Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları

Liste Fiyatı : 30,00
Stokta yok
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları
Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları
Filiz Kitabevi
30.00
SUNUŞ............................................................................................................. iv
ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ....................................................................... v
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ .......................................................................... vi
TEŞEKKÜR .................................................................................................. vii
KISALTMALAR CETVELİ........................................................................ xv
PRATİK ÇALIŞMA-1 .................................................................................... 1
Atipik (karma, birleşik ve sui generis) sözleşmeler-tüketici hukukuna ilişkin ihtilafların alelade borçlar hukuku meselelerinden ayırt edilmesi
PRATİK ÇALIŞMA-2 .................................................................................... 4
Satış sözleşmesi-şahsî/aynî teminat verilmesi-şahsî teminatın kefalet görü-nümü-asıl borçlu ve teminat veren ayırımı
PRATİK ÇALIŞMA-3 .................................................................................... 6
İsteğe bağlı (ihtiyarî) açık artırma-ihtiyarî özel artırma-ihtiyarî artırmayla satışta sözleşmenin kuruluşu-mülkiyetin geçişi-hasarın geçişi-davetliler lis-tesinde yer almayan kişinin pey sürmesi
PRATİK ÇALIŞMA-4 .................................................................................. 13
Satış sözleşmesi-tüketici hukukuna ilişkin ihtilafların alelade borçlar huku-ku meselelerinden ayırt edilmesi-satıcının ayıptan sorumluluğu- satılanın ifa yerinden başka bir yere taşınması-satıcının ayıbı bilmemesi-ayıptan sorum-lulukta seçimlik haklar-hayvan satışında ayıptan sorumluluk
PRATİK ÇALIŞMA-5 .................................................................................. 24
Kira sözleşmesinin unsurları ve hukukî niteliği (duvar kiralanması)-somut kira sözleşmesine uygulanacak hükümlerin tespit edilmesi- kiracının kirala-nanı kullanmaya başlamaması-kiralananın üçüncü kişiye satılması
PRATİK ÇALIŞMA-6 .................................................................................. 29
Konut kirası-hukukî nitelik ve sözleşmenin tabi olduğu hükümlerin tayin edilmesi-kiracının temerrüdü-kira sözleşmesine muacceliyet şartı konulma-sı-kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması-kiraya verenin alt soyunun konut veya işyeri ihtiyacı üzerine sözleşmenin sona erdirilmesi-gerçek, sa-mimi ve zorunlu ihtiyaç kıstasları
PRATİK ÇALIŞMA-7 .................................................................................. 35
x
Kira sözleşmesinin hukukî niteliği-konut kirası (dağ başında kulübe)- taşınır (karavan) kirası-somut kira sözleşmesine uygulanacak hükümlerin tayin edilmesi-kiralananın teslim anında ayıplı olması-kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi-kiracının temerrüdü-kiraya verenin hapis hakkı-hapis hakkının şartları
PRATİK ÇALIŞMA-8 .................................................................................. 44
Alıcının semen ödeme borcunda temerrüdü-satıcının teslim borcunda temer-rüdü-her gecikmenin temerrüde tekabül etmemesi-ihtar gönderme ve süre verme değerlendirmesi yapılmadan biri hakkında temerrüde düştü denilme-sinin fahiş hata sayılması-peşin, veresiye ve ön ödemeli satış ayırımı-zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ve adi satış ayırımı-Türk Ticaret Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda ticarî satış ayırımı
PRATİK ÇALIŞMA-9 .................................................................................. 52
Taksitle satış sözleşmesi-taksitle satış sözleşmesinde geçerlik şekli-mülkiyetin geçişi-yetkili mahkeme-taksitle satış sözleşmesinde muacceliyet kaydı
PRATİK ÇALIŞMA-10 ................................................................................ 62
Satıcının zapttan sorumluluğu-zapttan sorumluluğun hukukî niteliği- tam ve kısmî zapt ayırımı-tam ve kısmî zaptın sonuçları
PRATİK ÇALIŞMA-11 ................................................................................ 67
Bağışlama sözleşmesi-taşınır ve taşınmaz bağışlaması-bağışlama vaadi-yüklemeli bağışlama-koşullu bağışlama-bağışlanan için ehliyet
PRATİK ÇALIŞMA-12 ................................................................................ 77
Eser sözleşmesinin hukukî niteliği ve unsurları-ücretin belirlenmesi-yüklenicinin zamanında işe başlamaması-eser sözleşmesinde ayıptan sorum-luluk-seçimlik haklar
PRATİK ÇALIŞMA-13 ................................................................................ 82
Eser sözleşmesinin hukukî niteliği ve unsurları-ücretin belirlenmesi-malzemenin sağlanması-zamanaşımı süresi-teslim borcu-ayıptan sorumlu-luk-iş sahibinin ayıbı derhal bildirme külfeti ve seçimlik hakları
PRATİK ÇALIŞMA-14 ................................................................................ 92
Havale-havale eden, havale ödeyicisi ve havale alıcısı arasındaki hukukî ilişkiler
PRATİK ÇALIŞMA-15 ................................................................................ 98
Kredi emri-kredi emri veren, kredi emri alan ve lehtar arasındaki hukukî ilişkiler-kredi emrinin geçerlik şekline tabi olmaması-emir verenin kefil gibi sorumlu olması-emir verenin kefil gibi sorumlu olmasında yazılı şekil şartı-kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği
xi
PRATİK ÇALIŞMA-16 .............................................................................. 102
Pazarlamacılık sözleşmesinin hukukî niteliği-adi ortaklık sözleşmesi-aracı pazarlamacı-pazarlamacının ücret alacağı ve garanti vermesi-garanti söz-leşmesi-üçüncü kişinin fiilini taahhüt-pazarlamacılık sözleşmesinin sona ermesi
PRATİK ÇALIŞMA-17 .............................................................................. 113
Mal değişim sözleşmesinin hukukî niteliği ve tabi olduğu hükümler-denklik parası-emtianın veya denklik parasının ağır basması-mal değişim sözleşme-sinde ayıp ve zapttan sorumluluk-satış sözleşmesine ilişkin hükümlerin mal değişim sözleşmesine uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanması
PRATİK ÇALIŞMA-18 .............................................................................. 118
Vekâlet sözleşmesi-taşınmaz satışına dair vekâlet-öneriyi derhal reddetme-yen uzman (profesyonel) vekilin kabul etmiş farz olunması-vekilin talimat-lara uyma ve iş görme edimini bizzat (şahsen) ifa borcu-vekilin müvekkil tarafından azledilmesi ve azlin sonuçları
PRATİK ÇALIŞMA-19 .............................................................................. 128
Yayım sözleşmesinin hukukî niteliği, esaslı unsurları, tarafları ve geçerlik şekli-çoğaltma ve yayma haklarının yayımcıya geçişi-telif ücreti-yayımcının eseri hiçbir kısaltma, ekleme ve değişiklik yapmaksızın uygun biçimde ço-ğaltma borcu-tecavüze karşı çıkan davalar ile sözleşmeye aykırılık kaynaklı davaların ayırt edilmesi-işleme, özellikle çeviri hakkı-eserin ve basılan nüs-haların yok olması
PRATİK ÇALIŞMA-20 .............................................................................. 138
Satıcının zapttan sorumluluğu-zapttan sorumluluğun hukukî niteliği-tam ve kısmî zapt ayırımı-tam ve kısmî zaptın sonuçları
PRATİK ÇALIŞMA-21 .............................................................................. 144
Satıcının temerrüdü-adi satış ve zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ayırımı-ihtar gönderilmesi ve mehil verilmesi-alıcının seçimlik hakları
PRATİK ÇALIŞMA-22 .............................................................................. 149
Beğenme koşuluyla satışın hukukî niteliği-geciktirici iradî şart-sözleşmenin kurulması ile hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlaması-beğenme koşu-luyla satışta mülkiyetin geçişi-satıcının beğenilmeyen satılanın zilyetliğini devralmaması
PRATİK ÇALIŞMA-23 .............................................................................. 154
Satış sözleşmesinin hukukî niteliği-fatura alınması üzerine kredi kartı slibi-nin ispat aracı sayılması-satıcının ayıptan sorumluluğu-alıcının gözden ge-
xii
çirme (muayene) ve bildirme (ihbar) külfetleri-cam çaydanlığın tuzla buz olması durumunda alıcının seçimlik haklarında eşyanın doğası gereği da-ralma meydana gelmesi
PRATİK ÇALIŞMA-24 .............................................................................. 158
Taksitle satış sözleşmesinin hukukî niteliği, tabi olduğu hükümler ve geçer-lik şekli-taksitle satış sözleşmesinde sınırlı ehliyetsizin alıcı olması-alıcının irade açıklamasını geri alması-cayma, fesih, dönme, iptal terimleri arasın-daki farklar-muacceliyet klozu
PRATİK ÇALIŞMA-25 .............................................................................. 164
Pazarlamacılık sözleşmesinin hukukî niteliği-aracı pazarlamacı-işlem yap-ma yetkisini haiz pazarlamacı-işlem yapma yetkisi vermenin geçerlik şekli-pazarlamacının ücret alacağı ve garanti vermesi-sözleşmenin sona ermesi-işverenin faaliyet konusunu sonradan değiştirmesi-pazarlamacının sözleş-meyi sona erdirme yetkisi ve tazminat hakkı
PRATİK ÇALIŞMA-26 .............................................................................. 169
İhtiyarî açık artırma yoluyla satış-sözleşmenin tarafları-müzayede yönetici-sinin taraf olmaması-satış sözleşmesinin kurulması-mülkiyetin geçişi-artır-manın iptali-satıcının zapttan sorumluluğu-alt kira sözleşmesi-kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk-kiracının kira bedelini ödeme borcunda temerrüde düşmesi-kiraya verenin hapis hakkı-hukukî ayıp ve zapt kavramlarının ayırt edilmesi-satıcının temerrüdünde zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ve adi satış ayırımı-cins borcunda ba-tacağı tahmin edilen geminin batmasının kusursuz imkânsızlık olarak nite-lenememesi-temerrüt ihtarı gönderilmesi ve mehil verilmesi-alıcının seçim-lik hakları-ürün kirasının tanımı, hukukî niteliği, kıstasları, çeşitleri ve taraf-ları-kiralananın işletme usulünün değiştirilmesi-küçük/büyük (esaslı) tami-rat ayırımı
PRATİK ÇALIŞMA-27 .............................................................................. 189
İşyeri kirası-kira parasında artış oranını sınırlayan yasal düzenlemelerin kronolojik olarak araştırılması-önemli ayıpta kiracının bizzat ayıbı giderip tamirat masrafını kira parasından mahsup edememesi (hâkim kararı gerek-mesi)-önemli olmayan ayıpta kiracının sözleşmeyi feshedememesi-temizlik ve bakım giderleri-kira sözleşmesinde muacceliyet şartı-Türk Borçlar Ka-nunu'ndaki bazı hükümlerin yürürlüğünün ertelenmesi-yeni malikin işyeri veya konut gereksinimi-kira sözleşmesinde olağan fesih
PRATİK ÇALIŞMA-28 .............................................................................. 200
Taşınır satışı-bedelin ödenmesi ve teslim borçlarının vadeye bağlanması-peşin, veresiye ve ön ödemeli satış ayırımı-satıcının temerrüdü-adi satış ve zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ayırımı-seçimlik haklar
PRATİK ÇALIŞMA-29 .............................................................................. 205
xiii
Eser sözleşmesinin hukukî niteliği-iş görme amacına yönelmiş diğer tipik sözleşmelerden farkı-iş sahibinin ücret ödeme borcu-ücretin belirlenmesi ve çeşitleri-yüklenicinin işi bizzat görme veya kendi yönetiminde gördürme borcu-yüklenicinin teslim borcu-teslim borcunun yeri ve zamanı-götürü üc-rette belirlenen bedelin artırılmasının istenememesi-eser sözleşmesinde se-çimlik ve ifaya eklenen ceza koşulu ayırımı-sözleşmeden dönülünce ceza koşulunun yitirilmesi (fer'ilik)
PRATİK ÇALIŞMA-30 .............................................................................. 214
Bağışlama sözleşmesi-taşınmaz bağışlama vaadi-bağışlama vaadinin şekli-elden bağışlama-elden bağışlamanın hukukî niteliği-bağışlayan için ehliyet-bağışlanan için ehliyet-sınırlı ehliyetsiz bağışlananın yasal temsilcisinin ve-to hakkı-bağışlayanın mirasçısının ifa edilmiş bağışlamadan cayması
PRATİK ÇALIŞMA-31 .............................................................................. 221
Kredi mektubunun tanımı, hukukî niteliği ve tabi olduğu hükümler-mektup gönderen, mektup gönderilen ve lehtar arasındaki hukukî ilişkiler-mektubun üst limit belirlemeksizin kaleme alınması-kredi borcunun ifa edilmemesi hâlinde mektup gönderene bildirim
PRATİK ÇALIŞMA-32 .............................................................................. 226
Yayım sözleşmesinin hukukî niteliği, esaslı unsurları, tarafları ve geçerlik şekli-çoğaltma ve yayma haklarının yayımcıya geçişi-telif ücreti-yayımlata-nın bedelsiz nüsha alma hakkı-tecavüze karşı çıkan davalar ile sözleşmeye aykırılık kaynaklı davaların ayırt edilmesi-işleme, özellikle çeviri hakkı
PRATİK ÇALIŞMA-33 .............................................................................. 230
Kredi emri-kredi emri veren ve kredi emri alan arasında vekâlet ilişkisi-kredi emri alan ile lehtar arasında kredi açma sözleşmesinin akdedilmesi-kredi emri verenin kefil gibi sorumlu olması-üst sınır belirlemeksizin kredi emri verilmesi-kredi emri vermenin geçerlik şekline tabi olmaması-kefil gi-bi sorumluluğu inşa eden adi yazılı şekil-tacirler arası fesih, dönme ve te-merrüt ihtarı yazışmalarında ispat şekli
PRATİK ÇALIŞMA-34 .............................................................................. 235
Vekâlet sözleşmesi-alt ve ikame vekil ayırımı-alt vekilin işlemlerinden asıl vekilin sorumlu olması-uzman (profesyonel) asıl vekilin alt vekilin davra-nışlarından sorumsuz olduğu yönünde klozun hükümsüzlüğü- vekâlet ücre-ti-müvekkilin masrafları karşılama borcu-müvekkilin hukuka aykırı masrafı karşılamak zorunda olmaması-giderleri karşılama borcunun muaccel olma-sı-vekilin özen borcuna aykırı davranması
PRATİK ÇALIŞMA-35 .............................................................................. 243
Kira sözleşmesi-müşterek irade beyanı ve toplu hukukî muamele farkı-kefa-let sözleşmesinin geçerlik şekli (nitelikli yazılı şekil)-adi ve müteselsil kefa-let ayırımı-belirlilik ilkesinin kefaletteki görünümleri-kira alacağını temin eden kefaletin kapsamı-peşin dava def'inden önceden feragat edilip edile-
xiv
memesi sorunu (nispi emredici hukuk kuralı)-alacaklının temerrüdü üzerine kefilin borçtan kurtulması
PRATİK ÇALIŞMA-36 .............................................................................. 250
Tüketim ödüncü sözleşmesinin hukukî niteliği-ispat külfeti-ticarî olmayan tüketim ödüncünde faiz kararlaştırılması-faiz oranı-değiştirilmiş kısmî hü-kümsüzlük-bileşik faiz yasağı-saklama sözleşmesinin hukukî niteliği-sakla-yanın saklama borcuna aykırı davranışı üzerine saklatanın sözleşmeyi sona erdirmesi
YARARLANILAN WEB SİTELERİ ........................................................ 256
 • Açıklama
  • SUNUŞ............................................................................................................. iv
   ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ....................................................................... v
   İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ .......................................................................... vi
   TEŞEKKÜR .................................................................................................. vii
   KISALTMALAR CETVELİ........................................................................ xv
   PRATİK ÇALIŞMA-1 .................................................................................... 1
   Atipik (karma, birleşik ve sui generis) sözleşmeler-tüketici hukukuna ilişkin ihtilafların alelade borçlar hukuku meselelerinden ayırt edilmesi
   PRATİK ÇALIŞMA-2 .................................................................................... 4
   Satış sözleşmesi-şahsî/aynî teminat verilmesi-şahsî teminatın kefalet görü-nümü-asıl borçlu ve teminat veren ayırımı
   PRATİK ÇALIŞMA-3 .................................................................................... 6
   İsteğe bağlı (ihtiyarî) açık artırma-ihtiyarî özel artırma-ihtiyarî artırmayla satışta sözleşmenin kuruluşu-mülkiyetin geçişi-hasarın geçişi-davetliler lis-tesinde yer almayan kişinin pey sürmesi
   PRATİK ÇALIŞMA-4 .................................................................................. 13
   Satış sözleşmesi-tüketici hukukuna ilişkin ihtilafların alelade borçlar huku-ku meselelerinden ayırt edilmesi-satıcının ayıptan sorumluluğu- satılanın ifa yerinden başka bir yere taşınması-satıcının ayıbı bilmemesi-ayıptan sorum-lulukta seçimlik haklar-hayvan satışında ayıptan sorumluluk
   PRATİK ÇALIŞMA-5 .................................................................................. 24
   Kira sözleşmesinin unsurları ve hukukî niteliği (duvar kiralanması)-somut kira sözleşmesine uygulanacak hükümlerin tespit edilmesi- kiracının kirala-nanı kullanmaya başlamaması-kiralananın üçüncü kişiye satılması
   PRATİK ÇALIŞMA-6 .................................................................................. 29
   Konut kirası-hukukî nitelik ve sözleşmenin tabi olduğu hükümlerin tayin edilmesi-kiracının temerrüdü-kira sözleşmesine muacceliyet şartı konulma-sı-kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması-kiraya verenin alt soyunun konut veya işyeri ihtiyacı üzerine sözleşmenin sona erdirilmesi-gerçek, sa-mimi ve zorunlu ihtiyaç kıstasları
   PRATİK ÇALIŞMA-7 .................................................................................. 35
   x
   Kira sözleşmesinin hukukî niteliği-konut kirası (dağ başında kulübe)- taşınır (karavan) kirası-somut kira sözleşmesine uygulanacak hükümlerin tayin edilmesi-kiralananın teslim anında ayıplı olması-kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi-kiracının temerrüdü-kiraya verenin hapis hakkı-hapis hakkının şartları
   PRATİK ÇALIŞMA-8 .................................................................................. 44
   Alıcının semen ödeme borcunda temerrüdü-satıcının teslim borcunda temer-rüdü-her gecikmenin temerrüde tekabül etmemesi-ihtar gönderme ve süre verme değerlendirmesi yapılmadan biri hakkında temerrüde düştü denilme-sinin fahiş hata sayılması-peşin, veresiye ve ön ödemeli satış ayırımı-zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ve adi satış ayırımı-Türk Ticaret Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda ticarî satış ayırımı
   PRATİK ÇALIŞMA-9 .................................................................................. 52
   Taksitle satış sözleşmesi-taksitle satış sözleşmesinde geçerlik şekli-mülkiyetin geçişi-yetkili mahkeme-taksitle satış sözleşmesinde muacceliyet kaydı
   PRATİK ÇALIŞMA-10 ................................................................................ 62
   Satıcının zapttan sorumluluğu-zapttan sorumluluğun hukukî niteliği- tam ve kısmî zapt ayırımı-tam ve kısmî zaptın sonuçları
   PRATİK ÇALIŞMA-11 ................................................................................ 67
   Bağışlama sözleşmesi-taşınır ve taşınmaz bağışlaması-bağışlama vaadi-yüklemeli bağışlama-koşullu bağışlama-bağışlanan için ehliyet
   PRATİK ÇALIŞMA-12 ................................................................................ 77
   Eser sözleşmesinin hukukî niteliği ve unsurları-ücretin belirlenmesi-yüklenicinin zamanında işe başlamaması-eser sözleşmesinde ayıptan sorum-luluk-seçimlik haklar
   PRATİK ÇALIŞMA-13 ................................................................................ 82
   Eser sözleşmesinin hukukî niteliği ve unsurları-ücretin belirlenmesi-malzemenin sağlanması-zamanaşımı süresi-teslim borcu-ayıptan sorumlu-luk-iş sahibinin ayıbı derhal bildirme külfeti ve seçimlik hakları
   PRATİK ÇALIŞMA-14 ................................................................................ 92
   Havale-havale eden, havale ödeyicisi ve havale alıcısı arasındaki hukukî ilişkiler
   PRATİK ÇALIŞMA-15 ................................................................................ 98
   Kredi emri-kredi emri veren, kredi emri alan ve lehtar arasındaki hukukî ilişkiler-kredi emrinin geçerlik şekline tabi olmaması-emir verenin kefil gibi sorumlu olması-emir verenin kefil gibi sorumlu olmasında yazılı şekil şartı-kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği
   xi
   PRATİK ÇALIŞMA-16 .............................................................................. 102
   Pazarlamacılık sözleşmesinin hukukî niteliği-adi ortaklık sözleşmesi-aracı pazarlamacı-pazarlamacının ücret alacağı ve garanti vermesi-garanti söz-leşmesi-üçüncü kişinin fiilini taahhüt-pazarlamacılık sözleşmesinin sona ermesi
   PRATİK ÇALIŞMA-17 .............................................................................. 113
   Mal değişim sözleşmesinin hukukî niteliği ve tabi olduğu hükümler-denklik parası-emtianın veya denklik parasının ağır basması-mal değişim sözleşme-sinde ayıp ve zapttan sorumluluk-satış sözleşmesine ilişkin hükümlerin mal değişim sözleşmesine uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanması
   PRATİK ÇALIŞMA-18 .............................................................................. 118
   Vekâlet sözleşmesi-taşınmaz satışına dair vekâlet-öneriyi derhal reddetme-yen uzman (profesyonel) vekilin kabul etmiş farz olunması-vekilin talimat-lara uyma ve iş görme edimini bizzat (şahsen) ifa borcu-vekilin müvekkil tarafından azledilmesi ve azlin sonuçları
   PRATİK ÇALIŞMA-19 .............................................................................. 128
   Yayım sözleşmesinin hukukî niteliği, esaslı unsurları, tarafları ve geçerlik şekli-çoğaltma ve yayma haklarının yayımcıya geçişi-telif ücreti-yayımcının eseri hiçbir kısaltma, ekleme ve değişiklik yapmaksızın uygun biçimde ço-ğaltma borcu-tecavüze karşı çıkan davalar ile sözleşmeye aykırılık kaynaklı davaların ayırt edilmesi-işleme, özellikle çeviri hakkı-eserin ve basılan nüs-haların yok olması
   PRATİK ÇALIŞMA-20 .............................................................................. 138
   Satıcının zapttan sorumluluğu-zapttan sorumluluğun hukukî niteliği-tam ve kısmî zapt ayırımı-tam ve kısmî zaptın sonuçları
   PRATİK ÇALIŞMA-21 .............................................................................. 144
   Satıcının temerrüdü-adi satış ve zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ayırımı-ihtar gönderilmesi ve mehil verilmesi-alıcının seçimlik hakları
   PRATİK ÇALIŞMA-22 .............................................................................. 149
   Beğenme koşuluyla satışın hukukî niteliği-geciktirici iradî şart-sözleşmenin kurulması ile hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlaması-beğenme koşu-luyla satışta mülkiyetin geçişi-satıcının beğenilmeyen satılanın zilyetliğini devralmaması
   PRATİK ÇALIŞMA-23 .............................................................................. 154
   Satış sözleşmesinin hukukî niteliği-fatura alınması üzerine kredi kartı slibi-nin ispat aracı sayılması-satıcının ayıptan sorumluluğu-alıcının gözden ge-
   xii
   çirme (muayene) ve bildirme (ihbar) külfetleri-cam çaydanlığın tuzla buz olması durumunda alıcının seçimlik haklarında eşyanın doğası gereği da-ralma meydana gelmesi
   PRATİK ÇALIŞMA-24 .............................................................................. 158
   Taksitle satış sözleşmesinin hukukî niteliği, tabi olduğu hükümler ve geçer-lik şekli-taksitle satış sözleşmesinde sınırlı ehliyetsizin alıcı olması-alıcının irade açıklamasını geri alması-cayma, fesih, dönme, iptal terimleri arasın-daki farklar-muacceliyet klozu
   PRATİK ÇALIŞMA-25 .............................................................................. 164
   Pazarlamacılık sözleşmesinin hukukî niteliği-aracı pazarlamacı-işlem yap-ma yetkisini haiz pazarlamacı-işlem yapma yetkisi vermenin geçerlik şekli-pazarlamacının ücret alacağı ve garanti vermesi-sözleşmenin sona ermesi-işverenin faaliyet konusunu sonradan değiştirmesi-pazarlamacının sözleş-meyi sona erdirme yetkisi ve tazminat hakkı
   PRATİK ÇALIŞMA-26 .............................................................................. 169
   İhtiyarî açık artırma yoluyla satış-sözleşmenin tarafları-müzayede yönetici-sinin taraf olmaması-satış sözleşmesinin kurulması-mülkiyetin geçişi-artır-manın iptali-satıcının zapttan sorumluluğu-alt kira sözleşmesi-kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk-kiracının kira bedelini ödeme borcunda temerrüde düşmesi-kiraya verenin hapis hakkı-hukukî ayıp ve zapt kavramlarının ayırt edilmesi-satıcının temerrüdünde zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ve adi satış ayırımı-cins borcunda ba-tacağı tahmin edilen geminin batmasının kusursuz imkânsızlık olarak nite-lenememesi-temerrüt ihtarı gönderilmesi ve mehil verilmesi-alıcının seçim-lik hakları-ürün kirasının tanımı, hukukî niteliği, kıstasları, çeşitleri ve taraf-ları-kiralananın işletme usulünün değiştirilmesi-küçük/büyük (esaslı) tami-rat ayırımı
   PRATİK ÇALIŞMA-27 .............................................................................. 189
   İşyeri kirası-kira parasında artış oranını sınırlayan yasal düzenlemelerin kronolojik olarak araştırılması-önemli ayıpta kiracının bizzat ayıbı giderip tamirat masrafını kira parasından mahsup edememesi (hâkim kararı gerek-mesi)-önemli olmayan ayıpta kiracının sözleşmeyi feshedememesi-temizlik ve bakım giderleri-kira sözleşmesinde muacceliyet şartı-Türk Borçlar Ka-nunu'ndaki bazı hükümlerin yürürlüğünün ertelenmesi-yeni malikin işyeri veya konut gereksinimi-kira sözleşmesinde olağan fesih
   PRATİK ÇALIŞMA-28 .............................................................................. 200
   Taşınır satışı-bedelin ödenmesi ve teslim borçlarının vadeye bağlanması-peşin, veresiye ve ön ödemeli satış ayırımı-satıcının temerrüdü-adi satış ve zilyetliğin devri için belirli süre konulmuş ticarî satış ayırımı-seçimlik haklar
   PRATİK ÇALIŞMA-29 .............................................................................. 205
   xiii
   Eser sözleşmesinin hukukî niteliği-iş görme amacına yönelmiş diğer tipik sözleşmelerden farkı-iş sahibinin ücret ödeme borcu-ücretin belirlenmesi ve çeşitleri-yüklenicinin işi bizzat görme veya kendi yönetiminde gördürme borcu-yüklenicinin teslim borcu-teslim borcunun yeri ve zamanı-götürü üc-rette belirlenen bedelin artırılmasının istenememesi-eser sözleşmesinde se-çimlik ve ifaya eklenen ceza koşulu ayırımı-sözleşmeden dönülünce ceza koşulunun yitirilmesi (fer'ilik)
   PRATİK ÇALIŞMA-30 .............................................................................. 214
   Bağışlama sözleşmesi-taşınmaz bağışlama vaadi-bağışlama vaadinin şekli-elden bağışlama-elden bağışlamanın hukukî niteliği-bağışlayan için ehliyet-bağışlanan için ehliyet-sınırlı ehliyetsiz bağışlananın yasal temsilcisinin ve-to hakkı-bağışlayanın mirasçısının ifa edilmiş bağışlamadan cayması
   PRATİK ÇALIŞMA-31 .............................................................................. 221
   Kredi mektubunun tanımı, hukukî niteliği ve tabi olduğu hükümler-mektup gönderen, mektup gönderilen ve lehtar arasındaki hukukî ilişkiler-mektubun üst limit belirlemeksizin kaleme alınması-kredi borcunun ifa edilmemesi hâlinde mektup gönderene bildirim
   PRATİK ÇALIŞMA-32 .............................................................................. 226
   Yayım sözleşmesinin hukukî niteliği, esaslı unsurları, tarafları ve geçerlik şekli-çoğaltma ve yayma haklarının yayımcıya geçişi-telif ücreti-yayımlata-nın bedelsiz nüsha alma hakkı-tecavüze karşı çıkan davalar ile sözleşmeye aykırılık kaynaklı davaların ayırt edilmesi-işleme, özellikle çeviri hakkı
   PRATİK ÇALIŞMA-33 .............................................................................. 230
   Kredi emri-kredi emri veren ve kredi emri alan arasında vekâlet ilişkisi-kredi emri alan ile lehtar arasında kredi açma sözleşmesinin akdedilmesi-kredi emri verenin kefil gibi sorumlu olması-üst sınır belirlemeksizin kredi emri verilmesi-kredi emri vermenin geçerlik şekline tabi olmaması-kefil gi-bi sorumluluğu inşa eden adi yazılı şekil-tacirler arası fesih, dönme ve te-merrüt ihtarı yazışmalarında ispat şekli
   PRATİK ÇALIŞMA-34 .............................................................................. 235
   Vekâlet sözleşmesi-alt ve ikame vekil ayırımı-alt vekilin işlemlerinden asıl vekilin sorumlu olması-uzman (profesyonel) asıl vekilin alt vekilin davra-nışlarından sorumsuz olduğu yönünde klozun hükümsüzlüğü- vekâlet ücre-ti-müvekkilin masrafları karşılama borcu-müvekkilin hukuka aykırı masrafı karşılamak zorunda olmaması-giderleri karşılama borcunun muaccel olma-sı-vekilin özen borcuna aykırı davranması
   PRATİK ÇALIŞMA-35 .............................................................................. 243
   Kira sözleşmesi-müşterek irade beyanı ve toplu hukukî muamele farkı-kefa-let sözleşmesinin geçerlik şekli (nitelikli yazılı şekil)-adi ve müteselsil kefa-let ayırımı-belirlilik ilkesinin kefaletteki görünümleri-kira alacağını temin eden kefaletin kapsamı-peşin dava def'inden önceden feragat edilip edile-
   xiv
   memesi sorunu (nispi emredici hukuk kuralı)-alacaklının temerrüdü üzerine kefilin borçtan kurtulması
   PRATİK ÇALIŞMA-36 .............................................................................. 250
   Tüketim ödüncü sözleşmesinin hukukî niteliği-ispat külfeti-ticarî olmayan tüketim ödüncünde faiz kararlaştırılması-faiz oranı-değiştirilmiş kısmî hü-kümsüzlük-bileşik faiz yasağı-saklama sözleşmesinin hukukî niteliği-sakla-yanın saklama borcuna aykırı davranışı üzerine saklatanın sözleşmeyi sona erdirmesi
   YARARLANILAN WEB SİTELERİ ........................................................ 256
   Stok Kodu
   :
   9789753684514
   Boyut
   :
   16.5X23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   270
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2017
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Hukuk Ders Kitapları
Kapat