   3.b.12. Doktorun tedavi sürecinde gerekli kontrol ve tahlilleri
   yapmamak suretiyle hastanın ölümüne neden olduğunun ileri
   sürülmesi suretiyle görevi ihmal ...........................................35
   3.b.13. Doktorun, hastaları özel hastaneye yönlendirmek suretiyle
   görevi kötüye kullanması ......................................................36
   3.b.14. Doktorun hastayı, hastahane ortamında tedavi etmesi
   gerekirken taburcu ederek durumunun kötüleşmesine neden
   olarak görevi ihmal etmesi ....................................................36
   VII
   3.b.15. Doktorun hastayı, uzmanından konsültasyon istemesi
   gerektiği halde bunu yapmayarak evine göndermesinden
   sonra hastanın ölmesi nedeniyle görevi ihmal etmesi ...........37
   3.b.16. Tıbbi hata ile yaralanma yada ölüm arasında illiyet bağının
   olmaması durumu..................................................................38
   4)Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin artması üzerine
   yapılan yasal düzenlemeler ...................................................................39
   - 663 Sayılı KHK'nın 54. Maddesi: Hukuki Yardım...............................39
   -Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle
   Yapılacak Hukuki Yardımların Usül ve Esasları Hakkında
   Yönetmelik ............................................................................................39
   -Sağlık Bakanlığı, Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair
   Yönetmelik ............................................................................................40
   -Sağlık Bakanlığı, 14/05/2012 tarih ve 2012/23 sayılı ile 27/07/2012
   tarih ve 2012/850 sayılı genelgeleri .......................................................41
   -Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod Birimi ......................................................41
   - İçişleri Bakanlığının 26/04/2012 tarih ve 2012/22 sayılı genelgesi .......41
   - 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu. 12.Ek Maddesi .............42
   5)Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin soruşturma
   yapmaya yetkili makamlara (cumhuriyet başsavcılığına,
   emniyete, jandarmaya) bildirilmesinde (ihbar veya şikayet
   edilmesinde) yasal zorunluluk var mıdır? ..........................................44
   6)Doktor, sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen şiddet eylemlerinde
   hızlı ve etkili soruşturma yapılması uygulamadaki soruşturmalarda
   yapılan hatalar ........................................................................................47
   7)Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eyleminde bulunan şüphelilerin
   tutuklanması meselesi ...........................................................................49
   8)Şiddet eylemlerinde, sağlık mesleği mensubunun meydana gelen
   olayda etken olabilecek söz yada davranışları nedeniyle haksız
   tahrik uygulaması ....................................................................................52
   9)Hekim / sağlık çalışanlarına özgü suçlar, doktor / sağlık çalışanlarınca
   işlenmesi halinde cezası artan suçlar ...................................................56
   a. Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi ..............................57
   b.Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma
   veya satma ..........................................................................................60
   c. Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti ....................60
   d. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ................................61
   e. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ...........61
   f. Gerçeğe aykırı belge düzenlemek / belgede sahtecilik........................61
   VIII
   ı. Sağlık birimlerindeki protokol defterlerinde tahrifat yapmak,
   deftere gerçeğe aykırı kayıt yapmak ....................................................64
   10) Sağlık çalışanlarının kendi aralarındaki suç teşkil eden eylemleri ..........65
   - Şahsi, sosyal ilişkilerinden kaynaklanan eylemler ................................66
   - Bir taraf için görevden kaynaklanan eylemler ......................................66
   - İki taraf için de görevden kaynaklanan eylemler ..................................67
   11)Sağlık mesleği mensuplarının hangi eylemleri doğrudan
   soruşturmaya hangi eylemleri soruşturma iznine tabidir?................68
   12)Sağlık birimleri yönetimlerinin cumhuriyet başsavcılığı –
   mahkemelerle yaptıkları resmi yazışmalarında olası sorumluluklar .....70
   13)Diş tabipliği, sahte veya diplomasız / yetkisiz diş hekimliği
   yapmak ..................................................................................................74
   13.1. Diş hekimliği mesleğinin genel nitelikleri .....................................74
   13.2. 1219 Sayılı Kanuna göre, diş tabiplerinin idari para cezasını
   gerektiren eylemleri ......................................................................74
   13.3. Diş hekiminin muayenehanesinde yetkisiz kişileri çalıştırması.....75
   13.4. Yetkisiz olarak diş hekimliğini yapmak ........................................75
   13.5. Diplomasız - sahte diş hekimliği yapmak ......................................76
   13.6. Diş protez teknikerlerinin diş tabipliği faaliyetlerinde bulunması .79
   14) İzinsiz - ruhsatsız sağlık kurumu açmak, sağlık hizmeti sunmak ....81
   -1219 Sayılı, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair
   Kanun'un 25. Maddesi ........................................................................81
   -1262 Sayılı, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nun 19.
   Maddesi .............................................................................................. 81
   - 3359 Sayılı, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu .....................................82
   14.1. Sahte hekimlik yapmak ..................................................................83
   14.2. İzinsiz / yetkisiz hekimlik yapmak .................................................83
   14.3. İzinsiz / ruhsatsız tıbbi müstahzar imal etmek, satmak ..................84
   14.4. Ruhsatsız - izinsiz sağlık hizmeti sunmak ......................................86
   15) Aydınlatılmış onam belgesi ve cezası ...................................................88
   -Uygulamada karıştırılan bin husus: Usulüne göre hazırlanmış ve
   izah edilmiş aydınlatılmış onam belgesi doktorun sorumluluğunu
   ortadan kaldırır ....................................................................................89
   - Aydınlatılmış onam belgesini düzenlememenin cezası ........................90
   - Anayasa. Madde.17..............................................................................90
   -1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair
   Kanun (Madde.70) ..............................................................................91
   IX
   - İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (5.Maddesi) ...............................91
   - Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği .......................................91
   -Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları (Madde.26.).92
   16) Ebeler, sahte-diplomasız /yetkisiz olarak ebelik yapmak ..................95
   16.1. Ebelik mesleğinin genel nitelikleri.................................................95
   16.2. Sahte ebelik yapmak ......................................................................96
   16.3. İzinsiz / yetkisiz ebelik yapmak .....................................................96
   16.4. 1219 SK'ya göre, ebelerin idari para cezasını gerektiren
   eylemleri ........................................................................................96
   17)Hastabakıcı, diplomasız / yetkisiz olarak hastabakıcılığı yapmak ...98
   17.1.Hastabakıcılık mesleğinin genel nitelikleri .....................................98
   17.2. İzinsiz / yetkisiz hastabakıcılık yapmak ........................................98
   17.3. 1219 SK'ya göre, hastabakıcıların idari para cezasını gerektiren
   Eylemleri........................................................................................99
   18) Hemşireler, sahte veya diplomasız / yetkisiz hemşirelik yapmak....100
   18.1. Hemşirelik mesleğinin genel nitelikleri .........................................100
   18.2. Sahte, izinsiz / yetkisiz hemşirelik yapmak....................................101
   18.3. 6283 Sayılı Kanuna göre, hemşirelerin idari para cezasını
   gerektiren eylemleri .......................................................................102
   19) Başka doktorun kaşe ve/veya imzasını kullanmak .............................103
   20)Bir kısım sağlık mesleği mensubunun yetkisinde olan işleri diplomasız
   veya belgesiz olarak yapmak veya bu unvanları takınma suçu .............106
   21) Tabiplerinin idari para cezasını gerektiren eylemleri ........................108
   21.1. Muayenehane açma yada nakil bildirimini yapmama ...................108
   21.2. Görev yerini terk yada mesleği bırakma bildirimini yapmama .....108
   21.3. Kendisinde olmayan belli ünvanları kullanma, yetkisiz tıp
   eğitimini verme .............................................................................108
   21.4. Ticari faaliyette bulunma...............................................................108
   21.5. Tabip odasına kayıt yapmama .......................................................108
   21.6. Reklam yapma ...............................................................................108
   22)Özel ve kamu sağlık urum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş
   tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların
   sigortasının yapılmaması suçu..............................................................109
   23)Bir karşılaştırma: Sağlık mesleği mensupları ile diğer kamu
   görevlilerinin usulsüz olarak görev yapmaları .......................................111
   23.1. Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi .................................112
   X
   23.2. Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma ...................................112
   23.3. Sahte/diplomasız tabiplik yapmak .................................................112
   23.4. İzinsiz/yetkisiz olarak tabiplik yapmak .........................................112
   23.5. Diplomasız/sahte diş tabipliğini yapmak .......................................112
   23.6. İzinsiz/yetkisiz olarak diş tabipliğini yapmak................................113
   23.7. Sahte/diplomasız ebelik yapmak ...................................................113
   23.8. İzinsiz/yetkisiz ebelik yapmak.......................................................113
   23.9. Sahte, izinsiz/yetkisiz hemşirelik yapmak .....................................113
   23.10. İzinsiz / yetkisiz hastabakıcılık yapmak ......................................114
   II.BÖLÜM
   UYGULAMADA ADLİ RAPOR
   1)Adli rapora genel bakış ..............................................................................115
   2)Adli raporun yasal dayanağı ......................................................................116
   3)Adli raporun düzenlenmesi........................................................................118
   4)Adli raporun önemi, etkisi ve hukuki değeri .............................................120
   5)Adli raporun sorumluluğu .........................................................................122
   6)Adli raporun düzenlenmesinde görev ve takdirin kapsamı........................124
   7)Uygulamada adli rapor düzenlenmesindeki eksiklik ve aksaklıklar ..........125
   8)Sonuç olarak ne yapmak gerektiği.............................................................130

   Stok Kodu
   :
   9789753685535
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   199
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat