Sepetim (0) Toplam: 0,00
Deniz Ticareti Hukuku II 2.Baskı
Deniz Ticareti Hukuku II 2.Baskı
Filiz Kitabevi
18.52
<div>BİRİNCİ KISIM</div> <div>§ 1. NAVLUN SÖZLEŞMESİ</div> <div>I. Kavram ...................................................................................................... 1</div> <div>II.Unsurları.................................................................................................... 1</div> <div>A. Deniz Yoluyla Taşıma ......................................................................... 1</div> <div>B. Eşya Taşıma ......................................................................................... 2</div> <div>C. Gemi İle Taşıma ................................................................................... 2</div> <div>D. Eşyanın Taşıyanın Zilyetliği Altında Taşınması .................................. 3</div> <div>E. Taşımanın Ücret Karşılığında Yapılması ............................................. 3</div> <div>III.Navlun Sözleşmesinin Tarafları ve İlgilileri ............................................. 4</div> <div>A. Navlun Sözleşmesinin Tarafları ........................................................... 4</div> <div>1.Taşıyan ............................................................................................. 4</div> <div>2.Taşıtan .............................................................................................. 4</div> <div>B. Navlun Sözleşmesinin İlgilileri ............................................................ 5</div> <div>1.Yükleten ........................................................................................... 5</div> <div>2.Gönderilen (Alm. Empfanger).......................................................... 6</div> <div>IV.Navlun Sözleşmesinin Nevileri................................................................. 7</div> <div>A. Genel Olarak ........................................................................................ 7</div> <div>B. Çarter-Kırkambar Sözleşmeleri............................................................ 8</div> <div>1.Çarter Sözleşmeleri (Alm. Raumfrachtvertrag) ............................... 8</div> <div>a.Tam Çarter Sözleşmeleri ............................................................. 8</div> <div>b.Kısmî Çarter Sözleşmeleri........................................................... 9</div> <div>2.Kırkambar Sözleşmesi ..................................................................... 9</div> <div>3.Zaman Üzerine Çarter Sözleşmesi (Alm. Zeitchartervertrag).........10</div> <div>4.Yolculuk Çarteri .............................................................................12</div> <div>C. Miktar Sözleşmeleri (Alm. Mengenvertrag) .......................................12</div> <div>D. Asıl-Talî Navlun Sözleşmesi (Alt Taşıma-Asıl Taşıma Sözleşmesi)..13</div> <div>V. Navlun Sözleşmesinin Hukukî Mahiyeti .................................................15</div> <div>VI.Navlun Sözleşmesinin Akdi.....................................................................15</div> <div>A. Çarter Sözleşmeleri ............................................................................15</div> <div>B. Kırkambar Sözleşmeleri .....................................................................16</div> <div>C. Çarter ve Kırkambar Sözleşmelerinde Taşıma Senedi</div> <div>Düzenlenmesi ....................................................................................17</div> <div>1.Çarter Sözleşmelerinde ..................................................................17</div> <div>2.Kırkambar Sözleşmelerinde ...........................................................18</div> <div>VII.Navlun Sözleşmesinin İfası .....................................................................19</div> <div>A. Taşıyanın Borçları ..............................................................................19</div> <div>1.Geminin Denize, Yola ve Yüke Elverişli Olmasını Temin Etme(Alm. See-, reise und Ladungstüchtigkeit des Schiffes, İng.</div> <div>Seaworthiness) .................................................................................19</div> <div>2.Eşyayı Kararlaştırılan Gemi ile Taşıma Borcu: Başka Gemiye</div> <div>Yükleme ve Aktarma Yasağı (TTK 1150) .....................................21</div> <div>a.Çarter Sözleşmelerinde ...............................................................21</div> <div>b.Kırkambar Sözleşmelerinde .......................................................22</div> <div>B. Yükleme..............................................................................................22</div> <div>1.Kavram ...........................................................................................22</div> <div>2.Yükleme Yeri (TTK 1142: Demirleme Yeri) ................................. 23</div> <div>3.Geminin Yüklemeye Hazır Olması ................................................24</div> <div>a.Kavram .......................................................................................24</div> <div>b.Yüklemeye Hazır Olma Zamanı .................................................24</div> <div>c.Yüklemeye Hazır Olmayı Geciktiren Engeller (TTK 1156).......25</div> <div>4.Yüklemede Bekleme Süresi ...........................................................26</div> <div>a.Yükleme Süresi (TTK 1153) ......................................................26</div> <div>b.Sürastarya Süresi ........................................................................29</div> <div>c.Bekleme Süresinin (Yükleme Süresi ve Sürastarya Süresinin)</div> <div>Hesabı ........................................................................................30</div> <div>(1) Gün Bakımından ..................................................................30</div> <div>(2) Yükleme Engelleri Bakımından ...........................................30</div> <div>d.Yükleme Süresinin Erken Dolması ............................................31</div> <div>5.Kırkambar Sözleşmesinde Bekleme Müddeti ................................32</div> <div>6.Taşıtanın Yüklemedeki Görevleri ..................................................33</div> <div>a.Yükü Taşıyana Teslim Görevi ....................................................33</div> <div>b.Doğru Bildirimde Bulunmak Görevi ..........................................34</div> <div>(1) Eşya hakkında ......................................................................34</div> <div>(2) Caiz Olmayan Eşya ve Yükleme Hakkında .........................35</div> <div>(3) Tehlikeli Eşya Hakkında ......................................................35</div> <div>c.Yükleme Sırasında Yürürlükte Olan Kanun Hükümlerine</div> <div>Uygun Hareket Etmek Mükellefiyeti ..........................................36</div> <div>C. Taşıma (Ulaştırma, Yolculuk) ............................................................36</div> <div>1.Yola Çıkma Zamanı .......................................................................36</div> <div>a.Yolculuk Çarteri Sözleşmesinde.................................................37</div> <div>b.Kırkambar Sözleşmesinde ..........................................................37</div> <div>2.Seyir ...............................................................................................37</div> <div>3.Yolculuğun Masrafları ...................................................................38</div> <div>D. Boşaltma .............................................................................................39</div> <div>1.Kavram ...........................................................................................39</div> <div>2.Boşaltma Yeri.................................................................................39</div> <div>3.Boşaltma Masrafları .......................................................................39</div> <div>4.Boşaltmada Bekleme Müddeti (Boşaltma Süresi ve Sürastarya</div> <div>Süresi) ............................................................................................40</div> <div>a.Çarter Sözleşmesinde ................................................................. 40</div> <div>b.Kırkamber Sözleşmelerinde.......................................................42</div> <div>E. Teslim ................................................................................................. 42</div> <div>1.Kavram ...........................................................................................42</div> <div>2.Teslimde Gönderilenin Gecikmesi veya Tesellümden Kaçınması . 43</div> <div>a.Gönderilenin Gecikmesi .............................................................43</div> <div>b.Gönderilenin Teslimden Kaçınması ...........................................44</div> <div>§ 2. KONİŞMENTO</div> <div>I. Kavram .....................................................................................................46</div> <div>II.Tanzimi ....................................................................................................46</div> <div>III.Muhtevası ..................................................................................................48</div> <div>IV.Konişmentonun Hükümleri .......................................................................55</div> <div>A. Yükleten Hakkında .............................................................................55</div> <div>B. Konişmento Hamili Hakkında .............................................................55</div> <div>V. Konişmentodan Doğan Haklar ................................................................56</div> <div>A. Yükün Teslimini Talep Hakkı.............................................................56</div> <div>B. Taşımanın Yapılmasını Talep Hakkı ...................................................57</div> <div>C. Tazminat Talebi ..................................................................................58</div> <div>VI.Konişmentonun Ayni Hükmü ..................................................................58</div> <div>A. Kavram ................................................................................................ 58</div> <div>B. Konişmentonun Ayni Hükmü Hakkında Ortaya Çıkan Nazariyeler ...61</div> <div>VII.Konişmento Nüshalarının Birden Fazla Hamilde Olması........................62</div> <div>A. Konişmentoların Müşterek Ciranta Tarafından Tedavüle Çıkarılması 62</div> <div>B. Konişmentoların Müşterek Ciranta Tarafından Tedavüle</div> <div>Çıkarılmaması .....................................................................................64</div> <div>VIII.Diğer Taşıma Senetleri ............................................................................64</div> <div>§ 3. TAŞIYANIN MESULİYETİ</div> <div>I. Taşıyanın Borçlar Hukuku Mesuliyeti......................................................65</div> <div>A. Yanlış Konişmento Tanziminden Mesuliyet .......................................65</div> <div>B. Navlun Sözleşmesinin İfa Edilmemesinden Doğan Mesuliyet............66</div> <div>II.Taşıyanın Deniz Hukuku Mesuliyeti ........................................................66</div> <div>A. Yüke İhtimam Borcundan Doğan Mesuliyet.......................................66</div> <div>1.Genel Olarak ..................................................................................66</div> <div>a.Borcun Muhtevası.......................................................................66</div> <div>b.İhtimam Borcunun Derecesi .......................................................67</div> <div>2.Taşıyanın Adamlarının Kusurundan Mesuliyet .............................68</div> <div>a.Taşıyanın Adamları ....................................................................68</div> <div>(1) Gemi Adamları .....................................................................68</div> <div>(2) Kendi Adamları ....................................................................68</div> <div>(3) Taşıyanın Kendisini Temsile Yetkili Kıldığı Kişiler ............68</div> <div>(4) Taşıyanın Navlun Sözleşmesinin İfasında Kullandığı Diğer Kişiler ...................................................................................69</div> <div>b.Kusur ..........................................................................................69</div> <div>3.Taşıyanın Fiili Taşıyan ve Onun Adamlarının Kusurundan</div> <div>Mesuliyeti ......................................................................................70</div> <div>4.Mesuliyetin Şartları........................................................................72</div> <div>a.Zarar ...........................................................................................72</div> <div>Ziya ............................................................................................. 72</div> <div>Hasar ...........................................................................................73</div> <div>5.Gönderilenin Mükellefiyetleri .......................................................75</div> <div>a.Zararın Taşıyana İhbarı (Bildirim: TTK 1185)...........................75</div> <div>b.Resmi Muayene ve Tespit ..........................................................75</div> <div>6.Mesuliyetten Kurtulma (İspat Külfeti)...........................................76</div> <div>7.Tazminat Talebinde Hak Düşürücü Süre (TTK 1188) ...................77</div> <div>B. Gecikmeden Doğan Mesuliyet ............................................................78</div> <div>1.Mesuliyetin Mahiyeti .....................................................................78</div> <div>2.Gönderilenin Gecikme Zararlarında İhbar Mükellefiyeti ..............79</div> <div>C. Geminin Elverişsizliğinden Doğan Mesuliyet .....................................79</div> <div>1.Mesuliyetin Mahiyeti .....................................................................79</div> <div>2.İspat Külfeti ....................................................................................81</div> <div>3.Mesuliyetin Şumulü .......................................................................81</div> <div>D. Sapmadan Doğan Mesuliyet................................................................81</div> <div>E. İzinsiz Olarak Güverteye Yüklemeden Doğan Mesuliyet ...................82</div> <div>§ 4. TAŞIYANIN MESULİYETSİZLİK HALLERİ</div> <div>I. Mutlak Mesuliyetsizlik Halleri ................................................................. 84</div> <div>A. Gemi Adamlarının Teknik Kusuru......................................................84</div> <div>B. Gemi Adamlarının Yangına Sebep Olan Kusuru ................................84</div> <div>II.Muhtemel Mesuliyetsizlik Halleri ............................................................84</div> <div>III.Denizde Kurtarma ....................................................................................85</div> <div>IV.Sebeplerin Birleşmesi (Kısmî Sorumluluk) .............................................86</div> <div>V. Yükletenin Yükün Cins ve Değerini Kasten Yanlış Bildirmesi ...............86</div> <div>§ 5. TAŞIYANIN MESULİYETİNİN SINIRI</div> <div>I. Yükün Ziya ve Hasarında .........................................................................87</div> <div>A. Yükün Değeri İle Sınırlı Sorumluluk ..................................................87</div> <div>B. Koli veya Ünite Başına (Parça Başına) Belirli Miktarla Sınırlı</div> <div>Sorumluluk .........................................................................................87</div> <div>II.Gecikme Zararlarında ...............................................................................89</div> <div>III.Sınırsız Mesuliyet ....................................................................................91</div> <div>§ 6. TAŞIYANIN MESULİYETİNİN EMREDİCİ NİTELİĞİ</div> <div>A. Kural ...................................................................................................92</div> <div>B. İstisnalar ..............................................................................................92</div> <div>1.Yolculuk Çarteri .............................................................................92</div> <div>2.Canlı Hayvan Taşımaları ................................................................93</div> <div>3.Güverte Yükü..................................................................................93</div> <div>4.Mutad Ticarî Taşıma İşlerinden Olmayan Taşımalar .....................93</div> <div>5.Yükleme Öncesi ve Boşaltma Sonrası Yükümlülükler ...................93</div> <div>6.Müşterek Avarya Kayıtları .............................................................93</div> <div>7.Eşyanın Fiili Taşıyanın Hakimiyeti Altına Girdiği Taşıma</div> <div>Bölümündeki Yükümlülükler (TTK 1192)...................................... 94</div> <div>§ 7. TAŞIYANIN HAKLARI</div> <div>I. Navlun (Taşıma Ücreti) ............................................................................95</div> <div>A. Navlun Borçlusu .................................................................................95</div> <div>B. Navlun Alacağının Ortadan Kalkması.................................................98</div> <div>II.Hapis Hakkı (TTK 1201) .........................................................................98</div> <div>III.Akdi Rehin Hakkı (Rehin Klozları) ........................................................101</div> <div>§ 8. NAVLUN MUKAVELESİNİN SONA ERMESİ</div> <div>I. Fesih .......................................................................................................102</div> <div>A. Genel Olarak .....................................................................................102</div> <div>B. Tarafların Kanuni Sebeplerle Sözleşmeyi Feshetmeleri....................102</div> <div>C. Taşıtanın Kanuni Sebep Olmadan Sözleşmeyi Feshetmesi ...............104</div> <div>1.Yolculuk Çarteri Sözleşmelerinde................................................104</div> <div>2.Kırkamber Taşıma Sözleşmelerinde.............................................105</div> <div>a.Yüklemeden Önce ....................................................................105</div> <div>II.Hükümden Düşme ..................................................................................106</div> <div>A. Yolculuk Başlamadan Önce Umulmayan Sebeplerle........................106</div> <div>1.Mukavelede Ferden Tayin Edilmiş (Kararlaştırılmış) Olan</div> <div>Geminin Zayi Olması ...................................................................106</div> <div>2.Ferden Tayin Edilmiş Eşyanın Tamamının Zayi Olması .............107</div> <div>B. Yolculuk Başladıktan Sonra Umulmayan Sebeplerle........................108</div> <div>1.Geminin Zayi Olması (TTK 1210/1) ...........................................108</div> <div>2.Yükün Tamamen Zayi Olması .....................................................108</div> <div>III.Navlun Mukavelesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümlerin Uygulama</div> <div>Alanı .......................................................................................................109</div> <div>İKİNCİ KISIM</div> <div>§ 1. GEMİ KİRA SÖZLEŞMELERİ</div> <div>I. Tanımı ve Türleri....................................................................................110</div> <div>A. Çıplak Gemi Kirası ...........................................................................110</div> <div>B. Gemi Adamlarının Hizmetleriyle Müterafık Gemi Kirası.................110</div> <div>II.Sicile Şerh ..............................................................................................111</div> <div>III.Tarafların Hak ve Borçları ......................................................................111</div> <div>A. Kiraya Verenin Borçları ....................................................................111</div> <div>1.Gemiyi Teslim Borcu ....................................................................111</div> <div>2.Geminin Gemi Adamlarıyla Birlikte Kiracının Emrine VerildiğiSözleşmelerde, Gemi Adamlarının Çalıştırılmasından Doğan</div> <div>Bütün Borç ve Yükümlülükleri Karşılama Borcu .........................111</div> <div>B. Kiracının Borçları..............................................................................112</div> <div>1.Gemiyi Tahsis Amacına Uygun Olarak Kullanma Borcu .............112</div> <div>2.Kiraya Verenin Geminin Donatımı İçin Gemide Bıraktığı Her TürlüMalzeme ve Teçhizatı, Sözleşmenin Bitiminde Aynı Durumda Ki-raya Verene Teslim Etme Borcu ..................................................112</div> <div>3.Sigorta Yaptırma Borcu ................................................................112</div> <div>4.Üçüncü Kişinin Geminin İşletilmesinden Dolayı Kiraya VereneKarşı Yöneltecekleri Talepleri Karşılama Borcu..........................113</div> <div>5.Kira Ödeme Borcu ........................................................................113</div> <div>6.Gemi Adamlarının Çalıştırılmasından Doğan Borç ve Yükümlülük-leri Karşılama Borcu ....................................................................113</div> <div>7.Gemiyi İade Borcu ........................................................................113</div> <div>IV.Uygulanacak Hükümler ..........................................................................114</div> <div>§ 2. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ</div> <div>I. Tanımı ....................................................................................................115</div> <div>II.Tarafların Hak ve Borçları......................................................................115</div> <div>A. Tahsis Edenin Borçları (TTK 1133)..................................................115</div> <div>1.Tahsis eden, gemiyi kararlaştırılan yerde hazır bulundurmalıdır ...115</div> <div>2.Sözleşme Süresince Gemiyi Denize ve Yola Elverişli ve</div> <div>Sözleşmede Belirtilen Amaca Uygun Bir Halde Bulundurmak.....116</div> <div>B. Tahsis Olunanın Borçları...................................................................116</div> <div>1.Giderlere Katlanma Borcu ............................................................116</div> <div>2.Ücret Ödeme Borcu ......................................................................116</div> <div>3.Tahsis Olunanın Gemiyi İade Yükümlülüğü ................................116</div> <div>4.Geminin Ticarî Yönetimi Dolayısıyla Tahsis Edenin Uğradığı</div> <div>Zararı Tazmin Borcu.....................................................................117</div> <div>III.Uygulanacak Hükümler .........................................................................117</div> <div>EKLER..........................................................................................................119</div> <div>International Convention For The Unification of Certain Rules Relating to</div> <div>Bills of Lading ................................................................................................121</div> <div>Protocol To Ament The International Convention For Certain Rules of Law</div> <div>Relating To Bills of Lading, Signed At Brussels On 25th August 1924 ........132</div> <div>Konişmentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarsı Sözleşme ........................................................................................................140</div> <div>United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 .............152</div> <div>Kaynakça ........................................................................................................179</div>
 • Açıklama
  • BİRİNCİ KISIM
   § 1. NAVLUN SÖZLEŞMESİ
   I. Kavram ...................................................................................................... 1
   II.Unsurları.................................................................................................... 1
   A. Deniz Yoluyla Taşıma ......................................................................... 1
   B. Eşya Taşıma ......................................................................................... 2
   C. Gemi İle Taşıma ................................................................................... 2
   D. Eşyanın Taşıyanın Zilyetliği Altında Taşınması .................................. 3
   E. Taşımanın Ücret Karşılığında Yapılması ............................................. 3
   III.Navlun Sözleşmesinin Tarafları ve İlgilileri ............................................. 4
   A. Navlun Sözleşmesinin Tarafları ........................................................... 4
   1.Taşıyan ............................................................................................. 4
   2.Taşıtan .............................................................................................. 4
   B. Navlun Sözleşmesinin İlgilileri ............................................................ 5
   1.Yükleten ........................................................................................... 5
   2.Gönderilen (Alm. Empfanger).......................................................... 6
   IV.Navlun Sözleşmesinin Nevileri................................................................. 7
   A. Genel Olarak ........................................................................................ 7
   B. Çarter-Kırkambar Sözleşmeleri............................................................ 8
   1.Çarter Sözleşmeleri (Alm. Raumfrachtvertrag) ............................... 8
   a.Tam Çarter Sözleşmeleri ............................................................. 8
   b.Kısmî Çarter Sözleşmeleri........................................................... 9
   2.Kırkambar Sözleşmesi ..................................................................... 9
   3.Zaman Üzerine Çarter Sözleşmesi (Alm. Zeitchartervertrag).........10
   4.Yolculuk Çarteri .............................................................................12
   C. Miktar Sözleşmeleri (Alm. Mengenvertrag) .......................................12
   D. Asıl-Talî Navlun Sözleşmesi (Alt Taşıma-Asıl Taşıma Sözleşmesi)..13
   V. Navlun Sözleşmesinin Hukukî Mahiyeti .................................................15
   VI.Navlun Sözleşmesinin Akdi.....................................................................15
   A. Çarter Sözleşmeleri ............................................................................15
   B. Kırkambar Sözleşmeleri .....................................................................16
   C. Çarter ve Kırkambar Sözleşmelerinde Taşıma Senedi
   Düzenlenmesi ....................................................................................17
   1.Çarter Sözleşmelerinde ..................................................................17
   2.Kırkambar Sözleşmelerinde ...........................................................18
   VII.Navlun Sözleşmesinin İfası .....................................................................19
   A. Taşıyanın Borçları ..............................................................................19
   1.Geminin Denize, Yola ve Yüke Elverişli Olmasını Temin Etme(Alm. See-, reise und Ladungstüchtigkeit des Schiffes, İng.
   Seaworthiness) .................................................................................19
   2.Eşyayı Kararlaştırılan Gemi ile Taşıma Borcu: Başka Gemiye
   Yükleme ve Aktarma Yasağı (TTK 1150) .....................................21
   a.Çarter Sözleşmelerinde ...............................................................21
   b.Kırkambar Sözleşmelerinde .......................................................22
   B. Yükleme..............................................................................................22
   1.Kavram ...........................................................................................22
   2.Yükleme Yeri (TTK 1142: Demirleme Yeri) ................................. 23
   3.Geminin Yüklemeye Hazır Olması ................................................24
   a.Kavram .......................................................................................24
   b.Yüklemeye Hazır Olma Zamanı .................................................24
   c.Yüklemeye Hazır Olmayı Geciktiren Engeller (TTK 1156).......25
   4.Yüklemede Bekleme Süresi ...........................................................26
   a.Yükleme Süresi (TTK 1153) ......................................................26
   b.Sürastarya Süresi ........................................................................29
   c.Bekleme Süresinin (Yükleme Süresi ve Sürastarya Süresinin)
   Hesabı ........................................................................................30
   (1) Gün Bakımından ..................................................................30
   (2) Yükleme Engelleri Bakımından ...........................................30
   d.Yükleme Süresinin Erken Dolması ............................................31
   5.Kırkambar Sözleşmesinde Bekleme Müddeti ................................32
   6.Taşıtanın Yüklemedeki Görevleri ..................................................33
   a.Yükü Taşıyana Teslim Görevi ....................................................33
   b.Doğru Bildirimde Bulunmak Görevi ..........................................34
   (1) Eşya hakkında ......................................................................34
   (2) Caiz Olmayan Eşya ve Yükleme Hakkında .........................35
   (3) Tehlikeli Eşya Hakkında ......................................................35
   c.Yükleme Sırasında Yürürlükte Olan Kanun Hükümlerine
   Uygun Hareket Etmek Mükellefiyeti ..........................................36
   C. Taşıma (Ulaştırma, Yolculuk) ............................................................36
   1.Yola Çıkma Zamanı .......................................................................36
   a.Yolculuk Çarteri Sözleşmesinde.................................................37
   b.Kırkambar Sözleşmesinde ..........................................................37
   2.Seyir ...............................................................................................37
   3.Yolculuğun Masrafları ...................................................................38
   D. Boşaltma .............................................................................................39
   1.Kavram ...........................................................................................39
   2.Boşaltma Yeri.................................................................................39
   3.Boşaltma Masrafları .......................................................................39
   4.Boşaltmada Bekleme Müddeti (Boşaltma Süresi ve Sürastarya
   Süresi) ............................................................................................40
   a.Çarter Sözleşmesinde ................................................................. 40
   b.Kırkamber Sözleşmelerinde.......................................................42
   E. Teslim ................................................................................................. 42
   1.Kavram ...........................................................................................42
   2.Teslimde Gönderilenin Gecikmesi veya Tesellümden Kaçınması . 43
   a.Gönderilenin Gecikmesi .............................................................43
   b.Gönderilenin Teslimden Kaçınması ...........................................44
   § 2. KONİŞMENTO
   I. Kavram .....................................................................................................46
   II.Tanzimi ....................................................................................................46
   III.Muhtevası ..................................................................................................48
   IV.Konişmentonun Hükümleri .......................................................................55
   A. Yükleten Hakkında .............................................................................55
   B. Konişmento Hamili Hakkında .............................................................55
   V. Konişmentodan Doğan Haklar ................................................................56
   A. Yükün Teslimini Talep Hakkı.............................................................56
   B. Taşımanın Yapılmasını Talep Hakkı ...................................................57
   C. Tazminat Talebi ..................................................................................58
   VI.Konişmentonun Ayni Hükmü ..................................................................58
   A. Kavram ................................................................................................ 58
   B. Konişmentonun Ayni Hükmü Hakkında Ortaya Çıkan Nazariyeler ...61
   VII.Konişmento Nüshalarının Birden Fazla Hamilde Olması........................62
   A. Konişmentoların Müşterek Ciranta Tarafından Tedavüle Çıkarılması 62
   B. Konişmentoların Müşterek Ciranta Tarafından Tedavüle
   Çıkarılmaması .....................................................................................64
   VIII.Diğer Taşıma Senetleri ............................................................................64
   § 3. TAŞIYANIN MESULİYETİ
   I. Taşıyanın Borçlar Hukuku Mesuliyeti......................................................65
   A. Yanlış Konişmento Tanziminden Mesuliyet .......................................65
   B. Navlun Sözleşmesinin İfa Edilmemesinden Doğan Mesuliyet............66
   II.Taşıyanın Deniz Hukuku Mesuliyeti ........................................................66
   A. Yüke İhtimam Borcundan Doğan Mesuliyet.......................................66
   1.Genel Olarak ..................................................................................66
   a.Borcun Muhtevası.......................................................................66
   b.İhtimam Borcunun Derecesi .......................................................67
   2.Taşıyanın Adamlarının Kusurundan Mesuliyet .............................68
   a.Taşıyanın Adamları ....................................................................68
   (1) Gemi Adamları .....................................................................68
   (2) Kendi Adamları ....................................................................68
   (3) Taşıyanın Kendisini Temsile Yetkili Kıldığı Kişiler ............68
   (4) Taşıyanın Navlun Sözleşmesinin İfasında Kullandığı Diğer Kişiler ...................................................................................69
   b.Kusur ..........................................................................................69
   3.Taşıyanın Fiili Taşıyan ve Onun Adamlarının Kusurundan
   Mesuliyeti ......................................................................................70
   4.Mesuliyetin Şartları........................................................................72
   a.Zarar ...........................................................................................72
   Ziya ............................................................................................. 72
   Hasar ...........................................................................................73
   5.Gönderilenin Mükellefiyetleri .......................................................75
   a.Zararın Taşıyana İhbarı (Bildirim: TTK 1185)...........................75
   b.Resmi Muayene ve Tespit ..........................................................75
   6.Mesuliyetten Kurtulma (İspat Külfeti)...........................................76
   7.Tazminat Talebinde Hak Düşürücü Süre (TTK 1188) ...................77
   B. Gecikmeden Doğan Mesuliyet ............................................................78
   1.Mesuliyetin Mahiyeti .....................................................................78
   2.Gönderilenin Gecikme Zararlarında İhbar Mükellefiyeti ..............79
   C. Geminin Elverişsizliğinden Doğan Mesuliyet .....................................79
   1.Mesuliyetin Mahiyeti .....................................................................79
   2.İspat Külfeti ....................................................................................81
   3.Mesuliyetin Şumulü .......................................................................81
   D. Sapmadan Doğan Mesuliyet................................................................81
   E. İzinsiz Olarak Güverteye Yüklemeden Doğan Mesuliyet ...................82
   § 4. TAŞIYANIN MESULİYETSİZLİK HALLERİ
   I. Mutlak Mesuliyetsizlik Halleri ................................................................. 84
   A. Gemi Adamlarının Teknik Kusuru......................................................84
   B. Gemi Adamlarının Yangına Sebep Olan Kusuru ................................84
   II.Muhtemel Mesuliyetsizlik Halleri ............................................................84
   III.Denizde Kurtarma ....................................................................................85
   IV.Sebeplerin Birleşmesi (Kısmî Sorumluluk) .............................................86
   V. Yükletenin Yükün Cins ve Değerini Kasten Yanlış Bildirmesi ...............86
   § 5. TAŞIYANIN MESULİYETİNİN SINIRI
   I. Yükün Ziya ve Hasarında .........................................................................87
   A. Yükün Değeri İle Sınırlı Sorumluluk ..................................................87
   B. Koli veya Ünite Başına (Parça Başına) Belirli Miktarla Sınırlı
   Sorumluluk .........................................................................................87
   II.Gecikme Zararlarında ...............................................................................89
   III.Sınırsız Mesuliyet ....................................................................................91
   § 6. TAŞIYANIN MESULİYETİNİN EMREDİCİ NİTELİĞİ
   A. Kural ...................................................................................................92
   B. İstisnalar ..............................................................................................92
   1.Yolculuk Çarteri .............................................................................92
   2.Canlı Hayvan Taşımaları ................................................................93
   3.Güverte Yükü..................................................................................93
   4.Mutad Ticarî Taşıma İşlerinden Olmayan Taşımalar .....................93
   5.Yükleme Öncesi ve Boşaltma Sonrası Yükümlülükler ...................93
   6.Müşterek Avarya Kayıtları .............................................................93
   7.Eşyanın Fiili Taşıyanın Hakimiyeti Altına Girdiği Taşıma
   Bölümündeki Yükümlülükler (TTK 1192)...................................... 94
   § 7. TAŞIYANIN HAKLARI
   I. Navlun (Taşıma Ücreti) ............................................................................95
   A. Navlun Borçlusu .................................................................................95
   B. Navlun Alacağının Ortadan Kalkması.................................................98
   II.Hapis Hakkı (TTK 1201) .........................................................................98
   III.Akdi Rehin Hakkı (Rehin Klozları) ........................................................101
   § 8. NAVLUN MUKAVELESİNİN SONA ERMESİ
   I. Fesih .......................................................................................................102
   A. Genel Olarak .....................................................................................102
   B. Tarafların Kanuni Sebeplerle Sözleşmeyi Feshetmeleri....................102
   C. Taşıtanın Kanuni Sebep Olmadan Sözleşmeyi Feshetmesi ...............104
   1.Yolculuk Çarteri Sözleşmelerinde................................................104
   2.Kırkamber Taşıma Sözleşmelerinde.............................................105
   a.Yüklemeden Önce ....................................................................105
   II.Hükümden Düşme ..................................................................................106
   A. Yolculuk Başlamadan Önce Umulmayan Sebeplerle........................106
   1.Mukavelede Ferden Tayin Edilmiş (Kararlaştırılmış) Olan
   Geminin Zayi Olması ...................................................................106
   2.Ferden Tayin Edilmiş Eşyanın Tamamının Zayi Olması .............107
   B. Yolculuk Başladıktan Sonra Umulmayan Sebeplerle........................108
   1.Geminin Zayi Olması (TTK 1210/1) ...........................................108
   2.Yükün Tamamen Zayi Olması .....................................................108
   III.Navlun Mukavelesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümlerin Uygulama
   Alanı .......................................................................................................109
   İKİNCİ KISIM
   § 1. GEMİ KİRA SÖZLEŞMELERİ
   I. Tanımı ve Türleri....................................................................................110
   A. Çıplak Gemi Kirası ...........................................................................110
   B. Gemi Adamlarının Hizmetleriyle Müterafık Gemi Kirası.................110
   II.Sicile Şerh ..............................................................................................111
   III.Tarafların Hak ve Borçları ......................................................................111
   A. Kiraya Verenin Borçları ....................................................................111
   1.Gemiyi Teslim Borcu ....................................................................111
   2.Geminin Gemi Adamlarıyla Birlikte Kiracının Emrine VerildiğiSözleşmelerde, Gemi Adamlarının Çalıştırılmasından Doğan
   Bütün Borç ve Yükümlülükleri Karşılama Borcu .........................111
   B. Kiracının Borçları..............................................................................112
   1.Gemiyi Tahsis Amacına Uygun Olarak Kullanma Borcu .............112
   2.Kiraya Verenin Geminin Donatımı İçin Gemide Bıraktığı Her TürlüMalzeme ve Teçhizatı, Sözleşmenin Bitiminde Aynı Durumda Ki-raya Verene Teslim Etme Borcu ..................................................112
   3.Sigorta Yaptırma Borcu ................................................................112
   4.Üçüncü Kişinin Geminin İşletilmesinden Dolayı Kiraya VereneKarşı Yöneltecekleri Talepleri Karşılama Borcu..........................113
   5.Kira Ödeme Borcu ........................................................................113
   6.Gemi Adamlarının Çalıştırılmasından Doğan Borç ve Yükümlülük-leri Karşılama Borcu ....................................................................113
   7.Gemiyi İade Borcu ........................................................................113
   IV.Uygulanacak Hükümler ..........................................................................114
   § 2. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ
   I. Tanımı ....................................................................................................115
   II.Tarafların Hak ve Borçları......................................................................115
   A. Tahsis Edenin Borçları (TTK 1133)..................................................115
   1.Tahsis eden, gemiyi kararlaştırılan yerde hazır bulundurmalıdır ...115
   2.Sözleşme Süresince Gemiyi Denize ve Yola Elverişli ve
   Sözleşmede Belirtilen Amaca Uygun Bir Halde Bulundurmak.....116
   B. Tahsis Olunanın Borçları...................................................................116
   1.Giderlere Katlanma Borcu ............................................................116
   2.Ücret Ödeme Borcu ......................................................................116
   3.Tahsis Olunanın Gemiyi İade Yükümlülüğü ................................116
   4.Geminin Ticarî Yönetimi Dolayısıyla Tahsis Edenin Uğradığı
   Zararı Tazmin Borcu.....................................................................117
   III.Uygulanacak Hükümler .........................................................................117
   EKLER..........................................................................................................119
   International Convention For The Unification of Certain Rules Relating to
   Bills of Lading ................................................................................................121
   Protocol To Ament The International Convention For Certain Rules of Law
   Relating To Bills of Lading, Signed At Brussels On 25th August 1924 ........132
   Konişmentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarsı Sözleşme ........................................................................................................140
   United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 .............152
   Kaynakça ........................................................................................................179
   Stok Kodu
   :
   9789753683852
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat